Ilmoitus epäkohdasta tulee tehdä jos asiakasturvallisuus vaarantuu eikä työnantaja ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin.

 

 

Sosi­aa­lia­lan hen­ki­lös­töllä on paras käsi­tys asiak­kai­den pal­ve­lu­jen toteu­tu­mi­sesta. Henkilökunta arvioi omaa toi­min­taansa, kuu­lee asiak­kaita ja havain­noi toi­min­taa laa­tuun ja asia­kas­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vissä asioissa sekä ottaa asia­kas­pa­laut­teen huo­mioon toi­min­nan kehittämisessä.

Palvelujen laa­dun kehit­tä­mi­nen tulee tehdä aina yhteis­työssä joh­don, työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kai­den kanssa. Siksi laki ohjaa asioi­den käsit­te­lyä työ­pai­kalla ja pai­not­taa työ­nan­ta­jan vas­tuuta laa­duk­kai­den pal­ve­lu­jen toteutuksessa.

Niissä tilan­teissa, jol­loin työ­nan­taja ei syystä tai toi­sesta kanna omaa vas­tuu­taan, tulee työn­te­ki­jöi­den ja esi­hen­ki­löi­den tehdä siitä ilmoi­tus oman alu­een alue­hal­lin­to­vi­ras­toon (AVI).

Valvovana viran­omai­sena alue­hal­lin­to­vi­rasto sel­vit­tää tilan­teen ja voi tar­vit­taessa ohjata tai mää­rätä työ­nan­ta­jaa ryh­ty­mään toimenpiteisiin.

Ilmoitus tulee tehdä, jos työ­nan­taja ei ryhdy tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin työyh­tei­sössä käy­dyistä kes­kus­te­luista huo­li­matta ja asia­kas­tur­val­li­suus vaarantuu.

Asiakasturvallisuus voi vaa­ran­tua esi­mer­kiksi, jos

 • asiak­kaan pal­ve­lut eivät vas­taa pal­ve­lu­tar­pee­seen tai ne poik­kea­vat sovi­tusta pal­ve­lusuun­ni­tel­masta taikka työn­te­ki­jällä ei ole aikaa tavata asia­kasta riit­tä­vän usein, jol­loin pal­ve­lun laatu ei vas­taa tarvetta.
 • asiak­kaan osal­li­suus ei toteudu tai lain­sää­dän­nön aset­ta­missa aika­ra­joissa ei pysytä (sosi­aa­li­ta­kuu).
 • työn­te­kijä havait­see asiak­kaan epä­asial­lista koh­taa­mista, asiak­kaan louk­kaa­mista sanoilla, asia­kas­tur­val­li­suu­dessa ilme­ne­viä puut­teita, asiak­kaan kal­toin koh­te­lua ja toi­min­ta­kult­tuu­rista joh­tu­via asiak­kaalle vahin­gol­li­sia toi­mia. Kaltoin koh­te­lulla tar­koi­te­taan niin fyy­sistä, psyyk­kistä kuin kemial­lista eli lääk­keillä aiheu­tet­tua kal­toin kohtelua.
 • pakot­teita tai rajoit­teita käy­te­tään ilman asia­kas­koh­taista, mää­rä­ai­kaista lupaa.

Huomiota on myös kiin­ni­tet­tävä toi­min­ta­kult­tuu­rin kehit­tä­mi­seen siten, että sen avulla voi­daan pakon ja rajoit­tei­den käyt­töä minimoida.

 

Epäkohdasta ilmoittaminen on oikeutesi

Kun huo­maat asia­kasta kos­ke­van epä­koh­dan sosi­aa­li­huol­lon toteut­ta­mi­sessa työpaikallasi:

 • Älä vai­kene, vaan kerro havain­nos­tasi muille työpaikalla.
 • Kuuntele, mitä muut ovat asiasta mieltä.
 • Keskustelkaa esi­hen­ki­lön kanssa tilanteesta.
 • Tutkikaa yhdessä, mitä työ­pai­kan oma­val­von­ta­suun­ni­tel­maan on kir­joi­tettu ilmoitusvelvollisuudesta.
 • Sopikaa, miten asiassa edetään.
 • Jos tilanne ei etene, kes­kus­tel­kaa esi­hen­ki­lön kanssa asian vie­mi­sestä alue­hal­lin­to­vi­ras­toon selvitettäväksi.
 • Tehkää yhdessä tai tee itse tar­vit­taessa ilmoi­tus alu­eesi aluehallintovirastoon.

Lue lisää ja lataa Talentian mate­ri­aa­lit käyt­töösi: talentia.fi/ilmoitusvelvollisuus