Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan maaliskuun 1. päivänä 2016. Laillistettavat ammatit ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi.

 

Nyt on aika kaivella tutkin­to­to­dis­tukset ja tilata muut tarpeel­liset asiapa­perit ja laittaa laillistus vireille Valviraan. Sosiaa­li­huollon ammat­tioi­keuksia on haettava viimeistän 31.6.2017, ettei ammat­tioi­keuksiin tule katkosta. Käsittely voi viedä 6 kuukautta aikaa. Siirty­mäaika päättyy 31.12.2017. Valviran verkko­si­vuille Sosiaa­li­huolto-pääva­likon alta löytyy sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löitä koskevat sisäl­tö­sivut.

Käsit­te­lyissä on nyt kovat ruuhkat, joten vältä omaan hakemukseen liittyviä käsittely- tai saapu­mis­tie­dus­te­luita. Valvira julkaisee käsit­te­ly­ai­koihin liittyviä tiedot­teita.

Huom!

Maan hallitus on esittä­mässä sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löksi rekis­te­röi­ty­mi­selle lisäaikaa 30.6.2018 saakka. Lue lisää ammat­ti­jär­jestö Talentian tiedot­teesta (31.8.2017).

Miten rekisteriin haetaan?

1. Voit hakea ammat­tioi­keuksia paperi­lo­mak­keella. Löydät paperisen hakulo­makkeen tästä.

2. Jos tutkin­to­to­dis­tuksesi on viety Virta-opinto­tie­to­pal­veluun, voit hakea myös sähköi­sesti. Voit tiedus­tella omalta oppilai­tok­seltasi, ovatko he vieneet tutkin­to­to­dis­tuksesi ja tiedot koulu­tus­oh­jel­masta Virtaan.

Sähköiseen hakupal­veluun pääset tästä.

Hakuohjeet ovat Valviran verkko­si­vuilla.

Mitä muita asiapapereita tarvitaan hakemuksen lisäksi?

Kaikilta Suomessa tutkinnon suorit­ta­neilta hakijoilta vaaditaan vähintään:

  • Virka­to­distus tai jäljennös passista tai henki­lö­kor­tista viral­li­sesti oikeaksi todis­tettuna.
  • Jäljennös tutkin­to­to­dis­tuk­sesta tai muusta asiakir­jasta, jonka perus­teella ammat­tioi­keutta haetaan. Jäljen­nöksen on oltava yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tai viral­li­sesti oikeaksi todis­tettu jäljennös.
  • Jäljennös toteu­tu­neesta koulu­tus­oh­jel­masta, joka on yliopiston/oppilaitoksen antama tai viral­li­sesti oikeaksi todis­tettu.

Siirty­mä­sään­nösten perus­teella sosiaa­li­työn­te­kijän laillis­tusta hakevilta voidaan vaatia myös muita liitteitä. Näihin liittyvä tarkempi ohjeistus löytyy Valviran verkko­si­vuilta, kohdasta Sosiaa­li­työn­te­kijän laillistus. Ulkomailla tutkinnon suorit­ta­neiden osalta asiakir­ja­vaa­ti­mukset eroavat Suomessa tutkinnon suorit­ta­neista ja heidän osaltaan tarkempiin hakuoh­jeisiin kannattaa tutustua Valviran verkko­si­vuilla.

Rekisteröinnin maksut määräytyvät STM:n maksuasetuksen perusteella.

Minne hakemus liitteineen lähetään?

Tulos­tettu ja allekir­joi­tettu hakemus ja liitteet toimi­tetaan osoit­teeseen:
Sosiaali- ja tervey­salan lupa- ja valvon­ta­vi­rasto
Valvira
PL 210
00281 Helsinki

Mitä rekisteröinti maksaa?

Maksun suuruus riippuu siitä, hakeeko hakija laillis­tusta vai nimike­suo­jausta ja haetaanko tätä Suomessa vai ulkomailla suori­tetun  tutkinnon perus­teella. Maksu­luokat löytyvät Valviran verkko­si­vuilta.

Mihin maksu suoritetaan?

Lasku ja päätös tai todistus nimike­suo­jauksen rekis­te­röin­nistä lähetetään hakijalle taval­li­sessa kirje­kuo­ressa, jossa ei ole Valviran logoa. Lasku lähetetään erillisenä posti­lä­he­tyksenä hakijan osoit­teeseen. Kun myöhemmin siirrytään sähköiseen asiointiin, maksuja koskeva ohjeistus päivi­tetään.

Miten maksu muodostuu, jos on suorittanut esimerkiksi sosionomin (AMK) ja sosiaalityöntekijän tutkinnot ja haluaa rekisteröityä molempiin?

Mikäli hakija haluaa oikeuden toimia sekä laillis­tettuna sosio­nomina että sosiaa­li­työn­te­kijänä, on hänen täytettävä ja toimi­tettava kaksi  erillistä hakemusta ja maksettava näihin liittyvät maksut kokonai­suu­dessaan.

Jos hakija on suorit­tanut sosiaa­lialan (YAMK) ‑tutkinnon, ammatil­lisen lisen­si­aat­ti­tut­kinnon tai korkea­kou­lu­tet­tujen erikois­tu­mis­kou­lu­tuksen ja haluaa, että merkintä tutkinnon suorit­ta­mi­sesta lisätään rekis­teriin, kannattaa pyyntö merkinnän tekemi­seksi  tehdä heti ammatin­har­joit­ta­mi­soi­keuden hakemisen yhtey­dessä. Tällöin merkin­nästä ei peritä erillistä maksua. Muutoin merkin­nästä peritään maksua­se­tuksen mukainen maksu.

Jos olen lähihoitajana Terhikissä, miten toimin?

Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö  valmis­telee parhaillaan  sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölain muutta­mista. Tarkoitus on, että ne lähihoi­tajat, jotka sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölain voimaan­tul­lessa 1.3.2016 olivat jo tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­lö­re­kisteri Terhi­kissä, merkit­täisiin automaat­ti­sesti lähihoi­tajan nimike­suojaus myös sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lö­re­kisteri Suosikkiin. Valvira tekisi merkinnän maksutta ilman erillistä hakemusta. Valvira ohjeistaa odottamaan lakimuu­tosta. Lisää tietoa Valviran sivuilta.

Ketkä hakevat sosiaalityöntekijän laillistamista?

Ne henkilöt, jotka ovat suorit­taneet ylemmän korkea­kou­lu­tut­kinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suori­tettu pääai­neo­pinnot tai pääai­netta vastaavat yliopis­tol­liset opinnot sosiaa­li­työssä. Sosiaa­li­työn­te­kijän laillis­tusta hakevat myös aiemmin kelpoi­suuslain nojalla sosiaa­li­työn­te­kijän tehtäviin kelpoiset henkilöt. Niistä löydät listauksen täältä.  Sosiaa­li­työn­te­kijän ammattia saavat harjoittaa henkilöt, joille Valvira on myöntänyt ammatin­har­joit­ta­mi­soi­keuden.

Ketkä saavat harjoittaa sosionomin ammattia?

Sosio­nomin laillis­tusta voivat hakea sosionomi (AMK) ‑tutkinnon suorit­taneet ja aiemmin kelpoi­suuslain nojalla sosiaa­lioh­jaajan tehtäviin kelpoiset henkilöt, kuten sosiaa­li­kas­vat­tajat ja sosiaa­lioh­jaaja-tutkin­non­suo­rit­taneet. Sosio­nomin ammattia saavat harjoittaa henkilöt, joille Valvira on myöntänyt ammatin­har­joit­ta­mi­soi­keuden.

Ketkä saavat harjoittaa geronomin ammattia?

Geronomin laillis­tusta voivat hakea geronomi (AMK) ‑tutkinnon suorit­taneet henkilöt ja geronomin tutkintoa edeltä­neenä kokei­luaikana tutkinnon suorit­taneet. Geronomin ammattia saavat harjoittaa henkilöt, joille Valvira on myöntänyt ammatin­har­joit­ta­mi­soi­keuden.

Sähköinen rekisteröinti sopii hiljan valmistuneille, joiden tutkintotodistus on viety  Virta-opintotietopalveluun.

Koska kuntoutuksen ohjaajat voivat hakeuta ammattihenkilörekisteriin?

Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö  valmis­telee parhaillaan sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölain muutta­mista. Lakimuutos on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Tämän jälkeen kuntou­tuksen ohjaajat pääsevät hakemaan laillis­tusta kuntou­tuksen ohjaajina,  ja heille varataan riittä­västi aikaa hakeutua rekis­teriin (ei siis 31.12.2017 mennesssä).

Koska sosiaalialan opiskelijat hakeutuvat rekisteriin?

Sosiaa­lialan opiske­li­joita ei merkitä rekis­teriin. Tutkinnon suorit­ta­misen jälkeen valmis­tuneet hakevat Valvi­ralta välit­tö­mästi oikeutta toimia laillis­tettuna sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­kilönä tai oikeutta käyttää nimike­suo­jatun sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­kilön ammat­ti­ni­mi­kettä.

Kannattaako varhaiskasvatuksessa työskentelevän hakeutua rekisteriin?

Varhais­kas­va­tuksen tehtä­vissä voi toimia, vaikka ei ole lailli­sesttu sosiaa­li­huollon ammat­ti­henkilö. Talentia kuitenkin suosit­telee, että kaikki sosio­nomit, sosiaa­li­kas­vat­tajat ja sosiaa­lioh­jaajat hakevat laillis­ta­misen. Tämä takaa sen, että voit varhais­kas­va­tuk­sesta siirtyä jouhe­vasti sosiaa­li­huoltoon töihin, missä voi toimia vain laillis­tettuja ammat­ti­hen­ki­löitä.

Koska hakija saa ratkaisun hakemukseensa?

Suomessa tutkinnon suorit­ta­neiden osalta hakemukseen saa ratkaisun 6 kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun kaikki hakemukseen tarvit­tavat asiakirjat on vastaa­no­tettu. Muussa EU/ETA-valtiossa tutkinnon suorit­taneen EU/ETA-valtion kansa­laisen hakemus on ratkaistava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun kaikki hakemukseen tarvit­tavat asiakirjat on vastaa­no­tettu.

Mitä julkisessa rekisterissä näkyy minusta?

Julki­sessa rekis­te­rissä näkyy henkilön nimi, rekis­te­röin­ti­numero, synty­mä­vuosi ja ammat­ti­hen­kilön ammat­ti­pä­tevyys sekä mahdol­linen tieto ammatin­har­joit­ta­mi­soi­keuden rajoit­ta­mi­sesta.

Mitä ammattihenkilölain perusteella valvotaan?

Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölain voimaan­tulon myötä alkava valvonta tarkoittaa käytän­nössä sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden ammatissa toimi­misen valvontaa. Valvonta kohdistuu työnte­ki­jöiden virheel­liseen toimintaan, mikä vaarantaa asiakas­tur­val­li­suuden ja asiakkaan oikeuden laadultaan hyvään sosiaa­li­huoltoon ja hyvään kohteluun.

Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölain 32 §:n mukaan kelpoi­suuden omaavalla sosiaa­li­huollon ammat­ti­lai­sella on oikeus toimia ammatissaan  siihen saakka kunnes hänen hakemuk­sensa toimia laillis­tettuna ammat­ti­hen­kilönä on ratkaistu, kuitenkin enintään  31.12.2017 saakka.

Siirty­mäajan ja sen mukanaan tuomien oikeuksien perus­teella valvonta kohdistuu myös rekis­te­röi­ty­mät­tömiin sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löihin.

Helena Jaakkola

Lue myös opas: Ammat­ti­henkilö

päivi­tetty 31.8.2017 (Lisätty tieto halli­tuksen suunni­telmat rekis­te­röi­ty­mi­sajan piden­tä­mi­sestä ja linkki ammat­ti­jär­jestö Talentian tiedot­teeseen.)