Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

 

Lasten­kotien johtajien, kunnal­lis­kotien johtajien ja sosiaa­li­huol­tajien yhdis­tykset perus­tivat maaliskuun 5. päivänä 1949 järjestön, jonka tehtävänä oli ajaa jäsenten ammatil­lisia ja talou­del­lisia etuja ja toimia ammatil­lisena keskuse­limenä.

Tänään tämä järjestö on lähes 26 000 jäsenen Sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tet­tujen ammatti­järjestö Talentia ry. Kiitän kaikkia jäseniä. Teidän asianne ajaminen on tämän järjestön olemassa olon oikeutus. Voimme yhdessä onnitella kasvu-uralla olevaa 70-vuotiasta Talentiaa.

Olen useissa yhdis­tyk­siemme vuosi­juhlissa keskus­tellut jo eläkkeellä olevien ­Talentia-aktiivien kanssa. Aatteen palo ei ole himmen­tynyt. Heidän työnsä sosiaali­alan aseman vahvis­ta­mi­seksi ansaitsee kiitoksen.

Olen iloinen siitä, että sama palo näkyy myös tulevai­suuden tekijöissä, Talentian sosiaa­lialan opiske­lijat TaSO ry:ssä. Opiske­li­joissa meillä on loistava tulevaisuus. He ovat osaavia ja rohkeita vaikut­tajia. Kiitos opiske­li­joille.

Kolmen­kym­menen suurimman ammat­ti­jär­jestö joukossa Talen­tiassa on eniten alle 35-vuotiaita työssä käyviä jäseniä. Keinot kohdata jäseniä ja olla aidossa vuoro­vai­ku­tuk­sessa heidän kanssaan on oltava jatkuvan kehit­tä­misen kohteena. Talentian pitää tavoittaa ja puhutella nuoria, keski-ikäisiä ja työuran loppu­vai­heessa olevia jäseniä.

Talentian ammat­ti­jär­jes­tö­toi­minnan ydintä ovat te sadat liiton aktiivit, jotka toimitte yhdis­tyk­sissä, valtuus­tossa, halli­tuk­sessa, toimi­kun­nissa ja työryh­missä. Kiitos teille.

Edunval­vonnan onnis­tu­misen edellytys työpai­koilla on kattava, osaava ja toimiva luotta­mus­mies­ver­kosto ja työsuo­je­luor­ga­ni­saatio. Olen kiitol­linen siitä, että Talen­tiassa pääluot­ta­mus­miesten, luotta­mus­miesten ja työsuo­je­lu­val­tuu­tet­tujen määrä on kasvanut.

Talentian toimiston henki­lö­kunta on sitou­tunut ja osaava. Jäsenet ovat antaneet jäsen­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyissä teille hyvät arviot erityi­sesti ammat­ti­tai­dosta ja palve­lualt­tiu­desta. Kiitos teille.

Talentian täyttäessä 70 vuotta maalis­kuussa, tehdään huhtikuun eduskunta­vaaleissa histo­rial­lisia ratkaisuja koko Suomen sosiaali- ja tervey­den­huollon tulevai­suu­desta. Olemme aloit­taneet aktii­visen vaikut­ta­mis­toi­minnan eduskun­ta­vaa­leihin ja halli­tus­oh­jel­ma­työhön.

Tero Ristimäki