Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli jäsenen esittämää kysymystä, joka koski lastensuojelun avohuollon sosiaalityön oikeutta kieltäytyä yhteistyöstä poliisin kanssa sillä perusteella, että nuoren henkilöllisyys, asiakkuus ja salassa pidettävät asiakastiedot välittyisivät poliisille.

 

Työn­tek­i­jän vira­nomaisverkos­ton yhteistyökump­pan­it olet­ti­vat, että kyseinen nuori kuu­luu rikol­liseen nuoriso­jengi­in, jon­ka aiheut­ta­mat ongel­mat vaati­si­vat moni­ammatil­lista yhteistyötä. Ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta lin­jasi, että las­ten­suo­jelun sosi­aal­i­työssä on olta­va käytet­tävis­sä myös yhteisö­sosi­aal­i­työn välineitä. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jät ja sosionomit (sosi­aalio­h­jaa­jat) voivat osal­lis­tua yhteisöl­lisen ongel­man ratkaisu­un las­ten­suo­jelun näkökul­mas­ta pal­jas­ta­mat­ta yksit­täisen nuoren salas­sa pidet­tävää tietoa tai henkilöl­lisyyt­tä.

Tilanteet vaa­ti­vat ammatil­lista hark­in­taa, kos­ka ken­täl­lä on usein eriäviä näke­myk­siä työn­tek­i­jöi­den ja vira­nomais­ten kesken siitä, kuka yksit­täi­nen nuori kuu­luu jengi­in ja täyt­tääkö epä­sosi­aa­li­nen ryh­mäy­tymi­nen jen­gin tun­nus­merk­istön. Ei ole ammat­tieet­tis­es­ti perustel­tua kieltäy­tyä lap­sia ja nuo­ria kos­ket­ta­van yhteiso­ta­soisen ongel­man ratkais­us­ta.

Ammattieettinen lautakunta ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin ja käsittelee jäsenten esittämiä ammattieettisiä kysymyksiä.

Ehdotonta vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa on tarkasteltava tapauskohtaisesti erikseen

Salas­sa pidet­tävien tieto­jen luovut­tamiseen ei riita pelkkä rikosepäi­ly. Tieto­jen luovut­tamista edel­lytetään, jos kyseessä on vaka­va rikos. Asi­akaslain 14 § mukaan tiedot sosi­aal­i­huol­lon asi­akkaas­ta ovat salas­sa pidet­täviä, eikä niitä voi luovut­taa sivulliselle henkilölle tai vira­nomaiselle, jol­la ei ole laki­in perus­tu­vaa oikeut­ta salas­sa pidet­tävän tiedon saan­ti­in.

Asi­akaslain 17 § ja 18 § perus­teel­la tieto­ja voidaan antaa ilman asi­akkaan suos­tu­mus­ta, mikäli kyseessä on asi­akkaan hoidon ja huol­lon tarpeen arvioin­ti tai vält­tämät­tömän avun jär­jestämi­nen asi­akkaalle.

Koska tietoja voidaan antaa?

Tieto­ja voidaan antaa myös siinä tapauk­ses­sa, ettei asi­akkaal­la itsel­lään ole kykyä ja edel­ly­tyk­siä arvioi­da asian merk­i­tys­tä tai lapsen etu sitä vaatii.

Vaiti­olovelvol­lisu­us ja salas­s­api­to asi­akkaan oikeutena ovat ris­tiri­idas­sa asi­akaslain tieto­jen luovut­tamisvelvoit­teen kanssa. Täl­löin avo­huol­lon sosi­aal­i­työssä on käytet­tävä tapausko­htaista ammat­tieet­tistä pohd­in­taa, kumpi lin­jaus tulee sovel­let­tavak­si: pelkkä yhteiso­ta­soisen jen­gion­gel­man ratkaisu­un osal­lis­tu­mi­nen vai vaiti­olovelvol­lisu­u­den toteut­ta­mat­ta jät­tämi­nen sil­la perus­teel­la, että se on asi­akkaan edun mukaista ja hän saa tarvit­se­mansa hoidon, huol­lon ja avun.

 

Alpo Heikki­nen
sih­teeri, eri­ty­isas­iantun­ti­ja
Ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta, Tal­en­tia

alpo.heikkinen@talentia.fi