Saksa­lai­nen runoi­lija Bertolt Brecht kir­joitti 1930-luvulla Maxim Gorkin Äiti-näy­tel­mää var­ten runon Opiskelun ylis­tys, jossa hän kan­nus­taa ole­maan usko­matta kuu­lo­pu­hei­siin, otta­maan sel­vää, oppi­maan perus­asiat. Niille, joi­den aika on tul­lut, se ei ole kos­kaan liian myö­häistä, hän lupaa. Runo tuli mie­leen, kun seu­ra­sin sosi­aa­li­sessa mediassa sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen kes­kus­te­lua palkoista.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Jyrki Komulainen

Uudessa sote-maailmassa tarvitaan taitavia edunvalvojia ja neuvottelijoita luottamusmiehiksi.

Moni ei tiedä, että palk­ka­toi­veen voi esit­tää. Toki työ­paik­kail­moi­tuk­sessa saat­taa lukea, mil­laista palk­kaa työ­nan­taja kysei­sestä teh­tä­västä mak­saa. Se ei vält­tä­mättä kui­ten­kaan tar­koita sitä, ettei pal­kasta voisi neu­vo­tella. Kenellä on oikeus ja valta neu­vo­tella ja tehdä työ­eh­to­so­pi­muk­sia? Mistä asioista työ­eh­to­so­pi­muk­sissa on sovittu?

Tiedätkö esi­mer­kiksi, että kun­ta­sek­to­rin sopi­muk­siin kir­ja­taan vain alin teh­tä­vä­koh­tai­nen perus­palkka? Entä sit­ten pai­kal­li­nen sopi­mi­nen, josta nyt puhu­taan niin pal­jon. Kuka sopii ja mistä voi sopia? Kannustan tutus­tu­maan työ­mark­ki­na­jär­jes­tel­mään ja oman alan työ­eh­to­so­pi­muk­seen. Se kan­nat­taa. Toki työ­nan­ta­jal­la­kin on vel­vol­li­suus tun­tea oman alansa sopi­muk­set ja nou­dat­taa niitä. Parempi kui­ten­kin, että työn­te­kijä itse tie­tää, ettei ole työ­nan­ta­jan tul­kin­to­jen armoilla.

Ammattiliitot ovat sitä var­ten, että ne tuke­vat jäse­ni­ään ja pitä­vät näi­den puolta, neu­vot­te­le­vat ja kou­lut­ta­vat. Niin Talentiakin. Työpaikan luot­ta­mus­mies on avai­na­se­massa. Jokaisella työ­eh­to­so­pi­muk­sia teh­neellä pää­so­pi­jalla on omat luot­ta­mus­mie­het, joi­den puo­leen voi kääntyä.

Tässä leh­dessä on Tiia Oksasen neu­vova kir­joi­tus pal­kan­muo­dos­tu­mi­sesta. Siitä on hyvä aloit­taa ja vaikka seu­raa­vasta tili­nau­hasta kat­soa, mitä se pal­kasta ker­too ja onko palkka mak­settu oikein. Brechtin sanoin: ”laske sor­mesi joka erälle ja kysy, miksi tämä on näin”. Ja kun on alkuun päästy, voi jo alkaa tukea toi­sia. Uudessa sote-maa­il­massa tar­vi­taan tai­ta­via edun­val­vo­jia ja neu­vot­te­li­joita luot­ta­mus­mie­hiksi. Sinä voi­sit ehkä olla sel­lai­nen? Talentialta saat tukea tehtävään.

Kristiina Koskiluoma