HAMK on Suomen ainoa ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa avointa varhaiskasvatus­toimintaa. Palvelut on tarkoitettu hämeenlinnalaisille perheille. Nipsulassa sosionomiopiskelijat pääsevät hiomaan taitojaan oikeiden ­asiakkaiden parissa.

 

Pieni puna­val­koi­nen sirkus­teltta nököt­tää pin­kin hai­ta­rio­ven vie­ressä. Nip­su­lan avoi­men var­hais­kas­va­tus­toi­min­nan tilat hoh­ta­vat uutuut­taan Hämeen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa (HAMK).

– Muu­timme näi­hin tiloi­hin mar­ras­kuussa 2017, kun tämä uudis­ra­ken­nus val­mis­tui, ker­too sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sen kou­lu­tus­pääl­likkö Saija Sil­ven­noi­nen.

Nip­sula on sosi­aa­lia­laa ja hoi­to­työtä opis­ke­le­vien oma oppi­mi­sym­pä­ristö, ja se sijait­see Visa­mäen kor­kea­kou­lu­kes­kuk­sessa Hämeen­lin­nassa.

– Meillä on toki simu­laa­tio­ti­lat­kin, mutta onhan Nip­su­lassa ihan eri­laista toi­mia, kun täällä on oikeat asiak­kaat, Sil­ven­noi­nen sanoo.

Samaa mieltä on kol­man­nen vuo­den sosio­no­mio­pis­ke­lija Rosa Latva-Koi­visto.

– Nip­sula on todella hyvä lisä opin­toi­hin. Opis­kelu ei ole pelk­kää teo­riaa, kun luen­nolla opit­tuja asioita pää­see täällä heti kokei­le­maan käy­tän­nössä, hän sanoo.

Nipsulan rahoitus on ratkaistu sopimuksella Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Opis­ke­li­jat saa­vat Sil­ven­noi­sen mukaan hyvin vapaasti suun­ni­tella ja toteut­taa ohjat­tua toi­min­taa Nip­su­laan. Toi­saalta myös vas­tuu on suu­rempi kuin päi­vä­ko­deissa, joissa toi­minta on mie­titty pit­kälti val­miiksi.

– Opis­ke­li­jat lähet­tä­vät suun­ni­tel­mansa aina opet­ta­jien kom­men­toi­ta­vaksi ja saa­vat niistä palau­tetta jo suun­ni­tel­ma­vai­heessa, Sil­ven­noi­nen ker­too.

Ainoa laatuaan

Uutta Nip­su­lassa on vain tilat, sillä HAMK on tar­jon­nut avointa var­hais­kas­va­tus­toi­min­taa jo vuo­desta 2001.

– En tiedä toista ammat­ti­kor­kea­kou­lua, jolla olisi vas­taa­vaa tar­jolla. Poh­jois-Suo­messa avointa var­hais­kas­va­tus­toi­min­taa on kokeiltu, mutta pit­kä­kes­toi­sena sitä ei tie­tääk­seni ole muilla, Sil­ven­noi­nen sanoo.

Nip­sula onkin herät­tä­nyt Sil­ven­noi­sen mukaan run­saasti kiin­nos­tusta. Vuo­sien var­rella kym­me­net koti­mai­set ja kan­sain­vä­li­set ryh­mät ovat tul­leet tutus­tu­mis­käyn­neille.

– Muil­ta­kin oppi­lai­tok­silta löy­tyisi kyllä tah­toa vas­taa­van toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seksi, mutta monella ongel­mana on rahoi­tus, Sil­ven­noi­nen ker­too.

Hämeen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa rahoi­tus on rat­kaistu yhteis­työ­so­pi­muk­sella Hämeen­lin­nan kau­pun­gin kanssa.

Nipsulassa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan vanhempien kohtaamisen taitoa heti opintojen alusta alkaen.

– Per­heet tule­vat tänne kau­pun­gin myön­tä­mällä pal­ve­luse­te­lillä. Olemme yksi yksi­tyi­nen pal­ve­lun­tuot­taja mui­den jou­kossa, sanoo pal­ve­lu­koor­di­naat­tori Niina Mäki­nen.

Hän on se, joka on Nip­su­lassa aina pai­kalla ja koor­di­noi toi­min­taa.

Kahdesti viikossa

Nip­sula on avoinna tiis­tai­sin ja tors­tai­sin kello 9–12. Päi­vät koos­tu­vat ohja­tusta toi­min­nasta, vapaasta oles­ke­lusta ja lei­kistä. Ohja­tusta toi­min­nasta vas­taa­vat pää­asiassa opis­ke­li­jat. He toi­mi­vat aina pareina.

– Kym­me­neltä meillä on yhtei­nen aloi­tus, ja sen jäl­keen opis­ke­li­jat ohjaa­vat toi­min­taa kah­dessa noin 20–30 minuu­tin jak­sossa. Opis­ke­li­jat eivät vain ohjaa, vaan he ovat läsnä koko aamu­päi­vän, Nina Mäki­nen ker­too.

Nip­su­lassa käy run­saat 20 lasta van­hem­man tai hoi­ta­jan seu­rassa. Nuo­rim­mat on yhdek­sän­kui­sia ja van­him­mat vii­si­vuo­tiaita. Suuri ikä­hai­tari tuo oman haas­teensa.

– Kos­kaan ei voi tie­tää, min­käi­käi­siä lap­sia on pai­kalla, joten pitää olla val­mis muut­ta­maan suun­ni­tel­mia todella nopeasti, ja sehän on opet­ta­vaista, sanoo Latva-Koi­visto.

Nip­sula on avoinna kai­kille var­hais­kas­va­tuk­sesta kiin­nos­tu­neille HAMK:n opis­ke­li­joille. Siellä har­joit­te­le­vat muut­kin kuin sosio­no­mio­pis­ke­li­jat.

– Esi­mer­kiksi tule­vat sai­raan­hoi­ta­jat ja ter­vey­den­hoi­ta­jat ovat käy­neet pitä­mässä tie­tois­kuja las­ten sai­rauk­sista, unesta ja ravin­nosta, Mäki­nen ker­too.

Vertaistukea perheille

Nip­sula on monella tapaa uniikki oppi­mi­sym­pä­ristö tule­ville sosio­no­meille. Avoi­messa var­hais­kas­va­tus­toi­min­nassa lap­set ovat aina van­hem­pansa tai hoi­ta­jansa seu­rassa.

– Tämä ei ole taval­li­nen päi­vä­koti, koska täällä on mukana myös las­ten van­hem­mat, Niina ja opis­ke­lu­ka­ve­rit, joilta kai­kilta saa heti palau­tetta, Latva-Koi­visto ker­too.

Koska lap­set ovat Nip­su­lassa van­hem­piensa vas­tuulla, ei oppi­lai­tok­sen tar­vitse miet­tiä hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sia. Van­hem­pien läs­nä­olosta on hyö­tyä myös opis­ke­li­joille.

– Van­hem­pien koh­taa­mi­nen on opis­ke­li­joille usein vaa­ti­vaa. Täällä he pää­se­vät har­joit­te­le­maan tätä tai­toa heti opin­to­jen alusta alkaen, Sil­ven­noi­nen sanoo.

Opis­ke­li­ja­har­joit­te­lun ohella yksi kes­kei­sistä teh­tä­vistä on tar­jota per­heille koh­taa­mis­paikka. Sil­ven­noi­sen mukaan monet per­heet tapaa­vat myös Nip­su­lan ulko­puo­lella.

– Ver­tais­tuki on osoit­tau­tu­nut per­heille todella tär­keäksi. Se aut­taa jak­sa­maan kotona, kun huo­maa, että muut­kin pai­ni­vat samo­jen asioi­den kanssa.

Jat­kossa Nip­sula saat­taa olla avoinna per­heille myös iltai­sin, sillä Sil­ven­noi­nen ja Mäki­nen suun­nit­te­le­vat perheryhmä­toiminnan aloit­ta­mista. Mui­ta­kin ideoita heillä on.

– Voi­simme jär­jes­tää ilta­päi­vä­ker­hoja. Täällä voisi opet­taa lap­sille kie­liä, kuva­tai­teita, käsi­töitä, musiik­kia ja lii­kun­taa. ­Nii­hin kaik­kiin meiltä löy­tyy osaa­via ­opet­ta­jia.

Meeri Ylä-Tuu­ho­nen

 

Tilaa aisteille

Nip­sula toi­mii kol­messa vie­rek­käi­sessä huo­neessa, joista yksi on huip­pu­tek­nii­kalla varus­tettu multi­sensorinen elä­mys­tila. Tila on suuri, ja siellä las­ten on mah­dol­lista käyt­tää kaik­kia ais­te­jaan ja liik­kua ison tilan innoit­ta­mina esi­mer­kiksi temp­pu­ra­dalla.

Isot ikku­nat voi tar­vit­taessa peit­tää pimen­nys­ver­hoilla. Kuvan hei­jas­ta­mista var­ten luo­kasta löy­tyy kaksi video­tyk­kiä, ja valoa tilaan voi loih­tia teat­te­ri­va­loilla tai valo­kuu­tiolla.

Ääni kuu­luu aktii­vi­kai­ut­ti­mista, ja lap­set voi­vat tuot­taa sitä myös itse eri­lai­silla soit­ti­milla tai Sound­beam-lait­teella, joka rea­goi liik­kee­seen.

Elä­mys­ti­lassa lap­set osal­lis­tu­vat esi­mer­kiksi tari­na­teat­te­riin ja ren­tou­tuk­siin. He voi­vat ihailla mere­na­laista elä­mää, kuun­nella eri­lai­sia ääni­mai­se­mia tai vaikka tans­sia yhdessä.