Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli jäsenen esittämää kysymystä, joka koski lastensuojelun avohuollon sosiaalityön oikeutta kieltäytyä yhteistyöstä poliisin kanssa sillä perusteella, että nuoren henkilöllisyys, asiakkuus ja salassa pidettävät asiakastiedot välittyisivät poliisille.

 

Työnte­kijän viran­omais­ver­koston yhteis­työ­kump­panit olettivat, että kyseinen nuori kuuluu rikol­liseen nuori­so­jengiin, jonka aiheut­tamat ongelmat vaati­sivat moniam­ma­til­lista yhteis­työtä. Ammat­tieet­tinen lauta­kunta linjasi, että lasten­suojelun sosiaa­li­työssä on oltava käytet­tä­vissä myös yhtei­sö­so­si­aa­lityön välineitä. Sosiaa­li­työn­te­kijät ja sosio­nomit (sosiaa­lioh­jaajat) voivat osallistua yhtei­söl­lisen ongelman ratkaisuun lasten­suojelun näkökul­masta paljas­ta­matta yksit­täisen nuoren salassa pidet­tävää tietoa tai henki­löl­li­syyttä.

Tilanteet vaativat ammatil­lista harkintaa, koska kentällä on usein eriäviä näkemyksiä työnte­ki­jöiden ja viran­omaisten kesken siitä, kuka yksit­täinen nuori kuuluu jengiin ja täyttääkö epäso­si­aa­linen ryhmäy­ty­minen jengin tunnus­mer­kistön. Ei ole ammat­tieet­ti­sesti perus­teltua kieltäytyä lapsia ja nuoria kosket­tavan yhtei­so­ta­soisen ongelman ratkai­susta.

Ammattieettinen lautakunta ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin ja käsittelee jäsenten esittämiä ammattieettisiä kysymyksiä.

Ehdotonta vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa on tarkasteltava tapauskohtaisesti erikseen

Salassa pidet­tävien tietojen luovut­ta­miseen ei riita pelkkä rikose­päily. Tietojen luovut­ta­mista edelly­tetään, jos kyseessä on vakava rikos. Asiakaslain 14 § mukaan tiedot sosiaa­li­huollon asiak­kaasta ovat salassa pidet­täviä, eikä niitä voi luovuttaa sivul­li­selle henki­lölle tai viran­omai­selle, jolla ei ole lakiin perus­tuvaa oikeutta salassa pidet­tävän tiedon saantiin.

Asiakaslain 17 § ja 18 § perus­teella tietoja voidaan antaa ilman asiakkaan suostu­musta, mikäli kyseessä on asiakkaan hoidon ja huollon tarpeen arviointi tai välttä­mät­tömän avun järjes­tä­minen asiak­kaalle.

Koska tietoja voidaan antaa?

Tietoja voidaan antaa myös siinä tapauk­sessa, ettei asiak­kaalla itsellään ole kykyä ja edelly­tyksiä arvioida asian merki­tystä tai lapsen etu sitä vaatii.

Vaitio­lo­vel­vol­lisuus ja salas­sapito asiakkaan oikeutena ovat risti­rii­dassa asiakaslain tietojen luovut­ta­mis­vel­voitteen kanssa. Tällöin avohuollon sosiaa­li­työssä on käytettävä tapaus­koh­taista ammat­tieet­tistä pohdintaa, kumpi linjaus tulee sovel­let­ta­vaksi: pelkkä yhtei­so­ta­soisen jengion­gelman ratkaisuun osallis­tu­minen vai vaitio­lo­vel­vol­li­suuden toteut­ta­matta jättä­minen silla perus­teella, että se on asiakkaan edun mukaista ja hän saa tarvit­se­mansa hoidon, huollon ja avun.

 

Alpo Heikkinen
sihteeri, erityis­asian­tuntija
Ammat­tieet­tinen lauta­kunta, Talentia

alpo.heikkinen@talentia.fi