Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli asiaa, joka liittyi päiväkodin varhaiskasvatuksen kesäaikapäivystyksen henkilöstömitoitukseen.

 

Jäsen ker­too  ­tilanteesta, jos­sa varhaiskas­vatuk­sen kesäaikainen päivystys oli mitoitet­tu siten, että van­hempi­en ilmoit­ta­mas­ta hoidon­tarpeesta vähen­net­ti­in suo­raan ‑30 pros­ent­tia. Henkilöstömi­toi­tus perus­tui siis ilmoitet­tua vähem­mälle lap­silukumäärälle ja sille olet­ta­malle, että 30 pros­ent­tia lap­sista, joille oli ilmoitet­tu hoidon tarve, ei kuitenkaan tulisi paikalle.

Kun ryh­män kak­si työn­tek­i­jää sairas­tui yhtä aikaa, eikä heille saatu sijaista, henkilökun­ta irrotet­ti­in muista ryh­mistä hoita­maan noin 20 alle 3‑vuotiasta las­ta. Lapset oli­vat heille tun­tem­at­to­mia, ja esimerkik­si ruokavalioiden tark­ist­a­mi­nen vaati paljon aikaa.

Jäsen myös ker­too, että työ­nan­ta­jan käytän­tönä oli pyytää sairas­tuneen työn­tek­i­jän tilalle sijainen vas­ta kun tiedet­ti­in, mon­tako las­ta oli kunakin päivänä saa­punut hoitoon. Täl­löin henkilöstömi­toituk­seen syn­tyi usein vajet­ta vähin­tään osak­si päivää.

Lomat ja varhaiskasvatus

Kesäl­lä kuten kaikki­na muinakin loma-aikoina las­ten varhaiskas­va­tus on taval­lis­es­ti jär­jestet­ty siten, että osa alueen päiväkodeista on sul­jet­tuna ja osa päiväkodeista toimii päivys­tävänä tai vara­hoitopäiväkoti­na. Varhaiskas­va­tus­lain mukaiset tavoit­teet, peri­aat­teet ja laatu­vaa­timuk­set ovat voimas­sa myös loma-aikoina.

Tapaus koski yksityisen ketjun päiväkotia.

Loma-aikaisen varhaiskas­vatuk­sen jär­jestämi­nen vaatii suun­nitel­mallisu­ut­ta, ja ennakoin­ti on mah­dol­lista vain tiivi­is­sä ja luot­ta­muk­sel­lises­sa yhteistyössä per­hei­den kanssa. Osan lap­sista kohdal­la tilanne voi olla se, että tutun tilan ja ympäristön vai­h­dok­sen lisäk­si myös las­ten­tarhanopet­ta­jat ja las­ten­hoita­jat ovat lap­sille tun­tem­at­to­mia. Täl­löin voidaan ajatel­la, että loma-aikaisen varhaiskas­vatuk­sen jär­jestämisessä kas­va­tusy­hteistyön tarve vain koros­tuu.

Toim­intaa suun­niteltaes­sa on olta­va herkkyyt­tä huomioi­da tur­val­lisu­u­teen liit­tyvät kysymyk­set. Las­ten on voita­va luot­taa siihen, että ympäristön vai­h­dok­ses­ta huoli­mat­ta he saa­vat tarvit­se­maansa huolen­pitoa. Van­hem­mil­la tulee myös olla mah­dol­lisu­us ottaa ajois­sa puheek­si tiedos­sa ole­vat muu­tok­set las­ten kanssa.

Mitoitusjärjestely on varhaiskasvatuslain vastainen

Tal­ent­ian ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta kiin­nit­ti huomio­ta siihen, että mitoituk­ses­ta poikkeami­nen on jatku­vaa ja päivit­täistä, jopa suun­nitel­mallista. Kyse ei ole varhaiskas­va­tus­lain tarkoit­ta­mas­ta tilapäis­es­tä, luon­teeltaan lyhy­taikaises­ta ja sat­un­nais­es­ta poikkea­mas­ta.

Lain mukaan varhaiskas­vatuk­sen jär­jestäjän tulee huole­htia riit­tävästä sijaisjär­jestelmästä, jon­ka avul­la pystytään huole­hti­maan siitä, että lain edel­lyt­tämä henkilöstömi­toi­tus pystytään nopeasti saavut­ta­maan myös vaikeasti ennakoitavis­sa tilanteis­sa. Kesäaikainen päiväkotipäivystys ei ole vaikeasti ennakoita­va tilanne, sil­lä las­ten kesäaikainen hoidon tarve on kar­toitet­tu. Henkilökun­nan sairas­tu­misia on sen sijaan vaikea ennakoi­da.

Työ­nan­ta­jan menet­te­lyä, jos­sa sijaista pyy­de­tään paikalle vas­ta kun tiede­tään var­masti mon­tako las­ta kunakin päivänä on saa­punut hoitoon, voidaan yhtä lail­la pitää lain vas­taise­na. Työ­nan­ta­jan velvol­lisu­us on saavut­taa lain edel­lyt­tämä henkilöstömi­toi­tus mah­dol­lisim­man nopeasti.

Ammat­ti­eti­ikan näkökul­mas­ta eri­tyisen moitit­ta­vana voidaan pitää sitä, ettei työ­nan­ta­ja lähtöko­htais­es­ti luo­ta las­ten huolta­jien anta­maan tietoon siitä, mikä on las­ten kesäaikainen hoidon­tarve. Mitoituk­sen alit­ta­mi­nen 30 pros­en­til­la ei toden­näköis­es­ti perus­tu siihen olet­ta­maan, että 30 pros­ent­tia lap­sista olisi sairaana kesäl­lä, vaan työ­nan­ta­jan olet­ta­maan, että huolta­jat ovat anta­neet virheel­listä tietoa las­ten hoidon tarpeesta.

Menet­te­ly rikkoo varhaiskas­vatuk­sen perustei­den edel­lyt­tämää kas­va­tusy­hteistyön peri­aatet­ta. Varhaiskas­vatuk­sen laadukas suun­nit­telu ja toteu­tus ei voi poh­ja­ta epälu­ot­ta­muk­seen.

Lisäk­si ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta kat­soo, että menet­te­ly on lapsen edun vas­tainen. Varhaiskas­va­tus­lain mukaan toim­intaa suun­niteltaes­sa, jär­jestet­täessä tai tuotet­taes­sa ja siitä päätet­täessä on ensisi­jais­es­ti huomioita­va lapsen etu.

Työnantajan velvollisuus on saavuttaa lain edellyttämä henkilöstömitoitus mahdollisimman nopeasti.

Tal­ent­ian ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta on aikaisem­mis­sa lin­jauk­sis­saan poht­in­ut aliresur­soin­tia ja toden­nut, että ilmoi­tusvelvol­lisu­u­den tulisi olla palvelu­jen aliresur­soin­ti­in liit­tyvis­sä tilanteis­sa ensisi­jais­es­ti työy­hteisön hyvän ammat­tieet­tisen vas­tu­unkan­non käytän­tö. Työn­tek­i­jän ja työy­hteisön yhteinen ammat­tieet­ti­nen velvol­lisu­us on toimia niin, että kaikkien haavoit­tuvim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien asi­akkaiden hyvä hoito ja huolen­pito toteu­tu­vat. Työy­hteisön pitää olla akti­ivi­nen epäko­h­tien esil­letuomises­sa.

Tilapäinen poikkeama varhaiskasvatuslaissa

Lain mukaan varhaiskas­va­tus­ta suun­niteltaes­sa, jär­jestet­täessä tai tuotet­taes­sa ja siitä päätet­täessä on ensisi­jais­es­ti huomioita­va lapsen etu. Kun­nan, kun­tay­htymän ja yksi­tyisen palvelun­tuot­ta­jan on huole­hdit­ta­va, että varhaiskas­vatuk­ses­sa on riit­tävä määrä eri kelpoisu­us­vaa­timuk­set täyt­tävää henkilöstöä, jot­ta varhaiskas­vatuk­selle sääde­tyt tavoit­teet voidaan  ­saavut­taa.

Suhdelu­vus­ta poikkeami­nen ei voi olla jatku­vaa eikä päivit­täistä eikä se voi kestää koko toim­intapäivän ajan, vaan sen tulee olla luon­teeltaan lyhy­taikaista ja sat­un­naista.

­Päiväkodis­sa voidaan poike­ta suhdelu­vuista, jos las­ten keskimääräiset varhaiskas­va­tus­päivät ovat jatku­vasti huo­mat­tavasti vähäisem­mät kuin toim­intapäivät. Poikkeami­nen voi tapah­tua siten, ettei lap­sia ole päiväkodis­sa muu­toin kuin het­ken yhtäaikaises­ti enem­män kuin suhdeluku edel­lyt­tää.

Lisäk­si suhdelu­vuista voidaan poike­ta tilapäis­es­ti ja lyhy­taikaises­ti laa­jen­net­taes­sa lapsen varhaiskas­va­tu­saikaa. Täl­lainen tilanne on esimerkik­si sil­loin, jos päiväkodis­sa samaa paikkaa käyt­tävät lapset ovat sat­un­nais­es­ti ja lyhy­taikaises­ti saman aikaa paikalla esimerkik­si van­hempi­en työvuoron yllät­tävän muut­tumisen vuok­si. Lap­sia, jot­ka osal­lis­tu­vat varhaiskas­vatuk­seen samoina aikoina, ei voi­da sijoit­taa samalle paikalle.

Lau­ra Lin­de­berg
eri­ty­isas­iantun­ti­ja
ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta
ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia