Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Perintei­sesti kunta-alalla palkat eivät ole liukuneet yli sopimus­ko­ro­tusten. Nyt tilanne on muuttu­massa.

Sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden palkat ovat työnte­ki­jä­pulan vuoksi liukuneet lasten­suo­je­lussa jo jonkin aikaa. Pääkau­pun­ki­seutu on ollut peräs­sä­hiihtäjä, mutta nyt palkat ovat lähdössä liukumaan sielläkin.

Sosio­no­mipula näkyy lasten­tar­han­opet­ta­jissa, mutta myös muissakin sosio­nomin koulu­tusta vaati­vissa tehtä­vissä. Lastentarhan­opettajien palkoissa liuku­minen on pääkau­pun­ki­ve­toista. Uusissa sote-kuntayh­ty­missä palkat liukuvat myös palkka­har­mo­ni­saation ansiosta.

Kunta-alalla tulee vuoden 2019 alussa maksuun paikal­linen järjes­te­lyerä. Pääluot­ta­mus­miehet ja luotta­mus­miehet neuvot­te­levat työnan­tajan kanssa siitä, kenen palkkoja nostetaan esimer­kiksi palkkauk­sel­listen epäkohtien korjaa­mi­seksi. Yksityi­sellä sosiaa­li­pal­ve­lua­lalla korotukset tulevat keski­te­tysti tauluk­ko­ko­ro­tuksina, ja ne nostavat talen­tia­laisten palkkoja niin, että palkkaeroa kuntien vastaaviin tehtäviin kurotaan kiinni.

Ammat­ti­jär­jestö Talentia katsoo, että pelkät sopimusten mukaiset varsin pienet järjes­te­lyerät eivät riitä sosiaa­lialan palkkojen korjaa­miseen. Kunta­työ­nan­tajien ja yksityisten yritysten tulee omaeh­toi­sesti korottaa palkkoja saadakseen osaavaa työvoimaa. Nykyti­lan­teessa jäsenten on myös entistä tärkeämpää työpaikkaa vaihtaessaan tai hakiessaan esittää esimer­kiksi Talentian palkka­suo­si­tuksen mukaisia palkka­vaa­ti­muksia.

Työmark­ki­noilla on työrau­hasta huoli­matta levotonta johtuen maan halli­tuksen suunni­tel­mista muuttaa työso­pi­mus­lakia ja keventää yksilöl­lisen irtisa­no­misen kritee­reitä alle 10 henkeä työllis­tä­vissä yrityk­sissä.

Yksityi­sellä sosiaa­li­pal­ve­lua­lalla 79 prosenttia yrityk­sistä on alle 10 työnte­kijän yrityksiä eikä näissä työsken­te­le­ville Talentian jäsenille voida säätää erilaista irtisa­no­mis­suojaa kuin muissa yrityk­sissä. Toivon, että tilan­teeseen löytyy toisia ratkaisuja, jotka edistävät uusien työnte­ki­jöiden palkkaa­mista pieniin yrityksiin.

Tero Ristimäki