Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan maaliskuun 1. päivänä 2016. Laillistettavat ammatit ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi.

 

Nyt on aika kaivel­la tutk­in­to­todis­tuk­set ja tila­ta muut tarpeel­liset asi­a­pa­per­it ja lait­taa lail­lis­tus vireille Valvi­raan. Sosi­aal­i­huol­lon ammat­tioikeuk­sia on haet­ta­va viimeistän 31.6.2017, ettei ammat­tioikeuk­si­in tule katkos­ta. Käsit­te­ly voi viedä 6 kuukaut­ta aikaa. Siir­tymäai­ka päät­tyy 31.12.2017. Valvi­ran verkko­sivuille Sosi­aal­i­huolto-pää­va­likon alta löy­tyy sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöitä koske­vat sisältö­sivut.

Käsit­te­lyis­sä on nyt kovat ruuhkat, joten vältä omaan hake­muk­seen liit­tyviä käsit­te­ly- tai saa­pumistiedustelui­ta. Valvi­ra julkaisee käsit­telyaikoi­hin liit­tyviä tiedot­tei­ta.

Huom!

Maan hal­li­tus on esit­tämässä sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilök­si rek­isteröi­tymiselle lisäaikaa 30.6.2018 saak­ka. Lue lisää ammat­ti­jär­jestö Tal­ent­ian tiedot­teesta (31.8.2017).

Miten rekisteriin haetaan?

1. Voit hakea ammat­tioikeuk­sia paper­ilo­mak­keel­la. Löy­dät paperisen haku­lo­mak­keen tästä.

2. Jos tutk­in­to­todis­tuk­sesi on viety Vir­ta-opin­toti­etopalvelu­un, voit hakea myös sähköis­es­ti. Voit tiedustel­la oma­l­ta oppi­laitok­seltasi, ovatko he vie­neet tutk­in­to­todis­tuk­sesi ja tiedot koulu­tu­so­hjel­mas­ta Vir­taan.

Sähköiseen haku­palvelu­un pääset tästä.

Hakuo­hjeet ovat Valvi­ran verkko­sivuil­la.

Mitä muita asiapapereita tarvitaan hakemuksen lisäksi?

Kaik­il­ta Suomes­sa tutkin­non suorit­taneil­ta hak­i­joil­ta vaa­di­taan vähin­tään:

  • Virka­todis­tus tai jäl­jen­nös pas­sista tai henkilöko­rtista viral­lis­es­ti oikeak­si todis­tet­tuna.
  • Jäl­jen­nös tutk­in­to­todis­tuk­ses­ta tai muus­ta asi­akir­jas­ta, jon­ka perus­teel­la ammat­tioikeut­ta haetaan. Jäl­jen­nök­sen on olta­va yliopiston/oppilaitoksen anta­ma jäl­jen­nös tai viral­lis­es­ti oikeak­si todis­tet­tu jäl­jen­nös.
  • Jäl­jen­nös toteu­tuneesta koulu­tu­so­hjel­mas­ta, joka on yliopiston/oppilaitoksen anta­ma tai viral­lis­es­ti oikeak­si todis­tet­tu.

Siir­tymäsään­nösten perus­teel­la sosi­aal­i­työn­tek­i­jän lail­lis­tus­ta hakevil­ta voidaan vaa­tia myös mui­ta liit­teitä. Näi­hin liit­tyvä tarkem­pi ohjeis­tus löy­tyy Valvi­ran verkko­sivuil­ta, kohdas­ta Sosi­aal­i­työn­tek­i­jän lail­lis­tus. Ulko­mail­la tutkin­non suorit­tanei­den osalta asi­akir­javaa­timuk­set eroa­vat Suomes­sa tutkin­non suorit­taneista ja hei­dän osaltaan tarkem­pi­in hakuo­hjeisi­in kan­nat­taa tutus­tua Valvi­ran verkko­sivuil­la.

Rekisteröinnin maksut määräytyvät STM:n maksuasetuksen perusteella.

Minne hakemus liitteineen lähetään?

Tulostet­tu ja allekir­joitet­tu hake­mus ja liit­teet toimite­taan osoit­teeseen:
Sosi­aali- ja ter­veysalan lupa- ja valvon­tavi­ras­to
Valvi­ra
PL 210
00281 Helsin­ki

Mitä rekisteröinti maksaa?

Mak­sun suu­ru­us riip­puu siitä, hakeeko hak­i­ja lail­lis­tus­ta vai nimike­suo­jaus­ta ja haetaanko tätä Suomes­sa vai ulko­mail­la suorite­tun  tutkin­non perus­teel­la. Mak­su­lu­okat löy­tyvät Valvi­ran verkko­sivuil­ta.

Mihin maksu suoritetaan?

Lasku ja päätös tai todis­tus nimike­suo­jauk­sen rek­isteröin­nistä lähetetään hak­i­jalle taval­lises­sa kir­jekuores­sa, jos­sa ei ole Valvi­ran logoa. Lasku lähetetään eril­lisenä pos­tilähetyk­senä hak­i­jan osoit­teeseen. Kun myöhem­min siir­ry­tään sähköiseen asioin­ti­in, mak­su­ja koske­va ohjeis­tus päivitetään.

Miten maksu muodostuu, jos on suorittanut esimerkiksi sosionomin (AMK) ja sosiaalityöntekijän tutkinnot ja haluaa rekisteröityä molempiin?

Mikäli hak­i­ja halu­aa oikeu­den toimia sekä lail­lis­tet­tuna sosionom­i­na että sosi­aal­i­työn­tek­i­jänä, on hänen täytet­tävä ja toimitet­ta­va kak­si  eril­listä hake­mus­ta ja mak­set­ta­va näi­hin liit­tyvät mak­sut kokon­aisu­udessaan.

Jos hak­i­ja on suorit­tanut sosi­aalialan (YAMK) ‑tutkin­non, ammatil­lisen lisen­si­aat­ti­tutkin­non tai korkeak­oulutet­tu­jen erikois­tu­misk­oulu­tuk­sen ja halu­aa, että merk­in­tä tutkin­non suorit­tamis­es­ta lisätään rek­isteri­in, kan­nat­taa pyyn­tö merkin­nän tekemisek­si  tehdä heti ammat­in­har­joit­tamisoikeu­den hakemisen yhtey­dessä. Täl­löin merkin­nästä ei per­itä eril­listä mak­sua. Muu­toin merkin­nästä per­itään mak­suase­tuk­sen mukainen mak­su.

Jos olen lähihoitajana Terhikissä, miten toimin?

Sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iö  valmis­telee parhail­laan  sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölain muut­tamista. Tarkoi­tus on, että ne lähi­hoita­jat, jot­ka sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölain voimaan­tul­lessa 1.3.2016 oli­vat jo ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­henkilörek­isteri Ter­hikissä, merkit­täisi­in automaat­tis­es­ti lähi­hoita­jan nimike­suo­jaus myös sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilörek­isteri Suosikki­in. Valvi­ra tek­isi merkin­nän mak­sut­ta ilman eril­listä hake­mus­ta. Valvi­ra ohjeis­taa odot­ta­maan lakimuu­tos­ta. Lisää tietoa Valvi­ran sivuil­ta.

Ketkä hakevat sosiaalityöntekijän laillistamista?

Ne henkilöt, jot­ka ovat suorit­ta­neet ylem­män korkeak­oulu­tutkin­non, johon sisäl­tyy tai jon­ka lisäk­si on suoritet­tu pääaineopin­not tai pääainet­ta vas­taa­vat yliopis­tol­liset opin­not sosi­aal­i­työssä. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jän lail­lis­tus­ta hake­vat myös aiem­min kelpoisu­us­lain nojal­la sosi­aal­i­työn­tek­i­jän tehtävi­in kelpoiset henkilöt. Niistä löy­dät lis­tauk­sen täältä.  Sosi­aal­i­työn­tek­i­jän ammat­tia saa­vat har­joit­taa henkilöt, joille Valvi­ra on myön­tänyt ammat­in­har­joit­tamisoikeu­den.

Ketkä saavat harjoittaa sosionomin ammattia?

Sosionomin lail­lis­tus­ta voivat hakea sosiono­mi (AMK) ‑tutkin­non suorit­ta­neet ja aiem­min kelpoisu­us­lain nojal­la sosi­aalio­h­jaa­jan tehtävi­in kelpoiset henkilöt, kuten sosi­aa­likas­vat­ta­jat ja sosi­aalio­h­jaa­ja-tutkin­non­suorit­ta­neet. Sosionomin ammat­tia saa­vat har­joit­taa henkilöt, joille Valvi­ra on myön­tänyt ammat­in­har­joit­tamisoikeu­den.

Ketkä saavat harjoittaa geronomin ammattia?

Geronomin lail­lis­tus­ta voivat hakea gerono­mi (AMK) ‑tutkin­non suorit­ta­neet henkilöt ja geronomin tutk­in­toa edeltäneenä kokeilu­aikana tutkin­non suorit­ta­neet. Geronomin ammat­tia saa­vat har­joit­taa henkilöt, joille Valvi­ra on myön­tänyt ammat­in­har­joit­tamisoikeu­den.

Sähköinen rekisteröinti sopii hiljan valmistuneille, joiden tutkintotodistus on viety  Virta-opintotietopalveluun.

Koska kuntoutuksen ohjaajat voivat hakeuta ammattihenkilörekisteriin?

Sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iö  valmis­telee parhail­laan sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölain muut­tamista. Lakimuu­tos on tarkoi­tus saa­da valmi­ik­si vuo­den 2017 lop­pu­un men­nessä. Tämän jäl­keen kuntoutuk­sen ohjaa­jat pää­sevät hake­maan lail­lis­tus­ta kuntoutuk­sen ohjaa­ji­na,  ja heille varataan riit­tävästi aikaa hakeu­tua rek­isteri­in (ei siis 31.12.2017 men­nesssä).

Koska sosiaalialan opiskelijat hakeutuvat rekisteriin?

Sosi­aalialan opiske­li­joi­ta ei merk­itä rek­isteri­in. Tutkin­non suorit­tamisen jäl­keen valmis­tuneet hake­vat Valvi­ral­ta välit­tömästi oikeut­ta toimia lail­lis­tet­tuna sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilönä tai oikeut­ta käyt­tää nimike­suo­jatun sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilön ammat­tin­imiket­tä.

Kannattaako varhaiskasvatuksessa työskentelevän hakeutua rekisteriin?

Varhaiskas­vatuk­sen tehtävis­sä voi toimia, vaik­ka ei ole lail­lis­es­t­tu sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilö. Tal­en­tia kuitenkin suosit­telee, että kaik­ki sosionomit, sosi­aa­likas­vat­ta­jat ja sosi­aalio­h­jaa­jat hake­vat lail­lis­tamisen. Tämä takaa sen, että voit varhaiskas­vatuk­ses­ta siir­tyä jouhev­asti sosi­aal­i­huoltoon töi­hin, mis­sä voi toimia vain lail­lis­tet­tu­ja ammat­ti­henkilöitä.

Koska hakija saa ratkaisun hakemukseensa?

Suomes­sa tutkin­non suorit­tanei­den osalta hake­muk­seen saa ratkaisun 6 kuukau­den kulues­sa sen jäl­keen, kun kaik­ki hake­muk­seen tarvit­ta­vat asi­akir­jat on vas­taan­otet­tu. Muus­sa EU/E­TA-val­tios­sa tutkin­non suorit­ta­neen EU/E­TA-val­tion kansalaisen hake­mus on ratkaista­va viimeistään kol­men kuukau­den kulues­sa sen jäl­keen, kun kaik­ki hake­muk­seen tarvit­ta­vat asi­akir­jat on vas­taan­otet­tu.

Mitä julkisessa rekisterissä näkyy minusta?

Julkises­sa rek­isteris­sä näkyy henkilön nimi, rek­isteröintinu­mero, syn­tymävu­osi ja ammat­ti­henkilön ammat­tipätevyys sekä mah­dolli­nen tieto ammat­in­har­joit­tamisoikeu­den rajoit­tamis­es­ta.

Mitä ammattihenkilölain perusteella valvotaan?

Sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölain voimaan­tu­lon myötä alka­va valvon­ta tarkoit­taa käytän­nössä sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöi­den amma­tis­sa toim­imisen valvon­taa. Valvon­ta kohdis­tuu työn­tek­i­jöi­den virheel­liseen toim­intaan, mikä vaaran­taa asi­akas­tur­val­lisu­u­den ja asi­akkaan oikeu­den laadul­taan hyvään sosi­aal­i­huoltoon ja hyvään kohtelu­un.

Sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölain 32 §:n mukaan kelpoisu­u­den omaaval­la sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­laisel­la on oikeus toimia amma­tis­saan  siihen saak­ka kunnes hänen hake­muk­sen­sa toimia lail­lis­tet­tuna ammat­ti­henkilönä on ratkaistu, kuitenkin enin­tään  31.12.2017 saak­ka.

Siir­tymäa­jan ja sen mukanaan tuomien oikeuk­sien perus­teel­la valvon­ta kohdis­tuu myös rek­isteröi­tymät­tömi­in sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöi­hin.

Hele­na Jaakko­la

Lue myös opas: Ammat­ti­henkilö

päivitet­ty 31.8.2017 (Lisät­ty tieto hal­li­tuk­sen suun­nitel­mat rek­isteröi­tymisa­jan piden­tämis­es­tä ja link­ki ammat­ti­jär­jestö Tal­ent­ian tiedot­teeseen.)