Ainutlaatuiseksi työmme tekee se, että korostamme huumeita käyttävien ihmisarvoista kohtaamista ja vahvistamme heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Osiksessa toimitaan haittoja vähentävän huumetyön ideologialla, sanoo kehittämissuunnittelija, sosionomi (AMK) Hede Laasonen.

 

 

Osis-toiminta tavoittaa vertaisten kautta huumeita käyttäviä, korvaus­hoi­dossa olevia tai kuntou­tuvia ihmisiä, joita muut palvelut eivät juuri tavoita.

‒ Meille saa tulla mukaan, vaikka vielä käyttää huumeita, kertoo Hede Laasonen.

Työ on ajoittain rankkaa, mutta palkit­sevaa, sanoo Laasonen. Osiksessa ei tehdä terapia­työtä, vaikka pitkissä asiakas­suh­teissa kohtaa­miset voivat syventyä hyvinkin inten­sii­vi­siksi.

‒ Parasta palau­tetta meille on, kun vuosia huumeita käyttänyt sanoo, että hän on saanut ihmisar­vonsa takaisin ja joku kohtaa hänet muunakin kuin narkkarina. Osiksessa vertainen saa uuden identi­teetin käyttä­jäi­den­ti­teet­tinsä vaihtoeh­doksi.

Vertaistoimijoita ja ryhmiä

Osiksessa koulu­tetaan aktii­vi­sesti päihteitä käyttäviä ihmisiä toimimaan päihde­maa­il­massa vertais­toi­mi­joina. Tällä hetkellä toimin­nas­samme on eri tavoin mukana 100 käyttävää vertaista ja heistä aktii­visia toimi­joita on 30.

Osiksessa toimii kaksi ryhmää, Verto-tiimi ja VeryNais-ryhmä. Lisäksi on matalan kynnyksen Tsemppis-kahvila, jossa kahvit­telun lomassa voi hoidella asioitaan tai tavata työnte­ki­jöitä henki­lö­koh­tai­si­sesti. Tsemppis-kahvilaan voi myös päästä työsken­te­lemään ja hakemaan tuntumaa kahvi­la­työhön.

Verto-tiimi tarjoaa koulu­tusta vertaisena toimi­miseen, mahdol­li­suuden jakaa kokemuk­siaan sekä voimaantua ja virkistyä hyvässä porukassa. VeryNais on naise­ri­tyistä vertais­toi­mintaa, jossa saa muun muassa tietoa naiseuteen, hyvin­vointiin ja päihteisiin liitty­vistä asioista.

Parasta palautetta on, kun vuosia huumeita käyttänyt sanoo, että hän on saanut ihmisarvonsa takaisin.

‒ Meillä on myös etsivää työtä, ja vertai­silla on mahdol­lisuus liikkua kaduilla etsivän työnte­kijän mukana. Tällainen työmalli on osoit­tau­tunut toimi­vaksi, sillä tavoi­tamme sellaisia käyttäjiä, joita meidän ei olisi muutoin mitenkään mahdol­lista tavoittaa. Etsivässä työssä kerromme Osiksen toimin­nasta ja muista palve­luista, kertoo Hede Laasonen.

Osiksen yhteis­työ­kump­pa­neina ovat A‑klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry.

‒ Itse olen Tukikohdan palve­luk­sessa. Meillä on nyt STEA:n jatkuva toiminta-avustus, joka turvaa toiminnan jatku­vuuden hanke­vuosien jälkeen.

Osa päihdepalveluiden kenttää

‒ Ajattelen, että teemme yhteis­kun­nal­li­sesti merkit­tävää pionee­ri­työtä ja rikas­tu­tamme päihde­kentän palve­luita. Työtämme kohtaan esitetään ajoittain kovaakin kritiikkiä, jopa päihdetyön ammat­ti­lai­silta. Saamme kuulla, että mahdol­lis­tamme päihteiden käytön tai että hyysäämme käyttäjiä, sanoo Laasonen.

On kuitenkin niin, että vuosia huumeita käyttänyt harvoin löytää tiensä suoraan päihde­pal­ve­luihin, sanoo Laasonen.

‒ He eivät saa kadulla yhtäk­kistä oival­lusta hakeutua katkolle. Moni ovi myös sulkeutuu huumeita käyttä­viltä oletetun motivaation puutteen tai retkah­dusten vuoksi. Siksi tarvitaan tämän tyyppisiä palve­luita. Vaikka meillä ei ole tavoit­teena, että käyttö pitää lopettaa, näin voi silti käydä.

Teemme vaikut­ta­mis­työtä ja koulu­tamme paljon tästä aiheesta. Taval­listen ihmisten asenteisiin huumei­den­käyt­täjiä kohtaan yritämme vaikuttaa pitämällä yhdessä tampe­re­laisen Völjy-toiminnan kanssa Elämä vastassa ‑blogia.

Osis-työn kyljessä toimii aktii­vi­sesti käyttä­jäyh­distys Suomen Lumme ry, jota pyörit­tävät vielä huumeita käyttävät ihmiset.

‒ He haluavat toimin­nallaan vaikuttaa siihen, miten huumei­den­käyt­täjiä kohdellaan yhteis­kun­nas­samme. Tällai­nenkin toimin­ta­muoto on melko ainut­ker­taista.

Helena Jaakkola