Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Ammatti­jär­jestö Talentian edunval­vonnan ydin on jäsenten palkkauksen ja työeh­tojen paran­ta­minen sekä työmarkkina-aseman vahvis­ta­minen. Teemme palkkae­dun­val­vontaa, työsken­te­lemme kohtuul­listen työolo­suh­teiden ja työhy­vin­voinnin puolesta, vaiku­tamme sosiaa­lialan lainsää­däntöön, koulu­tus­po­li­tiikkaan ja poliit­tiseen päätök­sen­tekoon.

Jäsenille tutuinta on työpaik­kojen luotta­mus­mies­toi­minta, kuten myös aluea­sia­miesten työsuh­de­neu­vonta, lakimiesapu sekä Talentian asian­tun­ti­joiden tuki ammatil­li­sissa, ammat­tieet­ti­sissä ja työhy­vin­voin­ti­asioissa. Viikoittain sadat jäsenet saavat ammat­ti­jär­jes­töstä vastauksia kysymyk­siinsä tai selvit­te­lyapua riita-asioihin.

Useat sosiaa­lialan lainsää­dän­tö­uu­dis­tukset, kuten ammat­ti­hen­ki­lölaki, saatiin määrä­tie­toisen vaikut­ta­mis­toi­minnan ansiosta. Minis­te­reiden ja erityi­sa­vus­tajien sekä virka­miesten tapaa­miset ja vaalien alla tehtävä työ sekä kansan­edus­tajien infor­moi­minen on edunval­von­ta­työtä, joka tuottaa tuloksia, mutta eivät nekään synnytä suurta julki­suutta.

Viime kesästä lähtien edunval­vonnan agendaa on hallinnut kolme isoa asiaa: Kuka saa tehdä sote-keskusten sosiaa­li­huollon neuvontaa ja ohjausta? Miten ratkaistaan sosiaa­li­työn­te­ki­jäpula erityi­sesti lasten­suo­je­lussa? Kuinka korjataan varhais­kas­va­tuslain valuviat?

Sote-keskusten sosiaa­li­huollon neuvonta- ja ohjaus saatiin ”kuntoon” jo ennen halli­tuksen esitystä valin­nan­va­paus­laiksi. Lasten­suojelun mitoi­tuksen osalta julki­suuden paine pakotti minis­terin nimeämään selvi­tys­hen­kilön, ja työ jatkuu nyt minis­teriön tausta­ryh­mässä. Tulevan varhais­kas­va­tuslain virheiden korjaa­mi­seksi toimemme eivät tuottaneet toivottua tulosta, ja huhti­kuussa tarvittiin vielä poliit­tisen miele­nil­maisun ja ulosmarssin tuomaa julkista painetta vaati­musten tueksi.

Kun jonkun jäsen­ryhmän asia vaatii Talen­tialta erityistä huomiota ja epäkohdan tuomista julki­suuteen, ei se tarkoita, että muiden jäsenten asiat olisi unohdettu. Siellä sammu­tetaan, missä tulipalo roihuaa pahiten.

Tavoit­teena tietenkin on, että jäsenten työmarkkina-asemaan liittyvät asiat saadaan ajoissa ennakoi­valla vaikut­ta­mis­työllä eteenpäin ja oikeaan suuntaan.

Tero Ristimäki