Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteiskuntaa sosiaalisesta näkökulmasta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän! Facebook Twitter

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Yhteis­kun­ta­so­pimus, pakkolait, sote, varhais­kas­va­tuksen leikkaukset, turva­pai­kan­ha­kijat ja kotout­ta­minen, perus­toi­meen­tu­lotuen Kela-siirto, ammat­ti­hen­ki­lölaki ovat esimerkkejä aiheista, jotka kosket­tavat Talentian jäseniä juuri nyt.

Näihin aiheisiin myös liittyvät Talentian kolme keskeistä edunval­vonta-aluetta: jäsenen työsuhteen ehdot, jäsenen työhy­vin­vointi ja jäsenen ammatil­linen asema uudis­tuk­sissa.

Talentia toimii suoraan jäsenen edunval­vojana työpai­koilla luottamusmies­järjestelmän kautta ja toimiston työsuh­de­neu­vonnan keinoin. Neuvomme, neuvot­te­lemme ja tarvit­taessa viemme jäsenten asioita oikeus­is­tuinten ratkais­ta­vaksi. Luomme turvaa jäsenille ja autamme tilan­teissa, joissa jäsenten oikeudet ovat uhattuina.

Jäsenen asiat eivät liity vain työsuhteen ehtoihin, vaan entistä keskei­sempää on, kuinka liittona voimme edistää jäsen­temme työhy­vin­vointia. Työhy­vin­voin­nista ja työtur­val­li­suu­desta vastaa työpai­koilla työnantaja. Työnte­kijän tehtävä on kertoa uhista, ja hän saa avukseen työsuo­je­lu­val­tuu­tetut ja Talentian työelä­mäyk­sikön sekä tarvit­taessa työsuo­je­lu­vi­ran­omaiset.

Sote-uudistus vaikuttaa suoraan 70 prosenttiin Talentian jäsenistä. Jokaisen kunnissa tai kuntayh­ty­missä työsken­te­levän työnantaja vaihtuu maakuntaan. Talentia vaikuttaa ja neuvot­telee, että muutok­sessa työnte­ki­jöiden asemasta sovitaan etukäteen. Työtä teemme yhdessä JUKOn ja muiden neuvot­te­lu­jär­jes­töjen ja kanssa.

Talentia vastaa sosiaa­lialan ammat­ti­hen­ki­löiden edunval­von­nasta ja palve­lusta. Jäsenet tekevät järjestön ja järjestön on kehitettävä toimin­taansa jäsenten tarpeista lähtien. Tähän työhön tarvitaan aktiiveja, luotta­mus­miehiä ja työsuo­je­lu­val­tuu­tettuja ja päättäjiä liiton toimie­limiin.

Tänä keväänä Talentian jäsenet valit­sevat liitto­val­tuuston jäsenet seuraa­valle neljälle vuodelle. Ehdokas­a­settelu on meneillään. Tarjolla on aitio­paikkoja sosiaali­alan edunval­vo­jille ja vaikut­ta­jille.

Toivon paljon ehdok­kaita kaikista ikäluo­kista ja jäsen­ryh­mistä ja hyvää äänes­tys­pro­senttia. Uurnilla tavataan.
Uusilla valtuu­te­tuilla on aito mahdol­lisuus vaikuttaa siihen, miten seuraavan neljän vuoden aikana talen­tia­laisten työeh­tojen, työhy­vin­voinnin ja ammatil­lisen aseman edunval­vontaa kehitetään.

Tero Ristimäki