Kuva: Veikko Somer­puro

Metsäpalot, sulavat jäätiköt, myrskyt, tulvat, hurrikaanit, maanviljelyn vaikeutuminen ja lajien sukupuutto. Suuria ilmiöitä, jotka vaikuttavat arkeemme jo nyt ja tulevaisuudessa paljon enemmän. Ilmastonmuutos on täällä, uskoimme siihen tai emme.

 

 

Yli puo­let suo­ma­lai­sista on Ylen teet­tämän kyse­ly­tutkimuk­sen mukaan sitä mieltä, että ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tämi­nen vaatii meiltä jokaiselta suo­ma­laiselta oma-aloit­teista elin-tapo­jen muut­tamista. Vain yksi pros­ent­ti vas­taa­jista oli sitä mieltä, että ilmas­ton­muu­tos­ta ei tarvitse hillitä. Kol­mannes uskoo, että Suomen val­tion toimil­la on merk­i­tys­tä vas­ta, kun muu­tok­sia tehdään myös kan­sain­välis­es­ti.

Puheista on toki matkaa tekoi­hin, mut­ta kyl­lä tämä alul­ta vaikut­taa.

Meille sosi­aalialan ammat­ti­laisille ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen on eet­tis­es­ti luon­te­vaa, sil­lä työ nojaa vah­vasti yhteiskun­nal­liseen oikeu­den­mukaisu­u­teen, ihmisoikeuk­si­in ja yksilöi­den ja yhteisö­jen hyv­in­voin­nin puo­lus­tamiseen. Tehtävämme on ehkäistä ja pois­taa sosi­aal­isia ongelmia. Ja niitä ilmas­ton­muu­tos aiheut­taa.

Ilmastonmuutos on täällä, uskoimme siihen tai emme.

Maail­man­pankin ennustei­den mukaan vuo­teen 2050 men­nessä ilmas­ton­muu­tos ajaa liik­keelle 140 miljoon­aa pako­laista. Lievem­pänä seu­rauk­se­na on jo nähtävis­sä las­ten ja nuorten pelko tule­vaisu­ud­es­ta sekä rajumpana eri­laiset ilmas­toahdis­tuk­sen aiheut­ta­mat oireet. Mon­et myös koke­vat, että kestävään elämän­ta­paan siir­tymi­nen on han­kalaa, jopa mah­do­ton­ta tai siitä ei ole riit­tävästi tietoa.

Ilmas­ton­muu­tos on jo nyt läs­nä sosi­aalialan korkeak­oulutet­tu­jen työssä. Vähin­tä, mitä meiltä vaa­di­taan, on ymmärtää ilmas­ton­muu­tos­ta ilmiönä ja hah­mot­taa, mitä me jokainen voimme tehdä aineel­li­sista resurs­seista riip­pumat­ta. Mil­loin tahansa edessäsi saat­taa olla ihmi­nen, joka on kokenut, ehkä osit­tainkin, ilmas­ton­muu­tok­ses­ta johtu­vaa tur­vat­to­muut­ta tai puutet­ta. Sil­loin täy­tyy olla taitoa taju­ta, mis­tä kaik­ki johtuu, mitä on tehtävis­sä ja miten tätä ihmistä voidaan aut­taa.

Kaisa Yliruoka­nen