Moni sosiaalialan opiskelija työskentelee sosiaalihuollossa laillistettujen ammattihenkilöiden tilapäisinä sijaisina. Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää, ennen kuin lähtee sijaiseksi?

 

Tämä jut­tu tar­joaa peru­so­hjeet kaikille, jot­ka opiskelu­aikana työsken­televät sel­l­ai­sis­sa sosi­aal­i­huol­lon tehtävis­sä, jois­sa tulee olla lail­lis­tet­tu ammat­ti­henkilö: sosi­aal­i­työn­tek­i­jä, sosiono­mi, gerono­mi tai kuntoutuk­sen ohjaa­ja.

Kos­ka voin ottaa sijaisu­u­den vas­taan? Mikä on vas­tuu omas­ta osaamis­es­tani? Kuka työtäni valvoo? Mitkä ovat seu­rauk­set, jos teen jonkin ison virheen? Jäävätkö merkin­nät Suosikki­in?

Jos olet tämän jutun luet­tuasi vielä epä­var­ma, voit ongel­mati­lanteis­sa kysyä neu­vo­ja ja tukea Tal­ent­ian asiantun­ti­joil­ta. Palvelu on tarkoitet­tu Tal­ent­ian jäse­nille – myös kaikille opiske­li­ja­jäse­nille. Kätevin tapa asioi­da on jäsen­ten sähköi­nen neu­von­ta­palvelu, jonne voi jät­tää kysymyk­siä mihin vuorokau­den aikaan tahansa.

Älä ota vastaan sijaisuuksia ennen kuin opintoja on riittävästi

Sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölain tavoit­teena on paran­taa asi­akas­tur­val­lisu­ut­ta ja sosi­aal­i­huol­lon asi­akkaan oikeut­ta laadul­taan hyvään sosi­aal­i­huoltoon. Sik­si sosi­aal­i­huol­los­sa toimivil­ta lail­lis­te­tu­il­ta ammat­ti­henkilöiltä vaa­di­taan tiet­ty koulu­tus­ta­so ja osaami­nen, jot­ta heil­lä on edel­ly­tyk­set työsken­nel­lä asi­akkaiden­sa parhaak­si. Tämä peri­aate kos­kee myös opiske­li­joi­ta, kun he toimi­vat tilapäis­es­ti ammat­ti­henkilön tehtävis­sä.

Opiskelijan on myös itse arvioitava osaamisensa, jotta ei vaaranna asiakasturvallisuutta eikä riskeeraa omaa tulevaisuuttaan.

Sosi­aal­i­työn­tek­i­jän amma­tis­sa voi toimia tilapäis­es­ti enin­tään vuo­den ajan sosi­aal­i­työn­tek­i­jän ammat­ti­in opiskel­e­va henkilö, joka on suorit­tanut hyväksy­tysti sosi­aal­i­työn aineopin­not ja käytän­nön har­joit­telun. Vuo­den enim­mäi­saikaa ei saa ylit­tää esimerkik­si ketjut­ta­mal­la sijaisuuk­sia.

Opiske­li­jan on työsken­neltävä lail­lis­te­tun sosi­aal­i­työn­tek­i­jän johdon ja valvon­nan alaise­na. Sosi­aal­i­huolto­lais­sa ja eri­ty­is­laeis­sa on tehtäviä, jot­ka on määritel­ty sosi­aal­i­työn­tek­i­jän tehtäväk­si. Näitä tehtäviä voi tehdä myös tilapäis­es­ti sosi­aal­i­työn­tek­i­jän tehtävässä toimi­va sosi­aal­i­työn opiske­li­ja, kun hänel­lä on suoritet­tuna riit­tävät opin­not. Opiske­li­jal­la ei kuitenkaan ole oikeut­ta päät­tää kiireel­li­sis­sä tapauk­sis­sa tah­dos­ta riip­pumat­toman huol­lon antamis­es­ta tai siihen liit­tyvistä toimen­piteistä. Tarkem­min asi­as­ta voi lukea Valvi­ran verkko­sivuil­ta.

Sosionomin, geronomin tai kuntoutuk­seno­h­jaa­jan amma­tis­sa voi toimia tilapäis­es­ti enin­tään vuo­den ajan kyseiseen ammat­ti­in opiskel­e­va tai sosi­aalialalle sovel­tuvan korkeak­oulu­tutkin­non suorit­tanut henkilö, jol­la on riit­tävät edel­ly­tyk­set amma­tis­sa toim­imiseen. Arvion tekee työ­nan­ta­ja.

Ammat­ti­henkilölain kir­jain on varsin selvä. Sik­si on ollut huolestut­tavaa kuul­la tapauk­sista, jois­sa jotkut kun­nat ovat palkan­neet opiske­li­joi­ta, joil­la ei ole lain vaa­timia riit­täviä opin­to­ja vielä suoritet­tuna. Tilanteet koske­vat etenkin sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den sijaisuuk­sia.

Tal­ent­ian opiske­li­ja­jär­jestö TaSO muun muas­sa muis­tut­taa, etteivät sosi­aal­i­työn opiske­li­jat ottaisi vas­taan sijaisuuk­sia ennen kuin opin­to­ja on suoritet­tu lain vaa­ti­ma määrä. Senkin jäl­keen on tärkeää miet­tiä, mihin oma osaami­nen riit­tää.

Kyse ei siis ole vain työ­nan­ta­jan ja esimiehen vas­tu­us­ta rekry­toitaes­sa ja myöhem­min opiske­li­jasi­jais­ten toimin­nan valvon­nas­ta työ­paikalla. Opiske­li­jan itsen­sä on myös arvioita­va osaamisen­sa, jot­ta ei vaaran­na asi­akas­tur­val­lisu­ut­ta ja asi­akkaan oikeut­ta laadul­taan hyvään sosi­aal­i­huoltoon –  eikä liioin riskeer­aa mah­dol­lisil­la rikkeil­lä omaa tule­vaisu­ut­taan.

Valvonta ja seuraamukset

Sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöla­ki on valvon­ta­la­ki, jon­ka perus­teel­la valvotaan kaikkien lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­henkilöi­den toim­intaa, myös tilapäis­es­ti sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöi­den tehtävis­sä työsken­tele­vien opiske­li­joiden työtä – vaik­ka he eivät vielä ole sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöi­den keskus­rek­isteris­sä.

Ensisi­jainen valvon­tavas­tuu on työ­nan­ta­jal­la, tämän jäl­keen valvovil­la vira­nomaisil­la alue­hallintovi­ras­tossa ja Valvi­ras­sa.

Ammattijärjestö Talentia esittää, että työssä käyttämään esimerkiksi nimikettä sosiaalityöntekijäopiskelija.

Opiske­li­jalle voi tul­la seu­raa­mus, jos hän esimerkik­si suorit­taa tehtäviä, joi­hin hänen koulu­tuk­sen­sa tai ammat­ti­taiton­sa on selvästi riit­tämätön tai opiske­li­ja toimii tehtävässään olen­nais­es­ti virheel­lis­es­ti tai laimin­lyö eet­tiset velvoit­teen­sa. Tilanteet selvitetään, arvioidaan ja ratkaistaan. Seu­rauk­set rikko­muk­sista ovat eri­asteisia, ja ne voivat olla muun muas­sa hallinnol­lista ohjaus­ta, kir­jalli­nen varoi­tus tai tur­vaamis­toimia.

Valvi­ra tekee Suosikki­in tilapäis­es­ti sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilön tehtävässä toim­i­neen opiske­li­jan tietoi­hin merkin­nän, jos valvon­ta­toimen­piteenä on annet­tu huo­mau­tus, kir­jalli­nen varoi­tus tai tur­vaamis­toimen­pide. Merk­in­tä säi­lyy rek­isteris­sä kymme­nen vuot­ta.

Huomaa myös tehtävänimikkeesi

Työelämässä on epä­selvyyt­tä tilapäis­ten työn­tek­i­jöi­den tehtävän­imik­keestä sil­loin, kun sijainen ei ole suorit­tanut lail­lis­te­tulle ammat­ti­henkilölle vaa­dit­tavaa tutk­in­toa. Nyt käytetään muun muas­sa vs. sosi­aal­i­työn­tek­i­jä ‑nimiket­tä, vaik­ka tehtävää hoitaval­la opiske­li­jal­la ei ole ammat­in­har­joit­tamisoikeut­ta sosi­aal­i­työn­tek­i­jän ammat­ti­in.

Ammat­ti­jär­jestö Tal­ent­ian työelämä­toimikun­ta esit­tää, että työelämässä suosi­taan jatkos­sa käyt­tämään esimerkik­si nimiket­tä sosi­aal­i­työn­tek­i­jäopiske­li­ja, sil­loin kun työn­tek­i­jäl­lä ei ole vielä lail­lis­te­tun sosi­aal­i­työn­tek­i­jän sta­tus­ta. Näin paran­netaan kaikkien osa­puolten oikeustur­vaa.

Hele­na Jaakko­la

Jutus­ta 18.5.2018 pois­tet­tu koh­ta: “On myös tehtäviä, jois­sa voi toimia vain lail­lis­tet­tu ammat­ti­henkilö, ei opiske­li­ja. Täl­laisia tehtäviä on esimerkik­si las­ten­suo­jelun asi­akaslapsen asioista vas­taa­va sosi­aal­i­työn­tek­i­jä. Samoin rajoi­tus­toimen­piteitä kehi­tys­vam­mais­ten eri­ty­ishuol­los­sa voi toteut­taa vain lail­lis­tet­tu sosi­aali- tai ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­henkilö.”

Jut­tuun 18.5.2018 lisät­ty koh­ta: “Sosi­aal­i­huolto­lais­sa ja eri­ty­is­laeis­sa on tehtäviä, jot­ka on määritel­ty sosi­aal­i­työn­tek­i­jän tehtäväk­si. Näitä tehtäviä voi tehdä myös tilapäis­es­ti sosi­aal­i­työn­tek­i­jän tehtävässä toimi­va sosi­aal­i­työn opiske­li­ja, kun hänel­lä on suoritet­tuna riit­tävät opin­not. Opiske­li­jal­la ei kuitenkaan ole oikeut­ta päät­tää kiireel­li­sis­sä tapauk­sis­sa tah­dos­ta riip­pumat­toman huol­lon antamis­es­ta tai siihen liit­tyvistä toimen­piteistä. Tarkem­min asi­as­ta voi lukea Valvi­ran verkko­sivuil­ta.”