Det handlar om Svenska social- och kommunalhögskolans kandidatutbildning, vilken följs av en magisterutbildning i socialt arbete.

 

 

Till den nya treå­riga kan­di­da­tut­bild­nin­gen antas 15 stu­den­ter. Utbildningen finan­sie­ras av sta­ten, genom Undervisnings- och kul­tur­mi­nis­te­riets tilläggsfinansiering.

– Ministeriet har räk­nat med att det kom­mer att fin­nas ett stort behov av socia­lar­be­tare i fram­ti­den och Soc&kom (Svenska social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan) har till­sam­mans med Statsvetenskapliga fakul­te­ten vid Helsingfors uni­ver­si­tet ett rik­sans­var för den svenska socia­lar­be­ta­rut­bild­nin­gen i Finland, säger pro­fes­sor Helena Blomberg-Kroll.

Soc&kom har två gån­ger tidi­gare erb­ju­dit stu­dier i socialt arbete på kan­di­dat­nivå i Vasa. Då ord­na­des kur­serna inom ramen för Öppna universitetet.

Därefter kunde stu­den­terna söka till magis­ter­pro­gram­met i socialt arbete – ett samar­bete mel­lan Soc&kom och Statsvetenskapliga fakul­te­ten. Målgruppen för de här sats­nin­garna var per­so­ner som redan hade en lämplig lägre eller högre högs­ko­leexa­men. De flesta var vuxenstuderande.

Den här gån­gen erb­juds en komplett kan­di­da­tut­bild­ning, inklusive all­männa stu­dier (totalt 180 stu­die­po­äng), och den pas­sar också den som kom­mer direkt från gym­na­siet. En del av de all­männa stu­dierna kom­mer att ord­nas till­sam­mans med Helsingfors uni­ver­si­tets juris­tut­bild­ning i Vasa, en del som digi­tala kur­ser eller hybrid­kur­ser från Helsingfors universitet.

Universitetslektor Harry Lunabba vid Soc&kom påmin­ner också om JOO-avta­let som gör det möj­ligt för högs­ko­les­tu­den­ter att läsa kur­ser på andra högs­ko­lor än det egna. I Vasa kan man avlägga kur­ser till exem­pel vid Åbo Akademi eller Vasa universitet.

– Jag hop­pas vi kan skapa ett krea­tivt samar­bete med andra högs­ko­lor, säger Lunabba.

Onlinepedagogik är en helt annan sak

Under de två senaste åren har både stu­den­ter och under­vi­sande per­so­nal vid högs­ko­lor lyft fram illamående och en all­män digi­tal trött­het. Hur ska den nya Vasautbildningen enga­gera stu­den­terna och bidra till att skapa en gemenskap?

De digi­tala kur­serna ska vara genom­tänkta hel­he­ter som grun­dar sig på onli­ne­pe­da­go­gik, säger Lunabba.

– Under coro­naå­ret har många lös­nin­gar varit nöd­lös­nin­gar där man överfört närun­der­vis­ning till Zoom utan större pla­ne­ring – pan­de­mi­pe­da­go­gik. Onlinepedagogik är en helt annan sak.

Men också närun­der­vis­ning behövs. I Vasa ans­täl­ler Soc&kom en uni­ver­si­tets­lek­tor i socialt arbete.

– Personen i Vasa blir säkert väl­digt vik­tig. Men många andra lärare kom­mer också att vara invol­ve­rade, för att garan­tera samma bredd som vi har i Helsingfors, säger Blomberg-Kroll.

Hon lyf­ter fram att det finns många kur­ser i socialt arbete som inte kan göras på dis­tans. Det hand­lar särs­kilt om kur­ser som har att göra med arbetsprak­tik och klientmöten.

– Hela proces­sen där man växer in i och blir med­lem i ett aka­de­miskt sam­fund krä­ver att stu­den­ter och lärare träf­far varan­dra på riktigt.

Finns många ideer

Både lunabba och Blomberg-Kroll tror att utbild­nin­gen kom­mer att locka till­räckligt många studenter.

– Vi har brist på socia­lar­be­tare och kom­mu­nerna har efter­lyst flera stu­dieplat­ser. Men vi har också många behö­riga socia­lar­be­tare som bytt bransch efter en kort arbets­kar­riär, säger Lunabba.

Han säger att det är vik­tigt att sam­häl­let ser på hela palet­ten när det gäl­ler bris­ten på socia­lar­be­tare. Här ingår bland annat frå­gan om lönen, arbetsförhål­lan­den och den etiska belastningen.

Lunabba hop­pas att den nya utbild­nin­gen i Vasa ska vara lyc­kad och ge erfa­ren­he­ter som kan bidra till en mer bestående struktur.

– Om utbild­nin­gen blir ett framgångs­recept kan vi fun­dera på hur vi kan göra den mer till­gänglig för stu­den­ter på andra håll i lan­det, till exem­pel för ålän­nin­gar. Här finns många ideer som kan utfors­kas efterhand.

Svenska social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan vid Helsingfors uni­ver­si­tet inle­der hös­ten 2022 en kan­di­da­tut­bild­ning (180 stu­die­po­äng) i socialt arbete i Vasa.

Närundervisningen i Vasa ord­nas på Storalånggatan 28–30 där Helsingfors uni­ver­si­tets Vasaenhet för juri­dik verkar.
Utbildningen följs av en magis­te­rut­bild­ning i socialt arbete, vil­ken ord­nas av Soc&kom och Statsvetenskapliga fakul­te­ten vid Helsingfors universitet.

Till kan­di­da­tut­bild­nin­gen antas 15 stu­den­ter. 11 av stu­dieplat­serna är reser­ve­rade för förstagångssökande.
Ansökningstiden är 16–30 mars 2022.

Läs mer om ansö­kan på tjäns­ten studieinfo.fi.

Lina Laurent