Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteiskuntaa sosiaalisesta näkökulmasta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän! Facebook Twitter

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Yhteiskun­ta­sopimus, pakko­lait, sote, varhaiskas­vatuk­sen leikkauk­set, tur­va­paikan­hak­i­jat ja kotout­ta­mi­nen, perus­toimeen­tu­lotuen Kela-siir­to, ammat­ti­henkilöla­ki ovat esimerkke­jä aiheista, jot­ka kos­ket­ta­vat Tal­ent­ian jäseniä juuri nyt.

Näi­hin aiheisi­in myös liit­tyvät Tal­ent­ian kolme keskeistä edun­valvon­ta-aluet­ta: jäse­nen työ­suh­teen ehdot, jäse­nen työhyv­in­voin­ti ja jäse­nen ammatill­i­nen ase­ma uud­is­tuk­sis­sa.

Tal­en­tia toimii suo­raan jäse­nen edun­valvo­jana työ­paikoil­la luottamusmies­järjestelmän kaut­ta ja toimis­ton työ­suh­deneu­von­nan keinoin. Neu­vomme, neu­vot­telemme ja tarvit­taes­sa viemme jäsen­ten asioi­ta oikeu­sis­tu­in­ten ratkaistavak­si. Luomme tur­vaa jäse­nille ja autamme tilanteis­sa, jois­sa jäsen­ten oikeudet ovat uhat­tuina.

Jäse­nen asi­at eivät liity vain työ­suh­teen ehtoi­hin, vaan entistä keskeisem­pää on, kuin­ka liit­tona voimme edis­tää jäsen­temme työhyv­in­voin­tia. Työhyv­in­voin­nista ja työ­tur­val­lisu­ud­es­ta vas­taa työ­paikoil­la työ­nan­ta­ja. Työn­tek­i­jän tehtävä on ker­toa uhista, ja hän saa avuk­seen työ­suo­jelu­val­tu­ute­tut ja Tal­ent­ian työelämäyk­sikön sekä tarvit­taes­sa työ­suo­jelu­vi­ra­nomaiset.

Sote-uud­is­tus vaikut­taa suo­raan 70 pros­ent­ti­in Tal­ent­ian jäsenistä. Jokaisen kun­nis­sa tai kun­tay­htymis­sä työsken­televän työ­nan­ta­ja vai­h­tuu maakun­taan. Tal­en­tia vaikut­taa ja neu­vot­telee, että muu­tok­ses­sa työn­tek­i­jöi­den ase­mas­ta sovi­taan etukä­teen. Työtä teemme yhdessä JUKOn ja muiden neu­vot­telu­jär­jestö­jen ja kanssa.

Tal­en­tia vas­taa sosi­aalialan ammat­ti­henkilöi­den edun­valvon­nas­ta ja palvelus­ta. Jäsenet tekevät jär­jestön ja jär­jestön on kehitet­tävä toim­intaansa jäsen­ten tarpeista läh­tien. Tähän työhön tarvi­taan akti­ive­ja, luot­ta­mus­miehiä ja työ­suo­jelu­val­tu­utet­tu­ja ja päät­täjiä liiton toimie­limi­in.

Tänä keväänä Tal­ent­ian jäsenet val­it­se­vat liit­to­val­tu­us­ton jäsenet seu­raavalle neljälle vuodelle. Ehdokasaset­telu on meneil­lään. Tar­jol­la on aitiopaikko­ja sosiaali­alan edun­valvo­jille ja vaikut­ta­jille.

Toivon paljon ehdokkai­ta kaik­ista ikälu­ok­ista ja jäsen­ryh­mistä ja hyvää äänestyspros­ent­tia. Uurnil­la tavataan.
Uusil­la val­tu­ute­tu­il­la on aito mah­dol­lisu­us vaikut­taa siihen, miten seu­raa­van neljän vuo­den aikana tal­en­tialais­ten työe­hto­jen, työhyv­in­voin­nin ja ammatil­lisen ase­man edun­valvon­taa kehitetään.

Tero Ris­timä­ki