Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Maaliskuun 8. päivä vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistäminen kaikkialla maailmassa on yksi ammattiyhdistysliikkeen tehtävistä.

 

 

Nais­ten ansiot ovat Suomessa yli 16 pro­sent­tia mies­ten ansioita pienemmät.

Tulopoliittisesta koko­nais­rat­kai­susta luo­pu­mi­sen jäl­keen siir­ryt­tiin liit­to­koh­tai­seen työ­mark­ki­na­rat­kai­suun. Siinä vien­tia­lat ovat mää­ri­tel­leet liit­to­kier­rok­sen alussa ylei­sen lin­jan, jota muut alat ovat seuranneet.

Tämä ylei­nen linja semen­toi edel­leen perus­teet­to­mia palk­kae­roja. Liittokierrosten ajau­tuessa umpi­ku­jaan, val­ta­kun­nan­so­vit­te­lija on astu­nut kuvaan. Viime ajat myös sovit­te­lija on nojan­nut ylei­seen linjaan.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat jo vuodesta 2006 sopineet samapalkkaisuus-ohjelmista.

Sovittelujärjestelmää ollaan nyt uudis­ta­massa. Uudistamisessa on tär­keä alle­vii­vata sitä, ettei sovit­te­lija ole sidottu rajoit­ta­maan sovin­toeh­do­tuk­sen sisäl­töä mui­den jo teh­ty­jen sopi­mus­ten sisäl­lön perus­teella. Sovittelijan tulisi huo­mioida eri­tyi­sesti kysei­sen toi­mia­lan tilanne sekä palk­ka­tasa-arvoon liit­ty­vät kysymykset.

Joulun alla val­mis­tui sama­palk­kai­suus­oh­jelma 2020–2030. Tavoitteena on palk­ka­tasa-arvon kehit­tä­mi­nen; kuroa mies­ten ja nais­ten perus­tee­tonta palk­kae­roa umpeen. Ohjelman toi­men­pi­teillä on tar­koi­tus edis­tää myös työ­eh­to­so­pi­mus­ten suku­puo­li­vai­ku­tus­ten arviointia.

Hallitus ja työ­mark­ki­na­jär­jes­töt ovat jo vuo­desta 2006 sopi­neet sama­palk­kai­suus­oh­jel­mista. Tänä aikana ansio­ta­so­jen ero on kaven­tu­nut vain nel­jällä pro­sent­tiyk­si­köllä. Tutkijat ovat­kin kom­men­toi­neet, että tätä vauh­tia palk­ka­tasa-arvo saa­vu­te­taan vuonna 2090.

Tutkijoiden viesti on ollut, että ohjel­mien sijaan tar­vi­taan palk­ka­kuoppa-alo­jen sys­te­maat­ti­sia pal­kan­ko­ro­tuk­sia. Naisvaltaisten alo­jen palk­koja on ollut vai­kea nos­taa suo­ma­lai­sessa sopi­mus­jär­jes­tel­mässä muita enem­män. Tähän tar­vi­taan muutos.

Parhaillaan neu­vo­tel­laan kun­tien sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön uudesta sote-työ­eh­to­so­pi­muk­sesta. Sote-sopi­mus on mitä suu­rim­massa mää­rin jul­kis­ten, nais­val­tais­ten alo­jen sopi­mus. Siinä mita­taan työ­nan­ta­jien, ammat­ti­jär­jes­tö­jen ja val­tion yhteis­työn voima ja todel­li­nen tah­to­tila saa­vut­taa sama­palk­kai­suu­den tavoite.