Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan maaliskuun 1. päivänä 2016. Laillistettavat ammatit ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi.

 

Nyt on aika kai­vella tut­kin­to­to­dis­tuk­set ja tilata muut tar­peel­li­set asia­pa­pe­rit ja lait­taa lail­lis­tus vireille Valviraan. Sosiaalihuollon ammat­tioi­keuk­sia on haet­tava vii­meis­tän 31.6.2017, ettei ammat­tioi­keuk­siin tule kat­kosta. Käsittely voi viedä 6 kuu­kautta aikaa. Siirtymäaika päät­tyy 31.12.2017. Valviran verk­ko­si­vuille Sosiaalihuolto-pää­va­li­kon alta löy­tyy sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löitä kos­ke­vat sisäl­tö­si­vut.

Käsittelyissä on nyt kovat ruuh­kat, joten vältä omaan hake­muk­seen liit­ty­viä käsit­tely- tai saa­pu­mis­tie­dus­te­luita. Valvira jul­kai­see käsit­te­ly­ai­koi­hin liit­ty­viä tiedotteita.

Huom!

Maan hal­li­tus on esit­tä­mässä sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löksi rekis­te­röi­ty­mi­selle lisä­ai­kaa 30.6.2018 saakka. Lue lisää ammat­ti­jär­jestö Talentian tie­dot­teesta (31.8.2017).

Miten rekisteriin haetaan?

1. Voit hakea ammat­tioi­keuk­sia pape­ri­lo­mak­keella. Löydät pape­ri­sen haku­lo­mak­keen tästä. 

2. Jos tut­kin­to­to­dis­tuk­sesi on viety Virta-opin­to­tie­to­pal­ve­luun, voit hakea myös säh­köi­sesti. Voit tie­dus­tella omalta oppi­lai­tok­sel­tasi, ovatko he vie­neet tut­kin­to­to­dis­tuk­sesi ja tie­dot kou­lu­tus­oh­jel­masta Virtaan.

Sähköiseen haku­pal­ve­luun pää­set tästä.

Hakuohjeet ovat Valviran verk­ko­si­vuilla.

Mitä muita asiapapereita tarvitaan hakemuksen lisäksi?

Kaikilta Suomessa tut­kin­non suo­rit­ta­neilta haki­joilta vaa­di­taan vähintään:

  • Virkatodistus tai jäl­jen­nös pas­sista tai hen­ki­lö­kor­tista viral­li­sesti oikeaksi todistettuna.
  • Jäljennös tut­kin­to­to­dis­tuk­sesta tai muusta asia­kir­jasta, jonka perus­teella ammat­tioi­keutta hae­taan. Jäljennöksen on oltava yliopiston/oppilaitoksen antama jäl­jen­nös tai viral­li­sesti oikeaksi todis­tettu jäljennös.
  • Jäljennös toteu­tu­neesta kou­lu­tus­oh­jel­masta, joka on yliopiston/oppilaitoksen antama tai viral­li­sesti oikeaksi todistettu.

Siirtymäsäännösten perus­teella sosi­aa­li­työn­te­ki­jän lail­lis­tusta hake­vilta voi­daan vaa­tia myös muita liit­teitä. Näihin liit­tyvä tar­kempi ohjeis­tus löy­tyy Valviran verk­ko­si­vuilta, koh­dasta Sosiaalityöntekijän lail­lis­tus. Ulkomailla tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den osalta asia­kir­ja­vaa­ti­muk­set eroa­vat Suomessa tut­kin­non suo­rit­ta­neista ja hei­dän osal­taan tar­kem­piin hakuoh­jei­siin kan­nat­taa tutus­tua Valviran verk­ko­si­vuilla.

Rekisteröinnin maksut määräytyvät STM:n maksuasetuksen perusteella.

Minne hakemus liitteineen lähetään?

Tulostettu ja alle­kir­joi­tettu hake­mus ja liit­teet toi­mi­te­taan osoitteeseen:
Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan lupa- ja valvontavirasto
Valvira
PL 210
00281 Helsinki

Mitä rekisteröinti maksaa?

Maksun suu­ruus riip­puu siitä, hakeeko hakija lail­lis­tusta vai nimi­ke­suo­jausta ja hae­taanko tätä Suomessa vai ulko­mailla suo­ri­te­tun  tut­kin­non perus­teella. Maksuluokat löy­ty­vät Valviran verkkosivuilta.

Mihin maksu suoritetaan?

Lasku ja pää­tös tai todis­tus nimi­ke­suo­jauk­sen rekis­te­röin­nistä lähe­te­tään haki­jalle taval­li­sessa kir­je­kuo­ressa, jossa ei ole Valviran logoa. Lasku lähe­te­tään eril­li­senä pos­ti­lä­he­tyk­senä haki­jan osoit­tee­seen. Kun myö­hem­min siir­ry­tään säh­köi­seen asioin­tiin, mak­suja kos­keva ohjeis­tus päivitetään.

Miten maksu muodostuu, jos on suorittanut esimerkiksi sosionomin (AMK) ja sosiaalityöntekijän tutkinnot ja haluaa rekisteröityä molempiin?

Mikäli hakija haluaa oikeu­den toi­mia sekä lail­lis­tet­tuna sosio­no­mina että sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä, on hänen täy­tet­tävä ja toi­mi­tet­tava kaksi  eril­listä hake­musta ja mak­set­tava näi­hin liit­ty­vät mak­sut kokonaisuudessaan.

Jos hakija on suo­rit­ta­nut sosiaali­alan (YAMK) ‑tut­kin­non, amma­til­li­sen lisen­si­aat­ti­tut­kin­non tai kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sen ja haluaa, että mer­kintä tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sesta lisä­tään rekis­te­riin, kan­nat­taa pyyntö mer­kin­nän teke­mi­seksi  tehdä heti amma­tin­har­joit­ta­mi­soi­keu­den hake­mi­sen yhtey­dessä. Tällöin mer­kin­nästä ei peritä eril­listä mak­sua. Muutoin mer­kin­nästä peri­tään mak­sua­se­tuk­sen mukai­nen maksu.

Jos olen lähihoitajana Terhikissä, miten toimin?

Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riö  val­mis­te­lee par­hail­laan  sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­lain muut­ta­mista. Tarkoitus on, että ne lähi­hoi­ta­jat, jotka sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­lain voi­maan­tul­lessa 1.3.2016 oli­vat jo ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­re­kis­teri Terhikissä, mer­kit­täi­siin auto­maat­ti­sesti lähi­hoi­ta­jan nimi­ke­suo­jaus myös sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­re­kis­teri Suosikkiin. Valvira tekisi mer­kin­nän mak­sutta ilman eril­listä hake­musta. Valvira ohjeis­taa odot­ta­maan laki­muu­tosta. Lisää tie­toa Valviran sivuilta.

Ketkä hakevat sosiaalityöntekijän laillistamista?

Ne hen­ki­löt, jotka ovat suo­rit­ta­neet ylem­män kor­kea­kou­lu­tut­kin­non, johon sisäl­tyy tai jonka lisäksi on suo­ri­tettu pää­ai­neo­pin­not tai pää­ai­netta vas­taa­vat yli­opis­tol­li­set opin­not sosi­aa­li­työssä. Sosiaalityöntekijän lail­lis­tusta hake­vat myös aiem­min kel­poi­suus­lain nojalla sosi­aa­li­työn­te­ki­jän teh­tä­viin kel­poi­set hen­ki­löt. Niistä löy­dät lis­tauk­sen täältä.  Sosiaalityöntekijän ammat­tia saa­vat har­joit­taa hen­ki­löt, joille Valvira on myön­tä­nyt ammatinharjoittamisoikeuden.

Ketkä saavat harjoittaa sosionomin ammattia?

Sosionomin lail­lis­tusta voi­vat hakea sosio­nomi (AMK) ‑tut­kin­non suo­rit­ta­neet ja aiem­min kel­poi­suus­lain nojalla sosi­aa­lioh­jaa­jan teh­tä­viin kel­poi­set hen­ki­löt, kuten sosi­aa­li­kas­vat­ta­jat ja sosi­aa­lioh­jaaja-tut­kin­non­suo­rit­ta­neet. Sosionomin ammat­tia saa­vat har­joit­taa hen­ki­löt, joille Valvira on myön­tä­nyt ammatinharjoittamisoikeuden.

Ketkä saavat harjoittaa geronomin ammattia?

Geronomin lail­lis­tusta voi­vat hakea gero­nomi (AMK) ‑tut­kin­non suo­rit­ta­neet hen­ki­löt ja gero­no­min tut­kin­toa edel­tä­neenä kokei­luai­kana tut­kin­non suo­rit­ta­neet. Geronomin ammat­tia saa­vat har­joit­taa hen­ki­löt, joille Valvira on myön­tä­nyt ammatinharjoittamisoikeuden.

Sähköinen rekisteröinti sopii hiljan valmistuneille, joiden tutkintotodistus on viety  Virta-opintotietopalveluun.

Koska kuntoutuksen ohjaajat voivat hakeuta ammattihenkilörekisteriin?

Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riö  val­mis­te­lee par­hail­laan sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­lain muut­ta­mista. Lakimuutos on tar­koi­tus saada val­miiksi vuo­den 2017 lop­puun men­nessä. Tämän jäl­keen kun­tou­tuk­sen ohjaa­jat pää­se­vät hake­maan lail­lis­tusta kun­tou­tuk­sen ohjaa­jina,  ja heille vara­taan riit­tä­västi aikaa hakeu­tua rekis­te­riin (ei siis 31.12.2017 mennesssä).

Koska sosiaalialan opiskelijat hakeutuvat rekisteriin?

Sosiaalialan opis­ke­li­joita ei mer­kitä rekis­te­riin. Tutkinnon suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen val­mis­tu­neet hake­vat Valviralta välit­tö­mästi oikeutta toi­mia lail­lis­tet­tuna sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lönä tai oikeutta käyt­tää nimi­ke­suo­ja­tun sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lön ammattinimikettä.

Kannattaako varhaiskasvatuksessa työskentelevän hakeutua rekisteriin?

Varhaiskasvatuksen teh­tä­vissä voi toi­mia, vaikka ei ole lail­li­sesttu sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­kilö. Talentia kui­ten­kin suo­sit­te­lee, että kaikki sosio­no­mit, sosi­aa­li­kas­vat­ta­jat ja sosi­aa­lioh­jaa­jat hake­vat lail­lis­ta­mi­sen. Tämä takaa sen, että voit var­hais­kas­va­tuk­sesta siir­tyä jou­he­vasti sosi­aa­li­huol­toon töi­hin, missä voi toi­mia vain lail­lis­tet­tuja ammattihenkilöitä.

Koska hakija saa ratkaisun hakemukseensa?

Suomessa tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den osalta hake­muk­seen saa rat­kai­sun 6 kuu­kau­den kuluessa sen jäl­keen, kun kaikki hake­muk­seen tar­vit­ta­vat asia­kir­jat on vas­taa­no­tettu. Muussa EU/ETA-val­tiossa tut­kin­non suo­rit­ta­neen EU/ETA-val­tion kan­sa­lai­sen hake­mus on rat­kais­tava vii­meis­tään kol­men kuu­kau­den kuluessa sen jäl­keen, kun kaikki hake­muk­seen tar­vit­ta­vat asia­kir­jat on vastaanotettu.

Mitä julkisessa rekisterissä näkyy minusta?

Julkisessa rekis­te­rissä näkyy hen­ki­lön nimi, rekis­te­röin­ti­nu­mero, syn­ty­mä­vuosi ja ammat­ti­hen­ki­lön ammat­ti­pä­te­vyys sekä mah­dol­li­nen tieto amma­tin­har­joit­ta­mi­soi­keu­den rajoittamisesta.

Mitä ammattihenkilölain perusteella valvotaan?

Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­lö­lain voi­maan­tu­lon myötä alkava val­vonta tar­koit­taa käy­tän­nössä sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den amma­tissa toi­mi­mi­sen val­von­taa. Valvonta koh­dis­tuu työn­te­ki­jöi­den vir­heel­li­seen toi­min­taan, mikä vaa­ran­taa asia­kas­tur­val­li­suu­den ja asiak­kaan oikeu­den laa­dul­taan hyvään sosi­aa­li­huol­toon ja hyvään kohteluun.

Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­lö­lain 32 §:n mukaan kel­poi­suu­den omaa­valla sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­lai­sella on oikeus toi­mia amma­tis­saan  sii­hen saakka kun­nes hänen hake­muk­sensa toi­mia lail­lis­tet­tuna ammat­ti­hen­ki­lönä on rat­kaistu, kui­ten­kin enin­tään  31.12.2017 saakka.

Siirtymäajan ja sen muka­naan tuo­mien oikeuk­sien perus­teella val­vonta koh­dis­tuu myös rekis­te­röi­ty­mät­tö­miin sosi­aa­li­huol­lon ammattihenkilöihin.

Helena Jaakkola

Lue myös opas: Ammattihenkilö

päi­vi­tetty 31.8.2017 (Lisätty tieto hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mat rekis­te­röi­ty­mi­sa­jan piden­tä­mi­sestä ja linkki ammat­ti­jär­jestö Talentian tiedotteeseen.)