Vaikka vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut kokevat olevansa oikealla alalla ja innostuneita, yhä useampi pohtii myös alanvaihtoa. Syynä saattaa olla, että työn tarkoitus ja sisältö ovat ristiriidassa työolosuhteiden ja arvostuksen kanssa.

 

 

Vasta­val­mis­tu­neet sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­te­tut työl­lis­ty­vät nopeasti oman alan töi­hin. Määrä­aikaiset työ­suh­teet ovat vähen­ty­neet edel­li­seen sel­vi­tyk­seen ver­rat­tuna. Työssäkäyvistä vas­taa­jista 57 % ker­toi työs­ken­te­le­vänsä vaki­nai­sessa työ- ja vir­ka­suh­teessa, mikä on kah­dek­san pro­sent­tiyk­sik­köä enem­män kuin kaksi vuotta sitten.

”Koska pääsin töihin jo opiskeluaikana, olen saanut paljon kokemusta ja osaamista, joten työllistyminen on ollut suhteellisen helppoa.”

Vastavalmistuneista sosi­aa­li­työn mais­te­reista 31 % ja sosio­no­meista (AMK) 15 % miet­tii alan­vaih­toa. Maistereiden kes­kuu­dessa halu vaih­taa alaa on kas­va­nut voi­mak­kaasti, sillä kaksi vuotta sit­ten vas­taa­vassa sel­vi­tyk­sessä heistä vain 14 % har­kitsi läh­te­vänsä pois alalta.

”Koen työllistyneeni hyvin tutkintoani vastaaviin tehtäviin, mutta sen takana on opiskeluita ennen ja niiden aikana hankittu monipuolinen työkokemus.”

– Avovastausten perus­teella syynä tähän ovat eri­tyi­sesti työn kuor­mit­ta­vuus ja huono palkka, sanoo sel­vi­tyk­sen tekijä, Talentian opis­ke­li­ja­toi­min­nan koor­di­naat­tori Saana Landgrén.

”Koen alan monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi ja voin jatko-opiskelun avulla kehittää uraani tämän alan sisällä.”

Työn kuor­mit­ta­vuus ja heikko palk­kaus hei­jas­tu­vat koke­muk­seen alan arvos­tuk­sesta. Vain joka kol­mas tunsi teke­vänsä työtä, jota yhteis­kunta arvos­taa. Luku on las­ke­nut 16 prosentti­yksikköä vuo­desta 2014.

– Selvitämme sään­nöl­li­sesti vas­ta­val­mis­tu­nei­den jäsen­temme työ­uria, ja vuosi vuo­delta tyy­ty­mät­tö­myys työ­oloi­hin ja palk­kaan on kas­va­nut. Olisiko nyt lopulta puu­tut­tava palkka- ja kuor­mi­tus­te­ki­jöi­hin, ennen kuin alan veto­voima kär­sii lopul­li­sesti, Landgrén sanoo.

Saana Landgrén, Vastavalmistuneiden ura­po­lut 2019 on luet­ta­vissa Talentian e‑julkaisuissa.