Ammattitaitoiset ja osaavat työntekijät ovat hyvän työpaikan perusta. Ammattitaidon pohja luodaan koulutuksessa ja osaaminen kasvaa kokemuksista saaduista tiedoista ja taidoista. Työntekijät osallistuvat myös työn kehittämiseen työpaikallaan, mikä lisää ammattitaitoa ja osaamista.

 

 

Ammat­ti­hen­ki­lö­laki vel­voit­taa ammat­ti­tai­don yllä­pi­tä­mi­seen. Vas­tuu kuu­luu ensi­si­jai­sesti työn­te­ki­jälle, mutta työ­nan­ta­jan tulee luoda edel­ly­tyk­set sille, että ammat­ti­hen­kilö saa työs­sään tar­vit­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja että hän voi osal­lis­tua tar­peel­li­seen koulutukseen.

Sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­laki 5 § vel­voit­taa sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­lai­sia yllä­pi­tä­mään ja kehit­tä­mään ammat­ti­tai­to­aan sekä pereh­ty­mään ammat­ti­toi­min­taansa kos­ke­viin sään­nök­siin ja määräyksiin.

Ammat­ti­taito ja sen yllä­pi­tä­mi­nen vai­kut­ta­vat luon­nol­li­sesti asia­kas­tur­val­li­suu­teen, joka on jokai­selle työn­te­ki­jälle ykkös­asia. Osaa­mi­nen takaa pal­ve­lui­den laa­dun ja vai­kut­ta­vuu­den. Lisäksi on tär­keä huo­mata, että kun työyh­tei­sön työ raken­tuu ammat­ti­tai­dolle, vah­vis­tu­vat myös työn­te­ki­jän kokema työ­nilo ja koko työyh­tei­sön luottamus.

Miten huo­leh­di­taan siitä, että han­kittu osaa­mi­nen on par­haassa käy­tössä? Toi­saalta miten var­mis­te­taan, että työyh­tei­sössä on kaikki tar­vit­tava osaa­mi­nen ja erityisosaaminen?

Läh­tö­koh­tana on osaa­mi­sen ‑arviointi kehi­tys­kes­kus­te­luissa ja yksi­lön ja yhtei­sön osaa­mis­kar­toi­tuk­sissa. Nii­den poh­jalta työyh­tei­sössä teh­dään yksi­löl­li­nen ja yhtei­sön osaa­mis­tar­peen ja kou­lu­tuk­sen suun­ni­telma, joka on osa laa­jem­paa kehittämissuunnitelmaa.

Sosi­aa­lia­lan eri­tyis­teh­tä­viin tar­vi­taan ammat­ti­tai­toa ja osaa­mista, joka muo­dos­tuu eri­tyis­tie­dosta ja ‑tai­doista sekä eri­tyi­sistä työ­teh­tä­vistä. Täl­lai­sia teh­tä­viä ovat esi­mer­kiksi kou­lu­tus, kon­sul­tointi, val­men­nus ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät. Myös kir­jal­li­set tuo­tok­set vaa­ti­vat erityistaitoja.

Yli­opis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut jär­jes­tä­vät amma­til­lista kehit­ty­mistä ja eri­kois­tu­mista edis­tä­viä eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sia.  Työ­nan­taja voi jär­jes­tää itse täy­den­nys­kou­lu­tusta ja käyt­tää lukui­sien kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den palveluita.

Kehit­tä­mällä osaa­mis­tasi var­mis­tat paik­kasi muut­tu­vassa työelämässä.

 

3 vinkkiä:

  1. Ota osaa­mis- ja ura-asiat puheeksi työ­ka­ve­rei­den ja esi­mie­hen kanssa.
  2. Huo­lehdi, että työ­pai­kalla käy­dään vuo­sit­tain kehityskeskustelut.
  3. Tee itsel­lesi yhdessä esi­mie­hen kanssa oma kou­lu­tus­suun­ni­telma, joka lii­te­tään koko työyh­tei­sön laa­jem­paan kehittämissuunnitelmaan.