Saksalainen runoil­i­ja Bertolt Brecht kir­joit­ti 1930-luvul­la Max­im Gorkin Äiti-näytelmää varten runon Opiskelun ylistys, jos­sa hän kan­nus­taa ole­maan usko­mat­ta kuu­lop­uheisi­in, otta­maan selvää, oppi­maan perusasi­at. Niille, joiden aika on tul­lut, se ei ole koskaan liian myöhäistä, hän lupaa. Runo tuli mieleen, kun seurasin sosi­aalises­sa medi­as­sa sosi­aalialan korkeak­oulutet­tu­jen keskustelua palkoista.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma. Kuva: Jyr­ki Komu­lainen

Uudessa sote-maailmassa tarvitaan taitavia edunvalvojia ja neuvottelijoita luottamusmiehiksi.

Moni ei tiedä, että palkka­toiveen voi esit­tää. Toki työ­paikkail­moituk­ses­sa saat­taa lukea, mil­laista palkkaa työ­nan­ta­ja kyseis­es­tä tehtävästä mak­saa. Se ei vält­tämät­tä kuitenkaan tarkoi­ta sitä, ettei palka­s­ta voisi neu­votel­la. Kenel­lä on oikeus ja val­ta neu­votel­la ja tehdä työe­htosopimuk­sia? Mis­tä asioista työe­htosopimuk­sis­sa on sovit­tu?

Tiedätkö esimerkik­si, että kun­tasek­torin sopimuk­si­in kir­jataan vain alin tehtäväko­htainen perus­palk­ka? Entä sit­ten paikalli­nen sopimi­nen, jos­ta nyt puhutaan niin paljon. Kuka sopii ja mis­tä voi sopia? Kan­nus­tan tutus­tu­maan työ­markki­na­jär­jestelmään ja oman alan työe­htosopimuk­seen. Se kan­nat­taa. Toki työ­nan­ta­jal­lakin on velvol­lisu­us tun­tea oman alansa sopimuk­set ja nou­dat­taa niitä. Parem­pi kuitenkin, että työn­tek­i­jä itse tietää, ettei ole työ­nan­ta­jan tulk­in­to­jen armoil­la.

Ammat­tili­itot ovat sitä varten, että ne tuke­vat jäseniään ja pitävät näi­den puol­ta, neu­vot­tel­e­vat ja koulut­ta­vat. Niin Tal­en­ti­akin. Työ­paikan luot­ta­mus­mies on avainase­mas­sa. Jokaisel­la työe­htosopimuk­sia tehneel­lä pää­sopi­jal­la on omat luot­ta­mus­miehet, joiden puoleen voi kään­tyä.

Tässä lehdessä on Tiia Oksasen neu­vo­va kir­joi­tus palka­n­muo­dos­tu­mis­es­ta. Siitä on hyvä aloit­taa ja vaik­ka seu­raavas­ta tilin­auhas­ta kat­soa, mitä se palka­s­ta ker­too ja onko palk­ka mak­set­tu oikein. Brechtin sanoin: ”laske sorme­si joka erälle ja kysy, mik­si tämä on näin”. Ja kun on alku­un päästy, voi jo alkaa tukea toisia. Uudessa sote-maail­mas­sa tarvi­taan taitavia edun­valvo­jia ja neu­vot­telijoi­ta luot­ta­mus­miehik­si. Sinä voisit ehkä olla sel­l­ainen? Tal­en­tial­ta saat tukea tehtävään.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma