HAMK on Suomen ainoa ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa avointa varhaiskasvatus­toimintaa. Palvelut on tarkoitettu hämeenlinnalaisille perheille. Nipsulassa sosionomiopiskelijat pääsevät hiomaan taitojaan oikeiden ­asiakkaiden parissa.

 

Pieni puna­val­koi­nen sirkus­teltta nököt­tää pin­kin hai­ta­rio­ven vie­ressä. Nipsulan avoi­men var­hais­kas­va­tus­toi­min­nan tilat hoh­ta­vat uutuut­taan Hämeen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa (HAMK).

– Muutimme näi­hin tiloi­hin mar­ras­kuussa 2017, kun tämä uudis­ra­ken­nus val­mis­tui, ker­too sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sen kou­lu­tus­pääl­likkö Saija Silvennoinen.

Nipsula on sosi­aa­lia­laa ja hoi­to­työtä opis­ke­le­vien oma oppi­mi­sym­pä­ristö, ja se sijait­see Visamäen kor­kea­kou­lu­kes­kuk­sessa Hämeenlinnassa.

– Meillä on toki simu­laa­tio­ti­lat­kin, mutta onhan Nipsulassa ihan eri­laista toi­mia, kun täällä on oikeat asiak­kaat, Silvennoinen sanoo.

Samaa mieltä on kol­man­nen vuo­den sosio­no­mio­pis­ke­lija Rosa Latva-Koivisto.

– Nipsula on todella hyvä lisä opin­toi­hin. Opiskelu ei ole pelk­kää teo­riaa, kun luen­nolla opit­tuja asioita pää­see täällä heti kokei­le­maan käy­tän­nössä, hän sanoo.

Nipsulan rahoitus on ratkaistu sopimuksella Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Opiskelijat saa­vat Silvennoisen mukaan hyvin vapaasti suun­ni­tella ja toteut­taa ohjat­tua toi­min­taa Nipsulaan. Toisaalta myös vas­tuu on suu­rempi kuin päi­vä­ko­deissa, joissa toi­minta on mie­titty pit­kälti valmiiksi.

– Opiskelijat lähet­tä­vät suun­ni­tel­mansa aina opet­ta­jien kom­men­toi­ta­vaksi ja saa­vat niistä palau­tetta jo suun­ni­tel­ma­vai­heessa, Silvennoinen kertoo.

Ainoa laatuaan

Uutta Nipsulassa on vain tilat, sillä HAMK on tar­jon­nut avointa var­hais­kas­va­tus­toi­min­taa jo vuo­desta 2001.

– En tiedä toista ammat­ti­kor­kea­kou­lua, jolla olisi vas­taa­vaa tar­jolla. Pohjois-Suomessa avointa var­hais­kas­va­tus­toi­min­taa on kokeiltu, mutta pit­kä­kes­toi­sena sitä ei tie­tääk­seni ole muilla, Silvennoinen sanoo.

Nipsula onkin herät­tä­nyt Silvennoisen mukaan run­saasti kiin­nos­tusta. Vuosien var­rella kym­me­net koti­mai­set ja kan­sain­vä­li­set ryh­mät ovat tul­leet tutustumiskäynneille.

– Muiltakin oppi­lai­tok­silta löy­tyisi kyllä tah­toa vas­taa­van toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seksi, mutta monella ongel­mana on rahoi­tus, Silvennoinen kertoo.

Hämeen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa rahoi­tus on rat­kaistu yhteis­työ­so­pi­muk­sella Hämeenlinnan kau­pun­gin kanssa.

Nipsulassa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan vanhempien kohtaamisen taitoa heti opintojen alusta alkaen.

– Perheet tule­vat tänne kau­pun­gin myön­tä­mällä pal­ve­luse­te­lillä. Olemme yksi yksi­tyi­nen pal­ve­lun­tuot­taja mui­den jou­kossa, sanoo pal­ve­lu­koor­di­naat­tori Niina Mäkinen.

Hän on se, joka on Nipsulassa aina pai­kalla ja koor­di­noi toimintaa.

Kahdesti viikossa

Nipsula on avoinna tiis­tai­sin ja tors­tai­sin kello 9–12. Päivät koos­tu­vat ohja­tusta toi­min­nasta, vapaasta oles­ke­lusta ja lei­kistä. Ohjatusta toi­min­nasta vas­taa­vat pää­asiassa opis­ke­li­jat. He toi­mi­vat aina pareina.

– Kymmeneltä meillä on yhtei­nen aloi­tus, ja sen jäl­keen opis­ke­li­jat ohjaa­vat toi­min­taa kah­dessa noin 20–30 minuu­tin jak­sossa. Opiskelijat eivät vain ohjaa, vaan he ovat läsnä koko aamu­päi­vän, Nina Mäkinen kertoo.

Nipsulassa käy run­saat 20 lasta van­hem­man tai hoi­ta­jan seu­rassa. Nuorimmat on yhdek­sän­kui­sia ja van­him­mat vii­si­vuo­tiaita. Suuri ikä­hai­tari tuo oman haasteensa.

– Koskaan ei voi tie­tää, min­käi­käi­siä lap­sia on pai­kalla, joten pitää olla val­mis muut­ta­maan suun­ni­tel­mia todella nopeasti, ja sehän on opet­ta­vaista, sanoo Latva-Koivisto.

Nipsula on avoinna kai­kille var­hais­kas­va­tuk­sesta kiin­nos­tu­neille HAMK:n opis­ke­li­joille. Siellä har­joit­te­le­vat muut­kin kuin sosionomiopiskelijat.

– Esimerkiksi tule­vat sai­raan­hoi­ta­jat ja ter­vey­den­hoi­ta­jat ovat käy­neet pitä­mässä tie­tois­kuja las­ten sai­rauk­sista, unesta ja ravin­nosta, Mäkinen kertoo.

Vertaistukea perheille

Nipsula on monella tapaa uniikki oppi­mi­sym­pä­ristö tule­ville sosio­no­meille. Avoimessa var­hais­kas­va­tus­toi­min­nassa lap­set ovat aina van­hem­pansa tai hoi­ta­jansa seurassa.

– Tämä ei ole taval­li­nen päi­vä­koti, koska täällä on mukana myös las­ten van­hem­mat, Niina ja opis­ke­lu­ka­ve­rit, joilta kai­kilta saa heti palau­tetta, Latva-Koivisto kertoo.

Koska lap­set ovat Nipsulassa van­hem­piensa vas­tuulla, ei oppi­lai­tok­sen tar­vitse miet­tiä hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sia. Vanhempien läs­nä­olosta on hyö­tyä myös opiskelijoille.

– Vanhempien koh­taa­mi­nen on opis­ke­li­joille usein vaa­ti­vaa. Täällä he pää­se­vät har­joit­te­le­maan tätä tai­toa heti opin­to­jen alusta alkaen, Silvennoinen sanoo.

Opiskelijaharjoittelun ohella yksi kes­kei­sistä teh­tä­vistä on tar­jota per­heille koh­taa­mis­paikka. Silvennoisen mukaan monet per­heet tapaa­vat myös Nipsulan ulkopuolella.

– Vertaistuki on osoit­tau­tu­nut per­heille todella tär­keäksi. Se aut­taa jak­sa­maan kotona, kun huo­maa, että muut­kin pai­ni­vat samo­jen asioi­den kanssa.

Jatkossa Nipsula saat­taa olla avoinna per­heille myös iltai­sin, sillä Silvennoinen ja Mäkinen suun­nit­te­le­vat perheryhmä­toiminnan aloit­ta­mista. Muitakin ideoita heillä on.

– Voisimme jär­jes­tää ilta­päi­vä­ker­hoja. Täällä voisi opet­taa lap­sille kie­liä, kuva­tai­teita, käsi­töitä, musiik­kia ja lii­kun­taa. ­Niihin kaik­kiin meiltä löy­tyy osaa­via opettajia.

Meeri Ylä-Tuuhonen

 

Tilaa aisteille

Nipsula toi­mii kol­messa vie­rek­käi­sessä huo­neessa, joista yksi on huip­pu­tek­nii­kalla varus­tettu multi­sensorinen elä­mys­tila. Tila on suuri, ja siellä las­ten on mah­dol­lista käyt­tää kaik­kia ais­te­jaan ja liik­kua ison tilan innoit­ta­mina esi­mer­kiksi temppuradalla.

Isot ikku­nat voi tar­vit­taessa peit­tää pimen­nys­ver­hoilla. Kuvan hei­jas­ta­mista var­ten luo­kasta löy­tyy kaksi video­tyk­kiä, ja valoa tilaan voi loih­tia teat­te­ri­va­loilla tai valokuutiolla.

Ääni kuu­luu aktii­vi­kai­ut­ti­mista, ja lap­set voi­vat tuot­taa sitä myös itse eri­lai­silla soit­ti­milla tai Soundbeam-lait­teella, joka rea­goi liikkeeseen.

Elämystilassa lap­set osal­lis­tu­vat esi­mer­kiksi tari­na­teat­te­riin ja ren­tou­tuk­siin. He voi­vat ihailla mere­na­laista elä­mää, kuun­nella eri­lai­sia ääni­mai­se­mia tai vaikka tans­sia yhdessä.