Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli asiaa, joka liittyi päiväkodin varhaiskasvatuksen kesäaikapäivystyksen henkilöstömitoitukseen.

 

Jäsen kertoo  ­tilan­teesta, jossa varhais­kas­va­tuksen kesäai­kainen päivystys oli mitoi­tettu siten, että vanhempien ilmoit­ta­masta hoidon­tar­peesta vähen­nettiin suoraan ‑30 prosenttia. Henki­lös­tö­mi­toitus perustui siis ilmoi­tettua vähem­mälle lapsi­lu­ku­mää­rälle ja sille oletta­malle, että 30 prosenttia lapsista, joille oli ilmoi­tettu hoidon tarve, ei kuitenkaan tulisi paikalle.

Kun ryhmän kaksi työnte­kijää sairastui yhtä aikaa, eikä heille saatu sijaista, henki­lö­kunta irrotettiin muista ryhmistä hoitamaan noin 20 alle 3‑vuotiasta lasta. Lapset olivat heille tunte­mat­tomia, ja esimer­kiksi ruoka­va­lioiden tarkis­ta­minen vaati paljon aikaa.

Jäsen myös kertoo, että työnan­tajan käytäntönä oli pyytää sairas­tuneen työnte­kijän tilalle sijainen vasta kun tiedettiin, montako lasta oli kunakin päivänä saapunut hoitoon. Tällöin henki­lös­tö­mi­toi­tukseen syntyi usein vajetta vähintään osaksi päivää.

Lomat ja varhaiskasvatus

Kesällä kuten kaikkina muinakin loma-aikoina lasten varhais­kas­vatus on taval­li­sesti järjes­tetty siten, että osa alueen päivä­ko­deista on suljettuna ja osa päivä­ko­deista toimii päivys­tävänä tai varahoi­to­päi­vä­kotina. Varhais­kas­va­tuslain mukaiset tavoitteet, periaatteet ja laatu­vaa­ti­mukset ovat voimassa myös loma-aikoina.

Tapaus koski yksityisen ketjun päiväkotia.

Loma-aikaisen varhais­kas­va­tuksen järjes­tä­minen vaatii suunni­tel­mal­li­suutta, ja ennakointi on mahdol­lista vain tiiviissä ja luotta­muk­sel­li­sessa yhteis­työssä perheiden kanssa. Osan lapsista kohdalla tilanne voi olla se, että tutun tilan ja ympäristön vaihdoksen lisäksi myös lasten­tar­han­opet­tajat ja lasten­hoi­tajat ovat lapsille tunte­mat­tomia. Tällöin voidaan ajatella, että loma-aikaisen varhais­kas­va­tuksen järjes­tä­mi­sessä kasva­tusyh­teistyön tarve vain korostuu.

Toimintaa suunni­tel­taessa on oltava herkkyyttä huomioida turval­li­suuteen liittyvät kysymykset. Lasten on voitava luottaa siihen, että ympäristön vaihdok­sesta huoli­matta he saavat tarvit­se­maansa huolen­pitoa. Vanhem­milla tulee myös olla mahdol­lisuus ottaa ajoissa puheeksi tiedossa olevat muutokset lasten kanssa.

Mitoitusjärjestely on varhaiskasvatuslain vastainen

Talentian ammat­tieet­tinen lauta­kunta kiinnitti huomiota siihen, että mitoi­tuk­sesta poikkea­minen on jatkuvaa ja päivit­täistä, jopa suunni­tel­mal­lista. Kyse ei ole varhais­kas­va­tuslain tarkoit­ta­masta tilapäi­sestä, luonteeltaan lyhytai­kai­sesta ja satun­nai­sesta poikkea­masta.

Lain mukaan varhais­kas­va­tuksen järjes­täjän tulee huolehtia riittä­västä sijais­jär­jes­tel­mästä, jonka avulla pystytään huoleh­timaan siitä, että lain edellyttämä henki­lös­tö­mi­toitus pystytään nopeasti saavut­tamaan myös vaikeasti ennakoi­ta­vissa tilan­teissa. Kesäai­kainen päivä­ko­ti­päi­vystys ei ole vaikeasti ennakoitava tilanne, sillä lasten kesäai­kainen hoidon tarve on kartoi­tettu. Henki­lö­kunnan sairas­tu­misia on sen sijaan vaikea ennakoida.

Työnan­tajan menet­telyä, jossa sijaista pyydetään paikalle vasta kun tiedetään varmasti montako lasta kunakin päivänä on saapunut hoitoon, voidaan yhtä lailla pitää lain vastaisena. Työnan­tajan velvol­lisuus on saavuttaa lain edellyttämä henki­lös­tö­mi­toitus mahdol­li­simman nopeasti.

Ammat­tie­tiikan näkökul­masta erityisen moitit­tavana voidaan pitää sitä, ettei työnantaja lähtö­koh­tai­sesti luota lasten huoltajien antamaan tietoon siitä, mikä on lasten kesäai­kainen hoidon­tarve. Mitoi­tuksen alitta­minen 30 prosen­tilla ei toden­nä­köi­sesti perustu siihen olettamaan, että 30 prosenttia lapsista olisi sairaana kesällä, vaan työnan­tajan olettamaan, että huoltajat ovat antaneet virheel­listä tietoa lasten hoidon tarpeesta.

Menettely rikkoo varhais­kas­va­tuksen perus­teiden edellyt­tämää kasva­tusyh­teistyön periaa­tetta. Varhais­kas­va­tuksen laadukas suunnittelu ja toteutus ei voi pohjata epäluot­ta­mukseen.

Lisäksi ammat­tieet­tinen lauta­kunta katsoo, että menettely on lapsen edun vastainen. Varhais­kas­va­tuslain mukaan toimintaa suunni­tel­taessa, järjes­tet­täessä tai tuotet­taessa ja siitä päätet­täessä on ensisi­jai­sesti huomioitava lapsen etu.

Työnantajan velvollisuus on saavuttaa lain edellyttämä henkilöstömitoitus mahdollisimman nopeasti.

Talentian ammat­tieet­tinen lauta­kunta on aikai­sem­missa linjauk­sissaan pohtinut alire­sur­sointia ja todennut, että ilmoi­tus­vel­vol­li­suuden tulisi olla palve­lujen alire­sur­sointiin liitty­vissä tilan­teissa ensisi­jai­sesti työyh­teisön hyvän ammat­tieet­tisen vastuun­kannon käytäntö. Työnte­kijän ja työyh­teisön yhteinen ammat­tieet­tinen velvol­lisuus on toimia niin, että kaikkien haavoit­tu­vim­massa asemassa olevien asiak­kaiden hyvä hoito ja huolenpito toteu­tuvat. Työyh­teisön pitää olla aktii­vinen epäkohtien esille­tuo­mi­sessa.

Tilapäinen poikkeama varhaiskasvatuslaissa

Lain mukaan varhais­kas­va­tusta suunni­tel­taessa, järjes­tet­täessä tai tuotet­taessa ja siitä päätet­täessä on ensisi­jai­sesti huomioitava lapsen etu. Kunnan, kuntayh­tymän ja yksityisen palve­lun­tuot­tajan on huoleh­dittava, että varhais­kas­va­tuk­sessa on riittävä määrä eri kelpoi­suus­vaa­ti­mukset täyttävää henki­löstöä, jotta varhais­kas­va­tuk­selle säädetyt tavoitteet voidaan  ­saavuttaa.

Suhde­lu­vusta poikkea­minen ei voi olla jatkuvaa eikä päivit­täistä eikä se voi kestää koko toimin­ta­päivän ajan, vaan sen tulee olla luonteeltaan lyhytai­kaista ja satun­naista.

­Päivä­ko­dissa voidaan poiketa suhde­lu­vuista, jos lasten keski­mää­räiset varhais­kas­va­tus­päivät ovat jatku­vasti huomat­ta­vasti vähäi­semmät kuin toimin­ta­päivät. Poikkea­minen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole päivä­ko­dissa muutoin kuin hetken yhtäai­kai­sesti enemmän kuin suhdeluku edellyttää.

Lisäksi suhde­lu­vuista voidaan poiketa tilapäi­sesti ja lyhytai­kai­sesti laajen­net­taessa lapsen varhais­kas­va­tusaikaa. Tällainen tilanne on esimer­kiksi silloin, jos päivä­ko­dissa samaa paikkaa käyttävät lapset ovat satun­nai­sesti ja lyhytai­kai­sesti saman aikaa paikalla esimer­kiksi vanhempien työvuoron yllät­tävän muuttu­misen vuoksi. Lapsia, jotka osallis­tuvat varhais­kas­va­tukseen samoina aikoina, ei voida sijoittaa samalle paikalle.

Laura Lindeberg
erityis­asian­tuntija
ammat­tieet­tinen lauta­kunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia