Jos palkkaa ei ole tullut työsuhteen päättyessä silloin, kun on sovittu, syntyy oikeus työsopimuslaissa määriteltyyn odotusajan palkkaan.

 

Työsuh­teen päät­tyessä pal­kan erään­ty­mis­päivä on työ­suh­teen vii­mei­nen päivä, ellei muuta ole sovittu. Oikeus odo­tusa­jan palk­kaan on myös keikkatyöläisillä.

Odotusajan palkka mak­se­taan nor­maa­lin pal­kan päälle, ja sitä voi saada enin­tään kuu­delta kalen­te­ri­päi­vältä. Lisäksi tulee mak­saa viivästyskorkoa.

– On huo­mat­tava, että oikeus odo­tusa­jan palk­kaan on riip­pu­ma­ton siitä, kuinka suuri osa pal­kasta on mak­sa­matta, sanoo Talentian työ­mark­ki­na­la­ki­mies Tuomas Hyytinen.

– Odotusajan palkka voi olla mer­kit­tä­västi suu­rempi kuin vii­väs­ty­nyt palkanosa,

Kannattaa siis olla tark­kana ja tar­kis­taa aina palk­ka­päi­vänä, että palkka on mak­settu ajal­laan. Mikäli palk­kaa ei ole tul­lut, kerro siitä heti työnantajalle.

Kaisa Yliruokanen