HAMK on Suomen ainoa ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa avointa varhaiskasvatus­toimintaa. Palvelut on tarkoitettu hämeenlinnalaisille perheille. Nipsulassa sosionomiopiskelijat pääsevät hiomaan taitojaan oikeiden ­asiakkaiden parissa.

 

Pieni punaval­koinen sirkus­teltta nököttää pinkin haita­rioven vieressä. Nipsulan avoimen varhais­kas­va­tus­toi­minnan tilat hohtavat uutuuttaan Hämeen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa (HAMK).

– Muutimme näihin tiloihin marras­kuussa 2017, kun tämä uudis­ra­kennus valmistui, kertoo sosio­no­mi­kou­lu­tuksen koulu­tus­pääl­likkö Saija Silven­noinen.

Nipsula on sosiaa­lialaa ja hoito­työtä opiske­levien oma oppimi­sym­pä­ristö, ja se sijaitsee Visamäen korkea­kou­lu­kes­kuk­sessa Hämeen­lin­nassa.

– Meillä on toki simulaa­tio­ti­latkin, mutta onhan Nipsu­lassa ihan erilaista toimia, kun täällä on oikeat asiakkaat, Silven­noinen sanoo.

Samaa mieltä on kolmannen vuoden sosio­no­mio­pis­kelija Rosa Latva-Koivisto.

– Nipsula on todella hyvä lisä opintoihin. Opiskelu ei ole pelkkää teoriaa, kun luennolla opittuja asioita pääsee täällä heti kokei­lemaan käytän­nössä, hän sanoo.

Nipsulan rahoitus on ratkaistu sopimuksella Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Opiske­lijat saavat Silven­noisen mukaan hyvin vapaasti suunni­tella ja toteuttaa ohjattua toimintaa Nipsulaan. Toisaalta myös vastuu on suurempi kuin päivä­ko­deissa, joissa toiminta on mietitty pitkälti valmiiksi.

– Opiske­lijat lähet­tävät suunni­tel­mansa aina opettajien kommen­toi­ta­vaksi ja saavat niistä palau­tetta jo suunni­tel­ma­vai­heessa, Silven­noinen kertoo.

Ainoa laatuaan

Uutta Nipsu­lassa on vain tilat, sillä HAMK on tarjonnut avointa varhais­kas­va­tus­toi­mintaa jo vuodesta 2001.

– En tiedä toista ammat­ti­kor­kea­koulua, jolla olisi vastaavaa tarjolla. Pohjois-Suomessa avointa varhais­kas­va­tus­toi­mintaa on kokeiltu, mutta pitkä­kes­toisena sitä ei tietääkseni ole muilla, Silven­noinen sanoo.

Nipsula onkin herät­tänyt Silven­noisen mukaan runsaasti kiinnos­tusta. Vuosien varrella kymmenet kotimaiset ja kansain­vä­liset ryhmät ovat tulleet tutus­tu­mis­käyn­neille.

– Muiltakin oppilai­tok­silta löytyisi kyllä tahtoa vastaavan toiminnan järjes­tä­mi­seksi, mutta monella ongelmana on rahoitus, Silven­noinen kertoo.

Hämeen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa rahoitus on ratkaistu yhteis­työ­so­pi­muk­sella Hämeen­linnan kaupungin kanssa.

Nipsulassa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan vanhempien kohtaamisen taitoa heti opintojen alusta alkaen.

– Perheet tulevat tänne kaupungin myöntä­mällä palve­luse­te­lillä. Olemme yksi yksityinen palve­lun­tuottaja muiden joukossa, sanoo palve­lu­koor­di­naattori Niina Mäkinen.

Hän on se, joka on Nipsu­lassa aina paikalla ja koordinoi toimintaa.

Kahdesti viikossa

Nipsula on avoinna tiistaisin ja torstaisin kello 9 – 12. Päivät koostuvat ohjatusta toimin­nasta, vapaasta oleske­lusta ja leikistä. Ohjatusta toimin­nasta vastaavat pääasiassa opiske­lijat. He toimivat aina pareina.

– Kymme­neltä meillä on yhteinen aloitus, ja sen jälkeen opiske­lijat ohjaavat toimintaa kahdessa noin 20 – 30 minuutin jaksossa. Opiske­lijat eivät vain ohjaa, vaan he ovat läsnä koko aamupäivän, Nina Mäkinen kertoo.

Nipsu­lassa käy runsaat 20 lasta vanhemman tai hoitajan seurassa. Nuorimmat on yhdek­sän­kuisia ja vanhimmat viisi­vuo­tiaita. Suuri ikähaitari tuo oman haasteensa.

– Koskaan ei voi tietää, minkäi­käisiä lapsia on paikalla, joten pitää olla valmis muuttamaan suunni­telmia todella nopeasti, ja sehän on opetta­vaista, sanoo Latva-Koivisto.

Nipsula on avoinna kaikille varhais­kas­va­tuk­sesta kiinnos­tu­neille HAMK:n opiske­li­joille. Siellä harjoit­te­levat muutkin kuin sosio­no­mio­pis­ke­lijat.

– Esimer­kiksi tulevat sairaan­hoi­tajat ja tervey­den­hoi­tajat ovat käyneet pitämässä tietoiskuja lasten sairauk­sista, unesta ja ravin­nosta, Mäkinen kertoo.

Vertaistukea perheille

Nipsula on monella tapaa uniikki oppimi­sym­pä­ristö tuleville sosio­no­meille. Avoimessa varhais­kas­va­tus­toi­min­nassa lapset ovat aina vanhem­pansa tai hoita­jansa seurassa.

– Tämä ei ole taval­linen päiväkoti, koska täällä on mukana myös lasten vanhemmat, Niina ja opiske­lu­ka­verit, joilta kaikilta saa heti palau­tetta, Latva-Koivisto kertoo.

Koska lapset ovat Nipsu­lassa vanhem­piensa vastuulla, ei oppilai­toksen tarvitse miettiä henki­lös­tö­mi­toi­tuksia. Vanhempien läsnä­olosta on hyötyä myös opiske­li­joille.

– Vanhempien kohtaa­minen on opiske­li­joille usein vaativaa. Täällä he pääsevät harjoit­te­lemaan tätä taitoa heti opintojen alusta alkaen, Silven­noinen sanoo.

Opiske­li­ja­har­joit­telun ohella yksi keskei­sistä tehtä­vistä on tarjota perheille kohtaa­mis­paikka. Silven­noisen mukaan monet perheet tapaavat myös Nipsulan ulkopuo­lella.

– Vertaistuki on osoit­tau­tunut perheille todella tärkeäksi. Se auttaa jaksamaan kotona, kun huomaa, että muutkin painivat samojen asioiden kanssa.

Jatkossa Nipsula saattaa olla avoinna perheille myös iltaisin, sillä Silven­noinen ja Mäkinen suunnit­te­levat perheryhmä­toiminnan aloit­ta­mista. Muitakin ideoita heillä on.

– Voisimme järjestää iltapäi­vä­kerhoja. Täällä voisi opettaa lapsille kieliä, kuvatai­teita, käsitöitä, musiikkia ja liikuntaa. ­Niihin kaikkiin meiltä löytyy osaavia ­opettajia.

Meeri Ylä-Tuuhonen

 

Tilaa aisteille

Nipsula toimii kolmessa vierek­käi­sessä huoneessa, joista yksi on huippu­tek­nii­kalla varus­tettu multi­sensorinen elämystila. Tila on suuri, ja siellä lasten on mahdol­lista käyttää kaikkia aistejaan ja liikkua ison tilan innoit­tamina esimer­kiksi temppu­ra­dalla.

Isot ikkunat voi tarvit­taessa peittää pimen­nys­ver­hoilla. Kuvan heijas­ta­mista varten luokasta löytyy kaksi video­tykkiä, ja valoa tilaan voi loihtia teatte­ri­va­loilla tai valokuu­tiolla.

Ääni kuuluu aktii­vi­kai­ut­ti­mista, ja lapset voivat tuottaa sitä myös itse erilai­silla soitti­milla tai Soundbeam-laitteella, joka reagoi liikkeeseen.

Elämys­ti­lassa lapset osallis­tuvat esimer­kiksi tarina­teat­teriin ja rentou­tuksiin. He voivat ihailla merena­laista elämää, kuunnella erilaisia äänimai­semia tai vaikka tanssia yhdessä.