Jos palkkaan on tehty niin sanottu epäpätevyysalennus, voi palkkasaatavia hakea vanhenemisajan kuluessa jälkikäteen. Myös silloin kun työsuhde on jo päättynyt.

 

 

Epäpä­te­vyys­alen­nus­ten takai­sin­mak­suissa on nous­sut esiin kiista siitä, van­he­neeko työ­suh­teis­ten palk­ka­saa­tava työ­suh­teen pää­tyt­tyä kah­dessa vai vii­dessä vuodessa.

Työnantaja kuten esi­mer­kiksi Turun kau­punki on sitä mieltä, että epä­pä­te­vyy­den perus­teella vir­heel­li­sesti teh­tyjä palk­ka­saa­ta­via voi työ­suh­teen pää­tyt­tyä hakea vain kah­den vuo­den ajan. Sen jäl­keen saa­tava van­he­nee, eikä puut­tu­vien palk­ko­jen perään kan­nata enää kysellä.

Älä usko, vaan kysy

Jos enti­nen työ­nan­ta­jasi on toden­nut tai anta­nut pää­tök­sen, että työ­suh­teen pää­tyt­tyä vir­heel­li­seen epä­pä­te­vyys­alen­nuk­seen perus­tuva palk­ka­saa­tava on van­hen­tu­nut kah­dessa vuo­dessa, ole yhtey­dessä enti­sen työ­paik­kasi juko­lai­seen luottamusmieheen.

Päätökseen ei kan­nata tyy­tyä ilman, että tilanne tut­ki­taan tarkemmin.

Julkisalan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jestö Juko on ohjeis­ta­nut luot­ta­mus­mie­hiä, ettei kah­den vuo­den van­he­ne­mi­sai­kaa pidä hyväk­syä. Luottamusmiehet neu­vot­te­le­vat pai­kal­lis­neu­vot­te­luissa työ­nan­ta­jan kanssa vir­heel­li­sesti perit­ty­jen epä­pä­te­vyys­alen­nus­ten takai­sin­mak­susta. Jos neu­vot­te­luissa ei päästä sopi­muk­seen, teh­dään työ­mark­ki­na­sään­tö­jen mukai­sesti erimielisyyspöytäkirja.

Luottamusmies toi­mit­taa eri­mie­li­syys­pöy­tä­kir­jan ammat­ti­jär­jestö Talentiaan. Tämän jäl­keen Talentiassa arvioi­daan yhdessä Jukon edus­ta­jien kanssa, onko asiassa syytä käydä keskusneuvottelut.

Vanhenemissääntöjä

Työntekijän saa­tava van­hen­tuu vii­dessä vuo­dessa, jos sen perus­teena ole­via työ­eh­to­so­pi­muk­sen mää­räyk­siä on pidet­tävä ilmei­sen tul­kin­nan­va­rai­sina ja mää­räys­ten sovel­ta­mi­sesta on työ­suh­teen pää­tyt­tyä syn­ty­nyt erimielisyyttä.

Korkein oikeus on rat­kai­sunsa (KKO:2011:85) perus­te­luissa toden­nut, että täl­lai­sena mää­räyk­senä voi­daan pitää aina­kin sel­laista mää­räystä, jonka tul­kin­nasta työ­eh­to­so­pi­muk­sen osa­puo­let ovat olleet erimielisiä.

– Epäpätevyysalennusta on sovel­lettu vir­heel­li­sesti niin laa­jasti, että kyseistä KVTES:n II luvun 9 § 2 mom. työ­eh­to­so­pi­muk­sen mää­räystä on pidet­tävä ilmei­sen tul­kin­nan­va­rai­sena. Jos näin ei olisi, miksi niin monet työn­antajat ovat sovel­ta­neet tätä mää­räystä vir­heel­li­sesti näin pit­kään. Tätä voi perus­tel­lusti kysyä työ­nan­ta­jalta, toteaa neu­vot­te­lu­pääl­likkö Tuomas Hyytinen.

Viranhaltijoiden osalta palk­ka­saa­ta­vat, kuten vir­heel­li­nen epä­pä­te­vyys­alen­nus, van­he­ne­vat kol­men vuo­den kulut­tua sen vuo­den päät­ty­mi­sestä, jol­loin saa­tava on syn­ty­nyt. Tästä on sää­detty kun­nal­li­sen viran­hal­ti­ja­lain 55 §:ssä.

Helena Jaakkola