Espoolainen Väylä ry on uudenlainen yhdistys, joka lisää osatyökykyisten reilun työllistymisen mahdollisuuksia yhteistyössä Espoon kaupungin vammaispalvelujen työhönvalmentajien kanssa.

 

Osatyö­ky­kyi­set työn­te­ki­jät työs­ken­te­le­vät sään­nöl­li­sellä kuu­kausi­pal­kalla, joka mak­se­taan työ­eh­to­so­pi­mus­ten mukaisesti.

− Aloimme vuosi sit­ten. Toiminnanjohtajan lisäksi yhdis­tyk­seen on pal­kattu kaksi hen­ki­löä, ker­too toi­min­nan­joh­taja Iiris Mikkilä.

Jos rahoi­tus saa­daan tuke­valle poh­jalle, väkeä pal­ka­taan lisää. Yhdistyksen tar­joa­miin pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat koti­sii­vouk­set, piha­työt, yri­tys­ten sii­vous­pal­ve­lut, muut­to­sii­vouk­set, uudis­koh­tei­den sisään­muut­to­sii­vouk­set ja rap­pusii­vouk­set. Uutena pal­ve­luna on järjestely.

Palveluiden toi­minta-alue on Espoo, Helsinki, Vantaa ja Kirkkonummi. Ensimmäisen toi­min­ta­vuo­den aikana Väylän pal­ve­luita on tilan­nut yli 60 yksi­tyistä kotitaloutta.

− Työssä mur­ramme päi­vit­täin ennak­ko­luu­loja vam­mais­ten kyke­ne­väi­syy­destä ja laa­jen­nemme kaik­kien osa­puo­lien maa­il­man­ku­vaa, ker­too Mikkilä.

Väylässä työil­ma­piiri on iloi­nen ja välitön

Työtahti on sopi­van lep­poisa, ja päi­vässä on vain yksi sii­vous­kohde.  Työtä teh­dään aina ryh­mässä, ja toi­min työ­pa­rina. Ohjaus on tii­vistä ja dia­lo­gista. Kun koh­teessa työ­teh­tävä on saatu pää­tök­seen aamu­päi­vän aikana, tulemme toi­mis­tolle ja syömme yhdessä.

Ajatus osa­työ­ky­kyis­ten vam­mais­ten työl­lis­tä­mistä virisi, kun Iiris Mikkilä sai äitiys­lo­mal­laan kotia­pua avo­työ­toi­min­nassa ole­valta kehi­tys­vam­mai­selta nai­selta. Kaupunki mak­soi hänelle työstä pie­nen kor­vauk­sen, Mikkilä lounaan.

− Periaate pitäisi olla, työstä saa­daan palk­kaa. Tältä poh­jalta ryh­dyimme suun­nit­te­le­maan Väylän toi­min­tai­deaa, sanoo Mikkilä.

Kannatettavan peri­aat­teen vie­mi­nen käy­tän­töön osoit­tau­tui suu­reksi ura­kaksi. Kehitysvammaisen työl­lis­tä­mi­nen on byro­kraat­tista ja tark­kaa. Työtunnit ja niistä mak­set­tava sopi­mus­ten mukai­nen palkka pitää sovit­taa osa­työ­ky­kyis­ten mui­den tukien kanssa yhteen.

− Meillä tar­vit­tai­siin muu­tos sii­hen, ettei­vät sosi­aa­li­tur­vae­tuu­det leik­kaannu niin jyr­kästi, jos työs­ken­nel­lään palk­ka­työ­suh­teessa. Nyt las­kemme todella tar­kasti teh­dyt työ­tun­nit, etuu­det ja pal­kan, jotta työn­teko pysyy kan­nat­ta­vana osatyökykyiselle.

− Ilman Espoon kau­pun­gin vam­mais­pal­ve­lui­den työ­hön­val­men­ta­jia ura­kasta ei olisi sel­vitty. Ihania ja osaa­via ihmisiä.

Helena Jaakkola