Moni sosiaalialan opiskelija työskentelee sosiaalihuollossa laillistettujen ammattihenkilöiden tilapäisinä sijaisina. Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää, ennen kuin lähtee sijaiseksi?

 

Tämä juttu tar­joaa perus­oh­jeet kai­kille, jotka opis­ke­luai­kana työs­ken­te­le­vät sel­lai­sissa sosi­aa­li­huol­lon teh­tä­vissä, joissa tulee olla lail­lis­tettu ammat­ti­hen­kilö: sosi­aa­li­työn­te­kijä, sosio­nomi, gero­nomi tai kun­tou­tuk­sen ohjaaja.

Koska voin ottaa sijai­suu­den vas­taan? Mikä on vas­tuu omasta osaa­mi­ses­tani? Kuka työ­täni val­voo? Mitkä ovat seu­rauk­set, jos teen jon­kin ison vir­heen? Jäävätkö mer­kin­nät Suosikkiin?

Jos olet tämän jutun luet­tuasi vielä epä­varma, voit ongel­ma­ti­lan­teissa kysyä neu­voja ja tukea Talentian asian­tun­ti­joilta. Palvelu on tar­koi­tettu Talentian jäse­nille – myös kai­kille opis­ke­li­ja­jä­se­nille. Kätevin tapa asioida on jäsen­ten säh­köi­nen neu­von­ta­pal­velu, jonne voi jät­tää kysy­myk­siä mihin vuo­ro­kau­den aikaan tahansa.

Älä ota vastaan sijaisuuksia ennen kuin opintoja on riittävästi

Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­lö­lain tavoit­teena on paran­taa asia­kas­tur­val­li­suutta ja sosi­aa­li­huol­lon asiak­kaan oikeutta laa­dul­taan hyvään sosi­aa­li­huol­toon. Siksi sosi­aa­li­huol­lossa toi­mi­vilta lail­lis­te­tuilta ammat­ti­hen­ki­löiltä vaa­di­taan tietty kou­lu­tus­taso ja osaa­mi­nen, jotta heillä on edel­ly­tyk­set työs­ken­nellä asiak­kai­densa par­haaksi. Tämä peri­aate kos­kee myös opis­ke­li­joita, kun he toi­mi­vat tila­päi­sesti ammat­ti­hen­ki­lön tehtävissä.

Opiskelijan on myös itse arvioitava osaamisensa, jotta ei vaaranna asiakasturvallisuutta eikä riskeeraa omaa tulevaisuuttaan.

Sosiaalityöntekijän amma­tissa voi toi­mia tila­päi­sesti enin­tään vuo­den ajan sosi­aa­li­työn­te­ki­jän ammat­tiin opis­ke­leva hen­kilö, joka on suo­rit­ta­nut hyväk­sy­tysti sosi­aa­li­työn aineo­pin­not ja käy­tän­nön har­joit­te­lun. Vuoden enim­mäi­sai­kaa ei saa ylit­tää esi­mer­kiksi ket­jut­ta­malla sijaisuuksia.

Opiskelijan on työs­ken­nel­tävä lail­lis­te­tun sosi­aa­li­työn­te­ki­jän joh­don ja val­von­nan alai­sena. Sosiaalihuoltolaissa ja eri­tyis­la­eissa on teh­tä­viä, jotka on mää­ri­telty sosi­aa­li­työn­te­ki­jän teh­tä­väksi. Näitä teh­tä­viä voi tehdä myös tila­päi­sesti sosi­aa­li­työn­te­ki­jän teh­tä­vässä toi­miva sosi­aa­li­työn opis­ke­lija, kun hänellä on suo­ri­tet­tuna riit­tä­vät opin­not. Opiskelijalla ei kui­ten­kaan ole oikeutta päät­tää kii­reel­li­sissä tapauk­sissa tah­dosta riip­pu­mat­to­man huol­lon anta­mi­sesta tai sii­hen liit­ty­vistä toi­men­pi­teistä. Tarkemmin asiasta voi lukea Valviran verk­ko­si­vuilta.

Sosionomin, gero­no­min tai kun­tou­tuk­se­noh­jaa­jan amma­tissa voi toi­mia tila­päi­sesti enin­tään vuo­den ajan kysei­seen ammat­tiin opis­ke­leva tai sosi­aa­lia­lalle sovel­tu­van kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nut hen­kilö, jolla on riit­tä­vät edel­ly­tyk­set amma­tissa toi­mi­mi­seen. Arvion tekee työnantaja.

Ammattihenkilölain kir­jain on var­sin selvä. Siksi on ollut huo­les­tut­ta­vaa kuulla tapauk­sista, joissa jot­kut kun­nat ovat pal­kan­neet opis­ke­li­joita, joilla ei ole lain vaa­ti­mia riit­tä­viä opin­toja vielä suo­ri­tet­tuna. Tilanteet kos­ke­vat eten­kin sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den sijaisuuksia.

Talentian opis­ke­li­ja­jär­jestö TaSO muun muassa muis­tut­taa, ettei­vät sosi­aa­li­työn opis­ke­li­jat ottaisi vas­taan sijai­suuk­sia ennen kuin opin­toja on suo­ri­tettu lain vaa­tima määrä. Senkin jäl­keen on tär­keää miet­tiä, mihin oma osaa­mi­nen riittää.

Kyse ei siis ole vain työ­nan­ta­jan ja esi­mie­hen vas­tuusta rek­ry­toi­taessa ja myö­hem­min opis­ke­li­ja­si­jais­ten toi­min­nan val­von­nasta työ­pai­kalla. Opiskelijan itsensä on myös arvioi­tava osaa­mi­sensa, jotta ei vaa­ranna asia­kas­tur­val­li­suutta ja asiak­kaan oikeutta laa­dul­taan hyvään sosi­aa­li­huol­toon –  eikä lii­oin ris­kee­raa mah­dol­li­silla rik­keillä omaa tulevaisuuttaan.

Valvonta ja seuraamukset

Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­lö­laki on val­von­ta­laki, jonka perus­teella val­vo­taan kaik­kien lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­hen­ki­löi­den toi­min­taa, myös tila­päi­sesti sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den teh­tä­vissä työs­ken­te­le­vien opis­ke­li­joi­den työtä – vaikka he eivät vielä ole sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den keskusrekisterissä.

Ensisijainen val­von­ta­vas­tuu on työ­nan­ta­jalla, tämän jäl­keen val­vo­villa viran­omai­silla alue­hal­lin­to­vi­ras­tossa ja Valvirassa.

Ammattijärjestö Talentia esittää, että työssä käyttämään esimerkiksi nimikettä sosiaalityöntekijäopiskelija.

Opiskelijalle voi tulla seu­raa­mus, jos hän esi­mer­kiksi suo­rit­taa teh­tä­viä, joi­hin hänen kou­lu­tuk­sensa tai ammat­ti­tai­tonsa on sel­västi riit­tä­mä­tön tai opis­ke­lija toi­mii teh­tä­väs­sään olen­nai­sesti vir­heel­li­sesti tai lai­min­lyö eet­ti­set vel­voit­teensa. Tilanteet sel­vi­te­tään, arvioi­daan ja rat­kais­taan. Seuraukset rik­ko­muk­sista ovat erias­tei­sia, ja ne voi­vat olla muun muassa hal­lin­nol­lista ohjausta, kir­jal­li­nen varoi­tus tai turvaamistoimia.

Valvira tekee Suosikkiin tila­päi­sesti sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lön teh­tä­vässä toi­mi­neen opis­ke­li­jan tie­toi­hin mer­kin­nän, jos val­von­ta­toi­men­pi­teenä on annettu huo­mau­tus, kir­jal­li­nen varoi­tus tai tur­vaa­mis­toi­men­pide. Merkintä säi­lyy rekis­te­rissä kym­me­nen vuotta.

Huomaa myös tehtävänimikkeesi

Työelämässä on epä­sel­vyyttä tila­päis­ten työn­te­ki­jöi­den teh­tä­vä­ni­mik­keestä sil­loin, kun sijai­nen ei ole suo­rit­ta­nut lail­lis­te­tulle ammat­ti­hen­ki­lölle vaa­dit­ta­vaa tut­kin­toa. Nyt käy­te­tään muun muassa vs. sosi­aa­li­työn­te­kijä ‑nimi­kettä, vaikka teh­tä­vää hoi­ta­valla opis­ke­li­jalla ei ole amma­tin­har­joit­ta­mi­soi­keutta sosi­aa­li­työn­te­ki­jän ammattiin.

Ammattijärjestö Talentian työ­elä­mä­toi­mi­kunta esit­tää, että työ­elä­mässä suo­si­taan jat­kossa käyt­tä­mään esi­mer­kiksi nimi­kettä sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­opis­ke­lija, sil­loin kun työn­te­ki­jällä ei ole vielä lail­lis­te­tun sosi­aa­li­työn­te­ki­jän sta­tusta. Näin paran­ne­taan kaik­kien osa­puol­ten oikeusturvaa.

Helena Jaakkola

Jutusta 18.5.2018 pois­tettu kohta: “On myös teh­tä­viä, joissa voi toi­mia vain lail­lis­tettu ammat­ti­hen­kilö, ei opis­ke­lija. Tällaisia teh­tä­viä on esi­mer­kiksi las­ten­suo­je­lun asia­kas­lap­sen asioista vas­taava sosi­aa­li­työn­te­kijä. Samoin rajoi­tus­toi­men­pi­teitä kehi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­lossa voi toteut­taa vain lail­lis­tettu sosi­aali- tai ter­vey­den­huol­lon ammattihenkilö.”

Juttuun 18.5.2018 lisätty kohta: “Sosiaalihuoltolaissa ja eri­tyis­la­eissa on teh­tä­viä, jotka on mää­ri­telty sosi­aa­li­työn­te­ki­jän teh­tä­väksi. Näitä teh­tä­viä voi tehdä myös tila­päi­sesti sosi­aa­li­työn­te­ki­jän teh­tä­vässä toi­miva sosi­aa­li­työn opis­ke­lija, kun hänellä on suo­ri­tet­tuna riit­tä­vät opin­not. Opiskelijalla ei kui­ten­kaan ole oikeutta päät­tää kii­reel­li­sissä tapauk­sissa tah­dosta riip­pu­mat­to­man huol­lon anta­mi­sesta tai sii­hen liit­ty­vistä toi­men­pi­teistä. Tarkemmin asiasta voi lukea Valviran verk­ko­si­vuilta.”