Kuva: Veikko Somerpuro

Viisitoista vuotta sitten pelkäsin maanantaiaamuja.

 

 

Työs­ken­te­lin vas­ta­val­mis­tu­neena sosiaali­työntekijänä las­ten­suo­je­lussa ja aloi­timme vii­kot käy­mällä tiimi­kokouksessa läpi vii­kon­lo­pun fak­si­sal­doa.  ”Viisi­lapsinen perhe, menty kotiin väkivalta­tilanteen vuoksi, molem­mat van­hem­mat huma­lassa, kuka ehtii sel­vit­tä­mään”, aloitti pomomme pinon pääl­lim­mäi­sestä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sesta. Huoneessa kai­kui ääne­tön ”ei kukaan”, mutta vuo­rol­laan otimme fak­sin tai pari ja teimme vähän pidem­pää päi­vää, ilman ylityömääräystä.

Tilanteeni oli kes­ki­mää­räistä parempi, vain 70 lasta eikä yhtään vas­ten­tah­toista huos­taan­ot­toa menossa. Virka­iältään vart­tu­neim­milla kol­le­goilla lap­sia saat­toi olla yli 100, jou­kossa vaa­ti­via sijoituksia.

Sitovaa ­mitoitusta ­laajennettava muillekin ­sektoreille.

Ei yllät­täne, että sosiaali­työntekijäurani kesti niiltä erää vain muu­ta­man vuo­den. Jos asiak­kaita olisi ollut jär­kevä määrä, oli­sin viih­ty­nyt pidem­pään. Työhän on mitä palkitsevinta.

Talentian suo­si­tus las­ten­suo­je­lun mitoi­tuk­seksi on 25 lasta vas­taa­vaa sosi­aa­li­työn­te­ki­jää koh­den. Hallitus­ohjelmassa on kir­jattu vähim­mäis­mi­toi­tuk­seksi 30, johon siir­ry­tään asteit­tain vuo­desta 2022 alkaen. Mikäli muu­tos saa­daan aikaan, se tar­koit­taa valo­vuo­sien kehitysaskelta.

Iloisia mitoi­tusuu­ti­sia kuu­luu myös kou­lu­maa­il­masta, sillä hal­li­tus suun­nit­te­lee sito­vaa kuraattori­mitoitusta perus­kou­lui­hin ja toi­selle asteelle. Tällä het­kellä yhdellä kuraat­to­rilla voi olla vas­tuul­laan jopa pari tuhatta koululaista.

Resurssiongelmat eivät rajoitu vain kou­luun ja las­ten­suo­je­luun, vaan ääri­rajoilla työs­ken­nel­lään myös vam­mais- ja aikuis­sosiaalityössä.  Korona ei hel­pota tilan­netta, ja avun­saanti vii­väs­tyy entisestään.

Mikäli ihmi­siä halu­taan oikeasti aut­taa ja se näh­dään myös poli­tii­kassa tär­keänä, on sito­vaa mitoi­tusta laa­jen­net­tava muil­le­kin sek­to­reille. Riittävät resurs­sit aut­ta­vat paitsi hädässä ole­vaa asia­kasta myös työn­antajaa pitä­mään kiinni moti­voi­tu­neista työn­te­ki­jöistä, joita maa­nan­tai pelottaa.

Kaisa Yliruokanen