Halli­tuk­sen nor­min­purku- ja sääs­tö­hank­keet ovat nos­ta­neet sosiaali­alan ammat­ti­lais­ten kes­kuu­dessa myrs­kyn. Vaikka huo­lel­li­sesti val­mis­teltu sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­laki tuli voi­maan 1.3.2016, jat­kuu spe­ku­lointi kel­poi­suuk­sista edel­leen. Sitä pyö­rit­tä­vät nor­min­pur­ku­hank­keet ja työ­nan­ta­jien pelot­telu sillä, että pal­ve­lut vaa­ran­tu­vat sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­pu­lan vuoksi.

Hallitus sanoo pois­ta­vansa tar­kat tut­kin­toa kos­ke­vat kel­poi­suuseh­dot, jos niille ei ole eri­tyi­sen pai­na­vaa syytä. Sosionomin, gero­no­min ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jän ammat­ti­hen­ki­lö­laissa ole­ville vaa­ti­muk­sille on erit­täin pai­nat syyt: sosi­aa­li­huol­lon asiak­kai­den oikeu­det ja jul­ki­sen val­lan käyttö sosiaalihuollossa.

Sosiaalihuollon ammatit eivät ole uhattuna.

Kun hal­li­tus käy yhdis­tä­mään ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­la­kia ja rekis­te­riä uudis­tuk­sen toi­sena vai­heena, ei ole syytä sille, että sosiaali­alan ammat­ti­hen­ki­löi­den val­von­nasta ja rekis­te­röin­nistä luovuttaisiin.

Painava syy on myös sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon inte­graa­tio, jossa kun­kin ammat­tia­lan syväl­li­nen amma­til­li­nen osaa­mi­nen on edel­ly­tys onnis­tu­neelle tii­mi­työlle ja kes­ki­näi­selle luottamukselle.

Kristiina Koskiluoma.

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Jyrki Komulainen.

Työntekijäpulaan aut­taa se, että teh­tä­viä jae­taan uudella lailla sosio­no­mien ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den kes­ken. Tehtäväjakoa ei pidä tehdä yksi­sil­mäi­sesti sääs­tö­jen näkö­kul­masta, vaan nos­ta­malla asiak­kaan tar­peet ensi­si­jai­seksi lähtökohdaksi.

Säästöt syn­ty­vät vai­kut­ta­van työn tulok­sista, ei niin­kään palk­ka­ku­lu­jen sääs­töistä. Päättäjien tulisi nyt malt­taa, ja antaa uudis­tus­vyö­ryn pölyn tasaan­tua ennen häti­köi­tyjä joh­to­pää­tök­siä. Tehtäväjaolle antaa nimit­täin vauh­tia myös muu lain­sää­däntö kuten perus­toi­meen­tu­lo­tuen Kela-siirto, sosi­aa­li­huol­to­laki ja lastensuojelulaki.

Myös sote-uudis­tus muok­kaa teh­tä­vä­ja­koja ja tuo uusia vaa­ti­vam­pia teh­tä­viä sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löille. Sen sijaan kii­rettä kan­nat­taa pitää pitää siinä, että tar­jo­taan kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Hallitus lupaa­kin sel­vit­tää yhdessä yli­opis­to­jen kanssa jous­ta­vam­man tavan suo­rit­taa sosi­aa­li­työn­te­ki­jän ammat­ti­hen­ki­lö­oi­keu­den edel­lyt­tä­mät sosi­aa­li­työn opin­not muun muassa hyö­dyn­tä­mällä aikuiskoulutusta.

Kristiina Koskiluoma