Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteiskuntaa sosiaalisesta näkökulmasta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän! Facebook Twitter

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Yhteis­kun­ta­so­pi­mus, pak­ko­lait, sote, var­hais­kas­va­tuk­sen leik­kauk­set, tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ja kotout­ta­mi­nen, perus­toi­meen­tu­lo­tuen Kela-siirto, ammat­ti­hen­ki­lö­laki ovat esi­merk­kejä aiheista, jotka kos­ket­ta­vat Talen­tian jäse­niä juuri nyt.

Näi­hin aihei­siin myös liit­ty­vät Talen­tian kolme kes­keistä edun­val­vonta-aluetta: jäse­nen työ­suh­teen ehdot, jäse­nen työ­hy­vin­vointi ja jäse­nen amma­til­li­nen asema uudis­tuk­sissa.

Talen­tia toi­mii suo­raan jäse­nen edun­val­vo­jana työ­pai­koilla luottamusmies­järjestelmän kautta ja toi­mis­ton työ­suh­de­neu­von­nan kei­noin. Neu­vomme, neu­vot­te­lemme ja tar­vit­taessa viemme jäsen­ten asioita oikeus­is­tuin­ten rat­kais­ta­vaksi. Luomme tur­vaa jäse­nille ja autamme tilan­teissa, joissa jäsen­ten oikeu­det ovat uhat­tuina.

Jäse­nen asiat eivät liity vain työ­suh­teen ehtoi­hin, vaan entistä kes­kei­sem­pää on, kuinka liit­tona voimme edis­tää jäsen­temme työ­hy­vin­voin­tia. Työ­hy­vin­voin­nista ja työ­tur­val­li­suu­desta vas­taa työ­pai­koilla työ­nan­taja. Työn­te­ki­jän teh­tävä on ker­toa uhista, ja hän saa avuk­seen työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tut ja Talen­tian työ­elä­mäyk­si­kön sekä tar­vit­taessa työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­set.

Sote-uudis­tus vai­kut­taa suo­raan 70 pro­sent­tiin Talen­tian jäse­nistä. Jokai­sen kun­nissa tai kun­tayh­ty­missä työs­ken­te­le­vän työ­nan­taja vaih­tuu maa­kun­taan. Talen­tia vai­kut­taa ja neu­vot­te­lee, että muu­tok­sessa työn­te­ki­jöi­den ase­masta sovi­taan etu­kä­teen. Työtä teemme yhdessä JUKOn ja mui­den neu­vot­te­lu­jär­jes­tö­jen ja kanssa.

Talen­tia vas­taa sosi­aa­lia­lan ammat­ti­hen­ki­löi­den edun­val­von­nasta ja pal­ve­lusta. Jäse­net teke­vät jär­jes­tön ja jär­jes­tön on kehi­tet­tävä toi­min­taansa jäsen­ten tar­peista läh­tien. Tähän työ­hön tar­vi­taan aktii­veja, luot­ta­mus­mie­hiä ja työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tuja ja päät­tä­jiä lii­ton toi­mie­li­miin.

Tänä keväänä Talen­tian jäse­net valit­se­vat liit­to­val­tuus­ton jäse­net seu­raa­valle nel­jälle vuo­delle. Ehdo­kas­a­set­telu on meneil­lään. Tar­jolla on aitio­paik­koja sosiaali­alan edun­val­vo­jille ja vai­kut­ta­jille.

Toi­von pal­jon ehdok­kaita kai­kista ikä­luo­kista ja jäsen­ryh­mistä ja hyvää äänes­tys­pro­sent­tia. Uur­nilla tava­taan.
Uusilla val­tuu­te­tuilla on aito mah­dol­li­suus vai­kut­taa sii­hen, miten seu­raa­van nel­jän vuo­den aikana talen­tia­lais­ten työ­eh­to­jen, työ­hy­vin­voin­nin ja amma­til­li­sen ase­man edun­val­von­taa kehi­te­tään.

Tero Ris­ti­mäki