Hei arvon opiskelijakollega! Pohditko usein sitä, miten tulet läheisessä tai kaukaisessa tulevaisuudessa pärjäämään työelämässä? Työssä, jossa on usein kiire ja haastavia tilanteita? Meillä on tähän ratkaisu: konsepti nimeltään Sosiaalisesti pätevä.

 

Sattu­malta Sosiaalisesti pätevä on myös TaSO ry:n, Talentian Sosiaalialan Opiskelijoiden tämän vuo­den teema.

Avain sosi­aa­li­seen päte­vyy­teen pii­lee siinä, että otat här­kää sar­vista jo opis­ke­luai­kana ja alat kehit­tää osaa­mis­tasi aktii­vi­sesti opin­to­jen ohella. Mitä sinun tulisi tehdä?

Oleellista on tun­nis­taa omat vah­vuu­det, osaa­mi­nen sekä asian­tun­ti­juus ja kehit­tää näitä jo opis­ke­luai­kana eikä vasta työ­elä­mään hakeu­tuessa ja ensim­mäistä työ­ha­ke­musta kir­joit­taessa. Mutta miten se tapah­tuu? Ensinnäkin pysähdy kurs­seista opin­to­suo­ri­tuk­set saa­tuasi miet­ti­mään, mitä opit kus­ta­kin opin­to­jak­sosta ja harjoittelusta.

Kirjaa aja­tuk­siasi itsel­lesi ylös jo opin­to­jesi alussa aloit­ta­maasi port­fo­lioon. Esimerkiksi e‑portfolion työs­tä­mi­nen opin­to­jen aikana aut­taa sinua hah­mot­ta­maan omat vah­vuu­tesi ja eri­kois­osaa­mi­sesi parem­min kuin yhden­kään kurs­sin lopputyö.

Pohdi opin­to­jen lisäksi myös muuta elä­määsi – eikö juuri jouk­kue­la­jin har­ras­tus ole tuo­nut sinulle lois­ta­vat tii­mi­työ­tai­dot? Tai useam­man ker­ran paik­ka­kun­taa vaih­ta­neena solah­dat tilan­tee­seen kuin tilan­tee­seen ongel­mitta? Meillä jokai­sella on pää­omana oma arvo­kas elämänkokemuksemme.

Älä pelkää laittaa itseäsi likoon. Ole rohkea.

Muista hyö­dyn­tää ammat­ti­lii­ton tar­joa­mat kou­lu­tuk­set. Lähde mukaan yhdis­tys­toi­min­taan tai kokeile vapaa­eh­tois­toi­min­taa, jos tämän tyyp­pi­nen toi­minta kiin­nos­taa sinua. Näin pää­set jo opin­to­jesi aikana poh­ti­maan sitä, mihin suun­taan oli­sit halu­kas kehit­ty­mään tule­vana sosiaali­alan ammat­ti­lai­sena. Lisäksi luot arvok­kaita ver­kos­toja, jotka aut­ta­vat sinua työ­elä­mään hakeu­tuessa ja työssä toimiessa.

Jos port­fo­lion kerää­mi­nen ja työs­tä­mi­nen tun­tu­vat työ­läältä omin toi­min, miksi et perus­taisi yhdessä opis­ke­lu­ka­ve­rei­den kanssa opin­to­pii­riä, missä yhdessä täy­den­nätte portfolioitanne?

Yhdessä toi­mi­mi­nen sekä haas­taa että pal­kit­see ja opit kuin huo­maa­mat­tasi työ­elä­mässä tär­keitä vuorovaikutustaitoja.

Ennen kaik­kea sosi­aa­li­sesti pätevä sosiaali­alan opis­ke­lija on ylpeä omasta alas­taan ja tut­kin­non anta­masta asian­tun­tija- ja osaamisprofiilista.

Opettele jo opin­to­jesi aikana his­si­puhe, jossa ker­rot sosi­aa­lia­lasta tie­tä­mät­tö­mille päh­ki­nän­kuo­ressa sen, miksi alamme on tär­keä ihmi­sen ja yhtei­sö­jen hyvin­voin­nin kan­nalta. Muista siis, että sosiaali­ala on mer­kit­tävä vai­kut­ta­mi­sen paikka ja että teemme tär­keää ihmisoikeustyötä.

Laura Finander
puheenjohtaja
Ida Kilpeläinen
varapuheenjohtaja

Talentian sosiaali­alan opis­ke­li­jat TaSO ry