Uusi sopimus mahdollistaa palkattoman omais- ja saattohoitovapaan.

 

 

Kunta-ala sai uuden uusi työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­sen 8.6.2022. Uuden sopi­muk­sen myötä työn­te­ki­jän on mah­dol­lista saada vuo­sit­tain viisi päi­vää pal­ka­tonta vapaata lähio­mai­sen hoi­ta­mi­seksi. Oikeus omais­hoi­to­va­paa­seen on tul­lut voi­maan 1.8. alkaen. Työntekijällä on oikeus vas­taa­vaan vapaa­seen myös lähei­sen saat­to­hoi­toon osal­lis­tu­mi­sen vuoksi.

Kyseess√§ on perhe- ja ty√∂¬≠el√§¬≠m√§n yhteen¬≠so¬≠vit¬≠ta¬≠mista tukeva paran¬≠nus ty√∂¬≠eh¬≠toi¬≠hin. Omaishoitovapaata on mah¬≠dol¬≠lista k√§yt¬≠t√§√§ tilan¬≠teissa, joissa omai¬≠nen tai per¬≠heen¬≠j√§¬≠sen on vaka¬≠vasti sai¬≠ras tai tar¬≠vit¬≠see kii¬≠reel¬≠list√§ apua. Vapaata on mah¬≠dol¬≠lista k√§yt¬≠t√§√§ esi¬≠mer¬≠kiksi omai¬≠sen saat¬≠ta¬≠mi¬≠seen l√§√§¬≠k√§¬≠ri¬≠k√§yn¬≠nille tai kuo¬≠le¬≠man¬≠sai¬≠raan l√§hei¬≠sen saattohoitoon.

Uudistuksen taus­talla on osal­taan EU:n viime kesänä hyväk­symä työ­elä­män tasa­pai­no­di­rek­tiivi, joka pai­not­taa muun muassa hoi­van tar­peen kas­va­van väes­tön ikään­tyessä. Direktiivin myötä jäsen­val­tioi­den tulisi ottaa huo­mioon lisään­tyvä hoi­va­tarve kan­sal­li­sessa päätöksenteossaan.

Koska omaishoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle?

Työntekijän on ilmoi­tet­tava työ­nan­ta­jalle omais­hoi­to­va­paasta ja sen arvioi­dusta kes­tosta niin pian kuin mah­dol­lista. Täsmällistä mää­rä­ai­kaa ei ole ase­tettu. Työnantajan pyyn­nöstä työn­te­ki­jän on esi­tet­tävä luo­tet­tava sel­vi­tys pois­sao­lon perusteesta.

Onko työnantajan mahdollista kieltäytyä antamasta vapaata?

Työntekijällä on oikeus saada omais­hoi­to­va­paana kalen­te­ri­vuo­den aikana enin­tään viisi työpäivää.

Perusteena on täl­löin hen­ki­lö­koh­tai­sen avun tai tuen tar­joa­mi­nen omai­selle tai työn­te­ki­jän kanssa samassa talou­dessa asu­valle lähei­selle, jos omai­nen tai muu lähei­nen tar­vit­see työn­te­ki­jän väli­töntä läs­nä­oloa edel­lyt­tä­vää mer­kit­tä­vää avus­ta­mista tai tukea. Jos nämä perus­teet täyt­ty­vät, työ­nan­taja ei voi kiel­täy­tyä anta­masta vapaata, koska se on työn­te­ki­jän oikeus.

Työntekijällä on oikeus vas­taa­vaan vapaa­seen myös omai­sen saat­to­hoi­toon osal­lis­tu­mi­sen vuoksi. Omaisella tar­koi­te­taan työn­te­ki­jän lasta, van­hem­paa, avio- ja avo­puo­li­soa sekä työn­te­ki­jän kanssa rekis­te­röi­dyssä pari­suh­teessa olevaa.

Keskeytyykö vuosiloman ansainta omaishoitovapaan ajalta?

Omaishoitovapaa on pal­ka­ton, mutta se rin­nas­te­taan työs­sä­oloon: vuo­si­lo­man ansainta ei sen ajalta keskeydy.

Kunta-alan uusi sopi¬≠mus¬≠kausi on 1.5.2022‚Äď30.4.2025.

Oikeus myös yksityisellä puolella

Myös yksi­tyi­sellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla oikeus pal­kat­to­man omaishoitovapaaseen.

Yksityisen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan uusi työ­eh­to­so­pi­mus syn­tyi 30.6.2022. Nyt työn­te­ki­jän on mah­dol­lista saada vuo­sit­tain viisi päi­vää pal­ka­tonta vapaata lähio­mai­sen tai per­heen­jä­se­nen hoitamiseksi.

Vastaavasti kuin kunta-alalla, omais­hoi­to­va­paata on mah­dol­lista käyt­tää tilan­teissa, joissa omai­nen tai per­heen­jä­sen on vaka­vasti sai­ras tai tar­vit­see kii­reel­listä apua. Yksityisen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­mus ei kui­ten­kaan sisällä kir­jausta saattohoitovapaasta.

Lisäksi yksi­tyi­sellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla nou­da­te­taan per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen pii­rissä ole­viin työn­te­ki­jöi­hin seuraavaa:

  • Ty√∂ntekij√§n oikeus erityisraskaus‚ÄĎ, ras¬≠kaus‚Äď ja van¬≠hem¬≠pain¬≠va¬≠paa¬≠seen, hoi¬≠to¬≠va¬≠paa¬≠seen ja omais¬≠hoi¬≠to¬≠va¬≠paa¬≠seen m√§√§¬≠r√§y¬≠ty¬≠v√§t ty√∂¬≠so¬≠pi¬≠mus¬≠lain ja sai¬≠raus¬≠va¬≠kuu¬≠tus¬≠lain perusteella.
  • Ty√∂ntekij√§lle, jolla on oikeus ras¬≠kaus¬≠ra¬≠haan sai¬≠raus¬≠va¬≠kuu¬≠tus¬≠lain mukaan, mak¬≠se¬≠taan palkka ras¬≠kaus¬≠va¬≠paan alusta lukien 40 arki¬≠p√§i¬≠v√§lt√§ ty√∂¬≠suh¬≠teen kes¬≠t√§ess√§. Palkanmaksun edel¬≠ly¬≠tyk¬≠sen√§ on, ett√§ ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√§n ty√∂¬≠suhde on jat¬≠ku¬≠nut v√§hin¬≠t√§√§n kolme kuu¬≠kautta ennen las¬≠ket¬≠tua syn¬≠ny¬≠tyk¬≠sen aikaa.
  • Ty√∂ntekij√§lle, jolla on oikeus sai¬≠raus¬≠va¬≠kuu¬≠tus¬≠lain mukaan van¬≠hem¬≠pain¬≠ra¬≠haan, mak¬≠se¬≠taan palkka van¬≠hem¬≠pain¬≠va¬≠paan 32 ensim¬≠m√§i¬≠selt√§ arki¬≠p√§i¬≠v√§lt√§ ty√∂¬≠suh¬≠teen kes¬≠t√§ess√§. Palkanmaksun edel¬≠ly¬≠tyk¬≠sen√§ on, ett√§ ty√∂n¬≠te¬≠kij√§ on ollut ty√∂¬≠suh¬≠teessa v√§hin¬≠t√§√§n kolme kuu¬≠kautta ennen van¬≠hem¬≠pain¬≠va¬≠paan alkua.

Yksityisen sosi¬≠aa¬≠li¬≠pal¬≠ve¬≠lua¬≠lan sopi¬≠mus¬≠kausi on 1.5.2022‚Äď30.4.2024.

Lue lisää uusista työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­sista Talentian sivulta: talentia.fi > Työ- ja virkaehtosopimukset

Ilkka Salmela