Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

 

Lasten­ko­tien joh­ta­jien, kun­nal­lis­ko­tien joh­ta­jien ja sosi­aa­li­huol­ta­jien yhdis­tyk­set perus­ti­vat maa­lis­kuun 5. päi­vänä 1949 jär­jes­tön, jonka teh­tä­vänä oli ajaa jäsen­ten amma­til­li­sia ja talou­del­li­sia etuja ja toi­mia amma­til­li­sena kes­kuse­li­menä.

Tänään tämä jär­jestö on lähes 26 000 jäse­nen Sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen ammatti­järjestö Talen­tia ry. Kii­tän kaik­kia jäse­niä. Tei­dän asianne aja­mi­nen on tämän jär­jes­tön ole­massa olon oikeu­tus. Voimme yhdessä onni­tella kasvu-uralla ole­vaa 70-vuo­tiasta Talen­tiaa.

Olen useissa yhdis­tyk­siemme vuosi­juhlissa kes­kus­tel­lut jo eläk­keellä ole­vien ­Talen­tia-aktii­vien kanssa. Aat­teen palo ei ole him­men­ty­nyt. Hei­dän työnsä sosiaali­alan ase­man vah­vis­ta­mi­seksi ansait­see kii­tok­sen.

Olen iloi­nen siitä, että sama palo näkyy myös tule­vai­suu­den teki­jöissä, Talen­tian sosi­aa­lia­lan opis­ke­li­jat TaSO ry:ssä. Opis­ke­li­joissa meillä on lois­tava tule­vai­suus. He ovat osaa­via ja roh­keita vai­kut­ta­jia. Kii­tos opis­ke­li­joille.

Kol­men­kym­me­nen suu­rim­man ammat­ti­jär­jestö jou­kossa Talen­tiassa on eni­ten alle 35-vuo­tiaita työssä käy­viä jäse­niä. Kei­not koh­data jäse­niä ja olla aidossa vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa hei­dän kans­saan on oltava jat­ku­van kehit­tä­mi­sen koh­teena. Talen­tian pitää tavoit­taa ja puhu­tella nuo­ria, keski-ikäi­siä ja työ­uran lop­pu­vai­heessa ole­via jäse­niä.

Talen­tian ammat­ti­jär­jes­tö­toi­min­nan ydintä ovat te sadat lii­ton aktii­vit, jotka toi­mitte yhdis­tyk­sissä, val­tuus­tossa, hal­li­tuk­sessa, toi­mi­kun­nissa ja työ­ryh­missä. Kii­tos teille.

Edun­val­von­nan onnis­tu­mi­sen edel­ly­tys työ­pai­koilla on kat­tava, osaava ja toi­miva luot­ta­mus­mies­ver­kosto ja työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tio. Olen kii­tol­li­nen siitä, että Talen­tiassa pää­luot­ta­mus­mies­ten, luot­ta­mus­mies­ten ja työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­jen määrä on kas­va­nut.

Talen­tian toi­mis­ton hen­ki­lö­kunta on sitou­tu­nut ja osaava. Jäse­net ovat anta­neet jäsen­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyissä teille hyvät arviot eri­tyi­sesti ammat­ti­tai­dosta ja pal­ve­lualt­tiu­desta. Kii­tos teille.

Talen­tian täyt­täessä 70 vuotta maa­lis­kuussa, teh­dään huh­ti­kuun eduskunta­vaaleissa his­to­rial­li­sia rat­kai­suja koko Suo­men sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon tule­vai­suu­desta. Olemme aloit­ta­neet aktii­vi­sen vai­kut­ta­mis­toi­min­nan edus­kun­ta­vaa­lei­hin ja hal­li­tus­oh­jel­ma­työ­hön.

Tero Ris­ti­mäki