Paikal­lis­po­liit­ti­nen päät­täjä ihmet­teli, ettei­vät sosi­aa­li­työn­te­ki­jät ole kos­kaan olleet häneen yhtey­dessä ja ker­to­neet, miltä maa­ilma näyt­tää hei­dän sil­min. Päät­tä­jän näkö­kul­masta sosi­aa­lia­lan vai­kut­ta­mi­nen näytti kovin ohuelta. Heille tuo­daan viran­hal­ti­joi­den väli­tyk­sellä näy­tille yhden­lai­nen kuva sosi­aa­lia­lan työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kai­den todel­li­suu­desta. Pää­tök­sen­teon het­kellä päät­tä­jille esi­tel­lään yksi tai kaksi vaih­toeh­toa, joista he valit­se­vat. Pää­tök­set teh­dään nii­den tie­to­jen varassa, joita on tarjolla.

Raken­teel­li­sessa sosi­aa­li­työssä tuo­te­taan pää­tök­sen­te­ki­jöille ja muille yhteis­työ­kump­pa­neille tie­toa asiak­kai­den tar­peista ja nii­den yhteis­kun­nal­li­sista yhteyk­sistä. Lisäksi siinä arvioi­daan sosi­aa­li­huol­lon vai­ku­tuk­sia, teh­dään ehdo­tuk­sia kehit­tä­mi­seksi ja sosi­aa­lis­ten ongel­mien ehkäisemiseksi.

Raken­teel­li­sessa sosi­aa­li­työssä tuo­te­taan useim­mi­ten tie­toa asia­kas­työn ruo­hon­juu­ri­ta­solta orga­ni­saa­tio­hie­rar­kiassa ylös­päin. Asiak­kai­den osal­li­suus on vaa­rassa jäädä pait­sioon, mikäli tie­don­vä­li­tyk­sessä kes­ki­ty­tään tie­don tuot­ta­mi­seen joh­ta­jille ja päät­tä­jille. Raken­teel­li­sessa työ­orien­taa­tiossa tar­vi­taan asiak­kai­den aitoa ja moni­puo­lista ääntä.

Todellisuuden monipuolinen kuvaaminen ilman riittävää asiakasosallisuutta on mahdotonta, vaikka sitä olisi tekemässä kokonainen viranhaltijoiden komppania.

Jotta asiak­kaat voi­si­vat osal­lis­tua tie­don tuot­ta­mi­seen, tulee asioista vies­tiä orga­ni­saa­tiosta ulos­päin, ja raken­taa asiak­kaille hou­kut­te­le­via osal­lis­tu­mis­ka­na­via. Asiak­kai­den osal­li­suutta raken­teel­li­sessa sosi­aa­li­työssä voi­daan toteut­taa monella tavalla. Täl­lai­sia ovat muun muassa kan­sa­lais­raa­dit ja ‑kah­vi­lat, jär­jes­töyh­teis­työ, some­vai­kut­ta­mi­nen ja kehit­tä­jä­asia­kas­toi­minta. Jotta kan­sa­lais­ten osal­li­suus olisi mah­dol­lista, tulee ope­tella vies­ti­mään asioista nykyistä aikai­sem­min. Liian usein jul­kis­hal­lin­non asioista ker­ro­taan kan­sa­lai­sille vasta kun pää­tök­set on jo käy­tän­nössä tehty.

Deli­be­ra­tii­vi­nen demo­kra­tia on kes­kus­te­luun ja har­kin­taan poh­jau­tu­vaa demo­kra­tiaa. Siinä poliit­tis­ten pää­tös­ten oikeu­tus syn­tyy kes­kus­te­lussa, jossa kan­sa­lai­set tuo­vat eri näkö­kul­mia esiin. Tämän­kal­taista kes­kus­te­lua voi­daan käydä jul­ki­sesti. Raken­teel­li­nen sosi­aa­li­työ on par­haim­mil­laan deli­be­ra­tii­vista, voi­maan­nut­ta­vaa ja moniäänistä.

Todel­li­suus on aina moni­naista. Raken­teel­li­nen sosi­aa­li­työ ei ole yhden todel­li­suu­den kes­ki­ver­to­ku­vausta, josta on typis­tetty pois sosi­aa­li­pal­ve­lui­den onnis­tu­mi­set ja heik­kou­det. On ole­massa muu­ta­kin kuin orga­ni­saa­tion viral­li­nen näkökulma.

Päät­tä­jille kan­nat­taa näyt­tää sosi­aa­li­pal­ve­lui­den todel­li­suu­det, hyvine ja huo­noine puo­li­neen, koska ilman moni­puo­lista tie­toa pää­tös­ten­teko on venä­läistä rulet­tia. Suo­ma­lai­sen demo­kra­tian tulisi kes­tää moni­puo­li­nen kes­kus­telu kes­ke­ne­räi­sis­tä­kin asioista.