Sosionomi (YAMK) ‑tutkinnon työmarkkina-asema on parantunut kymmenen vuoden aikana. Tutkinto tarjoaa entistä useammin väylän edetä uralla ja parantaa omaa kilpailukykyä työmarkkinoilla.

 

Vuodesta 2005 läh­tien sosi­aa­lia­lalla on voi­nut vuo­rit­taa ylem­män ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non. Ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto rin­nas­te­taan kou­lu­tus­jär­jes­tel­mässä mais­te­rin­tut­kin­toon. Se ei tuo sosi­aa­li­työn­te­ki­jän ammat­ti­hen­ki­lön statusta.

Ylempi AMK ‑tut­kinto tar­joaa jat­ko­kou­lu­tus­väy­län amma­til­li­sen osaa­mi­sen syven­tä­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen. Se antaa myös joh­ta­mis­osaa­mista ja val­miuk­sia ver­kos­to­työ­hön. Sosio­nomi (YAMK) ‑tut­kinto raken­tuu sosio­nomi (AMK) ‑tut­kin­non ja vähin­tään kol­men vuo­den sosi­aa­lia­lan työ­ko­ke­muk­sen pohjalle.

Nykyi­set sosi­aa­lia­lan (YAMK) ‑tut­kin­non kou­lu­tus­oh­jel­mat voi­daan jakaa kar­keasti kol­meen ryh­mään: 1) sosi­aa­lia­lan ja sosi­aa­li­työn pro­fes­sion vii­te­ke­hyk­seen, 2) spe­si­fi­seen yhteis­kun­nan ilmiö­poh­jai­seen vii­te­ke­hyk­seen, esi­mer­kiksi päih­teet ja syr­jäy­ty­mi­nen ja 3) sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­tia­lat ylit­tä­viin genee­ri­siin vii­te­ke­hyk­siin, kuten sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja johtaminen.

Moni työskentelee esimies- ja asiantuntijatehtävissä

Sirppa Kinos sel­vitti vuo­den­vaih­teessa 2014–2015 ylem­män ammat­ti­ko­rea­kou­lu­tut­kin­non lop­pu­vai­heessa ole­vien opis­ke­li­joi­den kes­kuu­dessa hei­dän työ­mark­kina-ase­maansa.  Kyse­lyyn vas­tasi 205 opis­ke­li­jaa 17 eri ammat­ti­kor­kea­kou­lusta, vas­taus­pro­sentti oli noin 35.  Työ­ko­ke­musta AMK-tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen ja YAMK-tut­kin­non aloit­ta­mi­sen välissä oli ker­ty­nyt kes­ki­mää­rin 7,5 vuotta. Vas­taa­jien iän kes­kiarvo oli 38 vuotta. Mie­hiä oli vas­taa­jista 8 prosenttia.

Sel­vi­tys osoit­taa, että sosio­nomi (YAMK) ‑tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den työ­mark­kina-asema on paran­tu­nut kym­me­nen vuo­den kuluessa. Tut­kinto tar­joaa entistä useam­min väy­län edetä uralla ja paran­taa omaa kil­pai­lu­ky­kyä työ­mark­ki­noilla. Tut­kinto on mah­dol­lista opis­kella työn ohella. Per­heel­li­syys ei näytä muo­dos­ta­van opis­ke­lulle estettä, eikä ikä.

Ohjaaja on ylei­sin ammat­ti­ni­mike, jolla työs­ken­nel­tiin YAMK-opin­to­jen suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen. Kou­lu­tus ei siis näky­nyt nimik­keen­muu­tok­sena, sillä myös sosio­nomi (AMK) ‑tut­kin­nolla teh­dään työtä ohjaa­jan nimikkeellä.

Ylempi AMK -tutkinto tarjoaa jatkokoulutusväylän ammatillisen osaamisen syventämiseen ja kehittämiseen.

Sosio­nomi (AMK) ‑tut­kin­non vah­vis­tu­neesta ase­masta työ­mark­ki­noilla ker­too se, että vas­taa­vana ohjaa­jana työs­ken­teli jo ennen YAMK-opin­toja 19 pro­sent­tia vas­taa­jista (ver­tai­lu­tie­tona Suvi Lin­nan­vir­ran 2013 aineis­tossa 5 prosenttia).

Huo­mat­tava osa oli työs­ken­nel­lyt ennen YAMK ‑opin­to­jaan tai työs­ken­teli edel­leen las­ten­tar­han­opet­ta­jana. Sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä oli ennen YAMK-opin­toja työs­ken­nel­lyt Kinok­sen kyse­lyssä (2015) vain muutama.

Kolmasosa tavoittelee esimiesasemaa

Esi­mies­a­se­massa työs­ken­tely jo ennen YAMK-opin­toja on vuo­sien mit­taan lisään­ty­nyt: 22 pro­sent­tia Kinok­sen (2015) aineis­tossa ja Lin­nan­vir­ran (2013) aineis­tossa 14 pro­sent­tia työs­ken­teli esi­mies­a­se­massa. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den eri alu­eet ja sek­to­rit oli­vat moni­puo­li­sesti edus­tet­tuna (nimik­keinä muun muassa rikos­seu­raa­muse­si­mies, vam­mais­työn­joh­taja ja per­he­pal­ve­lui­den päällikkö).

Suu­rin osa opis­ke­li­joista halusi paran­taa mah­dol­li­suuk­si­aan hori­son­taa­li­seen tai ver­ti­kaa­li­seen liik­ku­vuu­teen työ­mark­ki­noilla. Esi­mies­teh­tä­vät mai­nitsi tavoit­teek­seen 32 pro­sent­tia vastaajista.

Yksityinen sektori kasvaa, yrittäjyys kiinnostaa

Sosio­nomi YAMK ‑opis­ke­li­joi­den kiin­nos­tus suun­tau­tuu asiantuntija‑, kehit­tä­mis- ja esi­mies­teh­tä­viin. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen tuo­tan­to­ra­ken­tei­den muu­tos tulee lisää­mään myös yrit­tä­jyy­den kiinnostavuutta.

Kyse­lyyn vas­tan­neista lop­pu­vai­heen YAMK-opis­ke­li­jat työs­ken­te­li­vät jul­ki­sella sek­to­rilla (67 pro­sent­tia), mutta myös kol­man­nella sek­to­rilla (14 pro­sent­tia) ja yksi­tyi­sellä sek­to­rilla (19 pro­sent­tia). Edel­leen­kään noin vii­des­osa työ­nan­ta­jista ei kan­nus­ta­nut eikä tuke­nut opin­noissa mil­lään tavalla. Kyse­lyyn vas­tan­nei­den palk­ka­tie­toi­suus näytti sel­keästi kohen­tu­neen: heistä 80 pro­sen­tilla oli sel­keitä palk­ka­ta­voit­teita val­mis­tu­mi­sen jälkeen.

Muulla kuin jul­ki­sella sek­to­rilla työs­ken­te­le­vien osuus sosio­no­meista (AMK ja YAMK) on vuo­sien mit­taan nous­sut. Nyt suun­ni­teltu sote-jär­jes­telmä tulee vah­vis­ta­maan yksi­tyi­sen ja 3. sek­to­rin roo­lia pal­ve­lu­jen tuot­ta­jina. Sosio­no­mien (YAMK) osaa­mi­nen on laaja-alaista hyvin­voin­ti­pal­ve­luo­saa­mista. Se suun­tau­tuu käy­tän­tö­jen kehit­tä­mi­seen eri­lai­sissa toi­min­taym­pä­ris­töissä, ei vain kun­nal­li­sessa byro­kra­tia­työssä. Uusi sote-ympä­ristö tul­lee lisää­mään sosio­no­meille (YAMK) uusia mah­dol­li­suuk­sia asian­tun­ti­joina ja kehit­tä­jinä sekä näin laa­jen­taa hei­dän työmarkkina-asemaansa.

Työnantajilta toivotaan kannustusta opiskeluun

Työ­nan­ta­jien suh­tau­tu­mi­nen opis­ke­luun on melko myön­teistä, mutta paran­ta­mi­sen varaa on. Se, että mer­kit­tävä osa työ­nan­ta­jista ei tue opis­ke­lua mil­lään tavalla ker­to­nee siitä, ettei YAMK-tut­kin­non opis­ke­li­jan oppi­mista aina osata nähdä resurs­sina työ­pai­kalla.  Laki sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löistä (817/2015) ei huo­mioi sosio­nomi (YAMK) ‑tut­kin­toa lain­kaan, eikä näin ollen edistä tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den työ­mark­kina-ase­man kehit­ty­mistä ja paikantumista.

Uudistustarpeet tunnistettava

Radi­kaa­listi muut­tuva toi­min­taym­pä­ristö ja uudis­tuva lain­sää­däntö haas­ta­vat alan kou­lu­tusta ja teh­tä­vä­ra­ken­netta uudis­tu­maan. Myös sosi­aa­lia­lan amma­til­li­sen hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­nen on edel­leen akuutti ongelma. Sosi­aa­lia­lan kou­lu­tus ja asia­kas­työn käy­tän­nön osaa­mis­vaa­ti­muk­set pitäisi sovit­taa yhteen ja joh­ta­mis­osaa­mista vah­vis­taa (muun muassa Sosi­aa­li­huol­lon lain­sää­dän­nön uudis­ta­mis­työ­ryh­män lop­pu­ra­portti 2012).

Tällä het­kellä ollaan tilan­teessa, jossa sosio­no­mien (AMK) osalta osaa­mi­nen jo tun­nis­te­taan työ­elä­mässä. Sen sijaan sosio­nomi (YAMK) osaa­mi­sen paikka teh­tä­vä­ra­ken­teissa on ollut sel­kiy­ty­mä­tön. Rek­ry­tointi-ilmoi­tuk­sissa näkee jo useam­min haet­ta­van alalle sovel­tu­van ylem­män kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neita. Kun­nissa on myös muu­tettu alan teh­tä­vä­ra­ken­teita vas­taa­maan muut­tu­via asia­kas­työn osaamisvaatimuksia.

 

Sirppa Kinos
leh­tori ja kou­lu­tus­so­sio­lo­gian jatko-opis­ke­lija, Turun ammattikorkeakoulu

Sirkka Rousu
yli­opet­taja, Met­ro­po­lia ammattikorkeakoulu

 

Kir­jal­li­suus

Kinos, Sirppa (2015). Sosio­no­mit (YAMK) työ­mark­ki­noilla. Jul­kai­se­ma­ton käsikirjoitus.

Lin­nan­virta, Suvi (2013) Sosio­nomi (ylempi AMK) ‑tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den ura­ke­hi­tys. Sel­vi­tys ylem­män ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den Talen­tian jäsen­ten koke­muk­sista ura­ke­hi­tyk­ses­tään ja tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sesta. Talen­tia ry.

Nis­si­nen, Anne (2014). Sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto työ­mark­ki­noilla ja osaa­mi­sen kehit­tä­jänä. Opin­näy­te­työ, sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen. Kok­kola: Cent­ria ammattikorkeakoulu.

Rousu, Sirkka & Sink­ko­nen Merja (toim.) ja sosi­aa­lia­lan ver­kos­ton YAMK-työ­ryhmä 2015. Käy­tän­nöl­listä vii­sautta ja amma­til­lista sosi­aa­li­työn asian­tun­ti­juutta. Sosio­nomi (ylempi AMK) ‑mais­te­ri­ta­son tut­kinto ‑esite. Kuvaus tut­kin­non työ­mark­kina-ase­masta ja tuo­te­tusta osaamisesta. 

Saari, Erkki & Vii­na­mäki, Leena (2012) Sosio­nomi (ylempi AMK) Suo­men hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mässä. Teok­sessa Aija Töy­täri (toim.) Kehit­tyvä YAMK – Työ­elä­mää uudis­ta­vaa osaa­mista. Hämeen­linna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Sosi­aa­li­huol­lon lain­sää­dän­nön uudis­ta­mis­työ­ryh­män lop­pu­ra­portti 2012. Sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön raport­teja ja muis­tioita 2012:21.

Vii­na­mäki, Leena & Poh­jola Anneli (2016) Tut­ki­mus sosio­nomi (ylempi AMK) ‑tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den kou­lu­tus- ja työ­mark­kina-ase­masta. Sarja A. Tut­ki­muk­set 1/2016 Lapin ammattikorkeakoulu.