Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Ammat­ti­jär­jestö Talentian edun­val­von­nan ydin on jäsen­ten palk­kauk­sen ja työ­eh­to­jen paran­ta­mi­nen sekä työ­mark­kina-ase­man vah­vis­ta­mi­nen. Teemme palk­kae­dun­val­von­taa, työs­ken­te­lemme koh­tuul­lis­ten työ­olo­suh­tei­den ja työ­hy­vin­voin­nin puo­lesta, vai­ku­tamme sosiaali­alan lain­sää­dän­töön, kou­lu­tus­po­li­tiik­kaan ja poliit­ti­seen päätöksentekoon.

Jäsenille tutuinta on työ­paik­ko­jen luot­ta­mus­mies­toi­minta, kuten myös alue­a­sia­mies­ten työ­suh­de­neu­vonta, laki­mies­apu sekä Talentian asian­tun­ti­joi­den tuki amma­til­li­sissa, ammat­tieet­ti­sissä ja työ­hy­vin­voin­ti­asioissa. Viikoittain sadat jäse­net saa­vat ammat­ti­jär­jes­töstä vas­tauk­sia kysy­myk­siinsä tai sel­vit­te­ly­apua riita-asioihin.

Useat sosiaali­alan lain­sää­dän­tö­uu­dis­tuk­set, kuten ammat­ti­hen­ki­lö­laki, saa­tiin mää­rä­tie­toi­sen vai­kut­ta­mis­toi­min­nan ansiosta. Ministereiden ja eri­tyi­sa­vus­ta­jien sekä vir­ka­mies­ten tapaa­mi­set ja vaa­lien alla teh­tävä työ sekä kan­san­edus­ta­jien infor­moi­mi­nen on edun­val­von­ta­työtä, joka tuot­taa tulok­sia, mutta eivät nekään syn­nytä suurta julkisuutta.

Viime kesästä läh­tien edun­val­von­nan agen­daa on hal­lin­nut kolme isoa asiaa: Kuka saa tehdä sote-kes­kus­ten sosi­aa­li­huol­lon neu­von­taa ja ohjausta? Miten rat­kais­taan sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­pula eri­tyi­sesti las­ten­suo­je­lussa? Kuinka kor­ja­taan var­hais­kas­va­tus­lain valuviat?

Sote-kes­kus­ten sosi­aa­li­huol­lon neu­vonta- ja ohjaus saa­tiin ”kun­toon” jo ennen hal­li­tuk­sen esi­tystä valin­nan­va­paus­laiksi. Lastensuojelun mitoi­tuk­sen osalta jul­ki­suu­den paine pakotti minis­te­rin nimeä­mään sel­vi­tys­hen­ki­lön, ja työ jat­kuu nyt minis­te­riön taus­ta­ryh­mässä. Tulevan var­hais­kas­va­tus­lain vir­hei­den kor­jaa­mi­seksi toi­memme eivät tuot­ta­neet toi­vot­tua tulosta, ja huh­ti­kuussa tar­vit­tiin vielä poliit­ti­sen mie­le­nil­mai­sun ja ulos­mars­sin tuo­maa jul­kista pai­netta vaa­ti­mus­ten tueksi.

Kun jon­kun jäsen­ryh­män asia vaa­tii Talentialta eri­tyistä huo­miota ja epä­koh­dan tuo­mista jul­ki­suu­teen, ei se tar­koita, että mui­den jäsen­ten asiat olisi unoh­dettu. Siellä sam­mu­te­taan, missä tuli­palo roi­huaa pahiten.

Tavoitteena tie­ten­kin on, että jäsen­ten työ­mark­kina-ase­maan liit­ty­vät asiat saa­daan ajoissa enna­koi­valla vai­kut­ta­mis­työllä eteen­päin ja oike­aan suuntaan.

Tero Ristimäki