Talentian ammattieettinen lautakunta pohti jäsenen tilannetta, jossa hän tietää osaamisensa puutteelliseksi, mutta työnantajalla on asiasta toinen näkemys. Jäsen pohti tilannettaan ammattihenkilölain velvoittavuuden näkökulmasta.

 

 

Jäsen työsken­telee uudessa työpai­kassaan kuntou­tus­kes­kuk­sessa. Työnantaja on juuri voittanut Kelan kilpai­lu­tuk­sessa mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jille tarkoi­tetun kurssin.  Kela edellyttää henki­lös­töltä noin 10 kuukautta tai 1 500 tuntia työko­ke­musta mielen­ter­vey­sa­lalta.

Jäsenen näkemyksen mukaan hänellä ei ole vaadittua riittävää osaamista eikä kokemusta kyseiseen tehtävään, ja hän kertoi asiasta työnan­ta­jalleen.

Työnantaja totesi tähän, että ”aika kuittaa tarvit­tavan työko­ke­muksen” ja hän voi siten aloittaa mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jille tarkoi­te­tussa kurssissa työnte­kijänä. Työnantaja ei ollut tuntenut ammat­ti­hen­ki­lölain velvoit­teita eikä ollut katsonut tarpeel­li­seksi muuttaa määräystään.

”Miten minun tulisi edetä asiassa ja mihin ilmoittaa”, kysyy jäsen.

Mitä kilpailutuksen kriteereissä lukee?

Kun kuntou­tus­laitos on hyväk­sytty kilpai­lu­tuk­sessa palve­lun­tuot­ta­jaksi, on ehdoissa ollut työko­ke­mukseen ja osaamiseen liittyvät laatu­kri­teerit, joita palve­lun­tuot­tajan tulee noudattaa. Talentian ammat­tieet­tisen lauta­kunnan mukaan toimiessaan vastoin ehtoja palve­lun­tuottaja rikkoo sopimusta.

Toisaalta myös ammat­ti­hen­ki­lölain (817/2015, 20 § 2 mom.) mukaan ammat­ti­hen­ki­lölle itselleen on annettu velvol­lisuus, ettei hän tee tehtäviä, joihin hänen koulu­tuk­sensa tai ammat­ti­tai­tonsa on selvästi riittä­mät­töntä.

Työnan­tajan ohje ja työmääräys ovat risti­rii­dassa työte­ki­jälle laissa säädetyn riittä­mät­tömään osaamiseen liittyvän tehtävän suorit­ta­mis­kiellon kanssa. Kilpai­lu­tuksen ehtojen täyttä­mi­sestä ja riittä­västä osaami­sesta vastaa kuitenkin viime kädessä työnantaja.

Työntekijä voi varmistaa oikeuk­siensa toteu­tu­misen tekemällä kirjal­li­sesti dokumen­toidun sosiaa­li­huol­tolain 48 §:n mukaisen epäkoh­tail­moi­tuksen työyh­teisön, työsuo­je­lu­val­tuu­tetun tai luotta­mus­miehen tuella. Ilmoitus tehdään esimer­kiksi sähkö­pos­tilla tai työpaikan käytössä olevalla epäkoh­ta­lo­mak­keella.

Ilmoitus osoitetaan työpaikan palve­lusta vastaa­valle johdolle. Ammat­ti­hen­ki­lölain noudat­ta­mi­sella ja ilmoi­tus­vel­vol­li­suuden käyttä­mi­sellä työntekijä varmistaa omalta osaltaan ammat­tieet­ti­sesti kestävän menet­te­ly­tavan ammat­ti­toi­min­nassaan ja välttää seuraa­mukset riittä­mät­tö­mästä osaami­sesta.

Ammattietiikka on yhteinen asia

On myös hyvä muistaa, että ammat­tieet­tinen keskustelu, päätök­senteko ja harkinta eivät ole vain yksit­täisen työnte­kijän vastuulla, vaan ammat­tie­tiikka on myös yhtei­söl­linen asia.

Ammat­tieet­ti­sesti sosiaa­lisen oikeu­den­mu­kai­suuden toteu­tu­misen näkökul­masta voi työntekijä yhdessä työyh­tei­sönsä kanssa edellyttää riittävää osaamista ja puolustaa mielen­ter­veys­kun­tou­tujien asemaa sekä heidän oikeuttaan saada riittävän laaduk­kaita palveluja.

Alpo Heikkinen
erityis­asian­tuntija
ammat­tieet­tinen lauta­kunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia