Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Perin­tei­sesti kunta-alalla pal­kat eivät ole liu­ku­neet yli sopi­mus­ko­ro­tus­ten. Nyt tilanne on muuttumassa.

Sosiaalityöntekijöiden pal­kat ovat työn­te­ki­jä­pu­lan vuoksi liu­ku­neet las­ten­suo­je­lussa jo jon­kin aikaa. Pääkaupunkiseutu on ollut peräs­sä­hiih­täjä, mutta nyt pal­kat ovat läh­dössä liu­ku­maan sielläkin.

Sosionomipula näkyy las­ten­tar­han­opet­ta­jissa, mutta myös muis­sa­kin sosio­no­min kou­lu­tusta vaa­ti­vissa teh­tä­vissä. Lastentarhanopettajien pal­koissa liu­ku­mi­nen on pää­kau­pun­ki­ve­toista. Uusissa sote-kun­tayh­ty­missä pal­kat liu­ku­vat myös palk­ka­har­mo­ni­saa­tion ansiosta.

Kunta-alalla tulee vuo­den 2019 alussa mak­suun pai­kal­li­nen jär­jes­te­lyerä. Pääluottamusmiehet ja luot­ta­mus­mie­het neu­vot­te­le­vat työ­nan­ta­jan kanssa siitä, kenen palk­koja nos­te­taan esi­mer­kiksi palk­kauk­sel­lis­ten epä­koh­tien kor­jaa­mi­seksi. Yksityisellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla koro­tuk­set tule­vat kes­ki­te­tysti tau­luk­ko­ko­ro­tuk­sina, ja ne nos­ta­vat talen­tia­lais­ten palk­koja niin, että palk­kae­roa kun­tien vas­taa­viin teh­tä­viin kuro­taan kiinni.

Ammattijärjestö Talentia kat­soo, että pel­kät sopi­mus­ten mukai­set var­sin pie­net jär­jes­te­lye­rät eivät riitä sosiaali­alan palk­ko­jen kor­jaa­mi­seen. Kuntatyönantajien ja yksi­tyis­ten yri­tys­ten tulee omaeh­toi­sesti korot­taa palk­koja saa­dak­seen osaa­vaa työ­voi­maa. Nykytilanteessa jäsen­ten on myös entistä tär­keäm­pää työ­paik­kaa vaih­taes­saan tai hakies­saan esit­tää esi­mer­kiksi Talentian palk­ka­suo­si­tuk­sen mukai­sia palkkavaatimuksia.

Työmarkkinoilla on työ­rau­hasta huo­li­matta levo­tonta joh­tuen maan hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mista muut­taa työ­so­pi­mus­la­kia ja keven­tää yksi­löl­li­sen irti­sa­no­mi­sen kri­tee­reitä alle 10 hen­keä työl­lis­tä­vissä yrityksissä.

Yksityisellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla 79 pro­sent­tia yri­tyk­sistä on alle 10 työn­te­ki­jän yri­tyk­siä eikä näissä työs­ken­te­le­ville Talentian jäse­nille voida sää­tää eri­laista irti­sa­no­mis­suo­jaa kuin muissa yri­tyk­sissä. Toivon, että tilan­tee­seen löy­tyy toi­sia rat­kai­suja, jotka edis­tä­vät uusien työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mista pie­niin yrityksiin.

Tero Ristimäki