Ainutlaatuiseksi työmme tekee se, että korostamme huumeita käyttävien ihmisarvoista kohtaamista ja vahvistamme heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Osiksessa toimitaan haittoja vähentävän huumetyön ideologialla, sanoo kehittämissuunnittelija, sosionomi (AMK) Hede Laasonen.

 

 

Osis-toim­inta tavoit­taa ver­tais­ten kaut­ta huumei­ta käyt­täviä, kor­vaushoi­dos­sa ole­via tai kuntoutu­via ihmisiä, joi­ta muut palve­lut eivät juuri tavoita.

‒ Meille saa tul­la mukaan, vaik­ka vielä käyt­tää huumei­ta, ker­too Hede Laa­so­nen.

Työ on ajoit­tain rankkaa, mut­ta palk­it­se­vaa, sanoo Laa­so­nen. Osik­ses­sa ei tehdä ter­api­atyötä, vaik­ka pitkissä asi­akas­suhteis­sa kohtaamiset voivat syven­tyä hyvinkin inten­si­ivisik­si.

‒ Paras­ta palautet­ta meille on, kun vuosia huumei­ta käyt­tänyt sanoo, että hän on saanut ihmis­ar­von­sa takaisin ja joku kohtaa hänet muu­nakin kuin narkka­ri­na. Osik­ses­sa ver­tainen saa uuden iden­ti­teetin käyt­täjäi­den­ti­teet­tin­sä vai­h­toe­hdok­si.

Vertaistoimijoita ja ryhmiä

Osik­ses­sa koulute­taan akti­ivis­es­ti päi­hteitä käyt­täviä ihmisiä toim­i­maan päi­hde­maail­mas­sa ver­tais­toim­i­joina. Täl­lä het­kel­lä toimin­nas­samme on eri tavoin mukana 100 käyt­tävää ver­taista ja heistä akti­ivisia toim­i­joi­ta on 30.

Osik­ses­sa toimii kak­si ryh­mää, Ver­to-tii­mi ja Very­Nais-ryh­mä. Lisäk­si on mata­lan kyn­nyk­sen Tsemp­pis-kahvi­la, jos­sa kahvit­telun lomas­sa voi hoidel­la asioitaan tai tava­ta työn­tek­i­jöitä henkilöko­htai­sis­es­ti. Tsemp­pis-kahvi­laan voi myös päästä työsken­telemään ja hake­maan tun­tu­maa kahvi­latyöhön.

Ver­to-tii­mi tar­joaa koulu­tus­ta ver­taise­na toim­imiseen, mah­dol­lisu­u­den jakaa koke­muk­si­aan sekä voimaan­tua ja virk­istyä hyvässä porukas­sa. Very­Nais on naiser­i­ty­istä ver­tais­toim­intaa, jos­sa saa muun muas­sa tietoa naiseu­teen, hyv­in­voin­ti­in ja päi­hteisi­in liit­tyvistä asioista.

Parasta palautetta on, kun vuosia huumeita käyttänyt sanoo, että hän on saanut ihmisarvonsa takaisin.

‒ Meil­lä on myös etsivää työtä, ja ver­taisil­la on mah­dol­lisu­us liikkua kaduil­la etsivän työn­tek­i­jän mukana. Täl­lainen työ­malli on osoit­tau­tunut toimi­vak­si, sil­lä tavoita­mme sel­l­aisia käyt­täjiä, joi­ta mei­dän ei olisi muu­toin mitenkään mah­dol­lista tavoit­taa. Etsivässä työssä ker­romme Osik­sen toimin­nas­ta ja muista palveluista, ker­too Hede Laa­so­nen.

Osik­sen yhteistyökump­paneina ovat A‑klinikkasäätiö, Tukiko­h­ta ry ja Suomen Lumme ry.

‒ Itse olen Tukiko­hdan palveluk­ses­sa. Meil­lä on nyt STEA:n jatku­va toim­inta-avus­tus, joka tur­vaa toimin­nan jatku­vu­u­den han­ke­vu­osien jäl­keen.

Osa päihdepalveluiden kenttää

‒ Ajat­te­len, että teemme yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävää pio­neer­i­työtä ja rikas­tu­tamme päi­hdeken­tän palvelui­ta. Työtämme kohtaan esitetään ajoit­tain kovaakin kri­ti­ikkiä, jopa päi­hde­työn ammat­ti­laisil­ta. Saamme kuul­la, että mah­dol­lis­tamme päi­htei­den käytön tai että hyysäämme käyt­täjiä, sanoo Laa­so­nen.

On kuitenkin niin, että vuosia huumei­ta käyt­tänyt har­voin löytää tien­sä suo­raan päi­hde­palvelui­hin, sanoo Laa­so­nen.

‒ He eivät saa kadul­la yhtäkkistä oival­lus­ta hakeu­tua katkolle. Moni ovi myös sulkeu­tuu huumei­ta käyt­täviltä olete­tun moti­vaa­tion puut­teen tai retkah­dusten vuok­si. Sik­si tarvi­taan tämän tyyp­pisiä palvelui­ta. Vaik­ka meil­lä ei ole tavoit­teena, että käyt­tö pitää lopet­taa, näin voi silti käy­dä.

Teemme vaikut­tamistyötä ja koulu­tamme paljon tästä aiheesta. Taval­lis­ten ihmis­ten asen­teisi­in huumei­denkäyt­täjiä kohtaan yritämme vaikut­taa pitämäl­lä yhdessä tam­pere­laisen Völjy-toimin­nan kanssa Elämä vas­tas­sa ‑blo­gia.

Osis-työn kyl­jessä toimii akti­ivis­es­ti käyt­täjäy­hdis­tys Suomen Lumme ry, jota pyörit­tävät vielä huumei­ta käyt­tävät ihmiset.

‒ He halu­a­vat toimin­nal­laan vaikut­taa siihen, miten huumei­denkäyt­täjiä kohdel­laan yhteiskun­nas­samme. Täl­lainenkin toim­inta­muo­to on melko ain­utk­er­taista.

Hele­na Jaakko­la