Jos palkkaan on tehty niin sanottu epäpätevyysalennus, voi palkkasaatavia hakea vanhenemisajan kuluessa jälkikäteen. Myös silloin kun työsuhde on jo päättynyt.

 

 

Epäpäte­vyys­alen­nusten takai­sin­mak­suissa on noussut esiin kiista siitä, vanhe­neeko työsuh­teisten palkka­saatava työsuhteen päätyttyä kahdessa vai viidessä vuodessa.

Työnantaja kuten esimer­kiksi Turun kaupunki on sitä mieltä, että epäpä­te­vyyden perus­teella virheel­li­sesti tehtyjä palkka­saa­tavia voi työsuhteen päätyttyä hakea vain kahden vuoden ajan. Sen jälkeen saatava vanhenee, eikä puuttuvien palkkojen perään kannata enää kysellä.

Älä usko, vaan kysy

Jos entinen työnan­tajasi on todennut tai antanut päätöksen, että työsuhteen päätyttyä virheel­liseen epäpä­te­vyys­alen­nukseen perustuva palkka­saatava on vanhen­tunut kahdessa vuodessa, ole yhtey­dessä entisen työpaikkasi jukolaiseen luotta­mus­mieheen.

Päätökseen ei kannata tyytyä ilman, että tilanne tutkitaan tarkemmin.

Julki­salan koulu­tet­tujen neuvot­te­lu­jär­jestö Juko on ohjeis­tanut luotta­mus­miehiä, ettei kahden vuoden vanhe­ne­mi­saikaa pidä hyväksyä. Luotta­mus­miehet neuvot­te­levat paikal­lis­neu­vot­te­luissa työnan­tajan kanssa virheel­li­sesti perit­tyjen epäpä­te­vyys­alen­nusten takai­sin­mak­susta. Jos neuvot­te­luissa ei päästä sopimukseen, tehdään työmark­ki­na­sään­töjen mukai­sesti erimie­li­syys­pöy­tä­kirja.

Luotta­musmies toimittaa erimie­li­syys­pöy­tä­kirjan ammat­ti­jär­jestö Talen­tiaan. Tämän jälkeen Talen­tiassa arvioidaan yhdessä Jukon edustajien kanssa, onko asiassa syytä käydä keskus­neu­vot­telut.

Vanhenemissääntöjä

Työnte­kijän saatava vanhentuu viidessä vuodessa, jos sen perus­teena olevia työeh­to­so­pi­muksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkin­nan­va­raisina ja määräysten sovel­ta­mi­sesta on työsuhteen päätyttyä syntynyt erimie­li­syyttä.

Korkein oikeus on ratkai­sunsa (KKO:2011:85) perus­te­luissa todennut, että tällaisena määräyksenä voidaan pitää ainakin sellaista määräystä, jonka tulkin­nasta työeh­to­so­pi­muksen osapuolet ovat olleet erimie­lisiä.

– Epäpä­te­vyys­alen­nusta on sovel­lettu virheel­li­sesti niin laajasti, että kyseistä KVTES:n II luvun 9 § 2 mom. työeh­to­so­pi­muksen määräystä on pidettävä ilmeisen tulkin­nan­va­raisena. Jos näin ei olisi, miksi niin monet työnan­tajat ovat sovel­taneet tätä määräystä virheel­li­sesti näin pitkään. Tätä voi perus­tel­lusti kysyä työnan­ta­jalta, toteaa neuvot­te­lu­pääl­likkö Tuomas Hyytinen.

Viran­hal­ti­joiden osalta palkka­saa­tavat, kuten virheel­linen epäpä­te­vyys­alennus, vanhe­nevat kolmen vuoden kuluttua sen vuoden päätty­mi­sestä, jolloin saatava on syntynyt. Tästä on säädetty kunnal­lisen viran­hal­ti­jalain 55 §:ssä.

Helena Jaakkola