Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Sosiaa­lialan työelämä on jatku­vassa muutok­sessa. Muutoksen moottorina ei ole yksin sote-uudistus. Tästä esimerkkinä on perus­toi­meen­tu­lotuen siirto Kelalle.

Kaikilla mitta­reilla Kela-siirto oli pieni muutos soteen verrattuna, mutta vaiku­tukset ulottuivat suureen joukkoon ihmisiä ja perheitä. Kuten tiedämme kaikki ei mennyt ihan putkeen. Etenkin ensikuu­kausina ihmiset saivat odottaa rahojaan, ja kuntien sosiaa­lialan ammat­ti­lai­silla on riittänyt selvi­tel­tävää.

Korjaus­liik­keitä on tehty, mutta ovatko ne riittäviä ja oikean suuntaisia? Näihin kysymyksiin Talentia tulee hakemaan vastauksia keskus­te­luissa Kelan kanssa.

Olisiko loppu­tulos ollut parempi, jos olisi edetty vaiheittain kokei­lujen kautta? Vaiheit­tai­sessa etene­mi­sessä olisi voitu tehdä perus­rat­kai­suihin korjaus­liik­keitä. Soten valin­nan­va­pauden osalta vaiheit­tainen etene­minen olisi enemmän kuin suotavaa.

Työvoi­ma­pal­ve­lujen ja kuntien työlli­syys­pal­ve­luiden uudistus mukaan lukien kuntouttava työtoi­minta ja entiset työvoiman palve­lu­kes­kukset tulevat muuttamaan nuorten ja aikuisten parissa tehtävää sosiaa­lialan työtä. Miten nämä muutokset linkit­tyvät sote-uudis­tukseen ja muun muassa mahdol­lisen osalli­suus­tuloon on vielä epäselvää.

Talentian hallitus antoi työelä­mä­toi­mi­kun­nalle tehtä­väksi valmis­tella linjauksia aikuistyön tehtävän kirkas­ta­mi­seksi. Linjausta pitää valmis­tella sosiaa­lialan ammat­tieet­ti­sistä lähtö­koh­dista ja tuoda esille konkreet­tisia avauksia aikuistyön uudis­ta­miseen.

Virka- ja työsuhde ovat pitkään olleet vallit­sevia työn tekemisen muotoja sosiaa­lia­lalla. Tulevai­suu­dessa työn tekemisen areenat muuttuvat.

Ammatin­har­joit­ta­minen yleistyy. Sosiaa­lia­lal­lakin maakunnat voivat jatkossa ostaa asian­tun­ti­ja­työtä työvoimaa välit­tä­viltä yrityk­siltä. Vuokratyö, ammatin­har­joit­ta­minen ja yrittä­minen tulevat lisään­tymään.

Nämä muutokset tulevat muuttamaan sosiaa­lialan työelämää perus­teel­li­sesti, ehkä radikaa­lim­minkin kuin 1.1.2020 siirty­minen kunnista maakuntiin.

Tero Ristimäki