Lastensuojelun Keskusliitto toteuttaa vuosina 2018 – 2019 julkaisukokonaisuuden, jossa käydään läpi, miten lastensuojelu toimii nyt.

 


Lasten­suo­jelun tilaa on selvi­tetty tällä vuosi­kym­me­nellä useissa arvioin­neissa ja selvi­tyk­sissä. Ilmassa on ollut jopa turhau­tu­mista loput­tomiin selvi­tyksiin. On kysytty, mitä hyvää näistä on seurannut. Siksi onkin hienoa, että Lasten­suojelun Keskus­liitto otti tehtä­väkseen arvioida, miten lasten­suo­je­lulla menee nyt.

Mitä kuuluu lasten­suojelu? ‑sarjan I julkaisu on verkossa luetta­vissa. Aluksi siinä arvioidaan Toimiva lasten­suojelu ‑raportin suosi­tusten toimeen­panoa lasten­suojelun kansal­lisen kehit­tä­misen näkökul­masta. Seuraa­vaksi keski­tytään yksityis­koh­tai­semmin normioh­jauk­sessa tapah­tu­neisiin muutoksiin. Katsauksen viimei­sessä osassa Toimiva lasten­suojelu ‑työryhmän jäsen Matti Rimpelä käy läpi ne toimet, jotka ovat vaikut­ta­vasti muuttaneet lasten­suojelun käytäntöjä ja menet­te­ly­tapoja toivottuun suuntaan.

Ovatko lasten­suojelun uudis­tukset olleet liian pieniä tekoja, kysyvät julkaisun kirjoit­tajat. Kyllä ja ei. Toimiva lasten­suojelu ‑raportin yli 50 toimen­piteen listalta on otettu työn alle monia asioita. Lainsää­dän­nössä on tapah­tunut ja tapahtuu muutoksia. Meillä on kunnian­hi­moinen Lape-hanke, joka tosin on sidottu halli­tus­oh­jelmaan, mutta kirjoit­tajat toivovat sille pysyvyyttä. Muitakin askeleita on otettu.

Vaikka lasten­suojelun kriisin ratkai­se­mi­seksi tehdään parasta aikaa paljon, loppu­tu­le­masta ei oikeastaan tiedetä. Osin keske­ne­räi­syyden vuoksi, mutta etenkin siksi, että toimien vaiku­tuk­sista ja vaikut­ta­vuu­desta puuttuu syste­maat­tinen seuranta.

Tulevan kesän aikana saamme lisää tietoa sosiaa­li­huol­tolain uudis­tuksen vaiku­tuk­sista, kun Keskus­liiton ja ammat­ti­jär­jestö Talentian selvitys julkaistaan. Sosiaa­li­huol­tolain uudis­tuksen piti siirtää painopis­tettä ehkäi­sevään työhön, kuten Toimiva lasten­suojelu ‑rapor­tis­sakin ehdotettiin. Viisari on heilah­tanut hivenen siihen suuntaan. Uusin lasten­suo­je­luil­moi­tusten ja sijoi­tusten tilasto kuitenkin kertoo, että korjaavien toimien määrät eivät ole laskeneet, päinvastoin. Miksi näin kävi?

Sosiaa­li­huol­tolain muutos on myös esimerkki siitä, kuinka pitkälle lainsää­dän­tö­muu­tok­silla päästään. Ei kovin pitkälle, etenkään silloin kun lain käytännön toimeen­panon ohjauk­sessa, koulu­tuk­sessa ja tiedo­tuk­sessa on ollut sellaisia puutteita, joista kyselyyn vastanneet kertovat.

Helena Jaakkola

Lasten­suojelun uudis­tukset – liian pieniä tekoja? Mitä kuuluu lasten­suojelu? ‑julkai­susarjan osa 1. Lasten­suojelun Keskus­liiton verkko­jul­kaisut, 3 /2018.