Ammattitaitoiset ja osaavat työntekijät ovat hyvän työpaikan perusta. Ammattitaidon pohja luodaan koulutuksessa ja osaaminen kasvaa kokemuksista saaduista tiedoista ja taidoista. Työntekijät osallistuvat myös työn kehittämiseen työpaikallaan, mikä lisää ammattitaitoa ja osaamista.

 

 

Ammat­ti­henkilöla­ki velvoit­taa ammat­ti­taidon ylläpitämiseen. Vas­tuu kuu­luu ensisi­jais­es­ti työn­tek­i­jälle, mut­ta työ­nan­ta­jan tulee luo­da edel­ly­tyk­set sille, että ammat­ti­henkilö saa työssään tarvit­ta­van pere­hdy­tyk­sen ja että hän voi osal­lis­tua tarpeel­liseen koulu­tuk­seen.

Sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöla­ki 5 § velvoit­taa sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­laisia ylläpitämään ja kehit­tämään ammat­ti­taitoaan sekä pere­htymään ammat­ti­toim­intaansa koske­vi­in sään­nök­si­in ja määräyk­si­in.

Ammat­ti­taito ja sen ylläpitämi­nen vaikut­ta­vat luon­nol­lis­es­ti asi­akas­tur­val­lisu­u­teen, joka on jokaiselle työn­tek­i­jälle ykkösa­sia. Osaami­nen takaa palvelu­iden laadun ja vaikut­tavu­u­den. Lisäk­si on tärkeä huo­ma­ta, että kun työy­hteisön työ rak­en­tuu ammat­ti­taidolle, vahvis­tu­vat myös työn­tek­i­jän koke­ma työni­lo ja koko työy­hteisön luot­ta­mus.

Miten huole­hdi­taan siitä, että han­kit­tu osaami­nen on parhaas­sa käytössä? Toisaal­ta miten varmis­te­taan, että työy­hteisössä on kaik­ki tarvit­ta­va osaami­nen ja eri­ty­isosaami­nen?

Lähtöko­htana on osaamisen ‑arvioin­ti kehi­tyskeskusteluis­sa ja yksilön ja yhteisön osaamiskar­toituk­sis­sa. Niiden poh­jal­ta työy­hteisössä tehdään yksilölli­nen ja yhteisön osaamis­tarpeen ja koulu­tuk­sen suun­nitel­ma, joka on osa laa­jem­paa kehit­tämis­su­un­nitel­maa.

Sosi­aalialan eri­ty­is­te­htävi­in tarvi­taan ammat­ti­taitoa ja osaamista, joka muo­dos­tuu eri­ty­istiedos­ta ja ‑taidoista sekä eri­ty­i­sistä työte­htävistä. Täl­laisia tehtäviä ovat esimerkik­si koulu­tus, kon­sul­toin­ti, val­men­nus ja kehit­tämis­te­htävät. Myös kir­jal­liset tuo­tok­set vaa­ti­vat eri­ty­is­taito­ja.

Yliopis­tot ja ammat­tiko­rkeak­oulut jär­jestävät ammatil­lista kehit­tymistä ja erikois­tu­mista edis­täviä erikois­tu­misk­oulu­tuk­sia.  Työ­nan­ta­ja voi jär­jestää itse täy­den­nysk­oulu­tus­ta ja käyt­tää lukuisien koulu­tu­sor­gan­isaa­tioiden palvelui­ta.

Kehit­tämäl­lä osaamis­tasi varmi­s­tat paikkasi muut­tuvas­sa työelämässä.

 

3 vinkkiä:

  1. Ota osaamis- ja ura-asi­at puheek­si työkaverei­den ja esimiehen kanssa.
  2. Huole­h­di, että työ­paikalla käy­dään vuosit­tain kehi­tyskeskuste­lut.
  3. Tee itselle­si yhdessä esimiehen kanssa oma koulu­tus­su­un­nitel­ma, joka liitetään koko työy­hteisön laa­jem­paan kehit­tämis­su­un­nitel­maan.