Talentia on ottanut jäsenilleen oikeusturvavakuutuksen, josta korvataan jäsenten työ- tai virkasuhteisiin liittyvistä riita- ja rikosasioista aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja.

 

 

Oikeu­den­käyn­ti­ku­lut syn­ty­vät osa­puol­ten asia­mie­hinä ja avus­ta­jina toi­mi­vien asia­na­ja­jien palk­kioista. Vakuutus kor­vaa enin­tään 20 000 € ja vakuu­te­tun oma­vas­tuu on 15 % kuluista, kui­ten­kin vähin­tään 200 €.

Rikosasioissa vakuu­tus kor­vaa vain oikeu­den­käyn­ti­ku­luja, ei esi­tut­kin­nasta aiheu­tu­via avus­ta­jan kuluja.

Tahallisesta rikok­sesta vas­taa­jana tuo­mion saa­nut ei voi saada vakuu­tuk­sesta kor­vausta. Mikäli jäsen on rikos­asiassa asia­no­mis­ta­jana ja vas­taa­jana oleva tuo­mi­taan, kor­vaa vakuu­tus jäse­nen oikeu­den­käyn­ti­ku­lut, mutta vain kun jäsen tai hänen avus­ta­jansa on tuo­miois­tui­messa vaa­ti­nut niitä vas­taa­jan korvattaviksi.

Riita-asioissa vakuu­tus kat­taa myös jäse­nen mak­set­ta­vaksi tuo­mit­tuja vas­ta­puo­len oikeu­den­käyn­ti­ku­luja. Mikäli työn­te­kijä voit­taa riita-asian käräjä- tai hovioi­keu­dessa tai vir­ka­suh­teis­ten koh­dalla hal­linto-oikeu­dessa, tuo­miois­tuin vel­voit­taa vas­ta­puo­len kor­vaa­maan voit­to­puo­len oikeu­den­käyn­ti­ku­lut. Tällöin jäse­nelle ei tule lain­kaan kuluja, vaan asian hävin­nyt puoli vel­voi­te­taan kor­vaa­maan sekä jäse­nen että omat oikeudenkäyntikulunsa.

Poikkeustapauksissa tuo­miois­tuin saat­taa vel­voit­taa kum­man­kin osa­puo­len vas­taa­maan omista oikeu­den­käyn­ti­ku­luis­taan riip­pu­matta siitä, kum­man osa­puo­len hyväksi se on itse pää­asian rat­kais­sut. Näin voi käydä tilan­teissa, joissa asia on siinä mää­rin epä­selvä, että sen rat­kai­se­mi­nen on perus­tel­lusti edel­lyt­tä­nyt tuomioistuinkäsittelyä.

Jos työn­te­kijä tai viran­hal­tija häviää asian ja hänet vel­voi­te­taan kor­vaa­maan myös vas­ta­puo­len kulut, vakuu­tuk­sesta kor­va­taan myös niitä em. enim­mäis­kor­vauk­seen saakka.

Yleisissä tuo­miois­tui­missa ja hal­linto-oikeu­dessa käsi­tel­lään asiat, joissa vaa­ti­muk­set perus­tu­vat lakiin. Tällöin asian­osai­sena on jäsen itse. Työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­mus­ten mää­räyk­siä kos­ke­vat riita-asiat rat­kais­taan työ­tuo­miois­tui­messa, jossa asian­osai­sena on ao. virka- tai työ­eh­to­so­pi­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja­jär­jestö. Tällöin jäse­nelle ei tule oikeu­den­käyn­ti­ku­luja vaan jär­jestö vas­taa niistä.

Ennen asian vie­mistä tuo­miois­tui­meen kan­nat­taa olla yhtey­dessä Talentiaan, jotta jäsen saisi edes varo­vai­sen arvion asiansa menes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sista. On muis­tet­tava, että tuo­miois­tuin rat­kai­see asian itsenäisesti.

Suurin osa Talentian laki­mies­ten hoi­det­ta­vaksi tul­leista jäsen­ten riita-asioista on päät­ty­nyt työ­nan­ta­ja­puo­len kanssa teh­tyyn sovin­to­so­pi­muk­seen ilman tuo­miois­tuin­kä­sit­te­lyä. Tällöin jäse­nelle ei luon­nol­li­ses­ti­kaan aiheudu kuluja. Mikäli asiassa ei saa­taisi sovin­to­rat­kai­sua ja jäsen haluaisi viedä riita-asiansa tuo­miois­tui­men rat­kais­ta­vaksi, hän valit­see itse asia­mie­hensä tai avus­ta­jansa. Tämän tulee olla asia­na­jaja, jotta vakuu­tus­yh­tiöstä voi asian häviä­mis­ta­pauk­sessa saada kor­vausta kuluista.

Paula Kangasmaa
neu­vot­te­lu­joh­taja, varatuomari