Oma-aloitteisuus kannattaa, kun kaipaat palkankorotusta.

 

 

Omasta pal­kasta neu­vot­te­le­mi­nen saat­taa tun­tua kiusal­li­selta. Mutta jos sinusta tun­tuu, että pal­kan­ko­ro­tus olisi pai­kal­laan, ota asia roh­keasti puheeksi työ­nan­ta­jan kanssa.

Palkkaneuvotteluihin on hyvä läh­teä kun­nolla val­mis­tau­tu­neena, perus­te­lut kirk­kaina ja hermostumatta.

‚Äď Muinaisroomalaisessa sanan¬≠las¬≠kussa sano¬≠taan, ett√§ kun asian osaa, sanat seu¬≠raa¬≠vat. Palkkaneuvotteluun sopii sama peri¬≠aate, toteaa Talentian sopi¬≠mus¬≠asian¬≠tun¬≠tija Kari Matela.

Perustele toiveesi

Työpaikan vaihto on luon­teva ajan­kohta vai­kut­taa omaan palkkaansa.

‚Äď Omaa osaa¬≠mis¬≠taan ei kan¬≠nata j√§t¬≠t√§√§ vakan alle. Selvit√§ ty√∂¬≠teh¬≠t√§¬≠v√§n palk¬≠ka¬≠taso Talentian palk¬≠ka¬≠suo¬≠si¬≠tuk¬≠sista ja perehdy my√∂s oman alu¬≠eesi palk¬≠koi¬≠hin, Matela neuvoo.

Omaa osaamistaan ei kannata jättää vakan alle.

Kerro palk­ka­toi­veesi työ­paik­ka­haas­tat­te­lussa, jol­lei sitä pyy­detä jo työpaikkailmoituksessa.

Kaikilla ei luon­nol­li­sesti ole tar­vetta vaih­taa työ­paik­kaa. Toinen sopiva ajan­kohta pal­kan tar­kis­tuk­seen on työ­teh­tä­vien muut­tuessa tai jos olet saa­nut koko­naan uusia teh­tä­viä tai vastuita.

‚Äď Perustele palk¬≠ka¬≠toi¬≠veesi kun¬≠nolla. Ja aseta tavoit¬≠teesi rea¬≠lis¬≠ti¬≠selle tasolle, Matela sanoo.

Voit myös pyy­tää palk­kasi tar­kis­ta­mista, jos olet hank­ki­nut työ­hösi liit­ty­vää täy­den­nys­kou­lu­tusta, asiak­kaasi ovat muut­tu­neet vaa­ti­vam­miksi tai asia­kas­mää­räsi on kas­va­nut merkittävästi.

Korotusten tulee olla tasavertaisia

Mitä, jos työ­nan­taja ei suh­taudu pal­kan­ko­ro­tuk­seen suopeasti?

‚Äď Jos ty√∂¬≠nan¬≠taja sanoo, ett√§ ‚ÄĚmeill√§ palk¬≠kaus m√§√§¬≠r√§y¬≠tyy ty√∂- ja vir¬≠kaeh¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠muk¬≠sen mukaan‚ÄĚ, niin voit vas¬≠tata, ett√§ ty√∂- ja vir¬≠kaeh¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠mus m√§√§¬≠rit¬≠t√§√§ vain mini¬≠mi¬≠ta¬≠son. Ty√∂nantajalla on vapaus tar¬≠jota parem¬≠paa palk¬≠kaa vaik¬≠kapa sitout¬≠taak¬≠seen van¬≠hat, hyv√§t ty√∂ntekij√§t.

Palkankorotusperusteiden tulee olla tasa­ver­tai­sia. Kaikilla samaa teh­tä­vää teke­villä on oltava mah­dol­li­suus palk­kauk­sel­li­siin kannustimiin.

Rahanarvoisia etuja tilalle

Palkka koos¬≠tuu kol¬≠mesta osasta: ty√∂n vaa¬≠ti¬≠vuu¬≠den perus¬≠teella m√§√§¬≠r√§y¬≠ty¬≠v√§st√§ teh¬≠t√§¬≠v√§¬≠koh¬≠tai¬≠sesta pal¬≠kasta, tilan¬≠teen mukaan vaih¬≠tu¬≠vista pal¬≠kan osista sek√§ raha¬≠nar¬≠voi¬≠sista eduista. Vaihtuviin pal¬≠kan osiin kuu¬≠lu¬≠vat hen¬≠ki¬≠l√∂¬≠koh¬≠tai¬≠set lis√§t, kuten ty√∂¬≠ko¬≠ke¬≠mus¬≠lis√§ ja kie¬≠li¬≠lis√§, sek√§ muun muassa y√∂ty√∂‚ÄĎ, sun¬≠nun¬≠tai¬≠lis√§ ja ylity√∂korvaukset.

‚Äď Jos itse euro¬≠m√§√§¬≠r√§i¬≠sen pal¬≠kan koro¬≠tus tun¬≠tuu han¬≠ka¬≠lalta, niin voit ehdot¬≠taa tilalle raha¬≠nar¬≠voi¬≠sia etuja. N√§it√§ ovat lou¬≠nas¬≠se¬≠te¬≠lit, puhe¬≠li¬≠netu, autoetu sek√§ liikunta‚ÄĎ, virike- ja kult¬≠tuu¬≠ri¬≠se¬≠te¬≠lit, Matela vinkkaa.

Tukea palk­ka­ky­sy­myk­sissä saat tar­vit­taessa luot­ta­mus­mie­hiltä ja Talentian neuvontapalvelusta.

Kun neuvottelet palkastasi

1. Selvitä palkkataso.
2. Sovi neuvotteluaika.
3. Aseta rea­lis­ti­nen tavoite.
4. Perustele palkkatoiveesi.

Lue lisää aiheesta: talentia.fi/tyoelamainfo/palkkaus.

Minna Jerrman