Asetu ehdolle hyvinvointialueiden luottamusmiesvaaleissa.

 

 

Tykkäät kää­riä hihat ja istua kus­kin pai­kalle. Pidät mie­lel­läsi kave­rin­kin puolta. Uskot, että sosiaali­alan ammat­ti­lai­set ansait­se­vat kun­non pal­kan ja työehdot.

Jos tun­nis­tat itsesi näistä kuvai­luista, olet luot­to­tyyppi! Juuri kal­tai­siasi Talentia etsii ehdolle hyvin­voin­tia­luei­den luot­ta­mus­mies­vaa­lei­hin, jotka jär­jes­te­tään 2023 maa­lis­kuun lop­puun mennessä.

Kyseessä on his­to­rial­li­nen hetki, sillä luot­ta­mus­mies­vaa­lit käy­dään ensim­mäistä ker­taa uusilla hyvinvointialueilla.

‚Äď Talentialainen sosiaali¬≠alan ammat¬≠ti¬≠lai¬≠nen ymm√§r¬≠t√§√§ nime¬≠no¬≠maan sosiaali¬≠alan omi¬≠nais¬≠piir¬≠teet. Siksi on t√§r¬≠ke√§√§ saada kai¬≠kille hyvin¬≠voin¬≠tia¬≠lueille mah¬≠dol¬≠li¬≠sim¬≠man pal¬≠jon talen¬≠tia¬≠lai¬≠sia luot¬≠ta¬≠mus¬≠mie¬≠hi√§, sanoo Talentian ty√∂¬≠suh¬≠de¬≠asioi¬≠den p√§√§l¬≠likk√∂ Konstantin Laakkonen.

Asetu siis ehdolle vaa­lei­hin ja var­mista, että sosiaali­alan ääni kuu­luu työ­pai­koilla. Näin mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa työ­oloi­hin ja työ­eh­toi­hin paranevat.

Ja jos kol­le­gois­sasi on talen­tia­lai­sia luot­to­tyyp­pejä, kan­nusta heitä ehdolle. Ja kun äänes­tys­hetki koit­taa, äänestä talen­tia­laista ehdo­kasta luottamusmieheksi.

Työelämän luottotyyppejä

Mitä luot­ta­mus­mies tekee? Luottamusmiehet ovat työ­elä­män luot­to­tyyp­pejä, jotka teke­vät töitä sen eteen, että asiat luis­ta­vat työ­pai­kalla. Kun työn­te­ki­jöi­den ja työ­nan­ta­jan yhteis­työ toi­mii, voi­vat kaikki yleensä parem­min ja työ on tuloksellisempaa.

‚Äď Luottamusmies on ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√§n l√§hin tuki ty√∂¬≠pai¬≠kalla. Luottamusmiehet aut¬≠ta¬≠vat, jos ty√∂¬≠nan¬≠ta¬≠jan kanssa syn¬≠tyy eri¬≠mie¬≠li¬≠syyk¬≠si√§. He p√§√§¬≠se¬≠v√§t lis√§ksi vai¬≠kut¬≠ta¬≠maan ty√∂¬≠suh¬≠teen ehtoi¬≠hin, kuten palk¬≠kauk¬≠seen ty√∂yh¬≠tei¬≠s√∂ss√§ sek√§ var¬≠mis¬≠ta¬≠maan, ett√§ ty√∂¬≠eh¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠muk¬≠sia ja ty√∂¬≠el√§¬≠m√§√§ kos¬≠ke¬≠via lakeja nou¬≠da¬≠te¬≠taan, Laakkonen anoo.

Hyvä on kui­ten­kin huo­mata, että luot­ta­mus­mie­het aja­vat vain ammat­ti­jär­jes­töön jär­jes­täy­ty­neen asioita.

Luottamusmies on työntekijän lähin tuki.

Kukaan ei synny luot­ta­mus­mie­heksi, vaikka sosiaali­alan ammat­ti­lai­set ovat saa­neet jo perus­kou­lu­tuk­ses­saan osaa­mista, jota teh­tä­vässä tar­vi­taan. Esimerkiksi hyvistä neu­vot­te­lu­tai­doista on hyötyä.

Luottamusmiehen työ on aivan taval­li­sen ihmi­sen työtä, jonka oppii teke­mällä. Aiempaa koke­musta luot­ta­mus­mie­henä toi­mi­mi­sesta ei tar­vitse olla. Tärkeintä on kiin­nos­tus ja halu paran­taa työelämää.

‚Äď Yht√§ lailla koke¬≠nut ehdo¬≠kas kuin uusi, jolla on tuo¬≠reita n√§ke¬≠myk¬≠si√§, on erit¬≠t√§in sopiva luot¬≠ta¬≠mus¬≠mie¬≠heksi, Laakkonen korostaa.

Ketään ei jätetä yksin

Tukea teh­tä­väänsä luot­ta­mus­mies saa Talentialta, yksin ei ketään jätetä. Tarjolla on muun muassa kou­lu­tuk­sia, joista saa teh­tä­vässä tar­vit­ta­van tie­don ja osaamisen.

Lisäksi ver­tais­tu­kena toi­mi­vat muut luot­ta­mus­mie­het. Myös työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non ammat­ti­lai­set ovat tär­keitä yhteistyökumppaneita.

Aiempaa kokemusta ei tarvita.

Askarruttavissa asioissa voi aina kään­tyä Talentian toi­mis­ton puoleen.

‚Äď Tiesitk√∂, ett√§ luot¬≠ta¬≠mus¬≠mie¬≠hell√§ on vah¬≠vempi irti¬≠sa¬≠no¬≠mis¬≠suoja? Se tar¬≠koit¬≠taa, ett√§ h√§n voi nos¬≠taa esille ty√∂¬≠pai¬≠kan ep√§¬≠koh¬≠tia ilman pel¬≠koa, ett√§ menet¬≠t√§√§ ty√∂ns√§ sen takia, Laakkonen sanoo.

Luottamusmiestehtäviä ei hoi­deta muun työn päälle, vaan niitä on oikeus tehdä työajalla.

‚Äď Sen voin luvata, ett√§ luot¬≠ta¬≠mus¬≠mie¬≠hen√§ oppii lis√§√§ siit√§, miten ty√∂¬≠el√§m√§ toi¬≠mii ja miten sii¬≠hen pys¬≠tyy vai¬≠kut¬≠ta¬≠maan. Oma osaa¬≠mi¬≠nen lis√§√§n¬≠tyy, mist√§ on hy√∂¬≠ty√§ uralla. Ja voiko olla kiin¬≠nos¬≠ta¬≠vam¬≠paa ajan¬≠koh¬≠taa l√§h¬≠te√§ ehdolle vaa¬≠lei¬≠hin kuin juuri nyt, kun ty√∂¬≠eh¬≠dot ja ty√∂ym¬≠p√§¬≠rist√∂ muut¬≠tu¬≠vat, Laakkonen sanoo.

Lue lisää luot­ta­mus­mies­vaa­leista: talentia.fi/luottamusmiesvaalit

Johanna Merilä