Minna Cukursin lastensuojelun opinnäytetyö sai Talentian vuoden 2020 etiikkapalkinnon.

 

 

Vantaa­lai­sen Minna Cukur­sin, 43, pal­kittu sosi­aa­li­työn opin­näyte käsit­te­lee las­ten oikeuk­sia ero­ti­lan­teessa. Pää­tök­sen voit­ta­jasta teki Talen­tian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta.

Hel­sin­gin yli­opis­ton val­tio­tie­teel­li­sestä tie­de­kun­nasta val­mis­tu­nut Cukurs osoit­taa opin­näy­te­työs­sään, että vali­tet­ta­van usein van­hem­pien vai­kea rii­tely ero­ti­lan­teessa vie suu­ren osan las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon työn­te­ki­jöi­den huo­miosta. Näin lapsi ja hänen näke­myk­sensä jää­vät taka-alalle, ja lap­sen oikeus tulla kuul­luksi ei toteudu.

– Aja­tus lap­sen oikeuk­sista on sosi­aa­li­työn yti­messä oleva perus­arvo, Cukurs koros­taa.

Cukurs oli saa­mas­taan pal­kin­nosta hyvin ilah­tu­nut.

– Pal­kinto muis­tut­taa siitä, että las­ten ja nuor­ten oikeuk­sien vah­vis­ta­mi­nen ja näky­väksi teke­mi­nen on aikuis­ten yhtei­nen asia. Ammat­ti­lais­ten teh­tävä on nos­taa roh­keasti huo­len aiheet esiin ja pitää lapsi työs­ken­te­lyn kes­kiössä.

Eroriidat tulleet entistä haastavammiksi

Minna Cukurs on toi­mi­nut las­ten­suo­je­lun ken­tällä useita vuo­sia, ensin ohjaa­jan ja per­he­työn­te­ki­jän teh­tä­vissä ja sosi­aa­li­työn opin­to­jen myötä las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä.

– Näi­den vuo­sien aikana van­hem­pien väli­nen vai­kea ero­riita on näyt­täy­ty­nyt yhtenä haas­ta­vim­mista lap­sen hyvin­voin­tiin ja aut­ta­mi­seen vai­kut­ta­vista teki­jöistä, hän ker­too.

Vahin­gol­li­silla koke­muk­silla on pit­kä­kes­toi­sia vai­ku­tuk­sia lap­sen elä­mään.

– Tut­ki­muk­ses­sani halusin sel­vit­tää, miten las­ten­suo­je­lussa kiin­ni­te­tään huo­miota lap­sen oikeuk­siin saada suo­je­lua ja huo­len­pi­toa sekä osal­lis­tua häntä kos­ke­viin asioi­hin van­hem­pien vai­kean ero­rii­dan aikana.

Cukurs valitsi tut­ki­muk­sensa näkö­kul­maksi las­ten asia­kas­suun­ni­tel­mien tar­kas­te­lun. Nii­hin kir­ja­taan, mitä asioita las­ten­suo­je­lussa yri­te­tään muut­taa ja miten.

Tut­ki­muk­sessa nousi esiin, että työn­te­ki­jät pyr­ki­vät van­hem­pien väli­seen yhtei­sym­mär­ryk­seen, vaikka sen saa­vut­ta­mi­nen vai­kut­taisi vai­kealta.

– Tut­kit­tu­jen asia­kas­suun­ni­tel­mien perus­teella vai­keat asiat nos­tet­tiin esille roh­keasti ja suo­raan lap­sen hyvin­voin­nin näkö­kul­masta. Lap­sen oikeuk­sien näkö­kul­masta lap­sen oma mie­li­pide ja osal­li­suus jäi­vät kui­ten­kin pie­neksi, ker­too Cukurs.

Ammattilaisten ­tehtävä on ­nostaa ­rohkeasti ­huolen aiheet esiin ja ­pitää ­lapsi työskentelyn keskiössä.

Tut­ki­muk­sessa ote­taan myös kan­taa sosi­aa­li­työn aika­pai­nee­seen ja kuor­mi­tuk­seen. Nii­den seu­rauk­sena työn­te­ki­jöillä ei ole riit­tä­västi aikaa tavata lasta, kuten laki edel­lyt­tää. Täl­löin myös oikeus­pe­rus­tai­suus heik­ke­nee, koska työn­te­ki­jöillä ei ole mah­dol­li­suutta enna­koi­vaan ja suun­ni­tel­mal­li­seen työs­ken­te­lyyn.

– Asia­kas­mää­rien koh­tuul­lis­ta­mi­nen on yksi askel sitä kohti, että avo­huol­lon pal­ve­luissa voi­daan toteut­taa lap­sen oikeuk­sia hänelle kuu­lu­valla tavalla, Cukurs sum­maa.

Hänen omassa työs­sään asia­kas­mää­rät ovat pysy­neet koh­tuul­li­sina.

– Tästä huo­li­matta kalen­teri täyt­tyy nopeasti eri­lai­sista neu­vot­te­luista ja aikuis­ten tapaa­mi­sista. Työs­ken­te­lyn raken­teet ja totu­tut tavat tehdä työtä luo­vat myös kii­rettä ja vie­vät aikaa itse asiak­kailta, eli lap­silta.

Kymmenen teesiä

Cukurs on kir­joit­ta­nut tut­kiel­mansa tulos­ten perus­teella kym­me­nen tee­siä, joi­hin hän on koon­nut ero­rii­toi­hin liit­ty­viä haas­teita lap­sen oikeuk­sien näkö­kul­masta.

– Avo­huol­lon työs­ken­te­lyssä koh­da­taan kii­reen ja resurs­sien pai­neessa lap­sia ja hei­dän van­hem­pi­aan, joi­den ero­rii­dat voi­vat tun­tua epä­mää­räi­siltä ja loput­to­milta. Haas­teel­li­nen tilanne voi hou­ku­tella nopei­siin rat­kai­sui­hin, hän poh­tii.

Tässä tee­seistä on apua – ne muis­tut­ta­vat, mitkä ovat lap­sen oikeu­det ja van­hem­pien rooli ero­ti­lan­teessa. Lap­sella on oikeus suo­je­luun, tulla kuul­luksi ja saada tie­toa ero­ti­lan­teesta.

– Las­ten­suo­je­lun ammat­ti­lai­sen teh­tävä jää näissä tee­seissä ilmaan. Siksi lisäi­sin myös itsel­leni muis­tu­tuk­sen: ”Tapaa lasta. Anna lap­selle mah­dol­li­suus kuulla häntä kos­ke­vista asioista ja ker­toa oma mie­li­pi­teensä riit­tä­vän usein suo­raan tai valit­se­mansa luo­tet­ta­van aikui­sen väli­tyk­sellä”, Cukurs sanoo.

Pal­kin­non myön­tä­neen Talen­tian ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan mukaan Cukur­sin tut­kiel­massa on sel­keästi ja ymmär­ret­tä­västi osoi­tettu, kuinka oikeus­pe­rus­tai­nen työ ero­rii­doissa voi aut­taa nime­no­maan lap­sen oikeuk­sien ja osal­li­suu­den toteu­tu­mista. Lau­ta­kunta kehuu tut­kiel­man poh­din­taa kyp­säksi. Teo­rian liit­tä­mi­nen aineis­ton tul­kin­taan on vaa­ti­nut tut­kit­ta­van ilmiön perus­tei­den käy­tän­nöl­listä ymmär­tä­mistä.

– Oikeus­pe­rus­tai­nen lähes­ty­mis­tapa voi vah­vis­taa sosi­aa­li­työn ammat­tieet­tistä perus­taa, toteaa Talen­tian eri­tyis­asian­tun­tija ja ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan sih­teeri Alpo Heik­ki­nen.

Talen­tian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta pal­kit­see vuo­sit­tain yli­opis­tosta tai ammat­ti­kor­kea­kou­lusta val­mis­tu­neen sosi­aa­lia­lan opin­näy­te­työn, jonka tekijä on käsi­tel­lyt aihet­taan ammat­tieet­ti­sellä tavalla.

Otteita Cukursin 10 Teesistä

  • Lap­sella on oikeus saada suo­je­lua ja hoi­vaa van­hem­mil­taan.
  • Lap­sella on oikeus olla kuu­le­matta van­hem­pien rumaa ja tois­tu­vaa rii­te­lyä.
  • Lap­sella on oikeus tulla näky­väksi ero­rii­dan kes­kellä.
  • Lap­sella on oikeus saada tie­toa erosta.

Minna Jerr­man

Lue MInna Cukur­sin opin­näy­te­työ