Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Sosi­aa­lia­lan työ­elämä on jat­ku­vassa muu­tok­sessa. Muutoksen moot­to­rina ei ole yksin sote-uudis­tus. Tästä esi­merk­kinä on perus­toi­meen­tu­lo­tuen siirto Kelalle.

Kaikilla mit­ta­reilla Kela-siirto oli pieni muu­tos soteen ver­rat­tuna, mutta vai­ku­tuk­set ulot­tui­vat suu­reen jouk­koon ihmi­siä ja per­heitä. Kuten tie­dämme kaikki ei men­nyt ihan put­keen. Etenkin ensi­kuu­kausina ihmi­set sai­vat odot­taa raho­jaan, ja kun­tien sosiaali­alan ammat­ti­lai­silla on riit­tä­nyt selviteltävää.

Korjausliikkeitä on tehty, mutta ovatko ne riit­tä­viä ja oikean suun­tai­sia? Näihin kysy­myk­siin Talentia tulee hake­maan vas­tauk­sia kes­kus­te­luissa Kelan kanssa.

Olisiko lop­pu­tu­los ollut parempi, jos olisi edetty vai­heit­tain kokei­lu­jen kautta? Vaiheittaisessa ete­ne­mi­sessä olisi voitu tehdä perus­rat­kai­sui­hin kor­jaus­liik­keitä. Soten valin­nan­va­pau­den osalta vai­heit­tai­nen ete­ne­mi­nen olisi enem­män kuin suotavaa.

Työvoimapalvelujen ja kun­tien työl­li­syys­pal­ve­lui­den uudis­tus mukaan lukien kun­tout­tava työ­toi­minta ja enti­set työ­voi­man pal­ve­lu­kes­kuk­set tule­vat muut­ta­maan nuor­ten ja aikuis­ten parissa teh­tä­vää sosiaali­alan työtä. Miten nämä muu­tok­set lin­kit­ty­vät sote-uudis­tuk­seen ja muun muassa mah­dol­li­sen osal­li­suus­tu­loon on vielä epäselvää.

Talentian hal­li­tus antoi työ­elä­mä­toi­mi­kun­nalle teh­tä­väksi val­mis­tella lin­jauk­sia aikuis­työn teh­tä­vän kir­kas­ta­mi­seksi. Linjausta pitää val­mis­tella sosiaali­alan ammat­tieet­ti­sistä läh­tö­koh­dista ja tuoda esille kon­kreet­ti­sia avauk­sia aikuis­työn uudistamiseen.

Virka- ja työ­suhde ovat pit­kään olleet val­lit­se­via työn teke­mi­sen muo­toja sosiaali­alalla. Tulevaisuudessa työn teke­mi­sen aree­nat muuttuvat.

Ammatinharjoittaminen yleis­tyy. Sosiaalialallakin maa­kun­nat voi­vat jat­kossa ostaa asian­tun­ti­ja­työtä työ­voi­maa välit­tä­viltä yri­tyk­siltä. Vuokratyö, amma­tin­har­joit­ta­mi­nen ja yrit­tä­mi­nen tule­vat lisääntymään.

Nämä muu­tok­set tule­vat muut­ta­maan sosiaali­alan työ­elä­mää perus­teel­li­sesti, ehkä radi­kaa­lim­min­kin kuin 1.1.2020 siir­ty­mi­nen kun­nista maakuntiin.

Tero Ristimäki