Saksalainen runoilija Bertolt Brecht kirjoitti 1930-luvulla Maxim Gorkin Äiti-näytelmää varten runon Opiskelun ylistys, jossa hän kannustaa olemaan uskomatta kuulo­pu­heisiin, ottamaan selvää, oppimaan perus­asiat. Niille, joiden aika on tullut, se ei ole koskaan liian myöhäistä, hän lupaa. Runo tuli mieleen, kun seurasin sosiaa­li­sessa mediassa sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tet­tujen keskus­telua palkoista.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koski­luoma. Kuva: Jyrki Komulainen

Uudessa sote-maailmassa tarvitaan taitavia edunvalvojia ja neuvottelijoita luottamusmiehiksi.

Moni ei tiedä, että palkka­toiveen voi esittää. Toki työpaik­kail­moi­tuk­sessa saattaa lukea, millaista palkkaa työnantaja kysei­sestä tehtä­västä maksaa. Se ei välttä­mättä kuitenkaan tarkoita sitä, ettei palkasta voisi neuvo­tella. Kenellä on oikeus ja valta neuvo­tella ja tehdä työeh­to­so­pi­muksia? Mistä asioista työeh­to­so­pi­muk­sissa on sovittu?

Tiedätkö esimer­kiksi, että kunta­sek­torin sopimuksiin kirjataan vain alin tehtä­vä­koh­tainen perus­palkka? Entä sitten paikal­linen sopiminen, josta nyt puhutaan niin paljon. Kuka sopii ja mistä voi sopia? Kannustan tutus­tumaan työmark­ki­na­jär­jes­telmään ja oman alan työeh­to­so­pi­mukseen. Se kannattaa. Toki työnan­ta­jal­lakin on velvol­lisuus tuntea oman alansa sopimukset ja noudattaa niitä. Parempi kuitenkin, että työntekijä itse tietää, ettei ole työnan­tajan tulkin­tojen armoilla.

Ammat­ti­liitot ovat sitä varten, että ne tukevat jäseniään ja pitävät näiden puolta, neuvot­te­levat ja koulut­tavat. Niin Talen­tiakin. Työpaikan luotta­musmies on avaina­se­massa. Jokai­sella työeh­to­so­pi­muksia tehneellä pääso­pi­jalla on omat luotta­mus­miehet, joiden puoleen voi kääntyä.

Tässä lehdessä on Tiia Oksasen neuvova kirjoitus palkan­muo­dos­tu­mi­sesta. Siitä on hyvä aloittaa ja vaikka seuraa­vasta tilinau­hasta katsoa, mitä se palkasta kertoo ja onko palkka maksettu oikein. Brechtin sanoin: ”laske sormesi joka erälle ja kysy, miksi tämä on näin”. Ja kun on alkuun päästy, voi jo alkaa tukea toisia. Uudessa sote-maail­massa tarvitaan taitavia edunval­vojia ja neuvot­te­li­joita luotta­mus­mie­hiksi. Sinä voisit ehkä olla sellainen? Talen­tialta saat tukea tehtävään.

Kristiina Koski­luoma