Sosionomi (YAMK) ‑tutkinnon työmarkkina-asema on parantunut kymmenen vuoden aikana. Tutkinto tarjoaa entistä useammin väylän edetä uralla ja parantaa omaa kilpailukykyä työmarkkinoilla.

 

Vuodes­ta 2005 läh­tien sosi­aalialal­la on voin­ut vuorit­taa ylem­män ammat­tiko­rkeak­oulu­tutkin­non. Ylem­pi ammat­tiko­rkeak­oulu­tutk­in­to rin­naste­taan koulu­tusjär­jestelmässä mais­ter­in­tutk­in­toon. Se ei tuo sosi­aal­i­työn­tek­i­jän ammat­ti­henkilön sta­tus­ta.

Ylem­pi AMK ‑tutk­in­to tar­joaa jatkok­oulu­tusväylän ammatil­lisen osaamisen syven­tämiseen ja kehit­tämiseen. Se antaa myös johtamisosaamista ja valmiuk­sia verkos­to­työhön. Sosiono­mi (YAMK) ‑tutk­in­to rak­en­tuu sosiono­mi (AMK) ‑tutkin­non ja vähin­tään kol­men vuo­den sosi­aalialan työkoke­muk­sen poh­jalle.

Nykyiset sosi­aalialan (YAMK) ‑tutkin­non koulu­tu­so­hjel­mat voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryh­mään: 1) sosi­aalialan ja sosi­aal­i­työn pro­fes­sion viiteke­hyk­seen, 2) spe­si­fiseen yhteiskun­nan ilmiöpo­h­jaiseen viiteke­hyk­seen, esimerkik­si päi­h­teet ja syr­jäy­tymi­nen ja 3) sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­tialat ylit­tävi­in geneerisi­in viiteke­hyk­si­in, kuten sosi­aali- ja ter­veysalan kehit­tämi­nen ja joht­a­mi­nen.

Moni työskentelee esimies- ja asiantuntijatehtävissä

Sirp­pa Kinos selvit­ti vuo­den­vai­h­teessa 2014–2015 ylem­män ammat­tiko­re­ak­oulu­tutkin­non lop­pu­vai­heessa ole­vien opiske­li­joiden kesku­udessa hei­dän työ­markki­na-ase­maansa.  Kyse­lyyn vas­tasi 205 opiske­li­jaa 17 eri ammat­tiko­rkeak­oulus­ta, vas­taus­pros­ent­ti oli noin 35.  Työkoke­mus­ta AMK-tutkin­non suorit­tamisen ja YAMK-tutkin­non aloit­tamisen välis­sä oli ker­tynyt keskimäärin 7,5 vuot­ta. Vas­taa­jien iän keskiar­vo oli 38 vuot­ta. Miehiä oli vas­taa­jista 8 pros­ent­tia.

Selvi­tys osoit­taa, että sosiono­mi (YAMK) ‑tutkin­non suorit­tanei­den työ­markki­na-ase­ma on paran­tunut kymme­nen vuo­den kulues­sa. Tutk­in­to tar­joaa entistä use­am­min väylän ede­tä ural­la ja paran­taa omaa kil­pailukykyä työ­markki­noil­la. Tutk­in­to on mah­dol­lista opiskel­la työn ohel­la. Per­heel­lisyys ei näytä muo­dosta­van opiskelulle estet­tä, eikä ikä.

Ohjaa­ja on yleisin ammat­tin­imike, jol­la työsken­nelti­in YAMK-opin­to­jen suorit­tamisen jäl­keen. Koulu­tus ei siis näkynyt nimik­keen­muu­tok­se­na, sil­lä myös sosiono­mi (AMK) ‑tutkin­nol­la tehdään työtä ohjaa­jan nimik­keel­lä.

Ylempi AMK -tutkinto tarjoaa jatkokoulutusväylän ammatillisen osaamisen syventämiseen ja kehittämiseen.

Sosiono­mi (AMK) ‑tutkin­non vahvis­tuneesta ase­mas­ta työ­markki­noil­la ker­too se, että vas­taa­vana ohjaa­jana työsken­teli jo ennen YAMK-opin­to­ja 19 pros­ent­tia vas­taa­jista (ver­tailu­ti­et­ona Suvi Lin­nan­vir­ran 2013 aineis­tossa 5 pros­ent­tia).

Huo­mat­ta­va osa oli työsken­nel­lyt ennen YAMK ‑opin­to­jaan tai työsken­teli edelleen las­ten­tarhanopet­ta­jana. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jänä oli ennen YAMK-opin­to­ja työsken­nel­lyt Kinok­sen kyselyssä (2015) vain muu­ta­ma.

Kolmasosa tavoittelee esimiesasemaa

Esimiesase­mas­sa työsken­te­ly jo ennen YAMK-opin­to­ja on vuosien mit­taan lisään­tynyt: 22 pros­ent­tia Kinok­sen (2015) aineis­tossa ja Lin­nan­vir­ran (2013) aineis­tossa 14 pros­ent­tia työsken­teli esimiesase­mas­sa. Hyv­in­voin­tipalvelu­iden eri alueet ja sek­torit oli­vat monipuolis­es­ti edustet­tuna (nimikkeinä muun muas­sa rikosseu­raa­mus­es­imies, vam­maistyön­jo­hta­ja ja per­hep­alvelu­iden pääl­likkö).

Suurin osa opiske­li­joista halusi paran­taa mah­dol­lisuuk­si­aan horison­taaliseen tai ver­tikaaliseen liikku­vu­u­teen työ­markki­noil­la. Esimi­este­htävät mainit­si tavoit­teek­seen 32 pros­ent­tia vas­taa­jista.

Yksityinen sektori kasvaa, yrittäjyys kiinnostaa

Sosiono­mi YAMK ‑opiske­li­joiden kiin­nos­tus suun­tau­tuu asiantuntija‑, kehit­tämis- ja esimi­este­htävi­in. Hyv­in­voin­tipalvelu­jen tuotan­torak­en­tei­den muu­tos tulee lisäämään myös yrit­täjyy­den kiin­nos­tavu­ut­ta.

Kyse­lyyn vas­tan­neista lop­pu­vai­heen YAMK-opiske­li­jat työsken­te­liv­ät julkisel­la sek­to­ril­la (67 pros­ent­tia), mut­ta myös kol­man­nel­la sek­to­ril­la (14 pros­ent­tia) ja yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la (19 pros­ent­tia). Edelleenkään noin viides­osa työ­nan­ta­jista ei kan­nus­tanut eikä tukenut opin­nois­sa mil­lään taval­la. Kyse­lyyn vas­tan­nei­den palkkati­etoisu­us näyt­ti selkeästi kohen­tuneen: heistä 80 pros­en­til­la oli selkeitä palkkatavoit­tei­ta valmis­tu­misen jäl­keen.

Muul­la kuin julkisel­la sek­to­ril­la työsken­tele­vien osu­us sosionomeista (AMK ja YAMK) on vuosien mit­taan nous­sut. Nyt suun­nitel­tu sote-jär­jestelmä tulee vahvis­ta­maan yksi­tyisen ja 3. sek­torin roo­lia palvelu­jen tuot­ta­ji­na. Sosionomien (YAMK) osaami­nen on laa­ja-alaista hyv­in­voin­tipalvelu­osaamista. Se suun­tau­tuu käytän­tö­jen kehit­tämiseen eri­lai­sis­sa toim­intaym­päristöis­sä, ei vain kun­nal­lises­sa byrokra­ti­atyössä. Uusi sote-ympäristö tullee lisäämään sosionomeille (YAMK) uusia mah­dol­lisuuk­sia asiantun­ti­joina ja kehit­täjinä sekä näin laa­jen­taa hei­dän työ­markki­na-ase­maansa.

Työnantajilta toivotaan kannustusta opiskeluun

Työ­nan­ta­jien suh­tau­tu­mi­nen opiskelu­un on melko myön­teistä, mut­ta paran­tamisen varaa on. Se, että merkit­tävä osa työ­nan­ta­jista ei tue opiskelua mil­lään taval­la ker­tonee siitä, ettei YAMK-tutkin­non opiske­li­jan oppimista aina osa­ta nähdä resurssi­na työ­paikalla.  Laki sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöistä (817/2015) ei huomioi sosiono­mi (YAMK) ‑tutk­in­toa lainkaan, eikä näin ollen edis­tä tutkin­non suorit­tanei­den työ­markki­na-ase­man kehit­tymistä ja paikan­tu­mista.

Uudistustarpeet tunnistettava

Radikaal­isti muut­tu­va toim­intaym­päristö ja uud­is­tu­va lain­säädän­tö haas­ta­vat alan koulu­tus­ta ja tehtäväraken­net­ta uud­is­tu­maan. Myös sosi­aalialan ammatil­lisen henkilöstön saatavu­u­den varmis­t­a­mi­nen on edelleen aku­ut­ti ongel­ma. Sosi­aalialan koulu­tus ja asi­akastyön käytän­nön osaamis­vaa­timuk­set pitäisi sovit­taa yhteen ja johtamisosaamista vahvis­taa (muun muas­sa Sosi­aal­i­huol­lon lain­säädän­nön uud­is­tamistyöryh­män lop­pu­ra­port­ti 2012).

Täl­lä het­kel­lä ollaan tilanteessa, jos­sa sosionomien (AMK) osalta osaami­nen jo tun­nis­te­taan työelämässä. Sen sijaan sosiono­mi (YAMK) osaamisen paik­ka tehtävärak­en­teis­sa on ollut selkiy­tymätön. Rekry­toin­ti-ilmoituk­sis­sa näkee jo use­am­min haet­ta­van alalle sovel­tuvan ylem­män korkeak­oulu­tutkin­non suorit­tanei­ta. Kun­nis­sa on myös muutet­tu alan tehtävärak­en­tei­ta vas­taa­maan muut­tuvia asi­akastyön osaamis­vaa­timuk­sia.

 

Sirp­pa Kinos
lehtori ja koulu­tus­so­si­olo­gian jatko-opiske­li­ja, Turun ammat­tiko­rkeak­oulu

Sirk­ka Rousu
yliopet­ta­ja, Metropo­lia ammat­tiko­rkeak­oulu

 

Kir­jal­lisu­us

Kinos, Sirp­pa (2015). Sosionomit (YAMK) työ­markki­noil­la. Julkaise­ma­ton käsikir­joi­tus.

Lin­nan­vir­ta, Suvi (2013) Sosiono­mi (ylem­pi AMK) ‑tutkin­non suorit­tanei­den urake­hi­tys. Selvi­tys ylem­män ammat­tiko­rkeak­oulu­tutkin­non suorit­tanei­den Tal­ent­ian jäsen­ten koke­muk­sista urake­hi­tyk­ses­tään ja tutkin­non suorit­tamis­es­ta. Tal­en­tia ry.

Nissi­nen, Anne (2014). Sosi­aali- ja ter­veysalan ylem­pi ammat­tiko­rkeak­oulu­tutk­in­to työ­markki­noil­la ja osaamisen kehit­täjänä. Opin­näyte­työ, sosi­aali- ja ter­veysalan kehit­tämi­nen ja joht­a­mi­nen. Kokko­la: Cen­tria ammat­tiko­rkeak­oulu.

Rousu, Sirk­ka & Sinkko­nen Mer­ja (toim.) ja sosi­aalialan verkos­ton YAMK-työryh­mä 2015. Käytän­nöl­listä viisaut­ta ja ammatil­lista sosi­aal­i­työn asiantun­ti­ju­ut­ta. Sosiono­mi (ylem­pi AMK) ‑mais­ter­i­ta­son tutk­in­to ‑esite. Kuvaus tutkin­non työ­markki­na-ase­mas­ta ja tuote­tus­ta osaamis­es­ta. 

Saari, Erk­ki & Viinamä­ki, Leena (2012) Sosiono­mi (ylem­pi AMK) Suomen hyv­in­voin­tipalvelu­jär­jestelmässä. Teok­ses­sa Aija Töytäri (toim.) Kehit­tyvä YAMK – Työelämää uud­is­tavaa osaamista. Hämeen­lin­na: Hämeen ammat­tiko­rkeak­oulu.

Sosi­aal­i­huol­lon lain­säädän­nön uud­is­tamistyöryh­män lop­pu­ra­port­ti 2012. Sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön raport­te­ja ja muis­tioi­ta 2012:21.

Viinamä­ki, Leena & Pohjo­la Anneli (2016) Tutkimus sosiono­mi (ylem­pi AMK) ‑tutkin­non suorit­tanei­den koulu­tus- ja työ­markki­na-ase­mas­ta. Sar­ja A. Tutkimuk­set 1/2016 Lapin ammat­tiko­rkeak­oulu.