Päihdesosiaalityöntekijä Jyrki Lausvaara on luonut työterveyshuoltoon päihdesosiaalityön mallin, jollaista Suomessa ei ole aikaisemmin ollut.

 

 

Vuon­na 2014 tehti­in työter­veyshuoltoon ase­tus­muu­tos, jon­ka mukaan sosi­aalialan asiantun­ti­jat voivat olla osa työter­veyshuol­lon moni­ammatil­lista tiim­iä. Tärkeää muu­tok­ses­sa oli, että työ­nan­ta­ja voi saa­da Kelal­ta kor­vaus­ta niistä työter­veyshuol­lon kus­tan­nuk­sista, joi­ta syn­tyy sosi­aalialan ammat­ti­laisen palveluista.

Jyr­ki Laus­vaar­alle tämä mah­dol­lisu­us tuli sopi­vasti. Hän oli päät­tänyt pitkäaikaisen työn­sä Kalli­olan Nur­mi­jär­ven klinikan johta­jana ja pohti seu­raavaa askeltaan työelämässä. Hän oli tehnyt työtä työikäis­ten päi­hdeon­gelmien paris­sa yli 30 vuot­ta. Näke­mys­tä ja osaamista työikäis­ten päi­hdeon­gelmista oli run­saasti. Miten tätä osaamista voisi hyö­dyn­tää, muis­taa Laus­vaara miet­ti­neen­sä.

Pohdin­nan jäl­keen hän perusti yri­tyk­sen­sä Tmi Jyr­ki Laus­vaaran ja ryhtyi tar­joa­maan päi­hdes­osi­aal­i­työn­tek­i­jän palvelui­ta osana työter­veyshuoltoa. Elet­ti­in vuot­ta 2016.

Apua ihmiselle, joka kieltää ongelman

Jyr­ki Laus­vaara on kehit­tänyt työter­veyshuoltoon palvelun, jon­ka avul­la työn­tek­i­jöi­den ja asi­akkaiden päi­hdeon­gel­ma voidaan tun­nistaa nyky­istä helpom­min.

– Tar­joan päi­hdeon­gel­man havah­du­tus- ja puheek­siot­tamis­val­men­nus­ta muun muas­sa esimiehille ja työ­suo­je­lu­toimikun­nan jäse­nille, ker­too Laus­vaara.

Val­men­nuk­ses­sa lisätään esimi­esten valmi­ut­ta koh­da­ta ja ratkoa eri­laisia päi­htei­denkäytön aiheut­tamia tilantei­ta. He oppi­vat tun­nista­maan varhaisia häly­tys­merkke­jä työy­hteisössä ja saa­vat konkreet­tisia keino­ja toimia.

– Mitä enem­män esimiehillä, lääkäreil­lä ja hoita­jil­la on tietoa päi­hteistä, sitä aiem­min hei­dän työn­tek­i­jän­sä ja asi­akkaansa pää­sevät esimerkik­si päi­hdes­osi­aal­i­työn­tek­i­jän vas­taan­otolle. Päi­hdeon­gel­man ajois­sa havait­sem­i­nen säästää työvu­osia ja yhteiskun­nan varo­ja.

Päihdesosiaalityötä tehdään yrittäjänä.

Val­men­nusten lisäk­si Laus­vaara tekee työter­veyshuol­los­sa asi­akastyötä. Työter­veyslääkärit ja ‑hoita­jat ohjaa­vat asi­akkaat hänen vas­taan­otolleen, jos­sa hän selvit­tää asi­akkaan tilan­net­ta ja ohjaa eteen­päin.

– Tärkein tehtäväni on haas­taa asi­akas­ta miet­timään ongel­maansa, jon­ka hän akti­ivis­es­ti kieltää. Tämä on päi­hde­työn han­kalin koh­ta yhdis­tet­tynä siihen, että jokin ulkop­uo­li­nen tek­i­jä pakot­taa hänet hoitoon.

Oma ura ‑palkinto

Pio­neer­i­työstään työter­veyshuol­lon päi­hdes­osi­aal­i­työssä Jyr­ki Laus­vaara sai ammat­ti­jär­jestö Tal­ent­ian Oma ura ‑palkin­non, jon­ka ammat­ti­jär­jestö jakoi 70-vuo­tisjuhlavuo­den ker­talu­on­teise­na huomionosoituk­se­na. Hän on hyvä esimerk­ki siitä, kuin­ka sosi­aalialan ammat­ti­lainen voi rak­en­taa itselleen uraa ammat­in­har­joit­ta­jana, tode­taan Tal­en­ti­as­ta.

Jos yrit­tämi­nen kiin­nos­taa, neu­voo Jyr­ki Laus­vaara kään­tymään aivan aluk­si TE-keskuk­sen puoleen. Hyvä idea täy­tyy jalostua sel­l­aisek­si, että yri­tys­toimin­nan voi aloit­taa ja yrit­tämisel­lä tulee taloudel­lis­es­ti toimeen.

– Itse sain tukea siihen, että min­ulle hah­mot­tui konkreet­tis­es­ti se, onko päi­hdes­osi­aal­i­työn­tek­i­jä-toi­min­imessä järkeä ja elin­voimaisu­ut­ta.

Jyr­ki Laus­vaara kan­nus­taa aloit­tavia yrit­täjiä miet­timään myös koko elämän­ti­lan­net­taan.

– Aloit­ta­van yrit­täjän on osat­ta­va johtaa itseään ja saa­da ymmär­rys siitä, mitä on tekemässä ja pyytää apua, kun on sen paik­ka. Alku­vai­heessa eniten min­ul­la teet­ti työtä palvelu­iden tuot­teis­t­a­mi­nen sel­l­aisik­si, että ne hyödyt­tävät asi­akas­ta.

– Myös markki­noin­nis­sa sosi­aal­i­työn ammat­ti­laise­na siir­ryin mukavu­usalueeni ulkop­uolelle. Markki­noin­tia on kuitenkin pakko tehdä koko ajan, kos­ka täl­laista palvelua ei ole työter­veyshuol­los­sa ollut aikaisem­min.

Hele­na Jaakko­la