Talentian ammattieettinen lautakunta pohti jäsenen tilannetta, jossa hän tietää osaamisensa puutteelliseksi, mutta työnantajalla on asiasta toinen näkemys. Jäsen pohti tilannettaan ammattihenkilölain velvoittavuuden näkökulmasta.

 

 

Jäsen työs­ken­te­lee uudessa työ­pai­kas­saan kun­tou­tus­kes­kuk­sessa. Työ­nan­taja on juuri voit­ta­nut Kelan kil­pai­lu­tuk­sessa mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jille tar­koi­te­tun kurs­sin.  Kela edel­lyt­tää hen­ki­lös­töltä noin 10 kuu­kautta tai 1 500 tun­tia työ­ko­ke­musta mielenterveysalalta.

Jäse­nen näke­myk­sen mukaan hänellä ei ole vaa­dit­tua riit­tä­vää osaa­mista eikä koke­musta kysei­seen teh­tä­vään, ja hän ker­toi asiasta työnantajalleen.

Työ­nan­taja totesi tähän, että ”aika kuit­taa tar­vit­ta­van työ­ko­ke­muk­sen” ja hän voi siten aloit­taa mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jille tar­koi­te­tussa kurs­sissa työn­te­ki­jänä. Työ­nan­taja ei ollut tun­te­nut ammat­ti­hen­ki­lö­lain vel­voit­teita eikä ollut kat­so­nut tar­peel­li­seksi muut­taa määräystään.

”Miten minun tulisi edetä asiassa ja mihin ilmoit­taa”, kysyy jäsen.

Mitä kilpailutuksen kriteereissä lukee?

Kun kun­tou­tus­lai­tos on hyväk­sytty kil­pai­lu­tuk­sessa pal­ve­lun­tuot­ta­jaksi, on ehdoissa ollut työ­ko­ke­muk­seen ja osaa­mi­seen liit­ty­vät laa­tu­kri­tee­rit, joita pal­ve­lun­tuot­ta­jan tulee nou­dat­taa. Talen­tian ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan mukaan toi­mies­saan vas­toin ehtoja pal­ve­lun­tuot­taja rik­koo sopimusta.

Toi­saalta myös ammat­ti­hen­ki­lö­lain (817/2015, 20 § 2 mom.) mukaan ammat­ti­hen­ki­lölle itsel­leen on annettu vel­vol­li­suus, ettei hän tee teh­tä­viä, joi­hin hänen kou­lu­tuk­sensa tai ammat­ti­tai­tonsa on sel­västi riittämättöntä.

Työ­nan­ta­jan ohje ja työ­mää­räys ovat ris­ti­rii­dassa työ­te­ki­jälle laissa sää­de­tyn riit­tä­mät­tö­mään osaa­mi­seen liit­ty­vän teh­tä­vän suo­rit­ta­mis­kiel­lon kanssa. Kil­pai­lu­tuk­sen ehto­jen täyt­tä­mi­sestä ja riit­tä­västä osaa­mi­sesta vas­taa kui­ten­kin viime kädessä työnantaja.

Työn­te­kijä voi var­mis­taa oikeuk­siensa toteu­tu­mi­sen teke­mällä kir­jal­li­sesti doku­men­toi­dun sosi­aa­li­huol­to­lain 48 §:n mukai­sen epä­koh­tail­moi­tuk­sen työyh­tei­sön, työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun tai luot­ta­mus­mie­hen tuella. Ilmoi­tus teh­dään esi­mer­kiksi säh­kö­pos­tilla tai työ­pai­kan käy­tössä ole­valla epäkohtalomakkeella.

Ilmoi­tus osoi­te­taan työ­pai­kan pal­ve­lusta vas­taa­valle joh­dolle. Ammat­ti­hen­ki­lö­lain nou­dat­ta­mi­sella ja ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den käyt­tä­mi­sellä työn­te­kijä var­mis­taa omalta osal­taan ammat­tieet­ti­sesti kes­tä­vän menet­te­ly­ta­van ammat­ti­toi­min­nas­saan ja vält­tää seu­raa­muk­set riit­tä­mät­tö­mästä osaamisesta.

Ammattietiikka on yhteinen asia

On myös hyvä muis­taa, että ammat­tieet­ti­nen kes­kus­telu, pää­tök­sen­teko ja har­kinta eivät ole vain yksit­täi­sen työn­te­ki­jän vas­tuulla, vaan ammat­tie­tiikka on myös yhtei­söl­li­nen asia.

Ammat­tieet­ti­sesti sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den toteu­tu­mi­sen näkö­kul­masta voi työn­te­kijä yhdessä työyh­tei­sönsä kanssa edel­lyt­tää riit­tä­vää osaa­mista ja puo­lus­taa mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien ase­maa sekä hei­dän oikeut­taan saada riit­tä­vän laa­duk­kaita palveluja.

Alpo Heik­ki­nen
erityisasiantuntija
ammat­tieet­ti­nen lautakunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia