Nyt kun aluevaalit on käyty, on aika katsoa tulevaan. Mitä tapahtuu vuonna 2022 ja 2023?

 

 

Alue­val­tuus­tot aloit­ta­vat toi­min­tansa maa­lis­kuussa. Ne jat­ka­vat siitä, mihin hyvin­voin­tia­luei­den väliai­kais­hal­linto on pääs­syt val­mis­te­luissa. Aluevaltuustot ovat hyvin­voin­tia­luei­den ylin päät­tävä elin.

Nyt vali­tut alue­val­tuu­te­tut muo­dos­ta­vat alue­val­tuus­tot. He päät­tä­vät muun muassa hyvin­voin­tia­lu­een ja sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lustra­te­giasta, hyvin­voin­tia­lu­een talou­desta ja jäsen­ten valit­se­mi­sesta toi­mie­li­miin. He eivät päätä alu­eella käy­tet­tä­vissä ole­vasta raha­mää­rästä, vaan kuinka val­tiolta saa­dut varat alu­eella käytetään.

Ensimmäisten alue­val­tuus­to­jen toi­mi­kausi päät­tyy 31.5.2025. Jatkossa alue­vaa­lit toi­mi­te­taan joka nel­jäs vuosi kun­ta­vaa­lien yhteydessä.

Valmistelutöitä riittää

Uudet hyvin­voin­tia­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tansa vuo­den 2023 alussa, jol­loin siir­ry­tään 21 sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men jär­jes­tä­jään. Lisäksi Helsinki jär­jes­tää edel­leen pal­ve­lut itse ja HUS jat­kaa toi­min­taansa HUS-yhty­mänä. Vuoden 2023 tam­mi­kuulle asti meillä toi­mii vielä 195 sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon orga­ni­saa­tiota sekä rei­lut 20 pelastuslaitosta.

Ennen kuin hyvin­voin­tia­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tansa, alue­val­tuu­te­tut jat­ka­vat nii­den val­mis­te­lu­töitä ja prio­ri­soi­vat painopisteitä.

Asiakkaisen palvelupolut sujuviksi

Kuntien ja kun­tayh­ty­mien hen­ki­löstö siir­tyy hyvin­voin­tia­luei­den työn­te­ki­jöiksi vuo­den 2023 alussa. Siirrossa ovat mukana sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men hen­ki­löstö sekä kou­lu­ku­raat­to­rit ja ‑psy­ko­lo­git. Tukipalvelutehtävissä työs­ken­te­le­vät siir­ty­vät, jos hei­dän työ­teh­tä­vis­tään vähin­tään puo­let on siir­ty­vien teh­tä­vien tuki­teh­tä­viä. Kaikkiaan hyvin­voin­tia­lueille siir­tyy noin 216 000 henkilöä.

Henkilöstö siir­tyy ns. van­hoina työn­te­ki­jöinä ja säi­lyt­tää siir­ty­mä­het­kellä voi­massa ole­vat työ- tai vir­ka­suh­tee­seen liit­ty­vät oikeu­det ja velvollisuudet.

– Palkkaharmonisaatiosta tulee iso osa hyvin­voin­tia­lu­een toi­min­ta­me­noja, ja siksi se tulee­kin kat­taa val­tion rahoi­tuk­sella, sanoo Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Marjo Katajisto.

Yksi sote-uudis­tuk­sen kes­kei­sistä pää­mää­ristä on yhteen­so­vit­taa ja kehit­tää pal­ve­luja. Käytännössä tämä tar­koit­taa sitä, että asiak­kaan pal­ve­lu­po­lut ovat sujuvia.

– Oikea-aikai­sella ja asiak­kai­den tar­peet huo­mioi­valla monia­lai­sella yhteis­työllä voi­daan pal­ve­lui­den pai­no­tusta siir­tää ras­kaista pal­ve­luista ehkäi­se­vään ja enna­koi­vaan työ­hön. Tässä teh­tä­vässä tar­vi­taan sosi­aa­li­huol­lon lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­hen­ki­löi­den osaa­mista, toteaa Marjo Katajisto.

Minna Jerrman