Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli asiaa, joka liittyi päiväkodin varhaiskasvatuksen kesäaikapäivystyksen henkilöstömitoitukseen.

 

Jäsen ker­too  ­tilan­teesta, jossa var­hais­kas­va­tuk­sen kesä­ai­kai­nen päi­vys­tys oli mitoi­tettu siten, että van­hem­pien ilmoit­ta­masta hoi­don­tar­peesta vähen­net­tiin suo­raan ‑30 pro­sent­tia. Henkilöstömitoitus perus­tui siis ilmoi­tet­tua vähem­mälle lap­si­lu­ku­mää­rälle ja sille olet­ta­malle, että 30 pro­sent­tia lap­sista, joille oli ilmoi­tettu hoi­don tarve, ei kui­ten­kaan tulisi paikalle.

Kun ryh­män kaksi työn­te­ki­jää sai­ras­tui yhtä aikaa, eikä heille saatu sijaista, hen­ki­lö­kunta irro­tet­tiin muista ryh­mistä hoi­ta­maan noin 20 alle 3‑vuotiasta lasta. Lapset oli­vat heille tun­te­mat­to­mia, ja esi­mer­kiksi ruo­ka­va­lioi­den tar­kis­ta­mi­nen vaati pal­jon aikaa.

Jäsen myös ker­too, että työ­nan­ta­jan käy­tän­tönä oli pyy­tää sai­ras­tu­neen työn­te­ki­jän tilalle sijai­nen vasta kun tie­det­tiin, mon­tako lasta oli kuna­kin päi­vänä saa­pu­nut hoi­toon. Tällöin hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­seen syn­tyi usein vajetta vähin­tään osaksi päivää.

Lomat ja varhaiskasvatus

Kesällä kuten kaik­kina mui­na­kin loma-aikoina las­ten var­hais­kas­va­tus on taval­li­sesti jär­jes­tetty siten, että osa alu­een päi­vä­ko­deista on sul­jet­tuna ja osa päi­vä­ko­deista toi­mii päi­vys­tä­vänä tai vara­hoi­to­päi­vä­ko­tina. Varhaiskasvatuslain mukai­set tavoit­teet, peri­aat­teet ja laa­tu­vaa­ti­muk­set ovat voi­massa myös loma-aikoina.

Tapaus koski yksityisen ketjun päiväkotia.

Loma-aikai­sen var­hais­kas­va­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii suun­ni­tel­mal­li­suutta, ja enna­kointi on mah­dol­lista vain tii­viissä ja luot­ta­muk­sel­li­sessa yhteis­työssä per­hei­den kanssa. Osan lap­sista koh­dalla tilanne voi olla se, että tutun tilan ja ympä­ris­tön vaih­dok­sen lisäksi myös las­ten­tar­han­opet­ta­jat ja las­ten­hoi­ta­jat ovat lap­sille tun­te­mat­to­mia. Tällöin voi­daan aja­tella, että loma-aikai­sen var­hais­kas­va­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sessä kas­va­tusyh­teis­työn tarve vain korostuu.

Toimintaa suun­ni­tel­taessa on oltava herk­kyyttä huo­mioida tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät kysy­myk­set. Lasten on voi­tava luot­taa sii­hen, että ympä­ris­tön vaih­dok­sesta huo­li­matta he saa­vat tar­vit­se­maansa huo­len­pi­toa. Vanhemmilla tulee myös olla mah­dol­li­suus ottaa ajoissa puheeksi tie­dossa ole­vat muu­tok­set las­ten kanssa.

Mitoitusjärjestely on varhaiskasvatuslain vastainen

Talentian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta kiin­nitti huo­miota sii­hen, että mitoi­tuk­sesta poik­kea­mi­nen on jat­ku­vaa ja päi­vit­täistä, jopa suun­ni­tel­mal­lista. Kyse ei ole var­hais­kas­va­tus­lain tar­koit­ta­masta tila­päi­sestä, luon­teel­taan lyhy­tai­kai­sesta ja satun­nai­sesta poikkeamasta.

Lain mukaan var­hais­kas­va­tuk­sen jär­jes­tä­jän tulee huo­leh­tia riit­tä­västä sijais­jär­jes­tel­mästä, jonka avulla pys­ty­tään huo­leh­ti­maan siitä, että lain edel­lyt­tämä hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus pys­ty­tään nopeasti saa­vut­ta­maan myös vai­keasti enna­koi­ta­vissa tilan­teissa. Kesäaikainen päi­vä­ko­ti­päi­vys­tys ei ole vai­keasti enna­koi­tava tilanne, sillä las­ten kesä­ai­kai­nen hoi­don tarve on kar­toi­tettu. Henkilökunnan sai­ras­tu­mi­sia on sen sijaan vai­kea ennakoida.

Työnantajan menet­te­lyä, jossa sijaista pyy­de­tään pai­kalle vasta kun tie­de­tään var­masti mon­tako lasta kuna­kin päi­vänä on saa­pu­nut hoi­toon, voi­daan yhtä lailla pitää lain vas­tai­sena. Työnantajan vel­vol­li­suus on saa­vut­taa lain edel­lyt­tämä hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus mah­dol­li­sim­man nopeasti.

Ammattietiikan näkö­kul­masta eri­tyi­sen moi­tit­ta­vana voi­daan pitää sitä, ettei työ­nan­taja läh­tö­koh­tai­sesti luota las­ten huol­ta­jien anta­maan tie­toon siitä, mikä on las­ten kesä­ai­kai­nen hoi­don­tarve. Mitoituksen alit­ta­mi­nen 30 pro­sen­tilla ei toden­nä­köi­sesti perustu sii­hen olet­ta­maan, että 30 pro­sent­tia lap­sista olisi sai­raana kesällä, vaan työ­nan­ta­jan olet­ta­maan, että huol­ta­jat ovat anta­neet vir­heel­listä tie­toa las­ten hoi­don tarpeesta.

Menettely rik­koo var­hais­kas­va­tuk­sen perus­tei­den edel­lyt­tä­mää kas­va­tusyh­teis­työn peri­aa­tetta. Varhaiskasvatuksen laa­du­kas suun­nit­telu ja toteu­tus ei voi poh­jata epäluottamukseen.

Lisäksi ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta kat­soo, että menet­tely on lap­sen edun vas­tai­nen. Varhaiskasvatuslain mukaan toi­min­taa suun­ni­tel­taessa, jär­jes­tet­täessä tai tuo­tet­taessa ja siitä pää­tet­täessä on ensi­si­jai­sesti huo­mioi­tava lap­sen etu.

Työnantajan velvollisuus on saavuttaa lain edellyttämä henkilöstömitoitus mahdollisimman nopeasti.

Talentian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta on aikai­sem­missa lin­jauk­sis­saan poh­ti­nut ali­re­sur­soin­tia ja toden­nut, että ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den tulisi olla pal­ve­lu­jen ali­re­sur­soin­tiin liit­ty­vissä tilan­teissa ensi­si­jai­sesti työyh­tei­sön hyvän ammat­tieet­ti­sen vas­tuun­kan­non käy­täntö. Työntekijän ja työyh­tei­sön yhtei­nen ammat­tieet­ti­nen vel­vol­li­suus on toi­mia niin, että kaik­kien haa­voit­tu­vim­massa ase­massa ole­vien asiak­kai­den hyvä hoito ja huo­len­pito toteu­tu­vat. Työyhteisön pitää olla aktii­vi­nen epä­koh­tien esilletuomisessa.

Tilapäinen poikkeama varhaiskasvatuslaissa

Lain mukaan var­hais­kas­va­tusta suun­ni­tel­taessa, jär­jes­tet­täessä tai tuo­tet­taessa ja siitä pää­tet­täessä on ensi­si­jai­sesti huo­mioi­tava lap­sen etu. Kunnan, kun­tayh­ty­män ja yksi­tyi­sen pal­ve­lun­tuot­ta­jan on huo­leh­dit­tava, että var­hais­kas­va­tuk­sessa on riit­tävä määrä eri kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vää hen­ki­lös­töä, jotta var­hais­kas­va­tuk­selle sää­de­tyt tavoit­teet voi­daan  saavuttaa.

Suhdeluvusta poik­kea­mi­nen ei voi olla jat­ku­vaa eikä päi­vit­täistä eikä se voi kes­tää koko toi­min­ta­päi­vän ajan, vaan sen tulee olla luon­teel­taan lyhy­tai­kaista ja satunnaista.

­Päiväkodissa voi­daan poi­keta suh­de­lu­vuista, jos las­ten kes­ki­mää­räi­set var­hais­kas­va­tus­päi­vät ovat jat­ku­vasti huo­mat­ta­vasti vähäi­sem­mät kuin toi­min­ta­päi­vät. Poikkeaminen voi tapah­tua siten, ettei lap­sia ole päi­vä­ko­dissa muu­toin kuin het­ken yhtä­ai­kai­sesti enem­män kuin suh­de­luku edellyttää.

Lisäksi suh­de­lu­vuista voi­daan poi­keta tila­päi­sesti ja lyhy­tai­kai­sesti laa­jen­net­taessa lap­sen var­hais­kas­va­tusai­kaa. Tällainen tilanne on esi­mer­kiksi sil­loin, jos päi­vä­ko­dissa samaa paik­kaa käyt­tä­vät lap­set ovat satun­nai­sesti ja lyhy­tai­kai­sesti saman aikaa pai­kalla esi­mer­kiksi van­hem­pien työ­vuo­ron yllät­tä­vän muut­tu­mi­sen vuoksi. Lapsia, jotka osal­lis­tu­vat var­hais­kas­va­tuk­seen samoina aikoina, ei voida sijoit­taa samalle paikalle.

Laura Lindeberg
erityisasiantuntija
ammat­tieet­ti­nen lautakunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia