Kuva: Veikko Somerpuro

Metsäpalot, sulavat jäätiköt, myrskyt, tulvat, hurrikaanit, maanviljelyn vaikeutuminen ja lajien sukupuutto. Suuria ilmiöitä, jotka vaikuttavat arkeemme jo nyt ja tulevaisuudessa paljon enemmän. Ilmastonmuutos on täällä, uskoimme siihen tai emme.

 

 

Yli puo­let suo­ma­lai­sista on Ylen teet­tä­män kyse­ly­tut­ki­muk­sen mukaan sitä mieltä, että ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­nen vaa­tii meiltä jokai­selta suo­ma­lai­selta oma-aloit­teista elin-tapo­jen muut­ta­mista. Vain yksi pro­sentti vas­taa­jista oli sitä mieltä, että ilmas­ton­muu­tosta ei tar­vitse hil­litä. Kolmannes uskoo, että Suomen val­tion toi­milla on mer­ki­tystä vasta, kun muu­tok­sia teh­dään myös kansainvälisesti.

Puheista on toki mat­kaa tekoi­hin, mutta kyllä tämä alulta vaikuttaa.

Meille sosiaali­alan ammat­ti­lai­sille ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen on eet­ti­sesti luon­te­vaa, sillä työ nojaa vah­vasti yhteis­kun­nal­li­seen oikeu­den­mu­kai­suu­teen, ihmi­soi­keuk­siin ja yksi­löi­den ja yhtei­sö­jen hyvin­voin­nin puo­lus­ta­mi­seen. Tehtävämme on ehkäistä ja pois­taa sosi­aa­li­sia ongel­mia. Ja niitä ilmas­ton­muu­tos aiheuttaa.

Ilmastonmuutos on täällä, uskoimme siihen tai emme.

Maailmanpankin ennus­tei­den mukaan vuo­teen 2050 men­nessä ilmas­ton­muu­tos ajaa liik­keelle 140 mil­joo­naa pako­laista. Lievempänä seu­rauk­sena on jo näh­tä­vissä las­ten ja nuor­ten pelko tule­vai­suu­desta sekä rajum­pana eri­lai­set ilmas­toah­dis­tuk­sen aiheut­ta­mat oireet. Monet myös koke­vat, että kes­tä­vään elä­män­ta­paan siir­ty­mi­nen on han­ka­laa, jopa mah­do­tonta tai siitä ei ole riit­tä­västi tietoa.

Ilmastonmuutos on jo nyt läsnä sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen työssä. Vähintä, mitä meiltä vaa­di­taan, on ymmär­tää ilmas­ton­muu­tosta ilmiönä ja hah­mot­taa, mitä me jokai­nen voimme tehdä aineel­li­sista resurs­seista riip­pu­matta. Milloin tahansa edes­säsi saat­taa olla ihmi­nen, joka on koke­nut, ehkä osit­tain­kin, ilmas­ton­muu­tok­sesta joh­tu­vaa tur­vat­to­muutta tai puu­tetta. Silloin täy­tyy olla tai­toa tajuta, mistä kaikki joh­tuu, mitä on teh­tä­vissä ja miten tätä ihmistä voi­daan auttaa.

Kaisa Yliruokanen