Rento ja yksinkertainen peli on helppo, mutta luotettava tapa saada selville lapsen mielipide päiväkodin arjesta ja tapahtumista.

 

 

Kun hämeen­lin­na­lai­nen las­ten­tar­han­opet­taja Meri Williams tutus­tui uuteen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­maan, hänen huo­mionsa kiin­nit­tyi koh­taan, jossa pai­no­te­taan lap­sen osal­li­suu­den lisää­mistä oman vaka-suun­ni­tel­mansa laa­ti­mi­sessa ja vel­voi­te­taan päi­vä­ko­din hen­ki­lös­töä miet­ti­mään sitä var­ten sopi­via keinoja.

Ennen sosio­nomi (AMK) ‑opin­to­jaan Williams oli suo­rit­ta­nut media­nomi (AMK) ‑tut­kin­non vies­tin­nän ja kuva­tai­teen alalta ja hank­ki­nut työ­ko­ke­musta muun muassa pelil­lis­ten mene­tel­mien kon­sep­ti­suun­nit­te­lusta ja verk­ko­pal­ve­lu­jen käsikirjoittamisesta.

Nyt Williams halusi kehi­tellä jotain toi­min­nal­li­sem­paa tavan­omais­ten vasu-haas­tat­te­lu­jen rin­nalle. Jo sosi­aa­li­pe­da­go­giik­kaa opis­kel­les­saan hän oli suun­ni­tel­lut per­he­työ­hön ja las­ten­suo­je­luun mene­tel­miä, joista sai ele­ment­tejä myös las­ten vasun kuulemispeliin.

− Kaikki toi­min­nal­li­set lap­sen kuu­le­mi­sen mene­tel­mät ovat aina kiin­nos­ta­neet minua ja minun on helppo ideoida niitä. Lähinnä on ongel­mana ollut vain löy­tää aikaa toteu­tuk­sille. Tämänkin pelin ideoin ja tein har­ras­tuk­sen­omai­sesti kesälomalla.

Pelissä tulee esiin yllättäviäkin asioita

Williams halusi luoda pelin, jonka äärellä syn­tyisi lei­kin­omai­nen ja rento tilanne, ja jolla voisi saada esiin eri­lais­ten las­ten näke­myk­sen päi­vä­ko­din tilanteista.

Kuvien avulla peli on hel­posti sovel­let­ta­vissa sel­lai­sille lap­sille, joi­den kie­li­taito on vasta kehit­ty­mässä. Verbaalisesti tai­ta­vam­mat lap­set taas ker­to­vat mie­luusti hyvin­kin perus­teel­li­sesti kai­kista kuvista, joten peliin voi käyt­tää muu­ta­man minuu­tin tai pari­kym­mentä minuut­tia. Parhaiten peli sopii yli 3‑vuotiaille, mutta on sovel­let­ta­vissa jopa 2‑vuotiaille.

− Nuorimpien las­ten vas­tauk­sissa voi olla satun­nai­suutta, ja tulos saat­taa kuvas­taa enem­män sen het­kistä koke­musta kuin pun­ta­roi­tua mie­li­pi­dettä, Williams huomauttaa.

Peli on palkittu Varhaiskasvatuksen parhaat käytännöt 2018 ideakilpailussa.

Hämeenlinnan Kaivokadun päi­vä­ko­dissa peliä alet­tiin pelata vuo­den 2017 elo­kuussa. Williams on tes­tan­nut ja sovel­ta­nut peliä tii­minsä kanssa omassa ryh­mäs­sään. Peliä on tar­koi­tus pelata ker­ran syk­syllä ja ker­ran keväällä.

Pelin idea on Williamsin mukaan var­sin yksin­ker­tai­nen. Pelilaudan toi­sella puo­lella on iloi­nen aurinko ja toi­sella surul­li­nen sade­pilvi. Pelilaudan kes­kelle lapsi saa kiin­nit­tää oman valo­ku­vansa. Sen jäl­keen kas­vat­taja näyt­tää tut­tuja päi­vä­oh­jel­ma­ku­via, joista lap­sen kanssa kes­kus­tel­laan. Lapsi saa sit­ten päät­tää, kum­malle puo­lelle lau­taa kukin kuva kuuluu.

Olisi hyvä käydä kuvat läpi siinä jär­jes­tyk­sessä kuin ne muu­toin­kin päi­vän aikana esiin­ty­vät. Kuvia vaih­ta­malla lap­sen mie­li­pi­dettä voi­daan tie­dus­tella hyvin­kin yksi­tyis­koh­tai­sista tee­moista aina ruoka-aineista retkikohteisiin.

Lapset ovat Williamsin mukaan pitä­neet pelistä hyvin pal­jon. Pelatessa on tul­lut esiin yllät­tä­viä­kin asioita, joita ei vält­tä­mättä olisi tul­lut ilmi muu­ten. On esi­mer­kiksi vaih­dettu nuk­ku­ma­paik­koja, jos lap­sen on mie­les­tään hel­pompi saada unta toi­sessa päässä huo­netta tai pat­jalla. Tai jos lapsi ei viihdy ulkona, on van­hem­pien kanssa voitu esi­mer­kiksi miet­tiä, onko hänellä riit­tä­västi läm­pi­miä vaatteita.

Eräs 2‑vuotias poika, joka näytti naut­ti­van askar­te­lusta pal­jon, lait­toi­kin käden­tai­to­ku­van pelissä sade­pil­ven taakse. Kasvattajia ja van­hem­pia tämä ihme­tytti, koska he luu­li­vat pojan pitä­vän askar­te­lusta. Mutta pelissä poika ker­toi, että häntä har­mit­taa, kun hän ei osaa tehdä auton kuvaa. Niinpä kas­vat­ta­jat ryh­tyi­vät pojan kanssa autoas­kar­te­lui­hin, jotta hän saisi niis­tä­kin onnis­tu­mi­sen kokemuksen.

Pelaaminen on hyvä tapa tutustua lapseen

Pelitilanteessa näkee heti, kuinka tär­keää lap­selle on saada ker­toa oma mie­li­pi­teensä päi­vän tilan­teista, sanoo Meri Williams.

− Jos lap­selta halu­taan tie­dus­tella jotain yksit­täistä asiaa, voi­daan peliä sovel­taa sii­hen­kin. Kasvattajat taas hyö­ty­vät pelistä, koska sitä pela­tessa oppii tun­te­maan jokai­sen lap­sen paremmin.

− Kun lapsi saa ker­toa oman näke­myk­sensä, tulee myös ryh­mänä toteu­te­tuista yhteis­ti­lan­teista hänelle per­so­noi­dum­pia ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­pia, kun niitä voi muo­kata itsel­leen sopivammaksi.

Peliä on helppo käyt­tää muuta kuin suo­mea äidin­kie­le­nään puhu­vien las­ten kanssa. Lopputulos voi­daan valo­ku­vata ja tal­len­taa osaksi lap­sen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­maa, jol­loin siitä voi­daan kes­kus­tella huol­ta­jien tai mui­den lap­selle tär­kei­den ihmis­ten kanssa.

− Vasu-lomak­keessa kysy­tään, kuinka lap­sen näke­mys on sel­vi­tetty sitä laa­dit­taessa. Siinä me mai­nit­semme, kuinka lap­sen pelissä esiin tuo­mat toi­vo­muk­set on otettu ryh­män arjessa huomioon.

Lapset ovat aina hyviä pelaajia.

Kuvien avulla myös vie­ras­kie­li­sille van­hem­mille saa hel­pom­min seli­tet­tyä, kuinka hei­dän lap­sensa koke­vat päi­vä­ko­din eri tilan­teet. Vanhempia kiin­nos­taa aina kuulla, mitä oma lapsi on ker­to­nut pelin aikana.

Pelin jat­ko­ke­hit­te­lyssä Williams laati peliä var­ten lomak­keen, johon eri tapah­tu­mille ja tilan­teille on varattu omat koh­tansa. Niihin on helppo kir­jata lap­sen kom­men­tit ylös peliä pelatessa.

Williamsin mie­lestä tär­keintä peli­ti­lan­teessa on ren­tous ja vapau­tu­nei­suus. Peliä kan­nat­taa tes­tata avoi­min mie­lin, koska idea on yksin­ker­tai­nen ja helppo toteut­taa. Kuvina voi käyt­tää päi­vä­ko­din omia, tut­tuja kuvia. Pelin voi aloit­taa hel­poim­masta päästä, eli käydä ensin läpi vaikka vain muu­tama päi­vän tapah­tuma, joista haluaa kuulla lap­sen mielipiteen.

− Kyllä lap­set sit­ten otta­vat tilan­teen hal­tuun. He ovat aina hyviä pelaa­maan, Meri Williams sanoo.

Iita Kettunen