Omaohjaajan ja asiakkaan eroprosessin käsittely on vakiintunut ammattieettinen käytäntö, johon työnantajan pitäisi antaa mahdollisuus toteaa Talentian ammattieettinen lautakunta päätöksessään.

 

 

Jäsen irti­sa­nou­tui, koska ei saa­nut opin­to­va­paata jatko-opin­toi­hin. Ennen irti­sa­nou­tu­mista jäsen pyysi saada saat­taa amma­til­li­sesti pää­tök­seen yli kolme vuotta kes­tä­nyt omaoh­jaa­juus lap­sen ja hänen van­hem­piensa kanssa. Työnantaja lopetti kui­ten­kin työ­vel­voit­teen heti, eikä mah­dol­li­suutta lap­sen ja van­hem­pien hyväs­te­lyyn jää­nyt. Oliko työ­an­ta­jan rat­kaisu ammat­tieet­ti­sesti kestävä?

Sosiaalisella suhteella on erityinen merkitys lapselle

Vastaavia tilan­teita ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta on käsi­tel­lyt aiemminkin.

Omaohjaajan amma­til­li­nen rooli tuot­taa vuo­ro­vai­ku­tus- ja tun­ne­suh­teen työ­te­ki­jän, lap­sen ja tämän van­hem­pien välille. Suhde omaoh­jaa­jaan on lap­sen kan­nalta sekä peda­go­gi­nen että sosi­aa­li­nen suhde, jolla on eri­tyi­nen mer­ki­tys lap­sen hyvin­voin­nin kan­nalta. Suhteen äkil­li­nen lopet­ta­mi­nen voi olla lap­sen edun vastaista.

Lastensuojelulain 4 §:n yleis­vel­voit­teissa tode­taan, että toi­men­pi­de­vaih­toeh­doissa las­ten­suo­je­lua toteu­tet­taessa on otet­tava huo­mioon lap­sen edun mukai­sesti hänelle lähei­set hen­ki­löt ja ihmis­suh­teet. Lapsen oikeuk­sien sopi­muk­seen 12 ja 13 artiklan perus­teella lap­sella on oikeus esit­tää mie­li­pi­teensä ja saada tie­toa häntä itse­ään kos­ke­vissa asioissa. Lapsen omien toi­vei­den ja näke­mys­ten huo­mioi­mi­nen lap­sen ja lähei­sen hen­ki­lön ero­ti­lan­teessa on lap­sen edun mukaista.

Eettiset velvoitteet koskevat myös työnantajaa

Myös työ­nan­ta­jaa sito­vat ammat­ti­hen­ki­lö­lain ammat­tieet­ti­set vel­voit­teet amma­til­lis­ten menet­te­ly­ta­po­jen osalta, kun hän tekee rat­kai­suja joh­ta­jan ja esi­mie­hen roo­lissa sosi­aa­li­huol­lon ammattihenkilönä.

Ammattieettinen lau­ta­kunta pitää puut­teel­li­sena ja kysee­na­lai­sena menet­te­ly­ta­pana sitä, että tilan­teen koko­nais­rat­kaisu joh­de­taan yhdestä nor­mi­ko­ko­nai­suu­desta, työ­so­pi­mus­lain­sää­dän­nöstä. Työnantajan oikeu­desta välit­tö­mään työ­vel­voit­teen päät­tä­mi­seen seu­raa lap­sen edun kan­nalta koh­tuu­ton tilanne, jossa ero ammat­ti­hen­ki­lön ja lap­sen välillä jää tun­ne­suh­teena käsittelemättä.

Lastensuojelulaitosten val­von­taan kuu­luu oma­val­vonta, sijais­huol­lon tilaa­jan suo­rit­tama val­vonta ja alue­hal­lin­to­vi­rasto viran­omais­val­vonta. Ammattihenkilön ammat­tieet­ti­sen toi­min­nan asian­mu­kai­suutta val­voo Valvira. Epäkohtien esil­le­tuon­nin vel­vol­li­suu­desta sää­de­tään sosi­aa­li­huol­to­laissa. Normikokonaisuus ohjaa sosiaali­alan joh­ta­mis­käy­tän­töjä ja työ­suo­je­lua riip­pu­matta siitä onko kyseessä yksi­tyi­nen vai jul­ki­nen pal­ve­lun­tuot­taja. Myös voit­toa tavoit­te­le­van las­ten­suo­je­lu­lai­tok­sen toi­min­nan tulee olla eet­ti­sesti ja amma­til­li­sesti kes­tä­vää. Vastuullinen las­ten­suo­je­lu­yrit­täjä ei kes­kity voi­ton mak­si­moin­tiin, vaan ottaa kai­kissa tilan­teissa huo­mioon amma­til­li­set ja eet­ti­set näkö­koh­dat. Omistaminen ei oikeuta ohit­ta­maan omaoh­jaa­jan kas­va­tus­vas­tuuta ja lap­sen etua.

Lapselle ja hänen per­heel­leen olisi tul­lut tar­jota mah­dol­li­suus käsi­tellä ero­pro­sessi omaoh­jaa­jan kanssa ammat­tieet­ti­sesti ja amma­til­li­sesti kes­tä­vänä vakiin­tu­neena ammattikäytäntönä.

Alpo Heikkinen
eri­tyis­asian­tun­tija
ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan asiantuntijasihteeri
Talentia