Voidaanko sosiaalityön työtapoja muuttamalla vähentää pitkäaikaistyöttömien toimeentulotukiriippuvuutta ja löytää polkuja parempaan osallisuuteen sekä työllistymiseen. Malleja tähän on haettu osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilussa.

 

 

Osal­lis­ta­van sosi­aal­i­tur­van kun­takokeilu aloitet­ti­in vuon­na 2018 kuudessa kun­nas­sa. Tornion jää­tyä pois kokeilu on jatkunut Kan­gasalal­la, Kemi­järvel­lä, Kuo­pios­sa, Raisios­sa ja Tam­pereel­la. Kokeilua hallinnoi Ter­vey­den ja hyv­in­voin­nin­laitos (THL)

Kun­takokeilun taustal­la on toimeen­tu­lo­tuk­i­u­ud­is­tus ja yhteiskun­nalli­nen eriy­tymiske­hi­tys. Vaik­ka työl­lisyys­ti­lanne paran­tui, viime­si­jais­ten etuuk­sien käyt­tö lisään­tyi.

Nähtävis­sä on ollut, että sel­l­ais­ten ihmis­ten elämän­ti­lanne on vaikeu­tunut entis­es­tään, joil­la on omien asioiden hoita­miseen liit­tyviä rajoit­tei­ta, kuten ter­vey­del­lisiä tai elämän­hallintaan liit­tyviä ongelmia.

Kokeilun tarkoi­tus on ollut vähen­tää aikuis­ten pitkäaikaistyöt­tömien toimeen­tu­lo­tukiri­ip­pu­vu­ut­ta ja aut­taa heitä löytämään polku­ja parem­paan hyv­in­voin­ti­in, osal­lisu­u­teen ja työl­listymiseen. Lisäk­si kokeilus­sa on kehitet­ty eri­laisia inter­ven­tioi­ta ja mitat­tu niiden vaikut­tavu­ut­ta THL:n kehit­tämäl­lä AVAIN-mit­tar­il­la.

Hanke on päättymässä, pysyvyyttä toivotaan

Osal­lis­ta­van sosi­aal­i­tur­van kun­takokeilu jatkuu tämän vuo­den lop­pu­un asti. Ensi keväänä saadaan kokeilus­ta lop­pu­ra­port­ti, mut­ta nyt on jo käytössä kokeilukun­tien sosi­aal­i­työn­tek­i­jöille ja sosi­aalio­h­jaa­jille suun­natun kyse­lyn tulok­set. Siinä selvitet­ti­in hei­dän käsi­tyk­siään kokeilun merk­i­tyk­ses­tä asi­akkaille ja aikuis­ten paris­sa tehtävälle sosi­aal­i­työlle.

– Työn­tek­i­jöi­den arviot kokeilus­ta ovat hyviä. Kokeilul­la on pystyt­ty paran­ta­maan asi­akkaiden osal­lisu­ut­ta sekä hei­dän hyv­in­voin­ti­aan ja elämän­laat­u­aan, ker­too THL:n tutk­i­ja Erja Kopo­nen.

Vaikuttavuutta on, jos aikuisten parissa tehtävä työ saa kehittyä.

Yleisim­min käytet­ty tuen keino on täy­den­tävä ja ehkäi­sevä toimeen­tu­lo­tu­ki, jol­la vahvis­te­taan asi­akkaiden elämisen perusedel­ly­tyk­siä. Näi­den rin­nal­la toim­intakykyä ja osal­lisu­ut­ta tuke­vat myös eri­laiset, han­kkeessa kehite­tyt uudet ryh­mä­muo­toiset sosi­aalisen kuntoutuk­sen muodot ja tehostet­tu yksilö­työ.

– Kun­nis­sa on kehitet­ty asukas­tu­pia, ‑raate­ja ja mui­ta asi­akkaille suun­nat­tu­ja ryh­miä, joi­hin he voivat osal­lis­tua omien mah­dol­lisuuk­sien­sa mukaan, jatkaa Kopo­nen.

– Nämä ryh­mä­toimin­nat ovat myös tuke­neet sitä, että sosi­aal­i­työ on siir­tynyt toimis­toista vai­h­toe­htoi­sis­sa paikois­sa tehtäväk­si. Tämä muu­tos on koet­tu hyvänä suun­tana.

Arvio: työllistymisvaikutukset voivat näkyä vasta ajan päästä

Suurin osa työn­tek­i­jöistä arvioi, että asi­akkai­ta ohjau­tui pois toimeen­tu­lotuelta, kuten kokeilun tavoite oli. Heitä on ohjat­tu ensisi­jais­ten etuuk­sien piiri­in ja jonkin ver­ran heille on löy­tynyt polku­ja työelämään, pääasi­as­sa tuet­tuun työhön tai palkkatuk­i­työhön.

– Suo­rat työl­listymis­vaiku­tuk­set eivät työn­tek­i­jöi­den mukaan ole kovin suuret. Tähän var­masti vaikut­taa, että asi­akkaiden tilanne on voin­ut olla pitkään vaikea ja kokeilun aika­jak­so on lyhyt, sanoo Kopo­nen.

– Voidaan silti ajatel­la, että vaik­ka kokeilun aikana suo­ria työl­listymis­vaiku­tuk­sia ei ainakaan vielä ole, on voitu paran­taa työl­listymisedel­ly­tyk­siä tai mui­ta edel­ly­tyk­siä osal­lis­tua yhteiskun­taan ja samal­la rai­va­ta polkua myös työelämään.

Kokeilukun­nis­sa kun­nan johdol­ta saatu tuki, lisäk­oulu­tus ja uusien työ­muo­to­jen kehit­tämi­nen sekä lisäresurssit inten­si­iviseen asi­akastyöhön näyt­tivät aikuis­ten paris­sa tehtävän sosi­aal­i­työn mah­dol­lisu­udet ja sen, että vaike­as­sa elämän­ti­lanteessa elävien ihmis­ten tilanne voi kohen­tua.

– Kokeilun päät­tyessä on varmis­tut­ta­va siitä, etteivät kun­nat tämän jäl­keen palaa reak­ti­iviseen työ­ta­paan eli ”tuli­palo­jen sam­mut­tamiseen”, toteaa Kopo­nen.

Aikuissosiaalityön uusi aika

Työn­tek­i­jäky­selyssä nousi vah­vasti esille tarve kirkas­taa sosi­aal­i­työn julk­ista kuvaa, lisätä ja paran­taa sosi­aal­i­työstä tiedot­tamista kansalaisille, yhteistyökump­paneille ja päät­täjille.

– Työn­tek­i­jät koke­vat, että kun­nan organ­isaa­tios­sa sosi­aal­i­työn ase­ma on huono. Sana ”kaa­tolu­ok­ka” esi­in­tyi use­assa vas­tauk­ses­sa. Yleistä yhteiskun­nal­lista näkyvyyt­tä tarvi­taan sik­si, että palvelui­ta tarvit­se­vat kansalaiset rohkenevat hakeu­tua niihin varhaises­sa vai­heessa ennen kuin elämä on kokon­aan sol­mus­sa.

Kehitet­tävää on myös vira­nomaisy­hteistyössä. Kelan ja TE-toimis­to­jen jäykät toim­intata­vat ja tulkin­nat vaikeut­ta­vat sosi­aal­i­työn asi­akkaiden tilantei­ta, ker­to­vat kyse­lyyn vas­tan­neet työn­tek­i­jät.

– Kokeilun aikana näi­hin saati­in jo joitain paran­nuk­sia. Esimerkik­si pieniä koke­musasiantun­ti­japalkkioi­ta ei enää ote­ta huomioon toimeen­tu­lo­tuk­i­laskelmis­sa.

– Osas­sa kun­nista oli otet­tu käyt­töön Skype-rin­ki Kelan kanssa sään­nöl­lisek­si yhteistyö­muodok­si, ja tämä koet­ti­in hyväk­si toim­intatavak­si. Vas­tausten perus­teel­la nousee kuitenkin esille tarve jatku­vasti etsiä mah­dol­lisuuk­sia yhteistyön ja eri­tyis­es­ti yhteisym­mär­ryk­sen lisäämisek­si, esimerkik­si yhteis­ten rak­en­teel­lisi­in ongelmi­in keskit­tyvien moni­ammatil­lis­ten vira­nomaistapaamis­ten ja yhteistyöryh­mien tuel­la.

AVAIN on Ter­vey­den ja hyv­in­voin­nin­laitok­sen ja kun­tien sosi­aal­i­työn ammat­ti­lais­ten yhdessä rak­en­ta­ma työkalu, jon­ka kehit­tämi­nen alkoi vuon­na 2010.
AVAIN sisältää asi­akkaan tilanteeseen ja hänen käyt­tämi­in­sä palvelui­hin liit­tyviä kysymyk­siä. Se ohjaa kokoa­maan tietoa sosi­aal­i­työn tavoit­teista, menetelmistä ja niistä tilan­netek­i­jöistä, jot­ka edis­tävät tai vaikeut­ta­vat tavoit­tei­den saavut­tamista asi­akkaan elämässä.
Mit­tari myös tuot­taa tietoa sosi­aal­i­työstä ja sen vaikut­tavu­ud­es­ta. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jä tai sosi­aalio­h­jaa­ja sekä asi­akas täyt­tävät mit­tarin yhdessä.
Osal­lis­ta­van sosi­aal­i­tur­van kun­takokeilus­sa mukana olleet työn­tek­i­jät pitivät AVAIN-mit­taria monipuolise­na, keskustelua herät­tävänä ja loogise­na työkalu­na asi­akkaan kokon­ais­ti­lanteen hah­mot­tamises­sa. Osin se koet­ti­in kuitenkin vaikeasti ymmär­ret­tävänä ja liian laa­jana.
Kehi­ty­se­hdo­tuk­se­na työn­tek­i­jät ker­toi­vat toivo­vansa visuaal­ista työkalua asi­akkaan suun­nitel­man laa­timiseen, mitä asi­akas voisi täyt­tää osin itsenäis­es­ti ja nähdä samal­la oman tilanteen­sa sekä muu­tok­sen­sa. Tämä voi tukea myös asi­akkaan sitou­tu­mista palvelui­hin.

Hele­na Jaakko­la

Lue lisää:
Erja Kopo­nen ja Markku Mak­si­mainen: Kun­tien aikuis­sosi­aal­i­työn koke­muk­sia Osal­lis­ta­van sosi­aal­i­tur­van kokeilus­ta, AVAIN-mit­tarista ja sosi­aal­i­työn tule­vaisu­ud­es­ta. THL: Tutkimuk­ses­ta tiivi­isti 37, 2019 4.