Monipuolinen leikki parantaa taaperon oppimismahdollisuuksia. Kasvattajana voit tukea lapsen leikkiä.

 

 

Mistä alle kol­me­vuo­tiai­den las­ten leikki muo­dos­tuu? Miten var­hais­kas­vat­ta­jan olisi hyvä tukea leik­kiä lap­sen kehi­tyk­sen näkökulmasta?

Alle kol­me­vuo­tiai­den las­ten leikki koos­tuu suu­rim­maksi osaksi esi­ne­lei­kistä. Esineleikissä lelua tai mate­ri­aa­lia tut­ki­taan, kokeil­laan tai sitä käy­te­tään johon­kin tar­koi­tuk­seen, mutta sillä ei kui­ten­kaan ole vielä omaa tah­toa tai tarinaa.

− Vaikka kerät­ty­jen havain­to­jen perus­teella on sel­vää, että alle kol­me­vuo­ti­aat lap­set leik­ki­vät var­hais­kas­va­tuk­sessa eni­ten esi­ne­leik­kejä, muo­dos­tuu kai­ke­ni­käis­ten las­ten leikki sekä esine‑, rooli- että sään­tö­lei­keistä, pai­not­taa kas­va­tus­tie­teen dosentti Jyrki Reunamo.

Hän on tut­ki­nut las­ten toi­min­taa päi­vä­ko­deissa. Aineisto on kerätty havain­noi­malla päi­vä­ko­tien arkea Kehittävä Palaute ‑mene­tel­män avulla.

Leikki muuttuu iän myötä

Pienen lap­sen lei­kin kehi­tyk­sessä on näh­tä­vissä sel­keä muu­tos ajan kuluessa: lap­sen koke­mus­ten pain­opiste siir­tyy tämän­het­ki­sistä ais­ti­muk­sista havain­toi­hin ja ajal­li­sesti ja pai­kal­li­sesti pysy­väm­piin raken­tei­siin. Leikkiin vai­kut­ta­vat lap­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen kehi­tys ja kiin­nos­tuk­se­nai­heet sekä peda­go­gi­set toi­min­ta­ta­vat ja oppimisympäristö.

Esineleikeissä on syvällisen työstön hetkiä.

Alle kol­me­vuo­tiailla päi­vä­ko­din muut toi­min­not, kuten hoito, ruo­kailu ja lepo, vie­vät suu­ren osan var­hais­kas­va­tus­päi­vää. Siksi lei­kin suh­teel­li­nen osuus var­hais­kas­va­tuk­sen arjessa jää­kin pie­nem­mäksi kuin muilla lapsilla.

Esineleikkiä har­vi­nai­sem­pia 1–3‑vuotiaille lap­sille ovat roo­li­lei­kit, joissa leluilla tai lap­sella on jokin rooli ja motiivi toi­min­nal­leen. Sääntöleikkejä alle kol­me­vuo­ti­aat lap­set leik­ki­vät kai­kista vähi­ten. Sääntöleikkejä ovat esi­mer­kiksi pelit ja kil­pai­lut, joi­den sään­nöt ovat val­miiksi mää­ri­tel­tyjä ja annettuja.

Leikkien pain­opis­teet vaih­te­le­vat lap­sen kas­vaessa. Esineleikkeihin kulu­tettu aika vähen­tyy iän myötä, kun mui­den lei­kin muo­to­jen, kuten rooli- ja sään­tö­leik­kien, määrä samalla lisääntyy.

Taaperoilla esineleikit vievät oppimista eteenpäin

Mutta miten mei­dän tulee suh­tau­tua eri ikä­kausien leik­kei­hin? Tulisiko mei­dän pai­not­taa 1−3‑vuotiailla esi­ne­leik­kejä, 4–5‑vuotiailla roo­li­leik­kejä ja esio­pe­tuk­sessa sääntöleikkejä?

Jyrki Reunamo on tut­ki­nut myös lap­sen sitou­tu­nei­suutta eri leik­kei­hin. Mitä syvem­min lap­sia syven­tyy ja työs­tää leik­kies­sään asiaa, sitä enem­män hän voi tilan­teessa oppia. Sitoutuminen mit­taa näin lap­sen oppi­mis­mah­dol­li­suuk­sia tilan­teessa. Havaintojen perus­teella alle kol­me­vuo­tiailla esiin­tyi esi­ne­lei­keissä pal­jon syväl­li­sen työs­tön hetkiä.

Ei pidä pyrkiä ”korkeatasoiseen” vaan monipuoliseen leikkiin.

Esineleikit ovat­kin tulos­ten perus­teella käy­tän­nössä hyvä tapa paran­taa taa­pe­roi­den oppi­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Kehittyvät esi­ne­lei­kit ovat pohja esi­mer­kiksi ajat­te­lun ja loo­gi­sen päät­te­lyn kehittymiselle.

−  Pedagogisesti aja­tel­len tär­keää alle kol­me­vuo­tiaille on kehit­tyvä esi­ne­leikki. Se, että esi­ne­lei­kissä on mah­dol­li­suus syvem­pään ja muut­tu­vaan prosessiin.

Lähde: Jyrki Reunamo: 1–3‑vuotiaiden las­ten esi­ne­lei­kit, roo­li­lei­kit ja sään­tö­lei­kit. leikkipaiva.fi

Tarinallisuutta esineleikkeihin

Vaikka taa­pe­rot leik­ki­vät vähän sääntö- ja roo­li­leik­kejä, ovat nekin lap­sen kehi­tyk­sen kan­nalta mer­kit­tä­viä lei­kin muo­toja. Sääntö- ja roo­li­lei­kit nimit­täin sisäl­tä­vät tut­ki­muk­sen perus­teella pal­jon syväl­li­sen työs­tön hetkiä.

−  Erityisesti roo­li­leikki on taa­pe­roi­den oppi­mis­po­ten­ti­aa­lin ja kehi­tyk­sen kan­nalta upea asia, sillä se sisäl­tää muu­hun toi­min­taan ver­rat­tuna eni­ten syväl­li­sen pro­ses­soin­nin het­kiä, Reunamo toteaa.

Varhaiskasvattajan teh­tä­vänä on tukea lap­sen leik­kien rik­kautta ja kehi­tystä. Tietyn lei­kin syven­tä­mi­sen lisäksi sen eri muo­to­jen yhdis­tely on tär­keää. Tämän vuoksi onkin kes­keistä tukea mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­sia leik­kejä, sanoo Reunamo.

Kun esi­ne­leik­kiin saa­daan yhdis­tet­tyä motii­veja, eli tari­nal­li­suutta ja juoni, lap­sen oppi­mis­mah­dol­li­suu­det para­ne­vat. Roolileikissä esiin­tyvä esi­nei­den tut­ki­mi­nen saat­taa pie­nen kokei­li­jan asian­tun­ti­jan roo­liin. Lisäksi kun roo­li­leik­kiin saa­daan lisät­tyä sään­töjä, oppi­vat lap­set erot­ta­maan motiiveja.

− Lasten lei­kissä ei kui­ten­kaan ole suo­ta­vaa suo­sia pel­käs­tään mah­dol­li­sim­man ”kor­kea­ta­soista” leik­kiä, vaan moni­puo­li­nen leikki on lap­sen kehi­tyk­sen kan­nalta mie­lek­kääm­pää, toteaa Reunamo.

Varhaiskasvattajalla onkin suuri rooli lap­sen oppi­mis­mah­dol­li­suuk­sien vah­vis­ta­mi­sessa ja ylei­sen kehi­tyk­sen tukemisessa.

− Kaiken kaik­ki­aan monen­lai­nen leikki näyt­tää ole­van hyväksi 1–3‑vuotiaalle lap­selle. Erilaiset esi­ne­lei­kit ovat val­lalla ole­via upeita leik­kejä, mutta rooli- ja sään­tö­leik­kejä kan­nat­taa akti­voida aina tilai­suu­den tul­len, Reunamo vinkkaa.

Minna Jerrman