Halli­tuk­sen normin­purku- ja säästöhankkeet ovat nos­ta­neet sosi­aalialan ammat­ti­lais­ten kesku­udessa myrskyn. Vaik­ka huolel­lis­es­ti valmis­tel­tu sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöla­ki tuli voimaan 1.3.2016, jatkuu speku­loin­ti kelpoisuuk­sista edelleen. Sitä pyörit­tävät normin­purkuhankkeet ja työ­nan­ta­jien pelot­telu sil­lä, että palve­lut vaaran­tu­vat sosi­aal­i­työn­tek­i­jäpu­lan vuok­si.

Hal­li­tus sanoo pois­ta­vansa tarkat tutk­in­toa koske­vat kelpoisu­use­hdot, jos niille ei ole eri­tyisen painavaa syytä. Sosionomin, geronomin ja sosi­aal­i­työn­tek­i­jän ammat­ti­henkilölais­sa oleville vaa­timuk­sille on erit­täin painat syyt: sosi­aal­i­huol­lon asi­akkaiden oikeudet ja julkisen val­lan käyt­tö sosi­aal­i­huol­los­sa.

Sosiaalihuollon ammatit eivät ole uhattuna.

Kun hal­li­tus käy yhdis­tämään ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölakia ja rek­ister­iä uud­is­tuk­sen toise­na vai­heena, ei ole syytä sille, että sosi­aalialan ammat­ti­henkilöi­den valvon­nas­ta ja rek­isteröin­nistä luovut­taisi­in.

Paina­va syy on myös sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon inte­graa­tio, jos­sa kunkin ammat­tialan syvälli­nen ammatill­i­nen osaami­nen on edel­ly­tys onnis­tuneelle tiim­i­työlle ja keskinäiselle luot­ta­muk­selle.

Kristiina Koskiluoma.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma. Kuva: Jyr­ki Komu­lainen.

Työn­tek­i­jäpu­laan aut­taa se, että tehtäviä jae­taan uudel­la lail­la sosionomien ja sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den kesken. Tehtävä­jakoa ei pidä tehdä yksisilmäis­es­ti säästö­jen näkökul­mas­ta, vaan nos­ta­mal­la asi­akkaan tarpeet ensisi­jaisek­si lähtöko­hdak­si.

Säästöt syn­tyvät vaikut­ta­van työn tulok­sista, ei niinkään palkkaku­lu­jen säästöistä. Päät­täjien tulisi nyt malt­taa, ja antaa uud­is­tusvyöryn pölyn tasaan­tua ennen hätiköi­tyjä johtopäätök­siä. Tehtävä­jaolle antaa nimit­täin vauh­tia myös muu lain­säädän­tö kuten perus­toimeen­tu­lotuen Kela-siir­to, sosi­aal­i­huolto­la­ki ja las­ten­suo­jelu­la­ki.

Myös sote-uud­is­tus muokkaa tehtävä­jako­ja ja tuo uusia vaa­ti­vampia tehtäviä sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöille. Sen sijaan kiiret­tä kan­nat­taa pitää pitää siinä, että tar­jo­taan koulu­tus­mah­dol­lisuuk­sia. Hal­li­tus lupaakin selvit­tää yhdessä yliopis­to­jen kanssa jous­tavam­man tavan suorit­taa sosi­aal­i­työn­tek­i­jän ammat­ti­henkilöoikeu­den edel­lyt­tämät sosi­aal­i­työn opin­not muun muas­sa hyö­dyn­tämäl­lä aikuisk­oulu­tus­ta.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma