Espoolainen Väylä ry on uudenlainen yhdistys, joka lisää osatyökykyisten reilun työllistymisen mahdollisuuksia yhteistyössä Espoon kaupungin vammaispalvelujen työhönvalmentajien kanssa.

 

Osatyökykyiset työn­tek­i­jät työsken­televät sään­nöl­lisel­lä kuukausi­pal­ka­lla, joka mak­se­taan työe­htosopimusten mukaises­ti.

− Aloimme vuosi sit­ten. Toimin­nan­jo­hta­jan lisäk­si yhdis­tyk­seen on palkat­tu kak­si henkilöä, ker­too toimin­nan­jo­hta­ja Iiris Mikkilä.

Jos rahoi­tus saadaan tuke­valle poh­jalle, väkeä palkataan lisää. Yhdis­tyk­sen tar­joami­in palvelui­hin kuu­lu­vat kotisi­ivouk­set, pihatyöt, yri­tys­ten siivous­palve­lut, muut­tosi­ivouk­set, uud­isko­htei­den sisään­muut­tosi­ivouk­set ja rap­pusi­ivouk­set. Uute­na palvelu­na on jär­jeste­ly.

Palvelu­iden toim­inta-alue on Espoo, Helsin­ki, Van­taa ja Kirkkon­um­mi. Ensim­mäisen toim­intavuo­den aikana Väylän palvelui­ta on tilan­nut yli 60 yksi­ty­istä koti­talout­ta.

− Työssä mur­ramme päivit­täin ennakkolu­u­lo­ja vam­mais­ten kykeneväisyy­destä ja laa­jen­nemme kaikkien osa­puolien maail­manku­vaa, ker­too Mikkilä.

Väylässä työilmapi­iri on iloinen ja väl­itön

Työ­tahti on sopi­van lep­poisa, ja päivässä on vain yksi siivousko­hde.  Työtä tehdään aina ryh­mässä, ja toimin työ­pa­ri­na. Ohjaus on tiivistä ja dial­o­gista. Kun kohteessa työte­htävä on saatu päätök­seen aamupäivän aikana, tulemme toimis­tolle ja syömme yhdessä.

Aja­tus osatyökyky­is­ten vam­mais­ten työl­listämistä virisi, kun Iiris Mikkilä sai äitiys­lo­ma­l­laan koti­a­pua avo­työ­toimin­nas­sa ole­val­ta kehi­tys­vam­maiselta naiselta. Kaupun­ki mak­soi hänelle työstä pienen kor­vauk­sen, Mikkilä lounaan.

− Peri­aate pitäisi olla, työstä saadaan palkkaa. Tältä poh­jal­ta ryhdy­imme suun­nit­tele­maan Väylän toim­intaideaa, sanoo Mikkilä.

Kan­natet­ta­van peri­aat­teen viem­i­nen käytän­töön osoit­tau­tui suurek­si urakak­si. Kehi­tys­vam­maisen työl­listämi­nen on byrokraat­tista ja tarkkaa. Työ­tun­nit ja niistä mak­set­ta­va sopimusten mukainen palk­ka pitää sovit­taa osatyökyky­is­ten muiden tukien kanssa yhteen.

− Meil­lä tarvit­taisi­in muu­tos siihen, etteivät sosi­aal­i­tur­vae­tu­udet leikkaan­nu niin jyrkästi, jos työsken­nel­lään palkkatyö­suh­teessa. Nyt laskemme todel­la tarkasti tehdyt työ­tun­nit, etu­udet ja palkan, jot­ta työn­teko pysyy kan­nat­ta­vana osatyökykyiselle.

− Ilman Espoon kaupun­gin vam­mais­palvelu­iden työhön­val­men­ta­jia urakas­ta ei olisi selvit­ty. Iha­nia ja osaavia ihmisiä.

Hele­na Jaakko­la