Äänelläsi on iso merkitys sosiaalihuollon tulevaisuuden linjalle.

 

 

Kohta käy­dään sosi­aa­li­huol­lon kan­nalta erit­täin mer­ki­tyk­sel­li­set alue­vaa­lit. 23.1.2022 rat­keaa, miten hyvin­voin­tia­lu­eel­lasi jat­kossa toteu­te­taan sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon palveluita.

Valittavan alue­val­tuus­ton jäse­net päät­tä­vät isoista asioista: mihin jat­kossa panos­te­taan ja kuinka pal­jon varoja vara­taan hyvin­voin­tia­lu­een eri pal­ve­lui­hin. Punnittavana ovat muun muassa hyvin­voin­tia­lu­een pal­ve­lustra­te­gia ja henkilöstöpainotukset.

Talentian aluevaalitavoitteet

Talentia nos­taa alue­vaa­lei­hin kolme asia­ko­ko­nai­suutta, joissa haluamme tekoja:

1. Työhyvinvointi kun­toon: hyvin­voiva työyh­teisö ehkäi­see hen­ki­lös­tön vaihtuvuutta
2. Asiakasturvallisuus var­mis­tet­tava: kul­ma­ki­vinä koh­tuul­li­nen asia­kas­määrä ja riit­tä­västi sosi­aa­li­huol­lon ammattihenkilöitä
3. Asiantuntijat joh­toon: sosi­aa­li­huol­lon joh­ta­mi­nen kuu­luu vain sosiaali­alan korkeakoulutetuille

Tutustu ehdokkaisiin

Tutustu talen­tia­lai­siin alue­vaa­lieh­dok­kai­siin ja anna äänesi sosiaali­alan ammattilaiselle!
talentia.fi/aluevaalit

Osallistu kes­kus­te­luun somessa tun­nuk­sella #haluam­me­te­koja.

Mistä on kyse? Kuuntele podia

Talentian alue­vaa­li­podcas­teissa paneu­du­taan sosiaali­alan kes­kei­siin vaaliaiheisiin.
soundcloud.com/talentiary