Hei arvon opiskelijakollega! Pohditko usein sitä, miten tulet läheisessä tai kaukaisessa tulevaisuudessa pärjäämään työelämässä? Työssä, jossa on usein kiire ja haastavia tilanteita? Meillä on tähän ratkaisu: konsepti nimeltään Sosiaalisesti pätevä.

 

Sattumal­ta Sosi­aalis­es­ti pätevä on myös TaSO ry:n, Tal­ent­ian Sosi­aalialan Opiske­li­joiden tämän vuo­den teema.

Avain sosi­aaliseen pätevyy­teen piilee siinä, että otat härkää sarvista jo opiskelu­aikana ja alat kehit­tää osaamis­tasi akti­ivis­es­ti opin­to­jen ohel­la. Mitä sin­un tulisi tehdä?

Oleel­lista on tun­nistaa omat vahvu­udet, osaami­nen sekä asiantun­ti­ju­us ja kehit­tää näitä jo opiskelu­aikana eikä vas­ta työelämään hakeutues­sa ja ensim­mäistä työhake­mus­ta kir­joit­taes­sa. Mut­ta miten se tapah­tuu? Ensin­näkin pysähdy kurs­seista opin­to­suorituk­set saat­u­asi miet­timään, mitä opit kus­takin opin­to­jak­sos­ta ja har­joit­telus­ta.

Kir­jaa ajatuk­si­asi itselle­si ylös jo opin­to­je­si alus­sa aloit­ta­maasi port­fo­lioon. Esimerkik­si e‑portfolion työstämi­nen opin­to­jen aikana aut­taa sin­ua hah­mot­ta­maan omat vahvu­ute­si ja erikoisosaamis­esi parem­min kuin yhdenkään kurssin lop­putyö.

Poh­di opin­to­jen lisäk­si myös muu­ta elämääsi – eikö juuri joukkue­la­jin har­ras­tus ole tuonut sin­ulle lois­ta­vat tiim­i­työ­taidot? Tai use­am­man ker­ran paikkakun­taa vai­h­ta­neena solah­dat tilanteeseen kuin tilanteeseen ongelmit­ta? Meil­lä jokaisel­la on pääo­mana oma arvokas elämänkoke­muk­semme.

Älä pelkää laittaa itseäsi likoon. Ole rohkea.

Muista hyö­dyn­tää ammat­tili­iton tar­joa­mat koulu­tuk­set. Lähde mukaan yhdis­tys­toim­intaan tai kokeile vapaae­htois­toim­intaa, jos tämän tyyp­pinen toim­inta kiin­nos­taa sin­ua. Näin pääset jo opin­to­je­si aikana pohti­maan sitä, mihin suun­taan olisit halukas kehit­tymään tule­vana sosi­aalialan ammat­ti­laise­na. Lisäk­si luot arvokkai­ta verkos­to­ja, jot­ka aut­ta­vat sin­ua työelämään hakeutues­sa ja työssä toimies­sa.

Jos port­fo­lion keräämi­nen ja työstämi­nen tun­tu­vat työläältä omin toimin, mik­si et perus­taisi yhdessä opiskelukaverei­den kanssa opin­topi­ir­iä, mis­sä yhdessä täy­den­nätte port­fo­lioi­tanne?

Yhdessä toim­imi­nen sekä haas­taa että palk­it­see ja opit kuin huo­maa­mat­tasi työelämässä tärkeitä vuorovaiku­tus­taito­ja.

Ennen kaikkea sosi­aalis­es­ti pätevä sosi­aalialan opiske­li­ja on ylpeä omas­ta alas­taan ja tutkin­non anta­mas­ta asiantun­ti­ja- ja osaamis­profi­ilista.

Opet­tele jo opin­to­je­si aikana hissipuhe, jos­sa ker­rot sosi­aalialas­ta tietämät­tömille pähk­inänkuores­sa sen, mik­si alamme on tärkeä ihmisen ja yhteisö­jen hyv­in­voin­nin kannal­ta. Muista siis, että sosi­aaliala on merkit­tävä vaikut­tamisen paik­ka ja että teemme tärkeää ihmisoikeustyötä.

Lau­ra Finan­der
puheen­jo­hta­ja
Ida Kilpeläi­nen
vara­puheen­jo­hta­ja

Tal­ent­ian sosi­aalialan opiske­li­jat TaSO ry