Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Ennakkoon arvioitiin, että tämän vuoden työ- ja virkaeh­to­so­pi­mus­kier­rok­sesta tulee vaikea. Sitä se tosiaan oli! Kävimme pitkästä aikaa liitto­kier­roksen keski­tet­tyjen työmark­ki­na­so­pi­musten jälkeen.

Raamit neuvot­te­luille tulivat jo syksyn vienti­teol­li­suu­dessa tehdyistä ratkai­suista. Kunta­sek­to­rille uudet sopimukset sovittiin ilman valta­kunnan sovit­te­lijan apua. Alalle julis­tettu ylityö- ja vuoro­vaih­to­kielto toi kuitenkin esiin, kuinka monet julkiset palvelut toimivat työnte­ki­jöiden joustojen varassa. Tähän ongelmaan palaamme vielä myöhemmin.

Yksityisen sektorin neuvot­telut eivät edenneet ilman lakko­va­roi­tuksia. Yliopis­toissa toteu­tuikin yksi lakko­päivä. Yksityi­sellä sosiaa­li­pal­ve­lua­lalla ratkaisuun päästiin juuri ennen ensim­mäisten lakkojen toteut­ta­mista. Talentian työtais­te­lu­valmius oli hyvä ja saimme kentältä neuvot­te­li­joille vahvan tuen. Kiitos jäsenille ja kaikille järjes­tö­val­mius­työssä mukana olleille!

Neuvot­telut eivät ole loppuneet. Talentia jatkaa työtään kohti seuraavaa liitto­kier­rosta kunta-alan sote- ja sos-ryhmissä, joissa neuvo­tellaan sosiaa­lialan ammat­ti­hen­ki­löiden palkkauk­sesta ja työajoista. Nyt saavu­tet­tujen sopimusten pohjalta kunta­sek­to­rilla tehdään tulevaa palkkaoh­jelmaa varten tilas­to­sel­vitys siitä, miten kunta-alan palkat ovat kehit­tyneet yksityiseen sektoriin nähden.

Yksityi­sellä sosiaa­li­pal­ve­lua­lalla työsken­nellään palkka­sel­vitys- ja palkkaus­so­pi­muksen uudis­ta­mis­ryh­mässä. Osapuolten yhtei­sessä tilas­to­ryh­mässä tehdään palkka­ver­tailut suhteessa kunta­sek­toriin, ja palkkaoh­jelma aloitetaan.

Liitossa tehtävän työn rinnalle on syntynyt sosiaa­liseen mediaan useita aktii­visia yhteisöjä, jotka ajavat palkkauksen paran­ta­mista. Näiden ryhmien tavoitteet ovat samat kuin Talen­tialla: jäsenten työmarkkina-aseman ja palkkojen paran­ta­minen.

Kaiken­lainen julkinen keskustelu, yhtey­de­notot päättäjiin ja some-tempaukset tukevat työtämme. Some-yhteisöt myös haastavat meitä, ja se on hyvä. Saamme kiriapua itse työmark­ki­na­neu­vot­te­luihin, mutta myös jäsenten tilan­teisiin, joissa ongelmia ratkotaan työpai­koilla työnan­tajan ja luotta­mus­miesten sekä Talentian toimiston henki­löstön kesken neuvo­tellen.

Tero Ristimäki