Työehtosopimusten neuvottelukierroksesta on povattu kaoottista.

 

 

Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Tämän kuun lopussa umpeu­tu­vat tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työ­eh­to­so­pi­muk­set. Vientialat, tek­no­lo­gia ja metsä, ovat olleet sopi­mus­kier­rok­sen pää­na­vaa­jia. Niiden sopi­mus­ten poh­jalta on mää­ri­telty palkankorotukset.

Tämän niin kut­su­tun Suomen mal­lin mukaan, muut kier­rok­sella myö­hem­min neu­vot­te­le­vat alat eivät ylitä vien­tia­lo­jen pal­kan­ko­ro­tuk­sia, jotta maan kil­pai­lu­kyky säilyy.

Keskitetty työ­mark­ki­na­jär­jes­telmä on alka­nut hajau­tua. Metsäteollisuus on irtau­tu­nut val­ta­kun­nal­li­sesta työehtosopimuksesta.

Miesten ja naisten palkkaero on laahannut vuosikymmeniä, tällä hetkellä naisen euro on 84 senttiä.

Teknologiateollisuuden työ­nan­ta­ja­puoli on ilmoit­ta­nut, ettei se enää neu­vot­tele val­ta­kun­nal­li­sista työ­eh­to­so­pi­muk­sista, mutta sen jäse­nyh­dis­tyk­set voi­vat edel­leen halu­tes­saan mah­dol­lis­taa yleis­si­to­van työ­eh­to­so­pi­muk­sen säilymisen.

Työmarkkinajärjestelmän hajau­tuessa, on nous­sut kysy­myk­siä siitä, mitkä ovat perus­teet nojau­tua perin­tei­seen Suomen mal­liin. Silti val­ta­kun­nan­so­vit­te­lija totesi syk­syllä, että sovit­te­luissa läh­de­tään edel­leen pää­na­vaa­jan lin­jan puolustamisesta.

Ongelmallista on, ett√§ nykyi¬≠sess√§ sovit¬≠te¬≠lussa ei oteta toi¬≠mia¬≠la¬≠koh¬≠tai¬≠sia eroja lain¬≠kaan huo¬≠mioon. Naisvaltaiset alat, kuten mei¬≠d√§n sosi¬≠aali- ja var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tus¬≠j√§¬≠se¬≠nemme, ovat k√§r¬≠si¬≠neet t√§st√§ mallista.

Miesten ja nais¬≠ten palk¬≠kaero on laa¬≠han¬≠nut vuo¬≠si¬≠kym¬≠me¬≠ni√§, t√§ll√§ het¬≠kell√§ nai¬≠sen euro on 84 sent¬≠ti√§. Kuntapuolen sopi¬≠muk¬≠set p√§√§t¬≠ty¬≠v√§t hel¬≠mi¬≠kuun lopussa ja yksi¬≠tyi¬≠sen puo¬≠len sote-sopi¬≠muk¬≠set huhtikuussa.

Nyt on aika kat­soa vien­ti­teol­li­suu­den yli ja teh­tävä tämän yhteis­kun­nan kivi­ja­lan muo­dos­ta­via jouk­koja aidosti huo­mioi­vat palkankorotukset.

Epäkohtia ei kor­jata het­kessä. Mutta nyt jos kos­kaan, on aika useam­pi­vuo­ti­selle palk­kaoh­jel­malle kor­jaa­maan vinou­tu­nutta rakennetta.

Neuvotteluissa käy­dään vaih­to­kaup­paa. Asetelma ei sil­loin voi olla se, että kun työ­voi­ma­pu­laa huu­de­taan leh­tien pals­toilla, työ­nan­taja saa­puu neu­vot­te­lu­pöy­tään toi­veena pie­net pal­kat ja taka­tas­kussa heikennyslistat.

Talentialaisten sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen työ on muut­tu­nut alati vaativammaksi.

Tämän täy­tyy näkyä palkkapussissa.