Moni sosiaalialan opiskelija työskentelee sosiaalihuollossa laillistettujen ammattihenkilöiden tilapäisinä sijaisina. Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää, ennen kuin lähtee sijaiseksi?

 

Tämä juttu tarjoaa perus­ohjeet kaikille, jotka opiske­luaikana työsken­te­levät sellai­sissa sosiaa­li­huollon tehtä­vissä, joissa tulee olla laillis­tettu ammat­ti­henkilö: sosiaa­li­työn­tekijä, sosionomi, geronomi tai kuntou­tuksen ohjaaja.

Koska voin ottaa sijai­suuden vastaan? Mikä on vastuu omasta osaami­sestani? Kuka työtäni valvoo? Mitkä ovat seuraukset, jos teen jonkin ison virheen? Jäävätkö merkinnät Suosikkiin?

Jos olet tämän jutun luettuasi vielä epävarma, voit ongel­ma­ti­lan­teissa kysyä neuvoja ja tukea Talentian asian­tun­ti­joilta. Palvelu on tarkoi­tettu Talentian jäsenille – myös kaikille opiske­li­ja­jä­se­nille. Kätevin tapa asioida on jäsenten sähköinen neuvon­ta­palvelu, jonne voi jättää kysymyksiä mihin vuoro­kauden aikaan tahansa.

Älä ota vastaan sijaisuuksia ennen kuin opintoja on riittävästi

Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölain tavoit­teena on parantaa asiakas­tur­val­li­suutta ja sosiaa­li­huollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaa­li­huoltoon. Siksi sosiaa­li­huol­lossa toimi­vilta laillis­te­tuilta ammat­ti­hen­ki­löiltä vaaditaan tietty koulu­tustaso ja osaaminen, jotta heillä on edelly­tykset työsken­nellä asiak­kai­densa parhaaksi. Tämä periaate koskee myös opiske­li­joita, kun he toimivat tilapäi­sesti ammat­ti­hen­kilön tehtä­vissä.

Opiskelijan on myös itse arvioitava osaamisensa, jotta ei vaaranna asiakasturvallisuutta eikä riskeeraa omaa tulevaisuuttaan.

Sosiaa­li­työn­te­kijän ammatissa voi toimia tilapäi­sesti enintään vuoden ajan sosiaa­li­työn­te­kijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorit­tanut hyväk­sy­tysti sosiaa­lityön aineo­pinnot ja käytännön harjoit­telun. Vuoden enimmäi­saikaa ei saa ylittää esimer­kiksi ketjut­ta­malla sijai­suuksia.

Opiske­lijan on työsken­neltävä laillis­tetun sosiaa­li­työn­te­kijän johdon ja valvonnan alaisena. Sosiaa­li­huol­to­laissa ja erityis­la­eissa on tehtäviä, jotka on määri­telty sosiaa­li­työn­te­kijän tehtä­väksi. Näitä tehtäviä voi tehdä myös tilapäi­sesti sosiaa­li­työn­te­kijän tehtä­vässä toimiva sosiaa­lityön opiskelija, kun hänellä on suori­tettuna riittävät opinnot. Opiske­li­jalla ei kuitenkaan ole oikeutta päättää kiireel­li­sissä tapauk­sissa tahdosta riippu­mat­toman huollon antami­sesta tai siihen liitty­vistä toimen­pi­teistä. Tarkemmin asiasta voi lukea Valviran verkko­si­vuilta.

Sosio­nomin, geronomin tai kuntou­tuk­se­noh­jaajan ammatissa voi toimia tilapäi­sesti enintään vuoden ajan kyseiseen ammattiin opiskeleva tai sosiaa­lia­lalle sovel­tuvan korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­tanut henkilö, jolla on riittävät edelly­tykset ammatissa toimi­miseen. Arvion tekee työnantaja.

Ammat­ti­hen­ki­lölain kirjain on varsin selvä. Siksi on ollut huoles­tut­tavaa kuulla tapauk­sista, joissa jotkut kunnat ovat palkanneet opiske­li­joita, joilla ei ole lain vaatimia riittäviä opintoja vielä suori­tettuna. Tilanteet koskevat etenkin sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden sijai­suuksia.

Talentian opiske­li­ja­jär­jestö TaSO muun muassa muistuttaa, etteivät sosiaa­lityön opiske­lijat ottaisi vastaan sijai­suuksia ennen kuin opintoja on suori­tettu lain vaatima määrä. Senkin jälkeen on tärkeää miettiä, mihin oma osaaminen riittää.

Kyse ei siis ole vain työnan­tajan ja esimiehen vastuusta rekry­toi­taessa ja myöhemmin opiske­li­ja­si­jaisten toiminnan valvon­nasta työpai­kalla. Opiske­lijan itsensä on myös arvioitava osaami­sensa, jotta ei vaaranna asiakas­tur­val­li­suutta ja asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaa­li­huoltoon –  eikä liioin riskeeraa mahdol­li­silla rikkeillä omaa tulevai­suuttaan.

Valvonta ja seuraamukset

Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölaki on valvon­talaki, jonka perus­teella valvotaan kaikkien laillis­tet­tujen ammat­ti­hen­ki­löiden toimintaa, myös tilapäi­sesti sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden tehtä­vissä työsken­te­levien opiske­li­joiden työtä – vaikka he eivät vielä ole sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden keskus­re­kis­te­rissä.

Ensisi­jainen valvon­ta­vastuu on työnan­ta­jalla, tämän jälkeen valvo­villa viran­omai­silla aluehal­lin­to­vi­ras­tossa ja Valvi­rassa.

Ammattijärjestö Talentia esittää, että työssä käyttämään esimerkiksi nimikettä sosiaalityöntekijäopiskelija.

Opiske­li­jalle voi tulla seuraamus, jos hän esimer­kiksi suorittaa tehtäviä, joihin hänen koulu­tuk­sensa tai ammat­ti­tai­tonsa on selvästi riittä­mätön tai opiskelija toimii tehtä­vässään olennai­sesti virheel­li­sesti tai laiminlyö eettiset velvoit­teensa. Tilanteet selvi­tetään, arvioidaan ja ratkaistaan. Seuraukset rikko­muk­sista ovat erias­teisia, ja ne voivat olla muun muassa hallin­nol­lista ohjausta, kirjal­linen varoitus tai turvaa­mis­toimia.

Valvira tekee Suosikkiin tilapäi­sesti sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­kilön tehtä­vässä toimineen opiske­lijan tietoihin merkinnän, jos valvon­ta­toi­men­pi­teenä on annettu huomautus, kirjal­linen varoitus tai turvaa­mis­toi­menpide. Merkintä säilyy rekis­te­rissä kymmenen vuotta.

Huomaa myös tehtävänimikkeesi

Työelä­mässä on epäsel­vyyttä tilapäisten työnte­ki­jöiden tehtä­vä­ni­mik­keestä silloin, kun sijainen ei ole suorit­tanut laillis­te­tulle ammat­ti­hen­ki­lölle vaadit­tavaa tutkintoa. Nyt käytetään muun muassa vs. sosiaa­li­työn­tekijä -nimikettä, vaikka tehtävää hoita­valla opiske­li­jalla ei ole ammatin­har­joit­ta­mi­soi­keutta sosiaa­li­työn­te­kijän ammattiin.

Ammat­ti­jär­jestö Talentian työelä­mä­toi­mi­kunta esittää, että työelä­mässä suositaan jatkossa käyttämään esimer­kiksi nimikettä sosiaa­li­työn­te­ki­jä­opis­kelija, silloin kun työnte­ki­jällä ei ole vielä laillis­tetun sosiaa­li­työn­te­kijän statusta. Näin paran­netaan kaikkien osapuolten oikeus­turvaa.

Helena Jaakkola

Jutusta 18.5.2018 poistettu kohta: “On myös tehtäviä, joissa voi toimia vain laillis­tettu ammat­ti­henkilö, ei opiskelija. Tällaisia tehtäviä on esimer­kiksi lasten­suojelun asiakas­lapsen asioista vastaava sosiaa­li­työn­tekijä. Samoin rajoi­tus­toi­men­pi­teitä kehitys­vam­maisten erityis­huol­lossa voi toteuttaa vain laillis­tettu sosiaali- tai tervey­den­huollon ammat­ti­henkilö.”

Juttuun 18.5.2018 lisätty kohta: “Sosiaa­li­huol­to­laissa ja erityis­la­eissa on tehtäviä, jotka on määri­telty sosiaa­li­työn­te­kijän tehtä­väksi. Näitä tehtäviä voi tehdä myös tilapäi­sesti sosiaa­li­työn­te­kijän tehtä­vässä toimiva sosiaa­lityön opiskelija, kun hänellä on suori­tettuna riittävät opinnot. Opiske­li­jalla ei kuitenkaan ole oikeutta päättää kiireel­li­sissä tapauk­sissa tahdosta riippu­mat­toman huollon antami­sesta tai siihen liitty­vistä toimen­pi­teistä. Tarkemmin asiasta voi lukea Valviran verkko­si­vuilta.”