Kuukauden päästä helmikuun lopussa umpeutuvat julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimukset. Yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluala seuraa perässä huhtikuun lopussa.

 

 

Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Viral­li­set neu­vot­te­lut ovat star­tan­neet jo tam­mi­kuun puo­li­vä­lissä. Kierroksella neu­vo­tel­laan eri­tyi­sesti pal­kasta. Tiedossa on, että neu­vot­te­lu­kier­ros­ten pal­kan­ko­ro­tuk­set eivät yksi­nään kor­jaa palk­kauk­sen epä­suh­taa. Tämän vuoksi useam­pi­vuo­ti­nen palk­kaoh­jelma on vält­tä­mät­tö­myys, jotta pal­kat saa­daan vas­taa­maan vaa­ti­vaa ja vas­tuul­lista työtä.

Neuvottelupöydissä sop­paa häm­men­tä­vät uudet hyvin­voin­tia­lu­eet ja nii­den muka­naan tuoma palk­ka­har­mo­ni­sointi, joka hilaa palk­koja ylös­päin. On eri­mie­li­syyttä siitä, miten tämä tulisi neu­vot­te­luissa ottaa huomioon.

Kiky tuli ja onneksi myös meni, mutta työ­ajan piden­nys on työ­nan­ta­jien mie­lestä aina ajan­koh­tai­nen idea. Meille se ei käy. Työaikaa ei saa piden­tää. Ilmaisten mat­ko­jen aika on ohi: työn vuoksi tapah­tuva mat­kus­ta­mi­nen on kor­vat­tava. Tämä on eri­tyi­sen ajan­koh­taista siir­ryt­täessä suu­rille hyvinvointialueille.

Neuvotteluja käy­dään ilmi­sel­västi sopi­mus­pöy­tien lisäksi myös leh­tien pals­toilla ja sosi­aa­li­sessa mediassa. Mediassa viri­tel­lään vas­tak­kai­na­set­te­lua kysy­mällä, kuu­luuko hoi­ta­jille muita suu­rem­mat korotukset.

Palkansaajajärjestöjä on moi­tittu tois­tensa kyräi­lystä ja vah­ti­mi­sesta, ettei yhdellä alalla annet­taisi suu­rem­pia pal­kan­ko­ro­tuk­sia kuin toisella.

Kuka sit­ten pär­jää neu­vot­te­luissa par­hai­ten? Se joka huu­taa kovim­min ja käyt­tää kyy­när­pää­tak­tiik­kaa? Neuvottelut mut­kis­tu­vat sitä kimu­ran­teim­miksi, mitä enem­män pal­kan­saa­ja­jär­jes­tö­puoli hajaantuu.

Lopulta ammat­tiyh­dis­tys­liik­keessä on kui­ten­kin kyse yhteis­työstä ja yhtenäisyydestä.

Kenellekään ei liene epä­sel­vää, että koko jul­ki­sen sek­to­rin etu­linja ansait­see pal­kan­ko­ro­tuk­sensa. Niin sosi­aa­li­huolto kuin var­hais­kas­va­tus­kin ovat kan­ta­neet meitä läpi koro­nan ja tule­vat vielä vuo­si­kausia kor­jaa­maan sen jälkiä.

Kevät tuo muka­naan monta kään­nettä. Ne vaa­ti­vat jokai­sen talen­tia­lai­sen valp­pautta, val­miutta ja yhteen hii­leen puhaltamista.

Jenni Karsio