Ilmoita laittomasta uhkauksesta välittömästi esihenkilöllesi.

 

 

Lait­to­masta uhkauk­sesta tuli 1.10.2021 viral­li­sen syyt­teen alai­nen rikos, jos hen­ki­löä uha­taan hänen työ­teh­tä­väänsä liit­tyen. Jatkossa syyt­täjä voi nos­taa syyt­teen lait­to­masta uhkauksesta.

Talentia on puol­ta­nut laki­muu­tosta, sillä se paran­taa sosiaali­alan ammat­ti­hen­ki­löi­den oikeus­tur­vaa ja tätä kautta työ­tur­val­li­suutta. Samalla se ede­saut­taa viran­omais­ten mah­dol­li­suuk­sia puut­tua lait­to­miin uhkauk­siin. Jokaisen työ­pai­kan tulee vies­tiä, että uhkai­luun ja väki­val­taan on nol­la­to­le­ranssi. Työnantajalla on tässä mer­kit­tävä vastuu.

Laiton uhkaaja on ulkopuolinen

Laittomasta uhkauk­sesta on kyse sil­loin, kun työ­pai­kan ulko­puo­li­nen hen­kilö uhkaa työn­te­ki­jää rikok­sella niin, että uha­tulla on syytä pelätä oman tai läheis­tensä tur­val­li­suu­den tai omai­suu­den ole­van vaka­vassa vaarassa.

Laiton uhkaus voi tapah­tua työ­pai­kalla, säh­kö­pos­titse tai sosi­aa­li­sessa mediassa. Uhkaaja voi olla asia­kas tai hänen lähi­pii­riinsä kuu­luva hen­kilö. Uhka saat­taa ulot­tua työ­pai­kan ulko­puo­li­siin­kin tilan­tei­siin, kuten työn­te­ki­jän kotiin, koti­mat­kaan, per­hee­seen tai vapaa-aikaan.

Työpaikan sisäi­nen, työn­te­ki­jöi­den kes­ki­näi­nen uhkailu käsi­tel­lään edel­leen työ­suo­je­lu­lain­sää­dän­nön mukai­sesti työsuojeluorganisaatiossa.

Ei enää yksityisasia

Aiemmin lai­ton uhkaus on ollut asia­no­mis­ta­ja­ri­kos. Silloin sosiaali­alan työn­te­ki­jän tuli itse tehdä riko­sil­moi­tus ja usein myös vas­tata oikeu­den­käyn­ti­ku­luista, vaikka häntä uhat­tiin työn vuoksi. Tämä on ollut monille han­ka­laa, jopa este oman oikeus­tur­van toteutumisessa.

Nyt lai­ton uhkaus ei ole enää vain työn­te­ki­jän ja uhkaa­jan väli­nen yksi­tyis­asia. Muutos antaa uhkauk­sen teki­jälle vies­tin, että lai­ton uhkaa­mi­nen on rikos, johon yhteis­kunta ja uha­tun työ­nan­taja pal­ve­lun tar­joa­jana puut­tu­vat työn­te­ki­jästä riip­pu­mat­to­mista syistä.

Suunnitelmat kuntoon

Jokaisella työ­pai­kalla tulee nyt ennak­koon sel­kiyt­tää työ­suo­je­lun suun­ni­tel­massa, kuinka lait­to­man uhkauk­sen tilan­teessa toi­mi­taan, tai päi­vit­tää aiempi suun­ni­telma. Myös ris­kien kar­toi­tus tulee päi­vit­tää niin, että on sel­vää, miten työn­te­kijä saa tar­vit­se­mansa tuen työ­ter­veys­huol­lossa, miten työ uhka­ti­lan­teessa uudel­lee­nor­ga­ni­soi­daan ja mitkä ovat työ­pai­kan tur­val­li­suus­kei­not. Lisäksi tulee sel­vit­tää, miten uhkai­le­van asiak­kaan asiointi jat­kossa hoidetaan.

Talentian mie­lestä työ­nan­ta­jan tai työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tion nimeä­män hen­ki­lön vas­tuun­otto työn­te­ki­jän suo­je­le­mi­sessa voi näkyä myös niin, että he ensi­si­jai­sesti teke­vät ilmoi­tuk­sen syyt­tä­jälle. Näin uhkailu tulee parem­min tie­toon ja tilas­toi­tua sekä tuki­toi­met ja uhkauk­sen vas­tai­set toi­met kir­ja­taan ylös.

Minna Jerrman