Päihdesosiaalityöntekijä Jyrki Lausvaara on luonut työterveyshuoltoon päihdesosiaalityön mallin, jollaista Suomessa ei ole aikaisemmin ollut.

 

 

Vuonna 2014 teh­tiin työ­ter­veys­huol­toon ase­tus­muu­tos, jonka mukaan sosiaali­alan asian­tun­ti­jat voi­vat olla osa työ­ter­veys­huol­lon moniam­ma­til­lista tii­miä. Tärkeää muu­tok­sessa oli, että työ­nan­taja voi saada Kelalta kor­vausta niistä työ­ter­veys­huol­lon kus­tan­nuk­sista, joita syn­tyy sosiaali­alan ammat­ti­lai­sen palveluista.

Jyrki Lausvaaralle tämä mah­dol­li­suus tuli sopi­vasti. Hän oli päät­tä­nyt pit­kä­ai­kai­sen työnsä Kalliolan Nurmijärven kli­ni­kan joh­ta­jana ja pohti seu­raa­vaa askel­taan työ­elä­mässä. Hän oli teh­nyt työtä työi­käis­ten päih­deon­gel­mien parissa yli 30 vuotta. Näkemystä ja osaa­mista työi­käis­ten päih­deon­gel­mista oli run­saasti. Miten tätä osaa­mista voisi hyö­dyn­tää, muis­taa Lausvaara miettineensä.

Pohdinnan jäl­keen hän perusti yri­tyk­sensä Tmi Jyrki Lausvaaran ja ryh­tyi tar­joa­maan päih­de­so­si­aa­li­työn­te­ki­jän pal­ve­luita osana työ­ter­veys­huol­toa. Elettiin vuotta 2016.

Apua ihmiselle, joka kieltää ongelman

Jyrki Lausvaara on kehit­tä­nyt työ­ter­veys­huol­toon pal­ve­lun, jonka avulla työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kai­den päih­deon­gelma voi­daan tun­nis­taa nykyistä helpommin.

– Tarjoan päih­deon­gel­man havah­du­tus- ja puheek­siot­ta­mis­val­men­nusta muun muassa esi­mie­hille ja työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­nan jäse­nille, ker­too Lausvaara.

Valmennuksessa lisä­tään esi­mies­ten val­miutta koh­data ja rat­koa eri­lai­sia päih­tei­den­käy­tön aiheut­ta­mia tilan­teita. He oppi­vat tun­nis­ta­maan var­hai­sia häly­tys­merk­kejä työyh­tei­sössä ja saa­vat kon­kreet­ti­sia kei­noja toimia.

– Mitä enem­män esi­mie­hillä, lää­kä­reillä ja hoi­ta­jilla on tie­toa päih­teistä, sitä aiem­min hei­dän työn­te­ki­jänsä ja asiak­kaansa pää­se­vät esi­mer­kiksi päih­de­so­si­aa­li­työn­te­ki­jän vas­taa­no­tolle. Päihdeongelman ajoissa havait­se­mi­nen sääs­tää työ­vuo­sia ja yhteis­kun­nan varoja.

Päihdesosiaalityötä tehdään yrittäjänä.

Valmennusten lisäksi Lausvaara tekee työ­ter­veys­huol­lossa asia­kas­työtä. Työterveyslääkärit ja ‑hoi­ta­jat ohjaa­vat asiak­kaat hänen vas­taa­no­tol­leen, jossa hän sel­vit­tää asiak­kaan tilan­netta ja ohjaa eteenpäin.

– Tärkein teh­tä­väni on haas­taa asia­kasta miet­ti­mään ongel­maansa, jonka hän aktii­vi­sesti kiel­tää. Tämä on päih­de­työn han­ka­lin kohta yhdis­tet­tynä sii­hen, että jokin ulko­puo­li­nen tekijä pakot­taa hänet hoitoon.

Oma ura ‑palkinto

Pioneerityöstään työ­ter­veys­huol­lon päih­de­so­si­aa­li­työssä Jyrki Lausvaara sai ammat­ti­jär­jestö Talentian Oma ura ‑pal­kin­non, jonka ammat­ti­jär­jestö jakoi 70-vuo­tis­juh­la­vuo­den ker­ta­luon­tei­sena huo­mio­no­soi­tuk­sena. Hän on hyvä esi­merkki siitä, kuinka sosiaali­alan ammat­ti­lai­nen voi raken­taa itsel­leen uraa amma­tin­har­joit­ta­jana, tode­taan Talentiasta.

Jos yrit­tä­mi­nen kiin­nos­taa, neu­voo Jyrki Lausvaara kään­ty­mään aivan aluksi TE-kes­kuk­sen puo­leen. Hyvä idea täy­tyy jalos­tua sel­lai­seksi, että yri­tys­toi­min­nan voi aloit­taa ja yrit­tä­mi­sellä tulee talou­del­li­sesti toimeen.

– Itse sain tukea sii­hen, että minulle hah­mot­tui kon­kreet­ti­sesti se, onko päih­de­so­si­aa­li­työn­te­kijä-toi­mi­ni­messä jär­keä ja elinvoimaisuutta.

Jyrki Lausvaara kan­nus­taa aloit­ta­via yrit­tä­jiä miet­ti­mään myös koko elämäntilannettaan.

– Aloittavan yrit­tä­jän on osat­tava joh­taa itse­ään ja saada ymmär­rys siitä, mitä on teke­mässä ja pyy­tää apua, kun on sen paikka. Alkuvaiheessa eni­ten minulla teetti työtä pal­ve­lui­den tuot­teis­ta­mi­nen sel­lai­siksi, että ne hyö­dyt­tä­vät asiakasta.

– Myös mark­ki­noin­nissa sosi­aa­li­työn ammat­ti­lai­sena siir­ryin muka­vuusa­lu­eeni ulko­puo­lelle. Markkinointia on kui­ten­kin pakko tehdä koko ajan, koska täl­laista pal­ve­lua ei ole työ­ter­veys­huol­lossa ollut aikaisemmin.

Helena Jaakkola