Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Ennak­koon arvioi­tiin, että tämän vuo­den työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­mus­kier­rok­sesta tulee vai­kea. Sitä se tosi­aan oli! Kävimme pit­kästä aikaa liit­to­kier­rok­sen kes­ki­tet­ty­jen työ­mark­ki­na­so­pi­mus­ten jäl­keen.

Raa­mit neu­vot­te­luille tuli­vat jo syk­syn vien­ti­teol­li­suu­dessa teh­dyistä rat­kai­suista. Kun­ta­sek­to­rille uudet sopi­muk­set sovit­tiin ilman val­ta­kun­nan sovit­te­li­jan apua. Alalle julis­tettu yli­työ- ja vuo­ro­vaih­to­kielto toi kui­ten­kin esiin, kuinka monet jul­ki­set pal­ve­lut toi­mi­vat työn­te­ki­jöi­den jous­to­jen varassa. Tähän ongel­maan palaamme vielä myö­hem­min.

Yksi­tyi­sen sek­to­rin neu­vot­te­lut eivät eden­neet ilman lak­ko­va­roi­tuk­sia. Yli­opis­toissa toteu­tui­kin yksi lak­ko­päivä. Yksi­tyi­sellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla rat­kai­suun pääs­tiin juuri ennen ensim­mäis­ten lak­ko­jen toteut­ta­mista. Talen­tian työ­tais­te­lu­val­mius oli hyvä ja saimme ken­tältä neu­vot­te­li­joille vah­van tuen. Kii­tos jäse­nille ja kai­kille jär­jes­tö­val­mius­työssä mukana olleille!

Neu­vot­te­lut eivät ole lop­pu­neet. Talen­tia jat­kaa työ­tään kohti seu­raa­vaa liit­to­kier­rosta kunta-alan sote- ja sos-ryh­missä, joissa neu­vo­tel­laan sosi­aa­lia­lan ammat­ti­hen­ki­löi­den palk­kauk­sesta ja työ­ajoista. Nyt saa­vu­tet­tu­jen sopi­mus­ten poh­jalta kun­ta­sek­to­rilla teh­dään tule­vaa palk­kaoh­jel­maa var­ten tilas­to­sel­vi­tys siitä, miten kunta-alan pal­kat ovat kehit­ty­neet yksi­tyi­seen sek­to­riin näh­den.

Yksi­tyi­sellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla työs­ken­nel­lään palk­ka­sel­vi­tys- ja palk­kaus­so­pi­muk­sen uudis­ta­mis­ryh­mässä. Osa­puol­ten yhtei­sessä tilas­to­ryh­mässä teh­dään palk­ka­ver­tai­lut suh­teessa kun­ta­sek­to­riin, ja palk­kaoh­jelma aloi­te­taan.

Lii­tossa teh­tä­vän työn rin­nalle on syn­ty­nyt sosi­aa­li­seen medi­aan useita aktii­vi­sia yhtei­söjä, jotka aja­vat palk­kauk­sen paran­ta­mista. Näi­den ryh­mien tavoit­teet ovat samat kuin Talen­tialla: jäsen­ten työ­mark­kina-ase­man ja palk­ko­jen paran­ta­mi­nen.

Kai­ken­lai­nen jul­ki­nen kes­kus­telu, yhtey­de­no­tot päät­tä­jiin ja some-tem­pauk­set tuke­vat työ­tämme. Some-yhtei­söt myös haas­ta­vat meitä, ja se on hyvä. Saamme kiria­pua itse työ­mark­ki­na­neu­vot­te­lui­hin, mutta myös jäsen­ten tilan­tei­siin, joissa ongel­mia rat­ko­taan työ­pai­koilla työ­nan­ta­jan ja luot­ta­mus­mies­ten sekä Talen­tian toi­mis­ton hen­ki­lös­tön kes­ken neu­vo­tel­len.

Tero Ris­ti­mäki