Espoolainen Väylä ry on uudenlainen yhdistys, joka lisää osatyökykyisten reilun työllistymisen mahdollisuuksia yhteistyössä Espoon kaupungin vammaispalvelujen työhönvalmentajien kanssa.

 

Osatyö­ky­kyiset työnte­kijät työsken­te­levät säännöl­li­sellä kuukausi­pal­kalla, joka maksetaan työeh­to­so­pi­musten mukai­sesti.

− Aloimme vuosi sitten. Toimin­nan­joh­tajan lisäksi yhdis­tykseen on palkattu kaksi henkilöä, kertoo toimin­nan­johtaja Iiris Mikkilä.

Jos rahoitus saadaan tukevalle pohjalle, väkeä palkataan lisää. Yhdis­tyksen tarjoamiin palve­luihin kuuluvat kotisii­voukset, pihatyöt, yritysten siivous­pal­velut, muutto­sii­voukset, uudis­koh­teiden sisään­muut­to­sii­voukset ja rappusii­voukset. Uutena palveluna on järjestely.

Palve­luiden toiminta-alue on Espoo, Helsinki, Vantaa ja Kirkko­nummi. Ensim­mäisen toimin­ta­vuoden aikana Väylän palve­luita on tilannut yli 60 yksityistä kotita­loutta.

− Työssä murramme päivittäin ennak­ko­luuloja vammaisten kykene­väi­syy­destä ja laajen­nemme kaikkien osapuolien maail­man­kuvaa, kertoo Mikkilä.

Väylässä työil­ma­piiri on iloinen ja välitön

Työtahti on sopivan leppoisa, ja päivässä on vain yksi siivous­kohde.  Työtä tehdään aina ryhmässä, ja toimin työparina. Ohjaus on tiivistä ja dialo­gista. Kun kohteessa työtehtävä on saatu päätökseen aamupäivän aikana, tulemme toimis­tolle ja syömme yhdessä.

Ajatus osatyö­ky­kyisten vammaisten työllis­tä­mistä virisi, kun Iiris Mikkilä sai äitiys­lo­mallaan kotiapua avotyö­toi­min­nassa olevalta kehitys­vam­mai­selta naiselta. Kaupunki maksoi hänelle työstä pienen korvauksen, Mikkilä lounaan.

− Periaate pitäisi olla, työstä saadaan palkkaa. Tältä pohjalta ryhdyimme suunnit­te­lemaan Väylän toimin­taideaa, sanoo Mikkilä.

Kanna­tet­tavan periaatteen vieminen käytäntöön osoit­tautui suureksi urakaksi. Kehitys­vam­maisen työllis­tä­minen on byrokraat­tista ja tarkkaa. Työtunnit ja niistä maksettava sopimusten mukainen palkka pitää sovittaa osatyö­ky­kyisten muiden tukien kanssa yhteen.

− Meillä tarvit­taisiin muutos siihen, etteivät sosiaa­li­tur­vae­tuudet leikkaannu niin jyrkästi, jos työsken­nellään palkka­työ­suh­teessa. Nyt laskemme todella tarkasti tehdyt työtunnit, etuudet ja palkan, jotta työnteko pysyy kannat­tavana osatyö­ky­kyi­selle.

− Ilman Espoon kaupungin vammais­pal­ve­luiden työhön­val­men­tajia urakasta ei olisi selvitty. Ihania ja osaavia ihmisiä.

Helena Jaakkola