Vad finns det för redskap för att hjälpa individen till självhjälp? Hur väcka till liv empowerment hos individen? I Sverige används verktyget MI – motiverande samtal.

 

Motive­rande samtal (MI) är en samtals­me­todik ofta använd i förändring­sarbete i Sverige. MI ger socia­lar­be­taren verktyg att väcka och stärka individens egen motivation och åtagande till förändring.

Om klienten exempelvis har beroen­de­proble­matik med stor alkohol­kon­sumtion får personen i uppgift att lista för- och nackdelar med sin alkohol­kon­sumtion. Detta skede när klienten är medveten om både för- och nackdelar kallas inom MI ambivalens. Till för- och nackde­larna kan höra social samvaro och avslappning respektive relations­problem och minskad arbetspres­tation. Nu när personen kan identi­fiera och diskutera nackde­larna väcks och stärks hens motiv för att förändra sina alkohol­vanor.

Personens tilltro till att lyckas med sin förändring stärks i diskussion med behand­laren som kan be klienten komma ihåg situa­tioner i det förflutna när hen lyckats med det hen föresatt sig. Forskning visar att då personen pratar om en positiv förändring ökar chanserna att lyckas – positivt prat om förändring blir alltså en självupp­fyl­lande profetia i positiv bemär­kelse. Ett av syftena med MI är att öka klientens förändringsprat. Till behand­larens roll hör därför att undvika att klienten fastnar i prat som är negativt till förändring.

Bekräfta och sammanfatta

Psyko­lo­gerna Miller & Rollnick som har formu­lerat teorin bakom MI ringar in fyra olika processer i MI-samtal.

När behand­laren lyckas engagera klienten stärks samar­bet­sal­liansen och förtroendet till behand­laren. I den här fasen då engage­manget väcks och hålls vid liv utforskar klienten ofta varför hen just nu sökt hjälp och hurdan hjälp hen önskar få. Behand­laren lyssnar och bekräftar, upprepar och samman­fattar vad klienten säger för att visa sitt uppriktiga engagemang och förmåga att lyssna aktivt och bekräf­tande.

Förståelsen, empatin som behand­laren uttrycker och förmedlar till sin klient, även tolkningar och formu­le­randet av under­lig­gande budskap, är viktiga för att förändring­sar­betet ska lyckas. Behand­laren ska satsa på att förmedla empati, istället för välme­nande råd eller övertal­ningsförsök. Erfaren­heten visar att råd och övertalning inte har önskad effekt utan vidmakthåller det oönskade beteende, här stor alkohol­kon­sumtion och alkohol­be­roende.

MI ger socialarbetaren verktyg att väcka och stärka individens egen motivation och åtagande till förändring.

När behand­laren fokuserar får klienten hjälp med att ringa in problem­be­teendet som målet är att förändra. När man fokuserar på exempelvis alkohol­proble­ma­tiken kan klienten be om råd om hur alkohol­kon­sum­tionen kan minska och be om infor­mation om hur alkohol­miss­bruket påverkar den fysiska och psykiska hälsan.

I processen som benämns framkal­lande uppmuntrar behand­laren själv­mo­ti­ve­rande prat hos klienten. Här hittas essensen av MI i ett nötskal – beteen­defö­rändringen är möjlig och uppnås då klienten själv tar initiativ till den. Till sin hjälp har behand­laren öppna frågor och reflek­te­rande lyssnande för att framkalla och poängtera förändringsprat.

När klienten kommit så här långt på sin förändringsresa blir nästa etapp att planera hur förändringen ska verks­tällas, steg för steg. Behand­larens uppgift blir nu att bygga vidare på klientens motivation, göra en samman­fattning av klientens skäl för en förändring av sina alkohol­vanor och de val som klienten kommit fram till. Tillsammans med klienten formu­leras en förändringsplan. När förändringsplanen är under arbete förstärks och framkallas klientens motivation ytter­ligare.

Öppet och reflekterande

De fyra effektiva tekniker som MI spelar med samman­fattas i förkort­ningen BÖRS, där B=bekräfta – behand­laren bekräftar klientens uttalanden som stöder förändring eller ambivalens inför förändring. Ö=öppna frågor, behand­laren ställer öppna frågor som stimu­lerar klienten att reflektera fritt kring sitt beteende. R=reflektivt lyssnande, behand­laren uttrycker både enkla och komplexa reflek­tioner som visar empati och förståelse för klienten och proble­ma­tiken vilket även utvecklar klientens eget reflek­te­rande. S=summering, behand­laren samman­fattar det som samtalet tagit fram. Samman­fatt­nin­garna hjälper klienten till ytter­ligare reflek­tioner vilket förstärker förändrings­mo­ti­va­tionen.

MI-samtal genom­syras av MI-anda. Vari består MI-andan? Behand­larens förhåll­ningssätt bygger på partnerskap med klienten, i motsats till expert-klient-relationen. Behand­laren visar klienten acceptans vilket görs genom att bekräfta patientens absoluta värde som individ och visa klienten empati. Detta stärker klientens autonomi och visar på klientens styrkor.

Behand­laren arbetar utifrån en genuin känsla av att vilja klientens bästa. Viktigt är att behand­laren hela tiden utgår från att förverkli­gandet av förändringen finns hos och kommer från klienten själv.

Sunniva Ekbom

Källa: Alkoholhjalpen.se