Vuosien ajan on puhuttu sosiaa­li­työn­te­ki­jä­pu­lasta. Jos markki­na­voimat toimi­sivat kunta-­alan palkoissa, olisi pula tiessään. Syitä markki­noiden toimi­mat­to­muuteen löytyy monesta suunnasta, ei vähiten sukupuo­lit­tu­neista työmark­ki­noista ja naisten työn histo­rial­li­sesta aliar­vos­tuk­sesta.

Ammat­ti­jär­jestö Talentia selvitti äskettäin, mikä saa sosiaa­li­työn­te­kijät tekemään työtään. Moni on alalla, koska haluaa käyttää ammat­ti­tai­toaan ihmisten autta­miseen. Tähän toivotaan tukea hyvältä työyh­tei­söltä, työn substanssin tunte­valta johdolta ja koulut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sista.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma.

Kristiina Koski­luoma. Kuva: Veikko Somerpuro

Tärkeimpinä vetovoi­ma­te­ki­jöinä ovat kiinnostava työ, kohtuul­linen palkka, sopiva asiakas­määrä ja joustavat työajat.

Talentian uusin selvitys paljastaa senkin, ettei työnte­ki­jöiden palkka­pyyntö ole edes korkea. Moni sosiaa­li­työn­tekijä olisi valmis vaihtamaan työpaikkaa 3 500−4 000 euron palkalla.

Talentian aiemmin keväällä tekemä palkka­sel­vitys taas paljasti, että työnantaja ei käytä palkkaus­jär­jes­telmää paikal­listen tai toimia­la­koh­taisten ongelmien korjaa­miseen. Jos lasten­suojelun sosiaa­li­työhön ei saada päteviä hakijoita, tai jos tietyllä alueella ei ole vetovoimaa, pitäisi työnan­tajan miettiä, mitä voisi tarjota houku­tel­lakseen työnte­ki­jöitä.

Miltä kuulostaa 4 000 euroa kuussa?

Sen sijaan, että valitetaan asian­tilaa, kriti­soidaan koulut­tajia ja vaaditaan lainsää­täjää alentamaan koulu­tus­vaa­ti­muksia, voidaan myös toimia itse.

Hyviäkin esimerkkejä on − ja työnte­kijät tuntevat työnan­ta­ja­maineen.

Kilpai­lu­ky­kyinen lähtö­palkka, henki­lö­koh­taiset lisät, bonukset, koulut­tau­tu­misen tukeminen opintojen loppuun­saat­ta­mi­seksi, laaja työter­veys­huolto, lounas­se­telit, autoetu, parkki­paikka. Siinä rekry­toin­ti­valtteja.

On suotavaa, että työnan­tajat tutus­tuvat Talentian selvi­tyksiin ja kehit­tävät rekrytointi­ ja henki­lös­tö­po­li­tiik­kaansa. Yhtä lailla tärkeää on, että työnte­kijät osaavat hinnoi­tella itsensä oikein.

Tässä tämä nyt oli. Palkkaus on ammatti­ ja edunval­von­ta­lehden kestoaihe. Tekijät vaihtuvat, työ jatkuu. Kiitos hyvistä vuosista! Pitäkää pintanne!

Kristiina Koski­luoma