Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Oli tiedossa, että neuvotteluista tulisi vaikeat. Tätä kirjoittaessa kunta-­­ala ja yksityinen sosiaalipalveluala ovat sopimuksettomassa tilanteessa. Samaan aikaan Suomessa on poikkeusolot ja sopimuksia joudutaan hakemaan ilman työtaisteluita.

 

 

Kiky-tun­nit pois­tu­vat jul­ki­selta tai julkisrahoit­teiselta sek­to­rilta eri sopi­muk­sista eri aikoina. Yliopistolta 1.8.2020, Kansallisgalleriasta 1.9.2020 ja val­tiolta 1.10.2020. Ilmainen työ on lop­pu­nut, mutta työn­antajat ovat saa­neet vas­ti­neeksi mah­dol­li­suu­den teet­tää joi­ta­kin lisä­tun­teja nor­maa­lilla pal­kalla tai teks­tei­hin on tehty muu­tok­sia. Palkankorotukset ovat nou­dat­ta­neet ns. yleis­lin­jaa. Kunta-alan ja yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan sopi­muk­sista tul­laan tie­dot­ta­maan verkossa.

Talentia puolustaa koronakriisin keskellä ihmis­oikeuksia.

Koronakriisissä maan hal­li­tus on otta­nut val­mius­la­kien nojalla käyt­töön järeitä toi­men­pi­teitä. Tässä tilan­teessa sosiaali­alan osaa­mi­sella on mer­kit­tävä asema. Talentian jäse­niä tar­vi­taan krii­sin hoi­toon ja eri­tyi­sesti jälkihoitoon.

Talentian teh­tä­vänä on olla jäsen­tensä tukena ja aut­taa heitä. Tämän lisäksi Talentian ja sen jäsen­ten yhtei­nen teh­tävä on puo­lus­taa koro­na­krii­sin kes­kellä ihmi­soi­keuk­sia, yhden­ver­tai­suutta ja oikeudenmukaisuutta.

Valmiuslain käyt­töön­otto mer­kitsi muu­tosta sosi­aa­li­huol­to­lain mukai­seen pal­ve­lu­tar­peen arvioin­tiin. Muuten kaikki sosi­aa­li­huol­lon vel­voit­teet ja lait ovat voi­massa. Pieni osa sosi­aa­li­huol­lon toi­min­noista on ajettu alas. Tästä huo­li­matta Talentian jäse­nille koro­na­kriisi on mer­kin­nyt epä­var­muutta ja huolta asiak­kaista. Lomautettavia jäse­niä tulee ole­maan eri­tyi­sesti var­hais­kas­va­tuk­sessa ja yksi­tyi­sellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla mutta myös kunnissa.

Talentia on lisän­nyt jäsen­neu­von­taa ja vies­tit­tä­nyt jäsen­ten ongel­mista ministe­riöihin, työ­nan­ta­ja­liit­toi­hin, alue­hal­lin­to­vi­ras­toille, työt­tö­myys­kas­saan, JUKOon, Akavaan.
Ongelmaksi on muo­dos­tu­nut asiak­kai­den ja hen­ki­lös­tön suo­jaa­mi­nen. Suojavarusteita ei pää­sään­töi­sesti ole sosi­aa­li­pal­ve­lui­den käytössä.

Jäsenillä on huoli kaik­kein haa­voit­tu­vim­massa ase­massa ole­vista asiak­kaista, sosi­aa­li­huol­lon kas­va­neesta työ­mää­rästä ja tule­vasta pal­ve­lu­tar­peen kas­vusta. Lasten eriar­voi­suus ope­tuk­sessa lisään­tyy, päih­deon­gel­mat ja väki­valta kodeissa kas­va­vat, talou­del­li­set vai­keu­det lisää­vät sosi­aa­li­sia ongel­mia ja mie­len­ter­vey­den häi­riöt lisään­ty­vät. Nämä huo­let eivät saa jäädä yksin sosiaali­alan ammat­ti­lais­ten har­teille. Koko suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan sosi­aa­lista kan­to­ky­kyä tulee vahvistaa.