Naiseus ja naiserityisyys jäävät päihdetyön kentällä vielä liian usein paitsioon. Yhdessä kokoNAINEN ‑hankkeessa päihteiden käyttöön ja päihdehaittoihin liittyvät asiat ja ilmiöt ovat vahvasti mukana työssä, mutta työtä tehdään naiserityisten silmälasien läpi – naiselta naiselle. Kaiken toiminnan ydin on nainen ja naiseuteen liittyvät teemat.

 

 

Naiseri­tyinen päihdetyö mielletään helposti työksi, jossa sekä asiakas että työntekijä ovat naisia. Naise­ri­tyisyys on kuitenkin paljon laajempi kokonaisuus.  Yhdessä kokoNAINEN ‑hankkeessa käsitel­täviä teemoja ovat häpeän ja syylli­syyden tunteet, itsetunto, sosiaa­liset suhteet, väkivallan kokemukset, omat rajat sekä seksu­aa­lisuus.

Hankkeen naise­ri­tyi­sessä työot­teessa teemoja lähes­tytään naiseuden kautta. Erityi­sessä asemassa työta­vassa ovat lisäksi tunne­työs­kentely sekä kehon ja mielen yhteyden ymmär­tä­minen ja oman kehon hyväk­sy­minen. Näiden lisäksi työnte­kijän sukupuo­lella on toki keskeinen merkitys.

Jokainen nainen luo työsken­te­lystä omanlaisen kokonai­suuden ja käsitel­tävät teemat painot­tuvat eritavoin naisten tarpeitten mukaan. Tärkeintä työssä on, että nainen kohdataan nimenomaan naisena – ei päihtei­den­käyt­täjänä, kuntou­tujana tai äitinä vaan naisena.

”Ensimmäistä kertaa minun kanssani puhutaan oikeista asioista, itsetunnosta, omista rajoista, syyllisyydestä ja väkivallan kokemuksista.”

Toimin­nassa mukana olleet naiset ovat kokeneet valitun työotteen ja työn sisällöt hyvänä ja omaa elämäänsä vahvis­tavina. Yksi naisista on 62-vuotias Sirpa, joka on ollut mukana Yhdessä kokoNAINEN ‑toimin­nassa vuoden verran.

Sirpa tapaa hanke­työn­te­kijää yksilö­ta­paa­mi­silla noin kahden viikon välein ja käy naisten vertais­ryh­mässä. Yksilö­työssä voidaan keskittyä tarkemmin Sirpalle tärkeisiin teemoihin ja ryhmästä saa vertais­tukea ja naise­nergiaa arkeen. Yhdessä on itketty, mutta paljon myös naurettu.

”Minun on ollut helppo sitoutua tähän toimintaan, sillä täällä puhutaan oikeista asioista. Minun ei kuitenkaan aina ole pakko puhua. Annetaan tilaa olla myös rauhassa ja puhua ihan taval­lisia, arkipäi­väisiä asioita. Täällä minusta ei tunnu siltä, että olen päihtei­den­käyttäjä vaan siltä, että minua halutaan auttaa ja tukea”, Sirpa kertoo.

”Ihan hirveän tärkeää minulle on ollut, että voin puhua turval­li­sesti ja luotta­muk­sel­li­sesti asioistani.”

Sirpan alkoho­lin­käyttö on ollut ongel­mal­lista jo pitkään ja takana on myös laitos­päih­de­kun­tou­tus­jakso muutaman vuoden takaa sekä päihdekli­nikan asiakkuus. Sen lisäksi hän on aiemmin käynyt vertais­ryh­missä, joissa on sekä miehiä että naisia.

”Olen minä aiemminkin käynyt vertais­ryh­missä ja ihan mukaviahan ne ovat, mutta ei siellä näistä asioista, mitä minulle on tapah­tunut, voi puhua. Päihdekli­ni­kalla taas, noh, siellä puhutaan niistä päihteistä”, Sirpa toteaa.

Ne omat rajat

Yhdeksi tärkeäksi teemaksi Yhdessä kokoNAISEN työssä on noussut naisten omien rajojen vahvis­ta­minen. Usein paitsi fyysiset rajat myös psyyk­kiset rajat ja omien valin­tojen tekeminen on naisille vaikeaa. Omien rajojen pohti­minen ja aivan konkreet­tiset rajahar­joi­tukset nousevat monella naisella isoon rooliin työsken­te­lyssä.

”Minä olen tässä vuoden aikana saanut ihan hirvit­tä­västi rohkeutta ja opetellut sanomaan ei. Sen myötä sitten se alkoholin käyttökin on vähen­tynyt, kun olen ymmär­tänyt, ettei kaikkeen tarvitse lähteä mukaan, jos se tuntuu itsestä pahalle,” Sirpa kertoo.

”Olen ymmär­tänyt, kuinka paljon menneisyys ja minulle lapsuu­dessa tapah­tuneet asiat ovat vaikut­taneet elämään, niin kuin nyt itsetuntoon, ihmis­suh­teisiin ja seksu­aa­li­suuteen.”

”Isoin asia minulle kai on ollut se, että olen oppinut hyväk­symään itseni ja minut on kohdattu ihan taval­lisena naisena.”

Kohtaamisen merkitystä ei voi korostaa liikaa

Onnis­tuessaan kohtaa­minen voi avata väylän molem­min­puo­liseen oppimiseen ja tasaver­taiseen dialogiin. Epäon­nis­tunut kohtaa­minen puolestaan voi sulkea ovet työsken­te­lyltä ja katkaista suhteen alkuunsa. Naiset tulevat mukaan Yhdessä kokoNAISEN ‑toimintaan vapaa­eh­toi­sesti, mikä korostaa onnis­tuneen vuoro­vai­ku­tuksen ja ensikoh­taa­misen merki­tystä.

Osa naisista ottaa itse yhteyttä hankkeeseen tai viesti toimin­nasta kulkee naiselta naiselle. Osalle naisista yhteis­työ­kump­panit vinkkaavat toimin­nasta ja kannus­tavat mukaan ryhmiin tai yksilö­työhön. Päätöksen osallis­tu­mi­sesta tekee kuitenkin aina nainen itse.

Yhdessä kokoNAINEN (2018 – 2020) on Kirkko­pal­ve­lujen Riippu­vuustyön kehit­tä­mi­syk­sikön kehit­tä­mis­hanke, jonka tavoit­teena on kehittää toimin­ta­malleja naiseuden huomioi­miseen päihde­työssä. Hanketta rahoittaa STEA.

Maiju Lehtonen
koordi­naattori
Yhdessä kokoNAINEN

(Sirpan nimi muutettu)

 

Lisätiedot

Maiju Lehtonen, Yhdessä kokoNAINEN ‑hanke

p. 040 663 6188

maiju.lehtonen@kirkkopalvelut.fi