Hei arvon opiskelijakollega! Pohditko usein sitä, miten tulet läheisessä tai kaukaisessa tulevaisuudessa pärjäämään työelämässä? Työssä, jossa on usein kiire ja haastavia tilanteita? Meillä on tähän ratkaisu: konsepti nimeltään Sosiaalisesti pätevä.

 

Sattumalta Sosiaa­li­sesti pätevä on myös TaSO ry:n, Talentian Sosiaa­lialan Opiske­li­joiden tämän vuoden teema.

Avain sosiaa­liseen pätevyyteen piilee siinä, että otat härkää sarvista jo opiske­luaikana ja alat kehittää osaamistasi aktii­vi­sesti opintojen ohella. Mitä sinun tulisi tehdä?

Oleel­lista on tunnistaa omat vahvuudet, osaaminen sekä asian­tun­tijuus ja kehittää näitä jo opiske­luaikana eikä vasta työelämään hakeu­tuessa ja ensim­mäistä työha­ke­musta kirjoit­taessa. Mutta miten se tapahtuu? Ensin­näkin pysähdy kursseista opinto­suo­ri­tukset saatuasi miettimään, mitä opit kustakin opinto­jak­sosta ja harjoit­te­lusta.

Kirjaa ajatuk­siasi itsellesi ylös jo opintojesi alussa aloit­ta­maasi portfo­lioon. Esimer­kiksi e‑portfolion työstä­minen opintojen aikana auttaa sinua hahmot­tamaan omat vahvuutesi ja erikois­osaa­misesi paremmin kuin yhdenkään kurssin lopputyö.

Pohdi opintojen lisäksi myös muuta elämääsi – eikö juuri joukkue­lajin harrastus ole tuonut sinulle loistavat tiimi­työ­taidot? Tai useamman kerran paikka­kuntaa vaihta­neena solahdat tilan­teeseen kuin tilan­teeseen ongel­mitta? Meillä jokai­sella on pääomana oma arvokas elämän­ko­ke­muk­semme.

Älä pelkää laittaa itseäsi likoon. Ole rohkea.

Muista hyödyntää ammat­ti­liiton tarjoamat koulu­tukset. Lähde mukaan yhdis­tys­toi­mintaan tai kokeile vapaa­eh­tois­toi­mintaa, jos tämän tyyppinen toiminta kiinnostaa sinua. Näin pääset jo opintojesi aikana pohtimaan sitä, mihin suuntaan olisit halukas kehit­tymään tulevana sosiaa­lialan ammat­ti­laisena. Lisäksi luot arvok­kaita verkostoja, jotka auttavat sinua työelämään hakeu­tuessa ja työssä toimiessa.

Jos portfolion kerää­minen ja työstä­minen tuntuvat työläältä omin toimin, miksi et perus­taisi yhdessä opiske­lu­ka­ve­reiden kanssa opinto­piiriä, missä yhdessä täyden­nätte portfo­lioi­tanne?

Yhdessä toimi­minen sekä haastaa että palkitsee ja opit kuin huomaa­mattasi työelä­mässä tärkeitä vuoro­vai­ku­tus­taitoja.

Ennen kaikkea sosiaa­li­sesti pätevä sosiaa­lialan opiskelija on ylpeä omasta alastaan ja tutkinnon antamasta asian­tuntija- ja osaamis­pro­fii­lista.

Opettele jo opintojesi aikana hissipuhe, jossa kerrot sosiaa­lia­lasta tietä­mät­tö­mille pähki­nän­kuo­ressa sen, miksi alamme on tärkeä ihmisen ja yhtei­söjen hyvin­voinnin kannalta. Muista siis, että sosiaa­liala on merkittävä vaikut­ta­misen paikka ja että teemme tärkeää ihmisoi­keus­työtä.

Laura Finander
puheen­johtaja
Ida Kilpe­läinen
varapu­heen­johtaja

Talentian sosiaa­lialan opiske­lijat TaSO ry