Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

 

Lastenko­tien johta­jien, kun­nal­lisko­tien johta­jien ja sosi­aal­i­huolta­jien yhdis­tyk­set perus­ti­vat maalisku­un 5. päivänä 1949 jär­jestön, jon­ka tehtävänä oli ajaa jäsen­ten ammatil­lisia ja taloudel­lisia etu­ja ja toimia ammatil­lise­na keskuse­li­menä.

Tänään tämä jär­jestö on läh­es 26 000 jäse­nen Sosi­aalialan korkeak­oulutet­tu­jen ammatti­järjestö Tal­en­tia ry. Kiitän kaikkia jäseniä. Tei­dän asianne ajami­nen on tämän jär­jestön ole­mas­sa olon oikeu­tus. Voimme yhdessä onnitel­la kasvu-ural­la ole­vaa 70-vuo­ti­as­ta Tal­en­ti­aa.

Olen useis­sa yhdis­tyk­siemme vuosi­juhlissa keskustel­lut jo eläk­keel­lä ole­vien ­Tal­en­tia-akti­ivien kanssa. Aat­teen palo ei ole him­men­tynyt. Hei­dän työn­sä sosiaali­alan ase­man vahvis­tamisek­si ansait­see kiitok­sen.

Olen iloinen siitä, että sama palo näkyy myös tule­vaisu­u­den tek­i­jöis­sä, Tal­ent­ian sosi­aalialan opiske­li­jat TaSO ry:ssä. Opiske­li­jois­sa meil­lä on lois­ta­va tule­vaisu­us. He ovat osaavia ja rohkei­ta vaikut­ta­jia. Kiitos opiske­li­joille.

Kol­menkymme­nen suurim­man ammat­ti­jär­jestö joukos­sa Tal­en­ti­as­sa on eniten alle 35-vuo­ti­ai­ta työssä käyviä jäseniä. Keinot koh­da­ta jäseniä ja olla aidos­sa vuorovaiku­tuk­ses­sa hei­dän kanssaan on olta­va jatku­van kehit­tämisen kohteena. Tal­ent­ian pitää tavoit­taa ja puhutel­la nuo­ria, kes­ki-ikäisiä ja työu­ran lop­pu­vai­heessa ole­via jäseniä.

Tal­ent­ian ammat­ti­jär­jestö­toimin­nan ydin­tä ovat te sadat liiton akti­iv­it, jot­ka toimitte yhdis­tyk­sis­sä, val­tu­us­tossa, hal­li­tuk­ses­sa, toimikun­nis­sa ja työryh­mis­sä. Kiitos teille.

Edun­valvon­nan onnis­tu­misen edel­ly­tys työ­paikoil­la on kat­ta­va, osaa­va ja toimi­va luot­ta­mus­miesverkos­to ja työ­suo­jelu­o­r­gan­isaa­tio. Olen kiitolli­nen siitä, että Tal­en­ti­as­sa päälu­ot­ta­mus­mi­esten, luot­ta­mus­mi­esten ja työ­suo­jelu­val­tu­utet­tu­jen määrä on kas­vanut.

Tal­ent­ian toimis­ton henkilökun­ta on sitoutunut ja osaa­va. Jäsenet ovat anta­neet jäsen­tyy­tyväisyysky­se­lyis­sä teille hyvät arviot eri­tyis­es­ti ammat­ti­tai­dos­ta ja palvelu­alt­tiud­es­ta. Kiitos teille.

Tal­ent­ian täyt­täessä 70 vuot­ta maalisku­us­sa, tehdään huhtiku­un eduskunta­vaaleissa his­to­ri­al­lisia ratkaisu­ja koko Suomen sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon tule­vaisu­ud­es­ta. Olemme aloit­ta­neet akti­ivisen vaikut­tamis­toimin­nan eduskun­tavaalei­hin ja hal­li­tu­so­hjel­matyöhön.

Tero Ris­timä­ki