Ainutlaatuiseksi työmme tekee se, että korostamme huumeita käyttävien ihmisarvoista kohtaamista ja vahvistamme heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Osiksessa toimitaan haittoja vähentävän huumetyön ideologialla, sanoo kehittämissuunnittelija, sosionomi (AMK) Hede Laasonen.

 

 

Osis-toi­minta tavoit­taa ver­tais­ten kautta huu­meita käyt­tä­viä, kor­vaus­hoi­dossa ole­via tai kun­tou­tu­via ihmi­siä, joita muut pal­ve­lut eivät juuri tavoita.

‒ Meille saa tulla mukaan, vaikka vielä käyt­tää huu­meita, ker­too Hede Laasonen.

Työ on ajoit­tain rank­kaa, mutta pal­kit­se­vaa, sanoo Laasonen. Osiksessa ei tehdä tera­pia­työtä, vaikka pit­kissä asia­kas­suh­teissa koh­taa­mi­set voi­vat syven­tyä hyvin­kin intensiivisiksi.

‒ Parasta palau­tetta meille on, kun vuo­sia huu­meita käyt­tä­nyt sanoo, että hän on saa­nut ihmi­sar­vonsa takai­sin ja joku koh­taa hänet muu­na­kin kuin nark­ka­rina. Osiksessa ver­tai­nen saa uuden iden­ti­tee­tin käyt­tä­jäi­den­ti­teet­tinsä vaihtoehdoksi.

Vertaistoimijoita ja ryhmiä

Osiksessa kou­lu­te­taan aktii­vi­sesti päih­teitä käyt­tä­viä ihmi­siä toi­mi­maan päih­de­maa­il­massa ver­tais­toi­mi­joina. Tällä het­kellä toi­min­nas­samme on eri tavoin mukana 100 käyt­tä­vää ver­taista ja heistä aktii­vi­sia toi­mi­joita on 30.

Osiksessa toi­mii kaksi ryh­mää, Verto-tiimi ja VeryNais-ryhmä. Lisäksi on mata­lan kyn­nyk­sen Tsemppis-kah­vila, jossa kah­vit­te­lun lomassa voi hoi­della asioi­taan tai tavata työn­te­ki­jöitä hen­ki­lö­koh­tai­si­sesti. Tsemppis-kah­vi­laan voi myös päästä työs­ken­te­le­mään ja hake­maan tun­tu­maa kahvilatyöhön.

Verto-tiimi tar­joaa kou­lu­tusta ver­tai­sena toi­mi­mi­seen, mah­dol­li­suu­den jakaa koke­muk­si­aan sekä voi­maan­tua ja vir­kis­tyä hyvässä poru­kassa. VeryNais on nai­se­ri­tyistä ver­tais­toi­min­taa, jossa saa muun muassa tie­toa nai­seu­teen, hyvin­voin­tiin ja päih­tei­siin liit­ty­vistä asioista.

Parasta palautetta on, kun vuosia huumeita käyttänyt sanoo, että hän on saanut ihmisarvonsa takaisin.

‒ Meillä on myös etsi­vää työtä, ja ver­tai­silla on mah­dol­li­suus liik­kua kaduilla etsi­vän työn­te­ki­jän mukana. Tällainen työ­malli on osoit­tau­tu­nut toi­mi­vaksi, sillä tavoi­tamme sel­lai­sia käyt­tä­jiä, joita mei­dän ei olisi muu­toin miten­kään mah­dol­lista tavoit­taa. Etsivässä työssä ker­romme Osiksen toi­min­nasta ja muista pal­ve­luista, ker­too Hede Laasonen.

Osiksen yhteis­työ­kump­pa­neina ovat A‑klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry.

‒ Itse olen Tukikohdan pal­ve­luk­sessa. Meillä on nyt STEA:n jat­kuva toi­minta-avus­tus, joka tur­vaa toi­min­nan jat­ku­vuu­den han­ke­vuo­sien jälkeen.

Osa päihdepalveluiden kenttää

‒ Ajattelen, että teemme yhteis­kun­nal­li­sesti mer­kit­tä­vää pio­nee­ri­työtä ja rikas­tu­tamme päih­de­ken­tän pal­ve­luita. Työtämme koh­taan esi­te­tään ajoit­tain kovaa­kin kri­tiik­kiä, jopa päih­de­työn ammat­ti­lai­silta. Saamme kuulla, että mah­dol­lis­tamme päih­tei­den käy­tön tai että hyy­säämme käyt­tä­jiä, sanoo Laasonen.

On kui­ten­kin niin, että vuo­sia huu­meita käyt­tä­nyt har­voin löy­tää tiensä suo­raan päih­de­pal­ve­lui­hin, sanoo Laasonen.

‒ He eivät saa kadulla yhtäk­kistä oival­lusta hakeu­tua kat­kolle. Moni ovi myös sul­keu­tuu huu­meita käyt­tä­viltä ole­te­tun moti­vaa­tion puut­teen tai ret­kah­dus­ten vuoksi. Siksi tar­vi­taan tämän tyyp­pi­siä pal­ve­luita. Vaikka meillä ei ole tavoit­teena, että käyttö pitää lopet­taa, näin voi silti käydä.

Teemme vai­kut­ta­mis­työtä ja kou­lu­tamme pal­jon tästä aiheesta. Tavallisten ihmis­ten asen­tei­siin huu­mei­den­käyt­tä­jiä koh­taan yri­tämme vai­kut­taa pitä­mällä yhdessä tam­pe­re­lai­sen Völjy-toi­min­nan kanssa Elämä vas­tassa ‑blo­gia.

Osis-työn kyl­jessä toi­mii aktii­vi­sesti käyt­tä­jäyh­dis­tys Suomen Lumme ry, jota pyö­rit­tä­vät vielä huu­meita käyt­tä­vät ihmiset.

‒ He halua­vat toi­min­nal­laan vai­kut­taa sii­hen, miten huu­mei­den­käyt­tä­jiä koh­del­laan yhteis­kun­nas­samme. Tällainenkin toi­min­ta­muoto on melko ainutkertaista.

Helena Jaakkola