Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli jäsenen esittämää kysymystä, joka koski lastensuojelun avohuollon sosiaalityön oikeutta kieltäytyä yhteistyöstä poliisin kanssa sillä perusteella, että nuoren henkilöllisyys, asiakkuus ja salassa pidettävät asiakastiedot välittyisivät poliisille.

 

Työn­te­ki­jän viran­omais­ver­kos­ton yhteis­työ­kump­pa­nit olet­ti­vat, että kysei­nen nuori kuu­luu rikol­li­seen nuo­ri­so­jen­giin, jonka aiheut­ta­mat ongel­mat vaa­ti­si­vat moniam­ma­til­lista yhteis­työtä. Ammattieettinen lau­ta­kunta lin­jasi, että las­ten­suo­je­lun sosi­aa­li­työssä on oltava käy­tet­tä­vissä myös yhtei­sö­so­si­aa­li­työn väli­neitä. Sosiaalityöntekijät ja sosio­no­mit (sosi­aa­lioh­jaa­jat) voi­vat osal­lis­tua yhtei­söl­li­sen ongel­man rat­kai­suun las­ten­suo­je­lun näkö­kul­masta pal­jas­ta­matta yksit­täi­sen nuo­ren salassa pidet­tä­vää tie­toa tai henkilöllisyyttä.

Tilanteet vaa­ti­vat amma­til­lista har­kin­taa, koska ken­tällä on usein eriä­viä näke­myk­siä työn­te­ki­jöi­den ja viran­omais­ten kes­ken siitä, kuka yksit­täi­nen nuori kuu­luu jen­giin ja täyt­tääkö epä­so­si­aa­li­nen ryh­mäy­ty­mi­nen jen­gin tun­nus­mer­kis­tön. Ei ole ammat­tieet­ti­sesti perus­tel­tua kiel­täy­tyä lap­sia ja nuo­ria kos­ket­ta­van yhtei­so­ta­soi­sen ongel­man ratkaisusta.

Ammattieettinen lautakunta ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin ja käsittelee jäsenten esittämiä ammattieettisiä kysymyksiä.

Ehdotonta vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa on tarkasteltava tapauskohtaisesti erikseen

Salassa pidet­tä­vien tie­to­jen luo­vut­ta­mi­seen ei riita pelkkä riko­se­päily. Tietojen luo­vut­ta­mista edel­ly­te­tään, jos kyseessä on vakava rikos. Asiakaslain 14 § mukaan tie­dot sosi­aa­li­huol­lon asiak­kaasta ovat salassa pidet­tä­viä, eikä niitä voi luo­vut­taa sivul­li­selle hen­ki­lölle tai viran­omai­selle, jolla ei ole lakiin perus­tu­vaa oikeutta salassa pidet­tä­vän tie­don saantiin.

Asiakaslain 17 § ja 18 § perus­teella tie­toja voi­daan antaa ilman asiak­kaan suos­tu­musta, mikäli kyseessä on asiak­kaan hoi­don ja huol­lon tar­peen arviointi tai vält­tä­mät­tö­män avun jär­jes­tä­mi­nen asiakkaalle.

Koska tietoja voidaan antaa?

Tietoja voi­daan antaa myös siinä tapauk­sessa, ettei asiak­kaalla itsel­lään ole kykyä ja edel­ly­tyk­siä arvioida asian mer­ki­tystä tai lap­sen etu sitä vaatii.

Vaitiolovelvollisuus ja salas­sa­pito asiak­kaan oikeu­tena ovat ris­ti­rii­dassa asia­kas­lain tie­to­jen luo­vut­ta­mis­vel­voit­teen kanssa. Tällöin avo­huol­lon sosi­aa­li­työssä on käy­tet­tävä tapaus­koh­taista ammat­tieet­tistä poh­din­taa, kumpi lin­jaus tulee sovel­let­ta­vaksi: pelkkä yhtei­so­ta­soi­sen jen­gion­gel­man rat­kai­suun osal­lis­tu­mi­nen vai vai­tio­lo­vel­vol­li­suu­den toteut­ta­matta jät­tä­mi­nen silla perus­teella, että se on asiak­kaan edun mukaista ja hän saa tar­vit­se­mansa hoi­don, huol­lon ja avun.

 

Alpo Heikkinen
sih­teeri, erityisasiantuntija
Ammattieettinen lau­ta­kunta, Talentia

alpo.heikkinen@talentia.fi