Onko työpaikassasi omavalvontasuunnitelma kaappiin unohdettu paperinippu vai työkalu laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen?

 

 

Kun Tal­en­tia-lehti selvit­ti omavalvon­nan tilaa verkkoky­se­lyl­lään kesäl­lä 2017, kyse­ly ker­toi sil­loin, ettei omavalvon­ta ollut vielä jalka­u­tunut sosi­aalialan työ­paikoille. Mah­taako­han tilanne olla nyt parem­pi?

Omavalvon­ta, henkilökun­nan ilmoi­tusvelvol­lisu­us ja mah­dol­liset vas­ta­toimet ilmoituk­sen tehnyt­tä henkilöä kohtaan ovat Tal­ent­ian jäsen­neu­von­nas­sa edelleen yleisiä aihei­ta. Kun­tien yhteis­toim­inta­neu­vot­telu­jen tai mah­dol­lis­ten rekry­toin­tikiel­to­jen ollessa meneil­lään, kysymyk­siä tulee tavanomaista enem­män.

Tietoisu­us sosi­aal­i­huol­lon lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­henkilöi­den ammat­tieet­ti­sistä velvoit­teista ovat vahvo­ja jäsenistömme kesku­udessa, mut­ta vielä laki­in tai määräyk­si­in kir­jatut toimen­piteet eivät ole koko työy­hteisön yhteisiä kehit­tämistyökalu­ja.

Johdon tehtävänä on huole­htia omavalvon­nan ohjeis­tamis­es­ta ja jär­jestämis­es­tä sekä siitä, että työn­tek­i­jöil­lä on riit­tävästi tietoa asi­akas­tur­val­lisu­u­den, palvelu­iden laadun ja muiden tur­val­lisu­usasioiden suh­teen.

Johto vas­taa myös riit­tävistä voimavaroista kehit­tämistyöhön. Johdol­la on pää­vas­tuu myön­teisen asen­neym­päristön luomises­sa mah­dol­lis­ten epäko­h­tien käsit­te­lylle: työy­hteisössä tulisi olla avoin ja tur­valli­nen ilmapi­iri, jos­sa henkilöstö, asi­akkaat ja hei­dän omaisen­sa uskalta­vat tuo­da esille laatu­un ja asi­akas­tur­val­lisu­u­teen liit­tyviä epäko­htia.

Omavalvonta­suunnitelma ja ilmoitusvelvollisuus ei ole ilmianto­järjestelmä.

Omavalvon­taan liit­tyvä työ ei ole koskaan valmista. Koko työy­hteisöltä vaa­di­taan sitou­tu­mista, kykyä oppia virheistä sekä muu­tok­ses­sa elämistä, jot­ta asi­akas­tur­val­lis­ten ja laadukkaiden palvelu­iden tar­joami­nen on mah­dol­lista. Eri ammat­tiryh­mien asiantun­te­mus saadaan hyö­dyn­netyk­si otta­mal­la henkilökun­ta mukaan omavalvon­nan suun­nit­telu­un, toteut­tamiseen ja kehit­tämiseen.

Nimet­tömiä epäko­htail­moituk­sia vas­taan­ot­ta­vat vih­jekana­vat ovat yleistyneet julkisel­la sek­to­ril­la esimerkik­si verovilp­piepäi­ly­i­hin, poli­isin tai puo­lus­tusvoimien epäeet­tisi­in toim­intakäytän­töi­hin liit­tyen. Omavalvon­ta­su­un­nitel­ma ja henkilökun­nan ilmoi­tusvelvol­lisu­us ei kuitenkaan ole ilmianto­jär­jestelmä.

Sosi­aal­i­huol­lon omavalvon­ta on koko työy­hteisön toteut­ta­maa jatku­vaa toimin­nan laadun varmis­tamista ja kehit­tämistä sekä osa koko henkilökun­nan jokapäiväistä toim­intaa kaikissa työte­htävis­sä ja ‑vai­heis­sa.

Ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia on esit­tänyt sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iölle, että omavalvon­taa ja henkilökun­nan ilmoi­tusvelvol­lisu­u­den roolin vahvis­tamista varten aloite­taan val­takun­nalli­nen kehit­tämiso­hjel­ma, jot­ta asi­akas­tur­val­lisu­ut­ta voitaisi­in vahvis­taa yhdessä.

Poti­las­tur­val­lisu­u­den takaamisek­si ter­vey­den­huol­los­sa on selkeät toimen­piteet – asi­akas­tur­val­lisu­us sosi­aal­i­huol­los­sa ei saa jäädä vaille sille kuu­lu­vaa huomio­ta.